1 / 30

Veritabanı Yönetim Sistemleri-I

Veritabanı Yönetim Sistemleri-I. Ders 3 Birden fazla tabloyu birleştirmek Equi - join INNER JOIN OUTER JOIN. Tabloları birleştirmek. SELECT ile oluşturulmak istenen listede bulunan alanlar birbirinden farklı tablolarda bulunuyorsa, tabloları birleştirerek sorgulamak gerekiyor

jadon
Télécharger la présentation

Veritabanı Yönetim Sistemleri-I

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Veritabanı Yönetim Sistemleri-I • Ders 3 • Birden fazla tabloyu birleştirmek • Equi-join • INNER JOIN • OUTER JOIN

 2. Tabloları birleştirmek • SELECT ile oluşturulmak istenen listede bulunan alanlar birbirinden farklı tablolarda bulunuyorsa, tabloları birleştirerek sorgulamak gerekiyor • Birden fazla tabloyu birleştirerek sorgulamak için JOIN ifadesi kullanılır. • Tablo birleştirmenin pek çok türü vardır, önde gelen bazıları şunlardır • INNER JOIN • EQUI-JOIN • OUTER JOIN

 3. Tabloları birleştirmek • Örneğin ürünlerin adlarını, fiyatları, satıcı adlarını ve satıcı şehirlerini yanyana listelemek istersek göreceğiz ki istenen alanlar iki farklı tabloda bulunmaktadır urunlertablosu saticilartablosu

 4. Tabloları birleştirmek • Oluşturulmak istenen liste aşağıdaki gibi olacaktır urunlertablosu saticilartablosu

 5. Tabloları birleştirmek • İki tablodan ilişkili alanları alırken, şu adımlar dikkate alınır • Bahsi geçen tablolar mantıksal olarak ilişkili olmalıdır • İki tablodaki tüm satırlar değil, sadece mantıksal olarak ilişkili satırlar yanyana getirilir • Daha iki tablodaki satırların yanyana getirilmesi sonucu oluşan yeni tablodan istenen alanlar seçilebilir

 6. Tabloları birleştirmek • İki tabloda mantıksal olarak ilişkili satırların birleştirilmesi • Urunler tablosundaki satici_id = ‘DLL01’ olan satır • saticilar tablosundaki satici_id = ‘DLL01’ olan satırla birleştiriliyor

 7. Tablo birleştirme • Benzer şekilde diğer satırlarda ikinci tablodaki ilgili satırlarla birleştiriliyor • BİRLEŞTİRME KURALI • urunler.satici_id = saticilar.satici_id

 8. Tablo birleştirme • Tablo birleştirme sırasında en kolay yol equi-join yazımını kullanmaktadır • Birleştirilecek tablolar virgülle ayrılarak FROM’dan sonra yazılır • Birleştirme şartı (yani hangi satırların yanyana geleceğine dair şart) WHERE ifadesinde yazılır • SELECT ile seçilecek sütunlardan (alanlardan) önce alanın hangi tablodan geleceği yazılır • İstenirse tablo isimleri için kısa adlar (alias) kullanılabilir

 9. Tablo birleştirme • Ürünlerin adlarını, fiyatları, satıcı adlarını ve satıcı şehirlerini yanyana listeleyen SQL sorgusu • Seçilen alanlar“tablo.alan” formatında yazılır • Tablolar virgülle ayrılmış olarak yazılır • Satır birleştirme şartı (her iki tabloda aynı olan değerler) verilir

 10. Tablo birleştirme Tablo isimlerine “alias – kısa ad” vererek sorgu biraz daha sadeleştirilebilir (Ör: saticilar için “s”, urunler için “u” kısa adı kullanılabilir)

 11. Tablo birleştirme • İkinci bir örnek: • Sipariş edilen ürünlerin (sip_edilen), urun_id, sip_num bilgilerini ile urun_ad bilgilerini listeleyiniz (urun ad bilgisi urunler tablosundadır)

 12. Tablo birleştirme Tablo isimler için yine kısa ad kullanılmıştır

 13. Tablo birleştirme • Equi-join ile yapılan işi INNER JOIN ile de yapabiliriz. • Bu JOIN türü yazım olarak biraz farklıdır ama aynı işi yapmaktadır. • İki yazımı kıyaslayalım: Equi-join yazımı SELECT alanlar FROM tablo1, tablo2 WHERE tablo1.alan1 = tablo2.alan2 INNER JOIN yazımı SELECT alanlar FROM tablo1 INNER JOIN tablo 2 ON tablo1.alan1 = tablo2.alan2 “ON” anahtar kelimesi şart belirtmek için kullanılmaktadır

 14. Tablo birleştirme • İlk sorgumuzu INNER JOIN ile yazmış olsaydık, şöyle yazmamız gerekirdi

 15. Tablo birleştirme • Birden fazla tabloyu aynı anda birleştirmek için yazılan ifadeleri her tablo için tekrar etmek gerekir SELECT alanlar FROM tablo1 INNER JOIN tablo 2 ON tablo1.alan1 = tablo2.alan2 INNER JOIN tablo3 ON tablo3.alan3 = tablo2.alan2 INNER JOIN tablo4 ON tablo4.alan4 = tablo3.alan3 …….

