Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ES STRUKT Ū RIN Ė PARAMA ŠVIETIMUI IR MOKSLUI 2007–2013 M. PowerPoint Presentation
Download Presentation
ES STRUKT Ū RIN Ė PARAMA ŠVIETIMUI IR MOKSLUI 2007–2013 M.

ES STRUKT Ū RIN Ė PARAMA ŠVIETIMUI IR MOKSLUI 2007–2013 M.

185 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ES STRUKT Ū RIN Ė PARAMA ŠVIETIMUI IR MOKSLUI 2007–2013 M.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ES PROJEKTŲ PARAMA STIPRINANT VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOSĮGYVENDINIMĄArūnas PlikšnysBendrojo ugdymo departamento direktorius 2007 02 12, Druskininkai

 2. ES STRUKTŪRINĖ PARAMAŠVIETIMUI IR MOKSLUI 2007–2013 M. • ŠMM atsakinga už šias ES lėšas: • 879,24 mln. Lt – ESF (mokymasis visą gyvenimą); • 407,45 mln. Lt – ESF (tyrėjų gebėjimų stiprinimas); • 1283,18 mln. Lt – ERPF (moksliniai tyrimai, jų infrastruktūra); • 828,97mln. Lt – ERPF (švietimo ir studijų infrastruktūra). • Švietimui ir mokslui iš viso yra skiriama 3,398 mlrd. Lt ES lėšų. Nacionalinėmis lėšomis turės prisidėti ir Lietuva, t.y. ne mažiau nei 15%.

 3. NACIONALINIŲ PROGRAMŲ RENGIMAS Planuojama parengti 7 nacionalines programas: - „Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtra“; - „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos plėtra“; - „Nacionalinė studijų programa“; - „Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas, atliepiantis rinkos poreikius“; - „Tyrėjų karjeros programa“; - „Bendroji nacionalinė kompleksinė programa“; - „Bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo programa“.

 4. Nacionalinė programa „Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtra“ TIKSLAS: Užtikrinti profesinio mokymo atitikimą darbo rinkos poreikiams. UŽDAVINIAI: • Įdiegti modulinį profesinį mokymą; • Tobulinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas; • Atnaujinti praktinio profesinio mokymo priemones; • Tobulinti praktinio profesinio mokymo infrastruktūrą (steigti sektorinius praktinio mokymo centrus). LĖŠOS: ESF – 12,00 mln. Lt ERPF – 238,34 mln. Lt

 5. Nacionalinė programa „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos plėtra“ TIKSLAS: Užtikrinti profesinio mokymo kokybę. UŽDAVINIAI: • Kurti ir diegti išorinio ir vidinio kokybės valdymo mechanizmus; • Kurti ir diegti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo stebėsenos sistemą; • Plėtoti profesinio rengimo standartų sistemą; • Stiprinti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo ekspertinės institucijos bazę. LĖŠOS: ESF – 26,50 mln. Lt ERPF - 7,00 mln. Lt

 6. Nacionalinė programa „Nacionalinė studijų programa“ TIKSLAS: Užtikrinti Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtrą didinant efektyvumą ir konkurencingumą. UŽDAVINIAI: • Racionalizuoti studijų sistemos funkcionavimą; • Gerinti studijų prieinamumą; • Didinti studijų konkurencingumą; • Išplėtoti studijų tarptautinę dimensiją; • Atnaujinti studijų infrastruktūrą. LĖŠOS: ESF – 466,84 mln. Lt ERPF – 248,64 mln. Lt

 7. Nacionalinė programa „Tyrėjų karjeros programa“ TIKSLAS: Siekiama didinti žmogiškųjų išteklių gebėjimus MTTP srityje kokybine ir kiekybine prasme. UŽDAVINIAI: • Tobulinti mokslininkų, doktorantų, kitų tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją vertikaliosiose ir horizontaliosiose srityse; • Skatinti tyrėjų ir studentų vidaus ar tarptautinį mobilumą bei tarp viešojo ir privataus sektoriaus; • Sudaryti sąlygas tyrėjų skaičiaus didėjimui ir amžiaus vidurkio mažėjimui Lietuvoje. LĖŠOS: ESF – 144,50 mln. Lt ERPF – 110,00 mln. Lt

