1 / 6

Excellensprojektet 7. Information, kommunikation och profilering

Excellensprojektet 7. Information, kommunikation och profilering. Benchmarking Eva Johannesson Informationsenheten. Trender på universitet och högskolor. Större enheter för externa relationer Studentrekryteringsaktiviteter ingår oftast inte i informationsavdelningarna

justus
Télécharger la présentation

Excellensprojektet 7. Information, kommunikation och profilering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Excellensprojektet7. Information, kommunikation och profilering Benchmarking Eva Johannesson Informationsenheten

  2. Trender på universitet och högskolor • Större enheter för externa relationer • Studentrekryteringsaktiviteter ingår oftast inte i informationsavdelningarna • Informationsavdelningarna har fått en ökad strategisk roll och fungerar i högre grad som rådgivare och resurs för ledningen • Outsourcing av trycksaksproduktion/layoutarbete

  3. Fokusering på gemensam profil och varumärkestänkande • Stora problem med efterlevnaden av grafisk profil • Äldre universitet har mer traditionella informationsavdelningar • De mindre högskolorna satsar mer pengar på sin centrala informations-verksamhet

  4. Liknande problem för dem som har liknande struktur! • oklart ansvar och mandat, förankring som tar tid, spridda resurser, svårt agera som ett universitet

  5. Nyckeltal budget för infoavd

  6. Skandinavisk benchmarking Förutom jämförelsen med andra universitet när det gäller informationsverksamheten kommer Lunds universitet att delta i en skandinavisk benchmarking med ca 50 stora företag och organisationer under februari-maj 2005.

More Related