Download
rozvaha bilance balance sheet a tov n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rozvaha/bilance (balance sheet ) a účtování PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rozvaha/bilance (balance sheet ) a účtování

Rozvaha/bilance (balance sheet ) a účtování

149 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Rozvaha/bilance (balance sheet ) a účtování

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rozvaha/bilance (balance sheet) a účtování Murphyho zákony Gatesův zákon: Jediná důležitá informace v organizaci podniku je vědět, kdo o čem ví!

 2. Proč Bilance? • Protože v jednom výkazu obsahuje přehled o majetku, ale i zdrojích, z jakých byl majetek pořízen • Majetek mohou mít oba stejně velký, ale někdo si na něj půjčil a někdo je pořídil z vlastních prostředků • Kdo je bohatší?

 3. Majetek = aktiva (assets) • Majetek podniku není od toho aby jej pouze vlastnil, ale investoval do své budoucnosti – aktivně s ním nakládal tak, aby zbohatnul = aktiva • Klíčovými aktivy se dnes pomalu stávají nehmotná aktiva (know-how, patenty, obchodní značka/brand….) • Aktiva vydělávají bohatství!!! Podnik bohatne.

 4. Pasiva (liabilities) • = informují o tom, odkud (z jakých zdrojů) byl majetek podniku pořízen • Bilanční rovnice: A = P

 5. Cena aktiv by měla vyjadřovat budoucí výdělky • Teoreticky můžeme předpokládat, že cena za kterou jsem aktiva koupil je přesně tak vysoká, abych na nich v budoucnu vydělal – tomu odpovídá pořizovací cena, tj. předpokládáme „goingconcern“. • Praxe je jiná – Příklad pořizovací ceny pozemku (při koupi je cena prověřená trhem). • Účetnictví se dále této ceny drží jako klíště – koncept historických cen (cena stárne x hodnota roste) = špatně • Později se setkáme s pojmem „oceňování“ majetku

 6. Základní struktura rozvahy

 7. Rozvaha - Aktiva • Dlouhodobá – podnik je používá delší dobu než rok • Krátkodobá – „neohřejí se“ v podniku ani rok • Dlouhodobá aktiva nakoupená v pořizovacích cenách • Dlouhodobá aktiva vyrobená ve vlastní režii – oceněna vlastními náklady

 8. Dlouhodobá nehmotná aktiva (DNA)/majetek – dnes má velký význam!!! nepeněžní aktivum bez fyzické podstaty (PC nad 60.000 Kč a doba použitelnosti víc než 1 rok) • zřizovací výdaje, • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, • software, • ocenitelná práva (know-how, patenty, licence), goodwill, • Ale i autorská práva, filmy, seznamy zákazníků, povolení k lovu ryb, věrnost zákazníků, podíl na trhu a marketingová práva

 9. Identifikovatelnost nehmotných aktiv - IFRS • musí být možno je oddělit od účetní jednotky a případně prodat, převést, licencovat, pronajmout nebo směnit • České standardy takovou podmínku nedefinují

 10. Ovládání aktiva - IFRS • Aktivum musí mít potenciál získat budoucí ekonomické užitky a zároveň je možné omezit přístup ostatních k těmto užitkům (buď pomocí zákonných omezení - např. ochrana průmyslových práv nebo pomocí jiných způsobů ochrany (např. utajení receptury, zamezení přístupů k databázi a zabránění jejímu zneužití). • Z této požadované vlastnosti potenciálního aktiva vyplývá, že za aktivum nemůžeúčetní jednotka považovat např. tým výborně vyškolených zaměstnanců – zaměstnance nevlastní, mohou kdykoliv z firmy odejít

 11. Dvě skupiny dlouhodobých nehmotných aktiv - IFRS • - podle doby použitelnosti. • První skupina je charakteristická tím, že u aktiv do ní zařazenýchlze určit dobu použitelnosti. • Druhou skupinou jsou taková nehmotná aktiva, u kterých nelze dobu použitelnosti určit. • Toto členění je důležité při odpisování nehmotných aktiv. Aktiva se stanovenou dobou použitelnosti se odpisují. Aktiva bez doby použitelnosti nejsou odpisována (IFRS). • České účetní standardy nijak neupravují, pouze Zákon o dani z příjmu předepisuje povinné daňové odpisy DNA.

 12. Dlouhodobá hmotná aktiva/majetek • PC nad 40.000 Kč a doba použitelnosti víc než 1 rok: • pozemky, • stavby, • samostatné movité věci a soubory movitých věcí (stroje, zařízení,…) • pěstitelské celky trvalých porostu, • základní stádo a tažná zvířata, • …..

