1 / 71

Piger og investeringer

Piger og investeringer. V/Finans og formuerådgiver Mette Holmgaard. 17.00 - 17.30: Starthjælp Kvindelige investorer er enestående til at skabe afkast. Men hvorfor er der så få af dem? Og hvor går vi hen og får ”starthjælp” og rådgivning, vi kan stole på? Driftsøkonom Mette Holmgaard, Gefion

kali
Télécharger la présentation

Piger og investeringer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Piger og investeringer V/Finans og formuerådgiver Mette Holmgaard

 2. 17.00 - 17.30: Starthjælp Kvindelige investorer er enestående til at skabe afkast. Men hvorfor er der så få af dem? Og hvor går vi hen og får ”starthjælp” og rådgivning, vi kan stole på? Driftsøkonom Mette Holmgaard, Gefion 17.30 - 18.15: Testamenter og pension Hvad betyder den nye arvelov i forhold til ægtefællen, tvangsarven og pensionen? Få 10 gode råd om testamenter og pension med hjem i rygsækken. Advokat Therèse Kemp, Horten advokatfirma 18.15 - 19.00: Buffet & netværk 19.00 - 19.30: Penge skal plejes Du arbejder hårdt for at tjene dine penge – men hvordan passer du på dem og får dem til at yngle? Få svar på de 3 spørgsmål du bør stille, før du sparer op. Formuerådgiver Helle Snedker, Formuepleje 19.30 - 20.00: Piger og pension 5 afgørende valg du skal træffe for at opgradere til 1. klasse i din pensionisttilværelse. Formuerådgiver Marianne Thørs, Formuepleje

 3. Strategi • Hvor meget kan jeg tåle at tabe? • Er jeg tålmodig • Bliver jeg utryg og sover dårligt hvis børsmarkedet bliver voldsomt? • Har jeg spredt min risiko? • Kend dig selv !!

 4. Eksempel på risikospredning/overvejelserved investeringer • Tidshorisont • Risikovillighed • Likviditetsbehov • Enkeltpapirer • investeringsforeninger

 5. Anbefalinger i starten • Søg rådgivning • uafhængige rådgiver • Banken (men husk de er sælgere) • www.morningstar.dk uafhængige analyser af investeringsforeninger • www.ifr.dk viser omkostninger i investeringsforeninger – der er STOR forskel • Søg foreninger der selv er afhængig af et positivt afkast

 6. Sko eller investeringer?

 7. Testamenter og pensioner Ved advokat Therèse Kemp

 8. Dagens program Den nye arvelov Livsarvinger Testamente Ægtepagt Ægtepagt og testamente Uskiftet bo Boafgift Pensioner

 9. Den nye arvelov • Ikrafttræden 1. januar 2008 • Ændringer: • Forbedring af ægtefællens stilling • Nye regler om tvangsarv • Nye regler om genkaldelse af testamente • Udvidet samlevertestamente • Samlevere nu omfattet af begunstigelsesklausulen "nærmeste pårørende" i Fal og Pol • Nye regler om pensioner

 10. Livsarvinger • AL §§ 1, 5-8 • UP: Livsarvingers legale arveret til hele boet, § 1 • U1: Livsarvinger arver i konkurrence med ægtefællen, hvormed den legale arv nedsættes til ½, § 9

 11. Livsarvinger • U2: Livsarvingers arv kan ved testamente begrænses til tvangsarven på 1/4, § 5 • Yderligere begrænsning: Tvangsarven kan yderligere begrænses til 1.080.000 kr. pr. barn ved testamente, § 5, stk. 2

 12. AL § 5, stk. 2 • § 5, stk. 2: Efter denne bestemmelse, kan tvangsarven endvidere begrænses til 1.080.000 kr. • Bestemmelsen er kun relevant, hvis boet er så stort, at tvangsarven efter stk. 1 for hvert af arveladerens børn udgør mere end 1 mio. kr. • En beløbsbegrænsning skal fremgå udtrykkeligt af testamentet. • At en livsarving skal arve ”mindst muligt”, er ikke tilstrækkeligt. • Er arveladerens barn afgået ved døden, men efterlader sig 2 børn (arveladerens børnebørn), kan tvangsarven for hvert af disse begrænses til ½ af 1.080.000. kr., ved 4 børn osv. • Arv kan begrænses til at være kontant, § 50, stk. 2

