Kognitiivinen ergonomia - PowerPoint PPT Presentation

kognitiivinen ergonomia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kognitiivinen ergonomia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kognitiivinen ergonomia

play fullscreen
1 / 51
Kognitiivinen ergonomia
509 Views
Download Presentation
jonco
Download Presentation

Kognitiivinen ergonomia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kognitiivinen ergonomia PERTTI SAARILUOMA KOGITIOTIEDE

 2. Kognitiivinen ergonomia • Ergonomia =työympäristön sunnittelu • Kognitiivinen ergonomia • Fyysinen ergonomia • Historiaa • Toinen maailmansota • Ihmisen sovittaminen tekniseen järjestelmään • Ihmislähtöinen suunnittelu • Ihminen suunnittelee, kokoaa, käyttää ja ostaa

 3. Käyttäjäpsykologia • Käyttäjäpsykologia tutkii käyttäjän roolia ihmisen ja teknologian välisessä vuorovaikutuksessa • Millaisia asioita voidaan selittää ja ymmärtää ihmisen ominaisuuksista käsin? • Mitä on selittäminen? • Selitysperusteet ja selityskehykset

 4. Käyttäjäpsykologian lähialueet • Inhimilliset tekijät (Human factors) • Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus • Käytettävyystutkimus (USABILITY) • Psykoteknologia • Käytettävyyden psykologia • Kognitiivinen teknologia • Inhimillinen virhe ja riskitutkimus • Suunnittelututkimus

 5. Käyttäjäpsykologian ydin • Miten ihminen tulisi kuvata, jotta hänen ominaisuuksiensa pohjalta olisi mahdollista suunnitella mahdollisimman järkeviä työskentely-ympäristöjä? • Millaiset psykologiset prosessit ovat merkitseviä ja millaisten kysymysten ratkaisemisessa ne ovat tärkeitä? • Mitä tietoja tarvitaan erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa?

 6. Ongelma: • Kohtaamani käytettävyysongelma

 7. Perusselityskehykset • Representaatiot: Neuraalinen ja informaatiosisältö • Perusselityskehykset: • motorinen kontrolli • kapasiteetti • tarpeet ja tunteet • mieltäminen ja ajattelu • motivaatio ja persoonallisuus • Käyttäjäyhteisö

 8. Kognitiivisen ergonomian ja käytättäjäpsykologian metodeja • Koe: kausaaliset ja laadulliset tekniikat • Kyselyt: avoimet ja suljetut • Haastattelut: strukturoidut ja vapaat • Käyttäjätestaus • Laadulliset analyysit • Havainnointi ja kenttätutkimus • Etnografiset menetelmät • Dokumentti- ja tekstianalyysi

 9. Kognitiivisen ergonomia ja käyttäjäpsykologian metodeja • Prototypiointi • innovointi • toimintakokeilu • Simulointi • Matemaattinen mallintaminen • Ennustetekniikat • Eksplikointi

 10. Motoriikan analyysimenetelmiä • Suoritusaika • Suorituksen organisoituminen • Kh:n variaatio • EMG, PET, fMRI, GSR • Siirtovaikutus • Säästömentelmä

 11. Metodien käyttönäkökulmia • Metodien käyttö näkökulmia • tiedonsaanti • innovaatio ja konstruktio • testaus • representointi • Perusmenetelmiä voidaan hieman soveltaen käyttää kaikkien näiden näkökulmien valaisemiseen

 12. Ongelma • Suunnittele miten toteuttaisin projektin, joka tekee kunnollisen käyttöohjeen

 13. Motorinen kontrolli (1) • Ihminen toimii motorisesti • Motorisen kontrollin ongelma • Liike ja liike-elimet • reseptorit ja efektorit • Toimintatyyppejä: • yksinkertainen reaktio • valintareaktio • seuraaminen ja jatkuva kontrolli • innovatiivinen interaktio

 14. Motorinen kontrolli (2) • Perusliikkeet • siirtäminen • tarttuminen • Koordinaatio • Yksilölliset erot • sukupuoli • ikä • osaaminen

 15. Motorinen kontrolli (2) • Informaation prosessointi • Fittsin laki • Nopeuden ja tarkkuuden suhde • Liikeimpulssit • Ajoitus ja rytmi • Korjaustoiminnot

 16. Motorinen kontrolli (3) • Kontrollirakenteet • Refleksikaari • Sensorinen kontrolli • Motoriset skeemat • Hierarkinen kontrolli