 13. Dlouhodobá aktiva – oprávky • Potenciál aktiv se časem vyčerpává – původní pořizovací cena se sníží o tzv. oprávky – zůstatková cena • Rozvaha „drží historické ceny“, které opravuje tzv. o „korekce“ na netto hodnotu

 14. V Česku pojetí oprávek: • Sloupec Brutto – pořizovací cena • Sloupec Korekce – oprávky • Sloupec Netto – zůstatková cen • Odpisy jsou ztrátou potenciálu aktiva za 1 rok. Součet všech odpisů = oprávky/kumulované odpisy • PC – oprávky = ZC • Jak se odepisují pozemky?

 15. Ukázka Rozvahy:

 16. Pokračování rozvahy (2)

 17. Dlouhodobá finanční aktiva se v literatuře často označujíjako finanční investice. • Tyto investice vydělávají samy, bez jakékoliv aktivity. • Každá investice s sebou ale nese určité riziko, proto i v tomto případě jsou výše zmíněné budoucí výnosy sice žádaným, nikoli však jistým jevem.

 18. Dlouhodobé investice: • Termínovanévklady s výpovědnílhůtoudelšínež 1 rok. • Cenné papíry: Akcie, dluhopisy, vkladové listy (dividendy, úroky) – finanční majetek • Poskytnuté půjčky a úvěry • Majetkovéúčasti v jiných podnicích(podíly v ovládaných a řízenýchosobách a podíly v osobách pod podstatnýmvlivem) • Takésempatřínemovitosti, uměleckádílavlastněnázaúčelemobchodování s nimi, nebo k uloženívolnýchpeněžníchprostředků do majetku.

 19. Akcie • Akcie je cenný papír vydávaný a.s., s nímž jsou spojena určitá práva, zejména: • Právo rozhodovací - je uplatňováno akcionářem na valné hromadě. Síla rozhodovacích pravomocí odpovídá poměru vlastněných akcií k celkovému počtu vydaných (emitovaných) akcií • Právo majetkové - právo podílet se na zisku je uplatňováno formou dividendy (podílu na zisku), o které rozhoduje valná hromada na návrh managementu společnosti. Výše výplaty je odvislá od hospodaření a investiční strategie společnosti. • Akcionář má rovněž právo podílet se na likvidačním zůstatku při likvidaci společnosti. Dále má právo na úpis dalších akcií při zvýšení základního kapitálu atd. ….

 20. Důvod investice do akcií • Kapitálový zisk: • Investor vydělává na růstu kurzu cenného papíru. Majitel vydělává na rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou. • Dividendový zisk: • Akcionář dostává „pravidelné“ výplaty finančních prostředků ze zisků společnosti. V tomto případě je nutné držet cenné papíry přes rozhodný den pro výplatu dividendy.

 21. Obligace = dluhopisy (O/D) • O/Dvydávajívlády,velképodniky a velké obce, abyzískalypenízenafinancovánísvéhorozvoječijinýchaktivit. • O/Djsouzávazkemvydavatele(emitenta) vyplácetvestanovenýchtermínechdohodnutýúrok a nakoncisplatnostivrátitinvestorovivloženoučástku (3, 5 10 let). • Výnosyjsouvšakdíkyjejichpředemdanépravidelnosti a vyššíjistotěoprotiakciímnižší. • Dluhopisyjsouvydáványnadobuurčitou, takženarozdíl od akciímajídobusplatnosti.

 22. Dnes velmi medializované stání dluhopisy (Řecko,…) • Nákupemdluhopisu se stávátevěřitelempodniku (čistátu) a v případěneúspěchupodnikáníspolečnostimátelepšíšancizískatsvépenízezpětnežakcionářifirmy. Z majetkulikvidovanéhopodnikujsoutotižnejdříveuspokojovánívšichnivěřitelé (držitel dluhopisu je vlastně věřitel), zatímcoakcionářijsouažposlední. • Pokudje emitentem (vydavatelem) stát… můžedojít k jeholikvidaci?. • Většinazemívšakudělá pro splacenísvýchdluhopisů maximum, protože v opačnémpřípadě by si v budoucnumuselypůjčovatzavýrazněhoršíchpodmínek. • Bankrot státu – přiznání platební neschopnosti – restrukturalizace dluhů (věřitelé přijdou o své investice)

 23. Krátkodobý finanční majetek/investice: • Investice mohou být i krátkodobé – směnky, pokladniční poukázky, vkladové listy, ….