 13. Ægtefæller • AL §§ 9-14 • UP: Ægtefællens legale arveret til hele boet, § 9, stk. 2 • U1: Ægtefællen arver i konkurrence med livsarving, hvormed den legale arv nedsættes til 1/2, § 9, stk. 1 • U2: Ægtefællens arv kan ved testamente begrænses til tvangsarven 1/4, § 10 • LL udtager 1/2 af fællesboet i boslod

 14. ÆFs rettigheder • Ægtefællen kan forlods udtage genstande til personligt og børnenes brug, § 11, stk. 1 • Ex tøj, smykker, legetøj • Suppleringsarv på 600.000 kr., (bos- og arvelod samt længstlevendes fuldstændige særeje medregnes), § 11, stk. 2 • Nu medregnes udbetaling af evt. pension, forsikring samt forsørgertabserstatning fra førsteafdøde, § 11, stk. 3

 15. Ægtefælle og livsarvinger ved FAs død • Testamente: LL og Bs arv kan begge begrænses til tvangsarv: 1/4, dvs. 1/8 til hver • Herefter vil FA have testationskompetence på 3/4 af fællesboet, svarende til 3/8 af arven • LL kan max modtage 15/16 af fællesboet, svarende til 7/8 af arven efter FA

 16. Ægtefælle og livsarving – fællesejeMest muligt til LL: 15/16

 17. Ægtepagt • Der findes flere forskellige former for særeje, men de mest anvendte er • Skilsmissesæreje • Fuldstændigt særeje • Kombinationssæreje

 18. Ægtepagt • Skilsmissesæreje Fordele: - særeje alene ved skilsmisse - fælleseje ved død – giver fortsat mulighed for at sidde i uskiftet bo Ulemper: - særligt hvis ene ægtefælle er insolvent

 19. Ægtepagt Ægtepagt om fuldstændigt særeje Fordel/Ulempe: Særeje ved skilsmisse og død Ikke mulighed for uskiftet bo • Ægtefælle arver ½ i konkurrence med livsarvinger

 20. Ægtepagt og testamente • Ægtefællebegunstigende kombinationssæreje: • Skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje for længstlevende samt testamente med klausul om mest muligt til LL: • Længstlevende modtager således 31/32 af fællesboet • Relevant hvis LL skal begunstiges forud for FAs særbørn

 21. Uskiftet bo • Betingelserne Al § 17-19 • Ægtefællerne har formuefællesskab • Ægtefællerne efterlader sig livsarvinger • Boet er solvent • Fællesbørn – intet krav om samtykke • Hvis særbørn – der skal gives samtykke fra særbørn • Konsekvenser: • Intet skifte af boet • Ingen arv til livsarvingerne umiddelbart – arvefald udskydes • Indtræder i f.a. retsstilling – gældsansvar, beskatning

 22. Samlevere – udvidet samlevertestamente • Skal stille parterne som var de ægtefæller, § 87, stk. 1 – 7/8 • Betingelser, § 88: • - Lever sammen på fælles bopæl og • - har/havde/venter fællesbarn eller • - har 2 års ægteskabslignende samlivsforhold og • - opfylder bet. for ægteskab/reg. partnerskab, Æ1 §§ 6, 9, 10 • - Ikke allerede har oprettet samlevertestamente

 23. Ægtefæller særeje / udvidet samlevertestamente • Samlevertestamente §§ 87 – 89

 24. Lov om afgift af dødsboer og gaver • Boafgiften • Ægtefæller fritaget fra afgift • Bundfradrag på kr. 264.100,00 (2009), der indekseres • Boafgift på 15 % på livsarvinger • Tillægsafgift i visse tilfælde på 25 % af resten, svarende til maksimal afgift på 36,25 %. • Gaveafgifter • Afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle og forældre • 15 % af beløb over kr. 58.700,00 (2009) • Barns eller stedbarns ægtefælle • 15 % af beløb over kr. 20.500,00 (2009) • Stedforældre og bedsteforældre • 36,25 % af beløb over kr. 58.700,00 (2009)

 25. Pensionstyper • Kapitalpension • Ratepension • Rentepension (løbende, livsvarig pension) • Obligatoriske arbejdsmarkeds-pensionsordning, fx tjenestemandspension, ATP • Pensionsforsikring • ÆF pension

 26. Deling af pensioner • Retstilstand fastslået i retspraksis: • Løbende pensioner var undtaget ligedeling • Kapital- og ratepension var omfattet af ligedeling • Resulterede i urimelige delinger: • M har en løbende pension, som han ved skilsmisse udtager selv • H har derimod kapitalpension, som skal deles • = M udtager sin egen pension samt ½ af Hs pension, hvor H kun udtager ½ af egen pension