 17. Motorinen oppiminen (1) • Mitä on motorinen oppiminen? • harjoittelun määrä • Oppimistilannetyyppejä • harjoittelun jakautuminen • satunnainen vs. ohjattu • osa vs. kokonaisuus • mentaalinen harjoittelu • palaute

 18. Motorinen oppiminen (2) • Motorisen oppimisen perusteoriat • silmukkamalli • skeemateoria • muita näkökulmia • Opitun säilyminen • Siirtovaikutus

 19. Motorinen oppiminen (3) • Harjoittelun määrä ennustaa lopputuloksen • Verbaaliset ohjeet ja oppia tekemällä • Mielikuvaharjoittelu: tehtävän kognitiiviset elementit • Harjoittelujaksojen organisointi: massed vs. spaced practice • Automatisoituminen

 20. Motorinen oppiminen (4) • Mihin harjoittelu vaikuttaa • Tapahierarkia: laajojen kokonaisuuksien hallinta • Kognitiivinen, assosiatiivinen ja autonominen vaihe • Harjoittelun säilyminen: pyöräily • Unohtamnen ja uudelleen oppiminen • Transfer

 21. Ongelma • Etsi mahdollisimman monta portaiden huonoa käytettävyyspiirrettä

 22. Kapasiteetti (1) • Havainnon perusominaisuuksia • valaistus, ääni, tunto, tasapaino • erotuskynnykset • syvyys, väri ja liike • ergonomia (esim. näyttö) • silmänliikkeet

 23. Kapasiteetti (2) • Tarkkavaisuus • Suuntaaminen • Kohteen erottaminen • Jaettu tarkkaavaisuus • Kohteen vaihtaminen • Modaliteetti • Signaalien ja puheen seuraaminen

 24. Kapasiteetti (3) • Työmuisti • Modaliteetit • Määrällinen kapasiteetti • Oppiminen ja eksperttiys • Muistiyksikköjen muodostus ja pitkäkestoinen työmuisti • Mentaalinen kuormitus

 25. Kapasiteetti (4) • Mielikuvat • mielikuvien rakenne • spatiaalisuus • Taitavat mielikuvat • Navigointi

 26. Kapasiteetti (5) • Pitkäkestoinen muisti • Tallentaminen • Tiedon haku • Tunnistaminen ja palauttaminen • Tiedon varastointi • assosiaatioverkot ja organisaatio • kuvallinen ja käsitteellinen tieto

 27. Ongelma • Mitä ovat seuraavat tunteet? Määrittele, luonnehdi? • Ilo, ahdistus, luottamus, kiintymys, kauhu, yllättyneisyys, raivo, riemu, hellyys, rohkeus

 28. Tarpeet ja tunteet (1) • Tarpeet ja tunteet ovat itsenäinen toimintajärjestelmä • Tarpeet luovat pohjan ihmisen toiminnalle • Tarvetilat ilmenevät usein tunnetilojen kautta • Tarpeet ja tunteet luovat yleissuunnan ihmisen toiminnalle

 29. Tarpeiden psykologiaa • Maslowin tarvehierarkia • fysiologiset, turvallisuus, sosialiset tarpeet, arvostus, itsensä toteuttaminen • McCelland: Päteminen, valta, hyväksyminen • Kognitiiviset tarpeet • tarpeet ilmenevät pitkäkestoisissa toiminnan suunnissa

 30. Tunteet (1) • Vallitseva tunnetila • Tunnetilat ja niiden pohjana oleva tuntet eroavat toisistaan • Impulssit ja mielialat • Tunteiden sisällöt: valenssi ja teema • positiivinen vs. negatiivinen • Mikä tunne? • aggressio, kateus, onnellisuus

 31. Tunteet (2) • Tunnemerkitykset • tunnekskeemat • Tunneoppiminen tunnemerkitysten muutoksena • Opittu avuttomuus • Tunnesuhtautumisen muutos • Tunteet määrittelevät asioiden merkitykset

 32. Tunteet (3) • Tunteiden intensiivisyys • Kapasiteetti • Tunteet suuntaavat havaintoa • Tunteet voivat muokata muistoja • Kommunikaatio ja tunteet • Ajattelu ja tunteet • Kommunikaatio ja tunneprosessit

 33. Tunteiden rooli • Tunteet määrittävät asioiden arvon • Tuotteisiin assosioidaan positiivisia tunteita • vapaus, miehisyys, itsensä toteuttaminen • status • Tunteet ovat osa imagoa

