Download
racun makhluk perosak n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RACUN MAKHLUK PEROSAK PowerPoint Presentation
Download Presentation
RACUN MAKHLUK PEROSAK

RACUN MAKHLUK PEROSAK

869 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RACUN MAKHLUK PEROSAK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RACUN MAKHLUK PEROSAK

 2. Pengenalan Racunmakhlukperosak - sebarangbahan digunakanuntukmengawal, mencegah, memusnah, menghalauatau mengurangkanmakhlukperosakdantersenaraidiBawahJadualPertamaAktaRacunMakhlukPerosak 1974 (any substance used to control, prevent, destroy, repel or mitigate pest)

 3. JENIS RACUN MAKHLUK PEROSAK (RACUN SERANGGA, RACUN RODEN, RACUN RUMPAI, RACUN KULAT)

 4. RACUN SERANGGA sebatianbukanorganik sebatianorganik bahanpewasap antobiotik biokimia racunseranggamikrob

 5. SebatianBukanOrganik Tiadaunsurkarbon (C) Contoh - Sulfur, asidborik, natriumborat, gel silika

 6. SebatianOrganik Berunsur karbon (C), hidrogen (H) dan unsur lain Dibahagi kepada 9 kumpulan utama 1. Botanikal Daripadatumbuhan Contoh: patineem (azadirachtin), dauntembakau (nicotine), bungakekwa (pyretrum)

 7. SebatianOrganik 2. Organoklorin (OC) • mengandungi C, Cl, H, O • Stabil, tahan lama • DDT paling terkenalpadaabad 20 untukkawalanvektorkesihatan am • Contoh: DDT, lindane, chlordane, aldrin, deldrin, endrin, mireks, endosulfan, heptachlor • Penggunaankebanyakannyatelahdibatalkan

 8. SebatianOrganik 3. Organofosforus (OP) • Ester asidfosforik • Bertindak ke atas sistem saraf • Banyakdigunakansebagairacunkawalananai-anai • Lebihtoksikterhadap vertebrata • Baukuat • Contoh: malathion, fenitrothion, trichlorfon, fenamiphos, fenthion, phentoatechlorpyrifos,temefos, diazinon, quinalphos

 9. SebatianOrganik 4. Karbamat (Carb) • Menyerupai aktiviti biologi OP • Bertindak ke atas sistem saraf – rencat enzim kolinesterase • Biasanya spektrum luas • Contoh: propoxur, bendiokarb

 10. SebatianOrganik 5. Piretroid • Sebatiansintetikmenyerupaistrukturkimiapiretrin • Efektifpadaparasrendah • Terdapat 4 generasi • Contoh: tetramethrin, permethrin, bifenthrin, lamda-cyhalothrin, cypermethrin, cyfluthrin,deltamethrin, enfenvalerate • Berkesan terhadap lipas, lalat & nyamuk • Toksisitimamalianrendah • Toksik terhadap ikan dan lebah

 11. SebatianOrganik 6. Nicotinoids • Kelas baru, mencontohi nikotina semulajadi • Contoh: imidacloprid • Racun serangga sistemik • Ciri sistemik-akar yang baik • Kawal perosak pertanian, serangga tanah, anai-anai dan serangga rumput

 12. SebatianOrganik Spinosin • Kelas terbaru • Contoh: spinosad • Digunakan dalam bidang pertanian

 13. SebatianOrganik Fiprol • Sistemik • Contoh: fipronil • Digunadalambidangkesihatanawamdan sektorpertanian • Dalambentukumpanterhadaplipas, anai- anaidansemut • Berkesanterhadapserangga yang toleran terhadappyrethroid, OP, Carb

 14. SebatianOrganik 9. Piridazinon • Contoh: pyridaben • Kesan residu sangat panjang • Serangga cepat mati • Bersifat memilih • Racun serangga dan racun tungau sentuh • Banyak digunakan dalam sektor pertanian

 15. BahanPewasap • Molekulorganikkecil • Mudahmeruapdanmeresap • Penembusankuat • Sangattoksik • Metilbromida (MB) paling banyakdigunakanuntukrawatan tanah dan tujuan kuarantin • Sebagaipengawetterhadapanai-anaikayukering • MB akan dihenti guna di negara membangun pada tahun 2015 kecuali untuk rawatan kuarantin

 16. BahanPewasap • Alternatif MB untukkawal SPI – Fosfin (PH3) • Fosfindibebaskanapabila until aluminiumatau magnesium fosfidaterkenakelembapanudara • Merosakkanmakanansegardanmudahdiserap olehminyak • Tidakbolehdigunakanuntukpewasapantanah • Fumigan lain - hidrogensianida, sulfurilfluorida, karbonilsulfida, naftalena, paradiklorobenzena

 17. BahanPewasap Kebaikan • Toksik terhadap banyak perosak • Kuasa penembusan tinggi • Rawatan tunggal boleh membunuh kebanyakan perosak Keburukan • Mesti digunakan di tempat tertutup • Sangat toksik terhadap manusia