 27. Pensionsreformen • Ægtefællepensionsudvalg blev nedsat i februar 1998 og førte til lovændring med ikrafttrædelse den 1. januar 2007 • Samfundets udvikling medfører andre hensyn • Fx begge parter arbejder og tegner egne pensioner • Familiepolitiske hensyn ctr. pensionspolitiske hensyn • Familiepolitiske taler for + deling: • Ægteskabets fællesskab; det fælles ansvar og indsats • Pensionspolitiske taler for ÷ ligedeling: • Pensionsformålet = alderdomsforsørgelse – karakter af personlig rettighed som fremtidig løn – man sørger for egne behov hvad angår pensioner

 28. PensionerNye bestemmelser i Retsvirkningsloven • Ved separation/skilsmisse: • UP: Alt, hvad ægtefælle ejer ved ægteskabets indgåelse og fremtidigt erhverver, indgår i formuefællesskabet, med mindre det er gjort til særeje, § 15, stk. 1. • M1: Ægtefælle udtager egne rimelige pensionsrettigheder ved separation, skilsmisse eller bosondring forlods af fællesboet, § 16 b, stk. 1. • U1 til M1: Ægteskaber af kortere varighed medfører, at ægtefælle udtager hver deres pensionsrettigheder forlods af fællesboet, § 16 c, stk. 1. • M2: Fællesskabskompensation, § 16 d. • M3: Rimelighedskompensation, § 16 e.

 29. Fællesskabskompensation, § 16 d • Den part, der ikke har indbetalt til en pensionsordning får kompensation (samlivsskadessynspunktet – familien skal kunne indrette sig mest hensigtsmæssigt, uden at den ene part ”snydes”) • Betingelser: • ægtefælle har foretaget en mindre pensionsopsparing end hvad der svarer til en rimelig pensionsopsparing for den pågældende, og • dette skyldes fællesskabsadfærd, hvormed ægtefælle helt eller delvist har været udenfor arbejdsmarkedet, haft orlov eller arbejdet på nedsat tid. • Beløbsopgørelse: • UP: Det aktuelle tab – max ½ af forskellen på hver af ægtefælles pensioner betalt med fællesejemidler under ægteskab • Bagatelgrænse: 2 års manglende indbetaling! • Uheldig virkning: Barsel i 22 mdr. medfører, at ægtefælle ingen kompensation kan opnå • Kompensation kan gives op til den anden ægtefælles niveau • Ingen kompensation fra en insolvent ægtefælle.

 30. Rimelighedskompensation, § 16 e • Den ene ægtefælle kan få kompensation i pensionen, hvis skilsmisssen efter et længerevarende ægteskab medfører en urimelig pensionsfordeling for eksempel, hvor den ene ægtefælle har været hjemmegående og ingen pension har. • Betingelser: • Den ene ægtefælle stilles urimeligt pensionsmæssigt, • ægteskab er af længere varighed (15 og mere) og • der er stor forskel i pensionsværdierne. • Ægtefællernes pensioner sammenlignes, idet kompensation kun gives, hvis den ene ægtefælle ingen eller kun en lille pension har og den anden har en pension af vis str. Beløbsopgørelse: • Forudsætter store forskelle i pensionsværdier på skiftet og pensioneringstidspunkt = min. 50.000 i årlig udbetaling (brutto) • Kompensation kan ikke overstige ægtefælles eget pensionsniveau (såfremt indbetaling var sket)

 31. Pensioner • Pensioners fordeling ved den ene ægtefælles død: • § 16 a, stk. 1: • Ved skifte efter den ene ÆFs død, udtager LL egne pensionsrettigheder forlods af fællesboet. • Gælder uanset om LL skifter straks ved FAs død eller vælger at sidde i uskiftet bo • Gælder alle typer egenpensioner, herunder kapital-, rate og rentepension • Gælder også pensioner som udgør forsørgelse fra afdøde, fx ÆF-pension • NB! Retten til forlods udtagelse for LL gælder alle pensioner uanset om de er rimelige eller ej.