 34. Mieltäminen ja ajattelu (1) • Mitä on mieltäminen? • informaation integrointi • havainnon ulkopuoliset käsitteet • Sisältönäkökulma • Miten todellisuus integroituu? • mielekkyys ja integraatio • päämäärät, osat ja mielekkyys

 35. Mieltäminen ja ajattelu (2) • Sisältönäkökulma • Tehtävä ja ongelma • Rutiinipäätökset • Mieltäminen • tulkinnat • Intuitiivisuus • Harhaiset mallit

 36. Mieltäminen ja ajattelu (3) • Konsistenssi ja mielekkyys • Vuorovaikutukseen voi liittyä monenkaltaisia konsistenssipuutteita • Mitä on konsistenssi t. koherenssi? • Intuitiivisuus • Transfer

 37. Ongelma: • Kuvaile epäintuitiivinen käyttöliittymä • perustelu

 38. Mieltäminen ja ajattelu (4) • Refleksiivinen ajattelu • Prosessien jakaminen ja integraatio • Ohjelmoinnin psykologiaa • Suunnittelukäyttöliittymät • Konstruktioprosessi ja mielekkyys • Kaaos ja konstruktio

 39. Käyttäjäpersoonallisuus (1) • Persoonallisuuden psykologia tutkii ihmistä kokonaisuutena ja yksilönä • Käyttäjäpersoonallisuus tutkimus liittyy siihen miten käytettävyys ja ihmisen persoonallisuuden ominaisuudet liittyvät toisiinsa • piirteet ja rakenteet

 40. Käyttäjäpersoonallisuus (2) • Piirteet: Ihmisen suhtautumistavat maailmaan: avoimmuus, sosiaalisuus, tunnollisuus, tasapainoisuus • Negatiivisia ja postiivisia piirteitä: • avoimmuus kokemuksille • luovuus, älykyys

 41. Käyttäjäperoonallisuus (3) • Persoonallisuuden rakennenäkökulma • Freud: id, ego, superego • Minä • minäkokemus • tuote ja minä (symboliarvot) • käsitykset itsestä ja muista ihmisistä (pitää olla) • Kulttuuri ja persoonallisuus • Osakulttuurit

 42. Ongelma • Millaisilla tavoilla ottaisin huomioon ihmisen persoonallisuuden tuotesuunnittelussa

 43. Käyttäjäyhteisö • Ryhmät ja niiden dynamiikka • Motiivit: ajankäyttö, ohjeistus, innovaatio • Ryhmätyövälineet • S-posti • Chat • Videoneuvottelu • työvälineet

 44. Ryhmät (1) • Sosialipsykologia • Bion ja ryhmän muodostuminen • Viisi perusvaihetta • muodostaminen (forming) • ryhmäkonfliktivaihe (storming) • normien muodostumnen (norming) • suorittaminen (performing) • päättyminen (adjourning) • Lausumattomat säännöt

 45. Ryhmät (2) • Roolit (ideajohtaja, organisoija etc.) • Jäsenten arvoasema (statusryhmät) • Koheesio (mikä sitoo ihmisen ryhmään) • ryhmähenki • ”yhteinen vihollinen” • Sisäryhmä/ulkoryhmä • Ryhmäajattelu

 46. Ongelma • Esitä ryhmäprosesseihin ja ryhmätyövälineisiin liittyvä ongelma sekä miten ratkaisisit sen

 47. Käytettävyyssuunnittelu (1) • Käytettävyyssuunnittelu pyrkii parantamaan ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta • Talous, kuluttaja, ostaja • Haasteet • HCI-näkökulma • Proaktiivinen teknologia & läsnä-äly

 48. Käytettävyyssuunnittelu (2) • Luovaprosessi • Suunnittelun tasot (innovaatio, toteutussuunnittelu) • Konvergentti ja divergentti luovuus • Aika ja resurssit • Luotettavat rutiinit ja innovaatiot

 49. Käytettävyyssuunnittelu (3) • Suunnittelun päävaiheita • Päämäärän asettaminen • Ideoiden generointi • Kokonaisuuden hahmottaminen • Synteesi • Prototyyppinen tekeminen ja testaaminen • Arviointi ja toteutus

 50. Ongelma • Suunnittele suunnitteluprosessi, jonka tehtävänä on luoda GPS-paikannusjärjestelmä polkupyöräilijöiden tarpeisiin