 24. Směnka je úvěrovýcenný papírs přesněstanovenýmiúdaji, zekteréhovyplývádlužnickýzávazek, kterýdávámajitelisměnkyprávopožadovatvestanovenoudobustanovenoučástku.. • Směnkavlastní - bezpodmínečnýzávazek (slib) výstavce (trasanta) zaplatitosoběvesměnceuvedené (remitentovi) v určenédobě a naurčenémmístěsměnečnousumu. • Směnkacizíobsahujebezpodmínečnýpříkaztřetíosobě (trasátovinebotakésměnečníkovi), abyosoběuvedenévesměnce v určenédobě a naurčenémmístězaplatilasměnečnousumu. • Konkrétní forma stanovenanení: Přisplněníformálníchnáležitostí by platilainapivnímtácku

 25. Pokladniční poukázka • krátkodobé dluhopisy vydáváné státem nebo orgány a institucemi veřejné správy ke krátkodobému pokrytí přechodného nedostatku peněz. • Bezpečné. Jsou úročené obdobně jako půjčky.

 26. Vkladové listy Vkladovélisty, vkladnílisty, vkladovécertifikáty, depozitnícertifikáty. Jsou to dluhopisy - vydávanébankamijakopotvrzení o vkladu. Přijatývklad je posjednanoudobuúročen. Banka vydávávkladovécertifikátyvevýšiurčitýchzaokrouhlenýchčásteknaspecifickoudobusplatnosti (1 měsíc, 3 měsíce, 12 měsícůapod.). Úrokovývýnos je u nichvyššínež u termínovýchvkladů. Nominálníhodnotavkladovýchlistůobvyklečiníjeden, pět, deset a padesáttisíckorun. Vkladovécertifikátymohoubýtvystavenynajménonebonadoručitele; jsoupřevoditelnéaobchodovatelné.

 27. Zásoby - určeny pro výrobu/méně prodej • Materiál – podnik koupil, aby z toho něco vyrobil nebo sám využil (tonery) • Výrobek – podnik sám vyrobil a hodlá prodat • Nedokončená výroba – vše co už není materiál a ještě není výrobek • Zboží podnik hodlá prodat, ale sám nevyrobil, nakoupil (i stroje, budovy se kterými obchoduje/sám nevyužívá)

 28. Pohledávky – aktivum – očekávám peníze • Pohledávka za odběratelem. Postup: dodání/pohledávka/zaplacení, tzv. „prodej na fakturu“ Zkráceně „odběratelé“ Faktura (papír/email – výzva k placení) • Poskytnuté zálohy dodavateli– platba předem – nárok na poskytnutí služby, zboží …. • Poskytnuté zálohy zaměstnancům (např. na pracovní cesty,….)

 29. Peníze • Hotovost – hotovostní styk tzv. „pokladna“ • Krátkodobé vklady (BÚ) – bezhotovostní styk • Ceniny, šeky (peníze ve vybraných situacích nahrazují)… • Nejlikvidnější složka majetku – okamžitě použitelná na úhradu závazků • Zajišťují tedy platební schopnost (likviditu), ale nenesou výnosy (nebo velmi nízké)

 30. Rozvaha - Pasiva: vlastní + cizí kapitál • Vlastní kapitál • Nejčastěji je to základní kapitál a zisky (výsledek hospodaření), někdy dary • Zahajovací rozvaha – obr. na tabuli • Zisk na konci roku informuje, o kolik podnik zbohatl, zbohatnutí = zisk, zchudnutí = ztráta • Zisk bývá v rozvaze rozdělen na položky: zisk běžného roku (aby bylo vidět jak zbohatl za rok) a zisky z předchozích let • Z rozvahy nevyčteme jak zbohatnul, tuto info poskytne výsledovka – tam vidím Zisk/Ztrátu

 31. Pasiva • Cizí kapitál /dluhy: • Krátkodobé a dlouhodobé (splatný za dobu delší než rok) • Drobná komplikace: • Zvláštní případ dlouhodobého úvěru postupně spláceného: krátkodobá část dlouhod. dluhu (součet úmorů za běžný rok) = krátkodobý dluh, zbytek vykázán jako dlouhodobý

 32. Krátkodobé dluhy • Nejčastější: závazky vůči dodavatelům – „závazky“: příjem zboží/závazek (faktura došlá)/platba • Přijaté zálohy – závazek dodat zboží,…. • Závazky vůči zaměstnancům (mzda má zpoždění) • Závazky vůči státu (dlužné daně)

 33. Živnostník/fyzická osoba x obchodní společnost/právnická osoba • Živnostník může majetek libovolně přesouvat – viz příklad na tabuli • Společnost/právnická osoba – Navýšení či snížení majetku – složité operace z hlediska Obch.Z. (další vklady, upisování akcií)

