1 / 18

ES STRUKT Ū RIN Ė PARAMA ŠVIETIMUI IR MOKSLUI 2007–2013 M.

ES PROJEKTŲ PARAMA STIPRINANT VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOSĮGYVENDINIMĄ Arūnas Plikšnys Bendrojo ugdymo departamento direktorius 2007 02 12, Druskininkai. ES STRUKT Ū RIN Ė PARAMA ŠVIETIMUI IR MOKSLUI 2007–2013 M. ŠMM atsakinga už šias ES lėšas: 879,24 mln. Lt – ESF (mokymasis visą gyvenimą) ;

kamea
Télécharger la présentation

ES STRUKT Ū RIN Ė PARAMA ŠVIETIMUI IR MOKSLUI 2007–2013 M.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ES PROJEKTŲ PARAMA STIPRINANT VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOSĮGYVENDINIMĄArūnas PlikšnysBendrojo ugdymo departamento direktorius 2007 02 12, Druskininkai

 2. ES STRUKTŪRINĖ PARAMAŠVIETIMUI IR MOKSLUI 2007–2013 M. • ŠMM atsakinga už šias ES lėšas: • 879,24 mln. Lt – ESF (mokymasis visą gyvenimą); • 407,45 mln. Lt – ESF (tyrėjų gebėjimų stiprinimas); • 1283,18 mln. Lt – ERPF (moksliniai tyrimai, jų infrastruktūra); • 828,97mln. Lt – ERPF (švietimo ir studijų infrastruktūra). • Švietimui ir mokslui iš viso yra skiriama 3,398 mlrd. Lt ES lėšų. Nacionalinėmis lėšomis turės prisidėti ir Lietuva, t.y. ne mažiau nei 15%.

 3. NACIONALINIŲ PROGRAMŲ RENGIMAS Planuojama parengti 7 nacionalines programas: - „Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtra“; - „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos plėtra“; - „Nacionalinė studijų programa“; - „Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas, atliepiantis rinkos poreikius“; - „Tyrėjų karjeros programa“; - „Bendroji nacionalinė kompleksinė programa“; - „Bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo programa“.

 4. Nacionalinė programa „Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtra“ TIKSLAS: Užtikrinti profesinio mokymo atitikimą darbo rinkos poreikiams. UŽDAVINIAI: • Įdiegti modulinį profesinį mokymą; • Tobulinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas; • Atnaujinti praktinio profesinio mokymo priemones; • Tobulinti praktinio profesinio mokymo infrastruktūrą (steigti sektorinius praktinio mokymo centrus). LĖŠOS: ESF – 12,00 mln. Lt ERPF – 238,34 mln. Lt

 5. Nacionalinė programa „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos plėtra“ TIKSLAS: Užtikrinti profesinio mokymo kokybę. UŽDAVINIAI: • Kurti ir diegti išorinio ir vidinio kokybės valdymo mechanizmus; • Kurti ir diegti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo stebėsenos sistemą; • Plėtoti profesinio rengimo standartų sistemą; • Stiprinti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo ekspertinės institucijos bazę. LĖŠOS: ESF – 26,50 mln. Lt ERPF - 7,00 mln. Lt

 6. Nacionalinė programa „Nacionalinė studijų programa“ TIKSLAS: Užtikrinti Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtrą didinant efektyvumą ir konkurencingumą. UŽDAVINIAI: • Racionalizuoti studijų sistemos funkcionavimą; • Gerinti studijų prieinamumą; • Didinti studijų konkurencingumą; • Išplėtoti studijų tarptautinę dimensiją; • Atnaujinti studijų infrastruktūrą. LĖŠOS: ESF – 466,84 mln. Lt ERPF – 248,64 mln. Lt

 7. Nacionalinė programa „Tyrėjų karjeros programa“ TIKSLAS: Siekiama didinti žmogiškųjų išteklių gebėjimus MTTP srityje kokybine ir kiekybine prasme. UŽDAVINIAI: • Tobulinti mokslininkų, doktorantų, kitų tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją vertikaliosiose ir horizontaliosiose srityse; • Skatinti tyrėjų ir studentų vidaus ar tarptautinį mobilumą bei tarp viešojo ir privataus sektoriaus; • Sudaryti sąlygas tyrėjų skaičiaus didėjimui ir amžiaus vidurkio mažėjimui Lietuvoje. LĖŠOS: ESF – 144,50 mln. Lt ERPF – 110,00 mln. Lt

