Download
m ngfaldsarbete externt och internt fokus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mångfaldsarbete – externt och internt fokus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mångfaldsarbete – externt och internt fokus

Mångfaldsarbete – externt och internt fokus

120 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Mångfaldsarbete – externt och internt fokus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mångfaldsarbete – externt och internt fokus Statliga myndigheter ska, med höga krav på rättsäkerhet, ge god och likvärdig service till alla medborgare och företag. Service och bemötande ska vara fritt från diskriminering. Den etniska och kulturella mångfalden skall öka på alla nivåer inom statsförvaltning. De statliga arbetsplatserna skall vara fria från diskriminering och fördomar.

 2. Vervas uppföljningsmodell för verksamhets-integrerat mångfaldsarbete • Externt fokus • Kartläggning och nulägesanalys • Styrning av mångfaldsarbetet • Genomförande av insatser/åtgärder • Uppföljning och måluppfyllelse • Internt fokus • Kartläggning och nulägesanalys • Styrning av mångfaldsarbetet • Genomförande av insatser/åtgärder • Uppföljning och måluppfyllelse

 3. Kartläggning och nulägesanalys • Ta reda på medborgare och företags behov, krav och önskemål • Mät efterfrågan • Analysera och mät i verksamhetens kärnprocesser • Analysera och förstå styrningen (mål och mätsystem) • Analysera och förstå ett system

 4. 1. Medborgarnas/företagens behov, krav och önskemål • Vi tror att vi vet medborgarnas behov, krav o önskemål • Intervjuer, fokusgrupper m.m. visar att vi ofta har fel

 5. 2. Mäta efterfrågan Efterfrågan(demand) består av: • Uttalade behov, krav och anspråk • Förfrågningar, synpunkter och klagomål • Felhandlingar, misstag etc., dvs allt som föranleder kunden att ta kontakt, eller som leder till ett felbeteende från kunden. Efterfrågan mäts i de punkter vi möter kunden.

 6. Två slags efterfrågan: • Verklig efterfrågan (Value demand) = sådan efterfrågan vi vill ha. • Onödig efterfrågan (Failure demand) = sådan efterfrågan som beror på att vi underlåtit att göra något eller har gjort något fel ur kundens perspektiv.

 7. 3. Analysera och mäta i kärnprocesserna Så som verksamheten STYRS = funktionsbaserat (vertikalt) Så som verksamheten BEDRIVS och VÄRDE skapas = i processer (horisontellt)

 8. Analys och mätning i processen Tre av fyra som drabbas av höftledsbrott är kvinnor. En studie visar att endast en av tio äldre kvinnor med bruten höftled fick smärtlindring i ambulansen jämfört med fyra av tio män. Det visade sig att ambulansvården var inriktad på trafikolyckor och manliga hjärtinfarkter trots att det framförallt är äldre kvinnor som åker ambulans. /SOU 2007:15/

 9. Analys och mätning i processen En studie av F-kassans rehabilitering visar att läkare vid F-kassan fattar skilda beslut för liknande problem/symptom beroende på om det gäller en kvinna eller man. Det dröjer längre tid för kvinnorna än för männen innan de beviljas rehabiliteringsåtgärder. Kvinnor beviljas kortare perioder av studier och arbetsträning än män. Den genomsnittliga kostnaden för F-kassans insatser var knappt 35 tkr för kvinnor och 113 tkr för män. Studien visar att männen i större utsträckning än kvinnorna lyckades förbättra sin arbetsförmåga. /SOU 2007:15/

 10. 4. Analysera och förstå styrningen (Mål och mätsystem) Mål för AMV: 70 % av alla som går arbetsmarknadsutbildning ska ha arbete inom 90 dagar.

 11. Kriminalvården: två styrsystem? Regeringens politik Politik Reglerings-brev Intern planering Års-redovisning Intern upp- följning Minska återfall Säker och kostnads-effektiv förvaring Den operativa verksamheten

 12. Transportpolitikens 6:e delmål:Ett jämställt transportsystem som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. / ”När det sjätte delmålet översätts till strategier, kundprogram och verksamhetsplaner tenderar variablerna kvinnor och män att suddas ut ju närmare den operativa verksamheten det kommer.” /Att styra mot jämställdhetsmål. Eva Wittbom/

 13. Styr- och ledningsfilosofi System S Y S T E M F A K T O R E R Struktur/ Regler/ Mål/mät- Info- IT- Kompetens, arbets-. proce- system system system kultur org.durer Brukare/Kund Processens effektivitet och duglighet Process 5. Analysera och förstå system

 14. Systemfel gör somalier passiva Ca 28 % av somalier i arbetsför ålder i Sverige har jobb mot ca 60 % i USA. Till stor del breror det på ett systemfel hävdar Benny Carlson, docent i ekonomisk historia som studerat de senaste 10 årens utveckling. I Sverige organiseras allt av offentliganställda svenskar. Detta i kombination med socialförsäkringssystem och andra regelverk har gjort att få somalier är självförsörjande.

 15. Publikationer på www.verva.se • Uppföljningsmodell för strategiskt, verksamhets-integrerat arbete med etnisk och kulturell mångfald (Verva 2006:06) • Styrning för ökad effektivitet (Verva-rapport 2007:12. Endast som pdf-fil)