 34. Závěr • Dva pohledy na jedinou podstatu = dvojjediné chápání majetku: • konkrétní formy = AKTIVA • původ majetku = PASIVA • výchozí metodický prvek = BILANČNÍ PRINCIP (základ konstrukce rovnováhy • AKTIVA = PASIVA

 35. Účtování – změny v rozvaze(„zásada dokladovosti“)čtyři základní typy změn: Změna aktiv ( A1 + A2 - ) Zvýšení jedné položky aktiv způsobuje snížení jiné položky aktiv Příklad: výběr z účtu do pokladny; přijatá úhrada od odběratele Změna pasiv ( P1 + P2 - ) Zvýšení jedné položky pasiv způsobuje snížení jiné položky pasiv Příklad: úhrada závazku k dodavateli z úvěru; zvýšení základ. kapitálu ze zisku Oboustranný přírůstek ( A + P + ) Zvýšení jedné položky aktiv způsobuje současně zvýšení jiné položky pasiv Příklad: nákup zboží od dodavatele na fakturu, poskytnutí bankovního úvěru na účet Oboustranný úbytek ( A - P - ) Snížení jedné položky aktiv současně způsobuje snížení jedné položky pasiv Příklad: úhrada závazku ke státu z běžného účtu; úhrada dodavateli v hotovosti

 36. Změnyrozvahovýchpoložek Finančníúčetnictví je založené napodvojnosti. Podmnožinoupodvojnostije souvztažnost. • Podvojnost Podvojnostírozumíme zachyceníkaždé účetníoperacenadvourůznýchúčtech. Stejnoupeněžní částku zapíšemenajednustranuprvního účtu a poté naopačnoustranuúčtu druhého. • Souvztažnost Souvztažnostírozumíme podvojný zápisnatakové dva„správné“ účty, kterés danouúčetní transakcí věcněa časověsouvisí. MD Účet Dodavatelé/D Účet Peníze 350 Kč – platba dodavateli hotově

 37. Účet – přehled o jedné položce rozvahy Min. je tolik účtů, kolik je položek v rozvaze. Umožňuje • běžnésledovánístavu a změnjednotlivýchdruhůmajetku a zdrojůkrytímajetku odděleně, • dvoustrannétříděníúčetníchoperací MD/D. Dále budemepracovat s tzv. T-formouúčtu: • Levoustranuúčtunazýváme Mádáti (MD), DebetneboNa vrub, • pravoustranuúčtupakDal (D),KreditneboVeprospěch.

 38. Aktivní a pasivní účet MD Aktivní D MD Pasivní D PZ PZ + - - + KZ KZ Zrcadlově obrácená pravidla Každá operace se zapíše na stranu má dáti a současně na stranu dal = podvojnost

 39. Zásada dokladovosti • Každá transakce/aktivita/účetní případ musí být podložen nějakým dokladem (účetní doklad), který prokazuje, že transakce se skutečně stala • Každá transakce je zaznamenaná dvakrát (dotkne se dvou položek/účtů)

 40. Sestavte z počáteční rozvahy účty s PZ • Sestavte z KZ účtů konečnou rozvahu • O kolik firma zbohatla?

 41. Interpretujte MD Zboží D MD Dodavatelé D (1) 100 (1) 100 (2) 50 MD Peníze D (2) 50

 42. K účtování postačí znalost • Které dvě položky rozvahy/účty jsou danou transakcí ovlivněny • Zda se jedná o aktivní či pasivní položky/účty • Zda se zvýší či sníží • Umět aplikovat pravidlo pro aktivní a pasivní účty

 43. Účet – uzavírání - KZ • Na konci účetního období • Končená rozvaha vznikne sestavením konečných zůstatků • Na začátku účetního období • Z rozvahy se převezmou počáteční zůstatky Účet – otevírání - PZ

 44. Účetní osnova – seznam všech možných účtů, ze kterých si podnik může vybrat • Účtový rozvrh je seznam účtů, který si podnik vybral a pracuje s nimi • To, že se nějaký účet začne používat, tomu se říká „otevřít účet“.

 45. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Účtová třída 1 – Zásoby 11 – Materiál 12 – Zásoby vlastní výroby 13 – Zboží Účtová třída 2 – Finanční účty 21 – Peníze 22 – Účty v bankách 23 – Běžné bankovní úvěry Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 32 – Závazky (krátkodobé) Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření Účtová třída 5 – Náklady 50 – Spotřebované nákupy 51 – Služby 52 – Osobní náklady Účtová třída 6 – Výnosy 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží

 46. Zisk nemá samostatný účet – je výsledkem porovnání V a N na konci období …. Viz příští přednáška • Příklad: Rozhodněte, které položky jsou A, které P a které do rozvahy vůbec nepatří