 8. Nacionalinė programa „Bendroji nacionalinė kompleksinė programa“ TIKSLAS: Nacionalinė kompleksinė programa skirta konkrečios MTTP šakos ir jai giminingo mokslui imlaus verslo sektoriaus kompleksinės plėtros užtikrinimui.Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos tikslas – užtikrinti nacionalinių kompleksinių programų įgyvendinimą. UŽDAVINIAI: • Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus pagal vystomo sektoriaus poreikius; • Vykdyti ir plėtoti mokslinius tyrimus, reikalingus mokslui imlaus verslo vystymui; • Kurti bendro naudojimo infrastruktūrą, skirtą mokslo, studijų ir verslo centrams; • Komercializuoti mokslinių tyrimų rezultatus. LĖŠOS: ESF – 203,00 mln. Lt ERPF – 600,00 mln. Lt

 9. Nacionalinė programa„Bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų bei mokslo irverslobendradarbiavimo programa“ TIKSLAS: Plėtoti Lietuvoje perspektyviausias MTTP kryptis, sąlygojančias MTTP rezultatų komercializavimą ir technologijų plėtrą. UŽDAVINIAI: • Sutelkti mokslinį potencialą valstybei svarbių ir aktualių problemų sprendimui, siekiant užtikrinti mokslinių tyrimų rezultatų praktinį panaudojimą; • Skatinti nacionalinių mokslinių tyrimų tinklų kūrimąsi ir įsitraukimą į tarptautinius mokslinių tyrimų tinklus; • Sudaryti sąlygas aukščiausios kompetencijos centrų mokslininkų grupių veiklai; • Skatinti mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimą. LĖŠOS: ESF – 65,00 mln. Lt ERPF – 560,00 mln. Lt

 10. NACIONALINIAI PROJEKTAI ESF, iš viso 74,00 mln. Lt: • „Neformalaus švietimo programų kokybinio vertinimo sistemos įdiegimas“; • „Pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo pertvarka“; • „Andragoginės literatūros bibliotekos atnajinimas ir bendrojo lavinimo programos vadovėlių pritaikymas suaugusiesiems“; • „Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos (paslaugų) plėtra“; • „Modernių didaktinių kompetencijų suteikimas dėstytojams ir mokytojams“; • „Praktinio mokymo įgūdžių suteikimas pedagoginių specialybių studentams“; • „Profesinių mokyklų mokinių profesinio konsultavimo ir karjeros gebėjimų ugdymo modelio sukūrimas ir diegimas (profesinėse mokyklose)“; • „Šiuolaikinių kompetencijų suteikimas vyresnio amžiaus žmonėms mažinant jų socialinę - pilietinę atskirtį“.

 11. KONKURSINIAI PROJEKTAI ESF, iš viso 213,00 mln. Lt: • „Europos kalbų kompetencijų indikatoriaus įgyvendinimas bendrojo lavinimo mokyklose“; • ,,Užsienio kalbos ir dalyko integruoto mokymo bendrojo lavinimo mokyklose plėtra“ • “Kalbų brandos egzaminų užduočių banko kūrimas“; • “Sukurti, įdiegti ir tobulinti verslumo ugdymo priemones“; • „Aplinkos ankstyvajam užsienio kalbos mokymui sukūrimas“ • „Modulinių profesinio mokymo programų rengimas“; • „Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų rengimas“; • „Praktinio profesinio mokymo priemonių atnaujinimas“; • ,,Psichologinės pagalbos prieinamumo didinimas“; • „Užsieniečių vaikų Lietuvoje ir lietuvių vaikų užsienyje ugdymo organizavimas“; • “Gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo kokybės gerinimas“; • „Vasaros mokyklos mokslininkų profesinėms žinioms gilinti“; • „Studijų programų rengimas: mokslo vadybos programos kūrimas“; • „Mokslininkų, tyrėjų ir mokslo administratorių versliškumo ugdymas“; • „Technologinių ir socio-ekonominių įžvalgų rengėjų ir ekspertų mokymas“; • „Programa: Mokslo komunikacijos centras“; • „Mokslo ir studijų institucijų komunikacijos stiprinimas: rezultatų populiarinimo sklaidos“. ERPF, iš viso 356 mln. Lt:

 12. Nacionalinė programa „Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas, atliepiantis rinkos poreikius“ TIKSLAS: Užtikrinti švietimo kokybę, atitinkančią asmens, gyvenančio atviroje pilietinėje visuomenėje ir rinkos ūkyje, poreikius. UŽDAVINIAI: • Atnaujinti ir su naujomis asmens kompetencijomis susieti švietimo turinį; • Atnaujinti mokytojų rengimą ir darbą; • Modernizuoti švietimo tyrimus ir vertinimus; • Modernizuoti bendrąjį lavinimą, atnaujinti mokyklas ir pagerinti švietimo aprūpinimą. LĖŠOS:ESF – 189,00 mln. Lt, ERPF – 316,85 mln. Lt

 13. Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas atliepiantis rinkos poreikius (1) 1.2 priemonė - mokymosi visą gyvenimą institucinės sistemos tobulinimas 1. Mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas - 5 mln. Lt 2. Apskrities ir savivaldybių švietimo padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimas - 2,00 mln. Lt 3. Regioninių ŠVIS ir PAG plėtra ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas - 5,00 mln. Lt 4. Pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas - 7,00 mln. Lt 5. Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas - 6,00 mln. Lt

 14. Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas atliepiantis rinkos poreikius (2) 1.2 priemonė – Mokymosi kokybės gerinimas 1.Besimokančiųjų mokyklų tinklai - 7 mln. Lt 2. Specialiųjų mokymo priemonių rengimas - 10 mln. Lt 3. Mokyklos bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones - 3 mln. Lt 4. e-Portfolio taikymas pedagogų kompiuterinio raštingumo vertinime - 3 mln. Lt 5. Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas - 10 mln. Lt 6. Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių pagrindinių kompetencijų ugdymas - 10 mln. Lt 7. Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis - 12 mln. Lt

 15. Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas atliepiantis rinkos poreikius (3) 1.2 priemonė – mokymosi prieinamumo didinimas 1. Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje (JMA) - 10 mln. Lt 2. Pradinių kl. ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikytiinovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas - 17 mln. Lt 3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros programa 2007-2012 metams -30 mln. Lt 4. Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo formų plėtra - 10 mln. Lt 5. Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra - 9 mln. Lt 6. Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“ (tęstinis projektas)“ sujungtas su ,,Rizikos grupės asmenų socializacijos įgūdžių gerinimas - 10 mln. Lt 7. Nuotolinio mokymo kuratorių (kaimo vietovėse) kompetencijos tobulinimas - 3 mln. Lt

 16. Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas atliepiantis rinkos poreikius (4) 3.2 priemonė – ERDF infrastruktūriniai projektai 1. Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas -98,14 mln. Lt 2. Viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo lavinimo įstaigose tinklo infrastruktūros plėtra -11,22 mln. Lt 3. Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas – 20 mln. Lt 4. PPT infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių spec. pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas – 29,91 mln.Lt

 17. Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas atliepiantis rinkos poreikius (5) 3.2 priemonė – ERDF infrastruktūriniai projektai 5. Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas – 23,37 mln.Lt 6. Technologijų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra – 88,79 mln.Lt 7. Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas – 41,42 Lt • „Lyderių laikas“ 20,00 mln. Lt (1.4 pr., arba VRM)

 18. Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas atliepiantis rinkos poreikius (6) KONKURSINIAI PROJEKTAI: 1.Europos kalbų kompetencijų indikatoriaus įgyvendinimas BLM -2,00 mln. Lt 2. Užsienio kalbos ir dalyko int. mok. BLM plėtra - 5 mln. Lt 3. Kalbų brandos egzaminų užduočių banko kūrimas - 2 mln. Lt 4. Sukurti, įdiegti ir tobulinti verslumo ugdymo priemones - 1 mln. Lt 5.Aplinkos ankstyvajam užsienio kalbos mokymui sukūrimas - 6 mln.Lt 6.Psichologinės pagalbos prieinamumo didinimas - 3 mln. Lt 7.Užsieniečių vaikų Lietuvoje ir lietuvių vaikų užsienyje ugdymo organizavimas - 4 mln. Lt 8.Gabių vaikų ir jaunuolių ug. kokybės gerinimas - 5 mln. Lt 9. Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas – 28,04 mln. Lt

More Related