 18. Antibiotik • Dihasilkanolehmikroorganisma yang mempunyaiaktivitifungisiddanbakteriosid • Mempunyaisifatracunseranggadanhamama • Digunakandalamsektorpertaniandan verterinar • Mempunyaicirisistemiksetempat • Walaupun hanya permukaan daun dirawat, tungaudibahagianbawahturutdibunuh

 19. Biokimia • Pengawalaturanpertumbuhandangangguanpengawanan • Disintesismengikutstrukturkimia s/jadi • Feromon – bahanpenarikseks (metileugenol) • Alomon – penghalau (Citronella) • IGR / hormonjuvenil • Meniruhormonserangga yang kawalpersalinankulitdan perubahanperkembangan • Biasanyamencegahseranggadaripadamenjadidewasa • Digunakandenganmeluasdalam IPM • Contoh: diflubenzuron, fenoksikarb, metoprena, hexaflumuron

 20. RacunSeranggaMikrob • Khusus-perumah • Cara tindakan sentuh • Contoh - Mikrob bakteria - Mikrob virus - Nematoda

 21. Cara-caraRacunBertindak • RacunPerut - Terkenasemasamakan • RacunSentuh - Terkenasemasaracunbersentuhdenganbahagianluarbadan • Sistemik - Memasukitumbuhanmelaluiakar, batangataudaun • Fumigan - Melaluisistempernafasan • Pengawalaturpertumbuhan (IGR) - Menjejaskanperkembanganseranggapadaperingkat larva * Sesetengahracunseranggamungkinbertindakdalambeberapacara

 22. RACUN RODEN Racun Roden Akut Kronik (acute) (chronic)

 23. RacunRoden Akut • Sangat BAHAYA • Matidalambeberapa jam • Bertindakdenganasid perut, membebaskan gas fosfin • Rasa loya, muntah, mati • Contoh: zinkfosfida Kronik • Bertindaklambat • Perlubeberapa dos • Pengantikendal (anticoagulant) • Rodentidakmenolak umpan • Terdapat 2 generasi

 24. RacunRoden – jenisformulasi SerbukPengesan • Digunakandalam bangunan / struktur • Ditaburdi perimeter sarangtikus • Serbukakanmelekat padabuluroden semasaiamelalui • Contoh: warfarin Umpan • Dalambentukblok, until (pelet), bijian • ai + bijirin / pes berperisa • Lebihumumdigunakan • Serbaguna • Digunakandalaman danluar

 25. RacunRumpai • Membunuh tumbuhan yang tidak diingini / merencat pertumbuhan biasa

 26. PengkelasanSifat Kimia a. Racun rumpai tak organik • Biasanya dalam bentuk garam seperti Natrium klorat b. Racun rumpai organik • Merencatkan proses metabolik dlm tumbuh-tumbuhan. Cth: DSMA dan MSMA

 27. PengkelasanSifat Kimia c. Acid alifatikfenoksi • Sangatlarutdlm air – khususutkdaunlebar • Rumputsangattoleranterhadapbahankimiaini. Cth: 2,4-D dan MCPA d. Anilid • Ketoksikanrendahterhadapmamalia • Digunakansebagaipra-cambah. Cth: alachlor, metalachlor

 28. PengkelasanSifat Kimia e. Urea tukargantian • Racun pra-cambah bersifat memilih dan dijerap oleh tanah dgn cepat. Cth: diuron f. Triazines • Kurang larut dalam air • Dibubuh pada tanah, diserap melalui akar dan ditranslokasi • Cth: atrazine, ametryn

 29. PengkelasanSifat Kimia g. Pyridines • Pembunuh belukar dan sangat berkesan terhadap rumpai berakar dalam dan pokok renek berkayu • Cth: Pikloram dan triklopir (triclopyr) h. Acid alifatik • Tindakan secara sistemik • Mengawal rumput tahunan dan saka • Cth: Dalapon

 30. PengkelasanSifat Kimia i. Pelbagairacunrumpai • Racunrumpaiygtidakbolehdikelaskandalammana-manakumpulanygdinyatakandiatas. • Cth: glyphosate, glufosinat-ammonium, kuizalofop-etil, fluazifop-butil, bentazonedansetoksidim

 31. Cara Tindakan • Memilih-Sangatkhususkepadarumpaitertentusahaja. Cth: daunlebar, rumputataurusigasahaja • Takmemilih-Membunuhkebanyakanjenistumbuhan • Sentuhan-Membunuhbahagiantumbuhanygbersentuhandengannnya • Sistemik-Diserapolehakarataubahagianatastumbuhandanditranslokasikesemuabahagiantisu

 32. Cara Tindakan • Pracambah-Berkesan terhadap biji benih rumpai sebelum ia bercambah • Pascacambah-Berkesan terhadap rumpai yang sudah bercambah *Sesetengah racun rumpai mempunyai lebih daripada satu sifat yg dinyatakan di atas

