Marketing w oświacie - PowerPoint PPT Presentation

marketing w o wiacie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marketing w oświacie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marketing w oświacie

play fullscreen
1 / 16
Marketing w oświacie
225 Views
Download Presentation
jonny
Download Presentation

Marketing w oświacie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Marketing w oświacie PODSTAWOWE ZAGADNIENIA dr Sławomir Gawroński WSIiZ w Rzeszowie - 2011

 2. Podstawowe pojęcia marketingu • Definicja marketingu • Potrzeba, pragnienie, popyt • Produkt • Wartość, cena • Marketing mix • Promotion mix

 3. Marketing Proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu konkretne osoby i grupy osób otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę produktów, posiadających wartość. Philip Kotler Proces planowania i wdrażania koncepcji obejmującej wycenę, promocję i dystrybucję idei, dóbr i usług w celu stworzenia transakcji wymiany, które zaspokoją cele indywidualne oraz organizacyjne. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu

 4. Definicje praktyczne Zbiór działań polegających na dokładnym poznaniu potrzeb wybranej grupy odbiorców i możliwie doskonałym dostosowaniu oferty firmy do oczekiwań tej grupy. Wybrana grupa stanowi rynek docelowy. Suma działań polegających na opracowaniu koncepcji produktu, zasad ustalania cen, form sprzedaży i form promocji. Dostarczanie właściwych towarów i usług właściwym ludziom, we właściwych miejscach, o właściwym czasie, po właściwej cenie i przy użyciu właściwych środków komunikacji i promocji.

 5. Potrzeba, pragnienie, popyt Potrzeba to stan odczuwania braku zaspokojenia. Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu zaspokojenia potrzeb. Popyt to pragnienie posiadania określonych produktów, poparte możliwością i gotowością ich kupienia. Marketing rozpoznaje potrzeby, które warunkują jego istnienie. Marketing wpływa, obok innych czynników, na kształtowanie pragnień. Marketing określa popyt – wpływa na jego wielkość i kształt.

 6. Produkt Produkt to wszystko co można zaoferować w celu zaspokojenia potrzeby lub pragnienia. Produktem mogą być: • Towary • Usługi • Idee • Osoby • Miejsca • Organizacje Wartością produktu jest możliwość skorzystania z usług, które produkt ze sobą niesie.

 7. Wartość i cena Wartość produktu określa jego zdolność do zaspokojenia potrzeby. Cena to określona przez producenta i wyrażona w pieniądzu szacowana, uniwersalna i uśredniona dla całej populacji wartość produktu.

 8. Etapy działań marketingowych • Analiza • Potrzeb konsumenta • SWOT • Konkurencji • Planowanie • Segmentacja rynku • Plan marketingowy • Plan promocji • Wdrażanie • Kontrola

 9. Proces decyzyjny konsumenta • Rozpoznanie potrzeby • Poszukiwanie informacji • Ocena alternatyw • Zamiar zakupu • Postawy innych • Nieoczekiwane czynniki sytuacyjne • Decyzja zakupu • Zachowanie po zakupie

 10. Marketing mix Grupa czynników (bodźców) określanych przez organizację, wpływających na decyzje konsumentów (4P): • Product (produkt) • Price (cena) • Place (dystrybucja) • Promotion (promocja)

 11. Marketing mix • Produkt (usługa): • Asortyment – zróżnicowanie, możliwości wyboru • Jakość – poziom nauczania • Marka szkoły • Kadra • Atmosfera • Wyposażenie • Wyróżnienia, nagrody, certyfikaty

 12. Marketing mix • Cena • W szkolnictwie publicznym nie odgrywa większej roli, jednak wpływ na nią mają: • Transport, zakwaterowanie, koszty dodatkowe • Dystrybucja • Lokalizacja szkoły • Wyposażenie • Distance learning

 13. Promotion mix • Reklama Płatna, bezosobowa forma prezentacji i promocji idei, dobra lub usługi, realizowana z wykorzystaniem mediów masowych i innych nośników informacji. • Public relations • Promocja sprzedaży Krótkotrwałe działanie stosujące bodźce ekonomiczne w celu pobudzenia sprzedaży. • Sprzedaż bezpośrednia Osobista i bezpośrednia prezentacja oferty przez personel sprzedaży.

 14. Public relations w oświacie • Media relations i publicity • Corporateidentity • Internal relations • Word of mouth • Udział w targach i wystawach • Internet

 15. Promocja sprzedaży w oświacie • Zajęcia dodatkowe • Wyposażenie dydaktyczne • Certyfikaty, kursy, szkolenia • Programy autorskie • Indywidualizacja kształcenia

 16. Sprzedaż bezpośrednia w oświacie • Akcje rekrutacyjne • Udział w targach i wystawach • Zaangażowanie personelu