 32. Ægtepagt om deling af pension, § 16h, stk. 2 • Ægtefællerne kan ved ægtepagt bestemme, at værdien af følgende pensionsordninger skal deles ved skilsmisse, separation eller bosondring: • Kapitalpensioner • Ratepensioner • Rentepensioner er ikke omfattet: • Privattegnede livrenter • Tjenestemandspensioner • Løbende livsbetinget pensionskassepensioner • Pensionsforsikringer, o.lign. • Muligheden kan ikke anvendes ved død.

 33. 10 gode råd • HUSK 1 mio. kr.reglen • HUSK suppleringsarv (min. 600.000 kr.) • HUSK at overveje ægtepagt med særeje • HUSK testamente • HUSK at opdatere testamente ved lovændringer • HUSK børnetestamente • HUSK ægtepagt om deling af pensioner • HUSK at pension tilfalder ”nærmeste pårørende” • HUSK at få sagen vurderet inden du vælger et uskiftet bo • HUSK indbotestamenter

 34. Piger, penge og pension Juni 2010

 35. Penge skal plejes • Formuerådgiver Helle Snedker, Formuepleje A/S

 36. Hvem er Formuepleje? • Vi er Danmarks største uafhængige formueforvalter • Vi har eksisteret siden 1986 – og har kun ét forretningsområde = Formuepleje • Vi er ejet af os selv = stiftere og medarbejdere • Vores kunder er selskaber og formuende privatpersoner, men alle kan være med • Vi plejer i øjeblikket 38 mia. kr. for ca. 20.000 aktionærer – i 9 forskellige investeringsselskaber • Vi er ikke en bank; forsikringsselskab; pensionsselskab; realkreditinstitut – og vi har ingen leveringsaftaler med sådanne • Vi bor i Århus og Hellerup – og er 30 medarbejdere

 37. Spørgsmål 1 • Hvad kan I, som andre ikke kan?

 38. Hvis din formue var en have….

 39. …ville du måske søge råd for at skabe overblik

 40. Sådan er det også med din økonomi…. 1. møde • 1-1½ times uforpligtende møde, hvor vi lærer hinanden at kende • Vi peger på rådgivningsområder til optimering af den samlede formue • Du vælger om vi skal gå videre • 1. møde er altid uden beregning for dig Rådgivningsområder Referat Du vender tilbage Næste møde

 41. Rådgivningsforløb Vi ses igen Årligt møde & justering Arrangementer Rapportering Kvartalsvis rapportering om udvik-lingen i dine formuepleje-aktier Gennemførsel Investering & løbende forvaltning Rådgivningsmøde 360 graders Formueanalyse Formue-optimering Intromøde Behov Referat

 42. Vi har noget for enhver (risiko)-smag…. • Vi sammensætter den optimale portefølje af aktier og danske realkreditobligationer – og sørger for løbende tilpasning af porteføljen • De fem klassiske Formueplejeselskaber er børsnoterede og kan frit købes og sælges via dit pengeinstitut • Du kan følge udviklingen hver dag på www.formuepleje.dk eller på børsen Afkast Penta Epikur Safe Pareto 100% aktier Optimum 100% obligationer Risiko

 43. Fælles interesser = din sikkerhed • Normalt ingen sammenhæng mellem afkast og omkostninger! • Formueplejes prismodel • 10% resultathonorar • 0,25-0,5% fast honorar • af porteføljen • High Watermark:Underskud skal først genindtjenes før nyt resultathonorar beregnes. Kilde: Investeringsforeningsrådet, www.ifr.dk, Globale aktie afdelinger, adm. omk. i 2007

 44. Hvem passer på dine penge? • Opgjort pr. 31. 12. 2009 • Kilde: www.ifr.dk • Alle tal i mio. kroner

 45. Hørte du, at jeg sagde Formuepleje Safe A/S? Hvis du havde sparet 50.000 kr. op, som du investerede i maj 2009, ville dette være resultatet i dag: Var du med sidste år i maj? Danske Invest Verden 77.000 kr Nordea Invest Verden 75.000 kr. Formuepleje Safe A/S 86.000 kr.

 46. Hvem rådgav dig om investering dengang? Hvis du havde sparet 50.000 kr. op, som du investerede for 10 år siden, ville dette være resultatet i dag: Var du med for 10 år siden? Danske Invest Verden 28.000 kr Nordea Invest Verden 28.000 kr. Formuepleje Safe A/S 125.000 kr.

 47. Spørgsmål 2 • Hvorfor skal jeg tro på jer?

 48. Vi har 22 års historik – bedøm selv resultatet… NB! Afkastet er efter alle omkostninger og selskabsskat i perioden 1988-2009.

More Related