 33. RacunKulat • Mencegah atau mengawal penyakit disebabkan oleh kulat

 34. PengkelasanRacunKulat a. Racunkulattakorganik Diperolehidaripadagaram sulfur/logamdan tidakmengandungikarbon. Cth: i) Sulfur: bentukracunkulat paling lama diketahui ii) Racunkulatkuprum: Racunkulat lama digunakansebagai ‘Campuran Bordeaux’. Cth: copper oxychloride, copper hydroxide, copper sulphatedan copper oxide iii) Borat & Acid Borik: Digunakansbgbahan pengawet

 35. PengkelasanRacunKulat b. Racunkulatorganik Berkesanpadadosej yang rendahdan mempunyaiaktivitiresidu yang lama. Cth: i) Dithiocarbamate : bahanterbitan sulfur dan mengandungi acid dithiocarbamate. Cth: maneb, mancozeb, propineb, thirandanzineb ii) Aromatiktukargantian: bahanterbitan benzena yang mana atom hidrogendigantikan oleh atom klorin, nitrogen atauoksigen. Cth: chlorothalonildanetridiazol

 36. PengkelasanRacunKulat iii) Phtalamides: terdiri daripada racun kulat tak sistemik yang menunjukkan aktiviti yang lebih luas menentang penyakit dedaun. Cth: captain dan folpet

 37. Cara Tindakan • Racunkulatpelindung-Membentuksatulapisandiataspermukaantumbuhan/biji yang membunuhsporakulatsemasapercambahan. Cth: kuprum, kaptandanmaneb • Racunkulatkuratif-Hanyabeberapacth: benomyl, metalaxyl, propikonazoldantriadimefon • Racunkulatsistemik-Diserapolehtumbuhanmelaluikutikeldaunatauakardandiambilmasukkedalamvaskular

 38. Perumusan RMP • Pemprosesan sebatian kimia yang dapat memperbaik sifat-sifat dari aspek penyimpanan, pengendalian, penggunaan, keberkesanan dan keselamatan

 39. KomponenFormulasi Bahan-bahan digunakan dalam proses formulasi • Bahanteknikal (a.i) • Pelarut • Pembawa • Agen aktif permukaan atau surfaktan • Penambah Sesetengahformulasiadalahsediadigunakan, ada yang mestidicampurdenganbahan lain Komponen formulasi

 40. Komponenformulasi Perawis aktif • Kandungan paling aktif • Menyebabkan aktivitinya seperti racun serangga, racun kulat dan racun rumpai

 41. Komponenformulasi Pelarut Pilihan Pelarut berdasarkan: • Keterlarutan a.i • Kefitotoksikan pelarut yg digunakan • Toksikologi dan kemudahbakaran pelarut • Kemeruapan pelarut • Kos

 42. Komponenformulasi Pembawa • Bahan kandungan pepejal lengai yg diguna utk mencairkan bahan teknikal • Contoh: profilit, sejenis tanah liat yg lengai

 43. Komponenformulasi Agen aktif permukaan (Surfactant) • Sebatian kimia seperti agen pembasah, penyebar, perebak dan agen pembusa

 44. Komponenformulasi Penambah Digunakanutktujuankhas: • Penstabil-menstabilformulasi • Pensinergi-bergabungdgnbahan lain akanmeningkatkansuatuaktiviti. Cth: piperonilbutoksida • Pembasah-meningkatkankuasapembasahan • Penyahbusa-mencegahpembusahan • Pemekat-kelikatancecairsemburan • Agenpewarnaan-mengurangkankemalangan

 45. Komponenformulasi Pemilihan formulasi: • Objek yang hendak dilindungi • Alat aplikasi yang sedia ada • Bahaya aliran dan larian • Keselamatan • Tabiat atau pola pertumbuhan perosak • Jenis persekitaran

 46. Jenis-jenisFormulasi (perludicairkan) a. Pekatan Teremulsi (EC) • Larutan bahan kandungan aktif dalam pelarut yang boleh campur dengan bahan bukan air • Bersifat bendalir, homogen, boleh dilarutkan oleh air

 47. PekatanTeremulsi (EC) Kelebihan • Mudahdikendali, diangkutdandisimpan • Dikocaksedikitsahaja • Sedikitresidu Kelemahan • Kepekatantinggi • Mudahdiserapolehkulit • Pelarut – hakisbahagianpenyembur • Kesanlubang / nyahwarnapermukaandicat • Menghakis

 48. Jenis-jenisFormulasi (perludicairkan) b. Pekatan Ampaian (SC) • Ampaian bahan kandungan aktif yang stabil dalam bendalir. • Perlu dicairkan dengan air

 49. PekatanAmpaian (SC) Kelebihan • Tidak perlu dikocak Kelemahan • Sedikit produk formulasi ini

 50. Jenis-jenisFormulasi (perludicairkan) c. Granultermikrokapsul(MG) • Granul • Mempunyaisatulapisan perlindungandan pengawalanpelepasan • Pelepasanberansur-ansur d. Pekatan yang bolehdilarut (WSC) • Formulasicecair • Perludicairkandalam air • Mudahdisimpan, diangkutdan mengandungibahan kandunganaktiftinggi