1 / 22

Ny Hovedhjemmeside møte - agenda 3. mars

Ny Hovedhjemmeside møte - agenda 3. mars. Referat fra forrige gang Webkommunikasjon – en pp presentasjon Videre arbeide med forslag til ny hovedhjemmeside Eventuelt. God Webkommunikasjon. Et konsentrat fra Nina Furus bok: Webkommunikasjon (2005) ( http://www.nettredaktor.no ). Målsetting.

idalia
Télécharger la présentation

Ny Hovedhjemmeside møte - agenda 3. mars

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ny Hovedhjemmesidemøte - agenda 3. mars • Referat fra forrige gang • Webkommunikasjon – en pp presentasjon • Videre arbeide med forslag til ny hovedhjemmeside • Eventuelt

 2. God Webkommunikasjon Et konsentrat fra Nina Furus bok: Webkommunikasjon (2005) (http://www.nettredaktor.no)

 3. Målsetting • Webben er ikke målet, men middelet • God webkommunikasjon er webkommunikasjon som oppfyller målet • Web er et medium der brukeren kommer til deg og ikke omvendt. Push – pull kommunikasjon • Brukeren vil ha Pull kommunikasjon, dvs velge selv når og hvor han vil shoppe info. • Suksess på nett vil si at brukeren selv kommer for å shoppe på vårt nettsted

 4. Forts • God webkommunikasjon er god brukeropplevelse • Det må ikke være sprik mellom UBiTs målsetting og brukerenes ønsker • Enklest om vi tilpasser oss brukerens ønsker og ikke omvendt • Viktig: God funksjonalitet og god tilgang

 5. Konsept • Beskriver hva nettstedet skal være (nettbutikk, møteplass, bibliotek…) • God webkommunikasjon er webkommunikasjon som fungerer både for bruker og UBiT • Hva er UBiTs målsetting for nettstedet? • Hvordan kan da nettstedet best mulig utformes for å nå målsettingen? • UBiTs målsetting konsept Brukerens ønsker • Konsept = Opplevelse

 6. Viktig! • Fungerer nettstedet for å nå UBiTs mål? • Fungerer nettstedet for å nå brukerens behov? • Drømmen: Fungerer det så godt mht å tilfredsstille brukerens behov at han selv vil velge å oppsøke oss, og at han slev vil velge å oppsøke oss framfor konkurrenten? • Jo større overlapping det er mellom UBiTs ønsker og brukerens behov, dess større er potensialet for å lykkes

 7. Formidling av konseptet • Inkludere konseptet verbalt som en del av logo / og eller andre avsenderelementer • Inkludere en beskrivende setning som en del av ”kolofonen” (avsenderinformasjon som bør finnes på hver side) • Meget viktig for søkemotor-rangeringen

 8. Peter Morville – Semantic studios • Brukervennlig • Brukbar • Attraktiv • Verdifullt • Mulig å finne fram • Tilgjengelig • Troverdig

 9. Markører • Avstøtning skjer når brukeren ikke finner hva han ønsker • Brukeren gjør seg opp en mening om nettstedet på 4 ulike områder: • Seriøsitetsmarkører • Inneholder en kjent og pålitelig logo, navigasjon virker ryddig og enkel • Målgruppemarkører • Visuelle elementer som indikerer hvilken målgruppe siden er ment for • Ikke prøv å være alt for alle, men heller noe for noen • Funksjonalitetsmarkører • Er visuelle markører som indikerer at en gitt funksjonalitet er tilgjengelig i nettstedet • Verdimarkører • Visuelle elementer som indikerer at sidens avsender har en bestemt oppfatning/ståsted i en sak (For eksempel for/mot hvalfangst) • Innholdsmarkører

 10. Finne fram på nettstedet • ”prime site”/”det gylne triangel” – venstre marg – i topp – i midtfeltet • Den sikreste tilnærming for å sørge for at brukeren finner fram på nettstedet, er å plassere hovednavigasjonen i venstre marg, og/eller i topp (men ikke for høyt), bygge menyene tekstbasert (som lenker) og å lage lenketekster basert på triggerord

 11. Triggerord – lukten av informasjon • Den viktigste luktbæreren er lenker (klikkbare ord) • Er brukeren ute etter Åpningstider er Åpningstider triggerordet • Er man ute etter bøker er bøker triggerordet • Det er brukerens definisjon som gjelder • Bruk IKKE store bokstaver da det forandrer formen på ordet • Brukeren søker etter om triggerordene finnes i venstre marg, i toppen og eventuelt i midtfeltet • Dette kalles informasjonsmasker

 12. Informasjonsmaske • Informasjonsmasken styrer hvor brukeren leter • triggerordene er det brukeren leter etter

 13. God utnyttelse av triggerord • Klarer vi å utnytte triggerord systematisk: • i navigasjon • i overskrifter • i lenker • i uthevninger ……. • hjelper brukeren til å finne fram på vårt nettsted

 14. Hva er gode triggerord? • Er enkle (enkel dagligdags betegnelse) • Er beskrivende • Er konkrete • Plasser trigger-ord så langt nede på konkretiseringsskalaen som mulig (eks ikke livsformer, dyr, pattedyr, husdyr, buskap……..men Dagros) • Er substantiver og ikke verb

 15. Triggerord • En utfordring er å bygge hierarkier av trigger-ord i navigasjonen, for å få plass til alle trigger-ord som beskriver innholdet vårt • Blir en utfordring å finne gode og dekkende gruppebetegnelser som fremdeles lukter av informasjon som ligger i punktene under

 16. Triggerord • Er ikke problemer, men løsninger (virus / anti-virus) • Beskriver brukerens behov slik brukeren selv definerer det • Bruker er på web for å finne informasjon og ikke oppgi informasjon (dvs at han må velge for eksempel kategori (eks. student eller forsker) før han kan begynne å søke/lete • NB! Ikke introduser nye trigger-ord

 17. Statistikk • SERVERSTATISTIKK og • WEBSTATISTIKK og • SØKEMOTORSTATISTIKK ER VIKTIG

 18. Serverstatistikk • Kan si oss noe om hvor brukeren kommer fra • Hvor lang tid brukeren er inne på nettstedet

 19. Webstatistikk • Webstat kan enkelt legges inn selv. En liten kodesnutt som legges inn i html-koden for hver side. • StatCounter og Google Analytics er brukbare program • Interessant stat er: • hvor lang tid den enkelte bruker er inne på nettstedet • hvilke sider som er mest besøkt • hvilke lenker/triggerord er brukt

 20. Søkemotorstatistikk • Et viktig redskap for å avdekke relevante trigger-ord og hvor mye et gitt ord er søkt på i en gitt periode

 21. Undersøkelser • BRUKERUNDERSØKELSE • BRUKERTESTING

More Related