 16. Tablo birleştirme • Örneğin şu aşağıdaki alanlari içeren liste isteniyor olsun: • Her bir sipariş edilen ürünün sipariş numarasını ve urun_id bilgisini (sip_edilen tablosundan) • Siparişin tarihini (siparisler tablosundan), • Siparişi veren müşterinin adını (musteriler tablosundan)

 17. Tablo birleştirme

 18. Tablo birleştime • Aynı sorgu Equi-Join ile şöyle yazılabilirdi • Tüm birleştirme şartları “AND” ile yanyana yazılır • Tüm tablolar virgülle ayrılarak yanyana yazılırlar

 19. Tablo birleştirme • OUTER JOIN • Bazen birleştirilecek iki tabloda birinci tabloda bulunan satırın, ikinci tabloda bir eşleşmesi olmayabilir. • Bu durumda INNER JOIN ve EQUI-JOIN sorgularında, ikinci tabloda eşleşmesi bulunmayan satırlar sorgu dışında bırakılırlar • Ör: Satici_id değeri, satıcılar tablosunda bir satıcıya işaret etmeyen ürün satırları gibi

 20. Tablo birleştirme • OUTER JOIN (devam) • Eğer birinci tablodaki tüm satırlar eşleşme olmamasına rağmen listeye eklensin ve eşleşme satırı boş bırakılsın isteniyorsa OUTER JOIN kullanılır • Birinci tablodaki satır baz alınarak eşleşme yapılacaksa LEFT OUTER JOIN • İkinci tablodaki satır baz alınarak eşleşme yapılacaksa RIGHT OUTER JOIN kullanılır

 21. Tablo birleştirme • Örneğin siparişler ve müşteriler tablolarını incelersek: • Her siparişin bir müşteriye ait olduğunu, yani siparişler tablosundaki her sip_id’ninmusteriler tablosunda bir must_id’e denk geldiğini • Fakat her müşterinin bir sipariş vermemesinden dolayı, musteriler tablosundaki her must_id’nin , siparisler tablosundaki bir sip_id’e denk gelmediğini görürür

 22. Tablo birleştirme • Tüm siparişler herhangi bir müşteri ile ilişkili • Fakat tüm müşterilerin en az bir siparişi bulunmamaktadır (Ör: 1000000002 nolu müşteri)

 23. Tablo birleştirme • Dolayısıyla INNER JOIN veya EQUI-JOIN ile yapılan tüm sorgularda 10000004 nolu müşteri her zaman liste dışında kalacaktır (sipariş kaydı olmadığı için) • Eğer bu müşteriyi de listeye dahil etmek istiyorsak LEFT OUTER JOIN kullanmamız gerekir • Bu durumda bu müşterinin sipariş kaydının karşısında NULL ifadeler olacaktır (siparişi olmadığını gösterir)

 24. Tablo birleştirme • 100000001 kodlu müşteriye ait 2 satır olduğuna • 100000004 kodlu müşterinin karşısındaki değerlerin NULL olduğuna dikkat ediniz

 25. Tablo birleştirme • Aynı sorgu INNER JOIN ile yazılsaydı (sadece INNER yerine LEFT OUTER yazmak yeterli) satır sayısı bir tane azalacaktı.

 26. Tablo birleştirme • Alternatif olarak listeyi sadece bu müşteriyi listeleyecek şekilde, yani hiç siparişi olmayan müşterileri gösterecek şekilde, tekrar da yazabiliriz

 27. Tablo birleştirme • JOIN ve GROUP BY kullanımı • Tablo birleştirme sonrasında ortaya çıkan geçici tablodan istenilen alan seçilebildiği gibi diğer SQL işlemleri de yapılabilir • Örneğin tablolar birleştikten sonra birleşen yeni tablo üzerinde gruplama (GROUP BY), sıralama (ORDER BY) veya filtreleme (WHERE) kullanılabilir • Normal bir tablodaki sorgulara göre tek fark, alanları WHERE, GROUP BY, ORDER BY içinde yazarken, tablo adı ile birlikte yazmak gerekir (tablo.alan formatında)

 28. Tablo birleştirme • Örneğin aşağıdaki sorgu, tablo birleştirme yapmadan normal bir gruplama işlemini içermektedir • Peki ya gruplamayı satici_id yerine satici_ad alanına göre yapmak istersek? • (Bu alan urunler tablosunda değil, saticilar tablosundadır)

 29. Tablo birleştirme • Bu durumda önce iki tablo birleştirilir, daha sonra iki tablodaki alanlara göre gruplama tekrar yazılır

More Related