 8. Nacionalinė programa „Bendroji nacionalinė kompleksinė programa“ TIKSLAS: Nacionalinė kompleksinė programa skirta konkrečios MTTP šakos ir jai giminingo mokslui imlaus verslo sektoriaus kompleksinės plėtros užtikrinimui.Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos tikslas – užtikrinti nacionalinių kompleksinių programų įgyvendinimą. UŽDAVINIAI: • Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus pagal vystomo sektoriaus poreikius; • Vykdyti ir plėtoti mokslinius tyrimus, reikalingus mokslui imlaus verslo vystymui; • Kurti bendro naudojimo infrastruktūrą, skirtą mokslo, studijų ir verslo centrams; • Komercializuoti mokslinių tyrimų rezultatus. LĖŠOS: ESF – 203,00 mln. Lt ERPF – 600,00 mln. Lt

 9. Nacionalinė programa„Bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų bei mokslo irverslobendradarbiavimo programa“ TIKSLAS: Plėtoti Lietuvoje perspektyviausias MTTP kryptis, sąlygojančias MTTP rezultatų komercializavimą ir technologijų plėtrą. UŽDAVINIAI: • Sutelkti mokslinį potencialą valstybei svarbių ir aktualių problemų sprendimui, siekiant užtikrinti mokslinių tyrimų rezultatų praktinį panaudojimą; • Skatinti nacionalinių mokslinių tyrimų tinklų kūrimąsi ir įsitraukimą į tarptautinius mokslinių tyrimų tinklus; • Sudaryti sąlygas aukščiausios kompetencijos centrų mokslininkų grupių veiklai; • Skatinti mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimą. LĖŠOS: ESF – 65,00 mln. Lt ERPF – 560,00 mln. Lt

 10. NACIONALINIAI PROJEKTAI ESF, iš viso 74,00 mln. Lt: • „Neformalaus švietimo programų kokybinio vertinimo sistemos įdiegimas“; • „Pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo pertvarka“; • „Andragoginės literatūros bibliotekos atnajinimas ir bendrojo lavinimo programos vadovėlių pritaikymas suaugusiesiems“; • „Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos (paslaugų) plėtra“; • „Modernių didaktinių kompetencijų suteikimas dėstytojams ir mokytojams“; • „Praktinio mokymo įgūdžių suteikimas pedagoginių specialybių studentams“; • „Profesinių mokyklų mokinių profesinio konsultavimo ir karjeros gebėjimų ugdymo modelio sukūrimas ir diegimas (profesinėse mokyklose)“; • „Šiuolaikinių kompetencijų suteikimas vyresnio amžiaus žmonėms mažinant jų socialinę - pilietinę atskirtį“.

 11. KONKURSINIAI PROJEKTAI ESF, iš viso 213,00 mln. Lt: • „Europos kalbų kompetencijų indikatoriaus įgyvendinimas bendrojo lavinimo mokyklose“; • ,,Užsienio kalbos ir dalyko integruoto mokymo bendrojo lavinimo mokyklose plėtra“ • “Kalbų brandos egzaminų užduočių banko kūrimas“; • “Sukurti, įdiegti ir tobulinti verslumo ugdymo priemones“; • „Aplinkos ankstyvajam užsienio kalbos mokymui sukūrimas“ • „Modulinių profesinio mokymo programų rengimas“; • „Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programų rengimas“; • „Praktinio profesinio mokymo priemonių atnaujinimas“; • ,,Psichologinės pagalbos prieinamumo didinimas“; • „Užsieniečių vaikų Lietuvoje ir lietuvių vaikų užsienyje ugdymo organizavimas“; • “Gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo kokybės gerinimas“; • „Vasaros mokyklos mokslininkų profesinėms žinioms gilinti“; • „Studijų programų rengimas: mokslo vadybos programos kūrimas“; • „Mokslininkų, tyrėjų ir mokslo administratorių versliškumo ugdymas“; • „Technologinių ir socio-ekonominių įžvalgų rengėjų ir ekspertų mokymas“; • „Programa: Mokslo komunikacijos centras“; • „Mokslo ir studijų institucijų komunikacijos stiprinimas: rezultatų populiarinimo sklaidos“. ERPF, iš viso 356 mln. Lt:

 12. Nacionalinė programa „Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas, atliepiantis rinkos poreikius“ TIKSLAS: Užtikrinti švietimo kokybę, atitinkančią asmens, gyvenančio atviroje pilietinėje visuomenėje ir rinkos ūkyje, poreikius. UŽDAVINIAI: • Atnaujinti ir su naujomis asmens kompetencijomis susieti švietimo turinį; • Atnaujinti mokytojų rengimą ir darbą; • Modernizuoti švietimo tyrimus ir vertinimus; • Modernizuoti bendrąjį lavinimą, atnaujinti mokyklas ir pagerinti švietimo aprūpinimą. LĖŠOS:ESF – 189,00 mln. Lt, ERPF – 316,85 mln. Lt

 13. Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas atliepiantis rinkos poreikius (1) 1.2 priemonė - mokymosi visą gyvenimą institucinės sistemos tobulinimas 1. Mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas - 5 mln. Lt 2. Apskrities ir savivaldybių švietimo padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimas - 2,00 mln. Lt 3. Regioninių ŠVIS ir PAG plėtra ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas - 5,00 mln. Lt 4. Pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas - 7,00 mln. Lt 5. Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas - 6,00 mln. Lt

 14. Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas atliepiantis rinkos poreikius (2) 1.2 priemonė – Mokymosi kokybės gerinimas 1.Besimokančiųjų mokyklų tinklai - 7 mln. Lt 2. Specialiųjų mokymo priemonių rengimas - 10 mln. Lt 3. Mokyklos bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones - 3 mln. Lt 4. e-Portfolio taikymas pedagogų kompiuterinio raštingumo vertinime - 3 mln. Lt 5. Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas - 10 mln. Lt 6. Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių pagrindinių kompetencijų ugdymas - 10 mln. Lt 7. Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis - 12 mln. Lt

 15. Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas atliepiantis rinkos poreikius (3) 1.2 priemonė – mokymosi prieinamumo didinimas 1. Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje (JMA) - 10 mln. Lt 2. Pradinių kl. ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikytiinovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas - 17 mln. Lt 3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros programa 2007-2012 metams -30 mln. Lt 4. Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo formų plėtra - 10 mln. Lt 5. Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra - 9 mln. Lt 6. Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“ (tęstinis projektas)“ sujungtas su ,,Rizikos grupės asmenų socializacijos įgūdžių gerinimas - 10 mln. Lt 7. Nuotolinio mokymo kuratorių (kaimo vietovėse) kompetencijos tobulinimas - 3 mln. Lt

 16. Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas atliepiantis rinkos poreikius (4) 3.2 priemonė – ERDF infrastruktūriniai projektai 1. Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas -98,14 mln. Lt 2. Viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo lavinimo įstaigose tinklo infrastruktūros plėtra -11,22 mln. Lt 3. Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas – 20 mln. Lt 4. PPT infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių spec. pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas – 29,91 mln.Lt

 17. Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas atliepiantis rinkos poreikius (5) 3.2 priemonė – ERDF infrastruktūriniai projektai 5. Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas – 23,37 mln.Lt 6. Technologijų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra – 88,79 mln.Lt 7. Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas – 41,42 Lt • „Lyderių laikas“ 20,00 mln. Lt (1.4 pr., arba VRM)

 18. Mokymo ir mokymosi veiksmingumo didinimas atliepiantis rinkos poreikius (6) KONKURSINIAI PROJEKTAI: 1.Europos kalbų kompetencijų indikatoriaus įgyvendinimas BLM -2,00 mln. Lt 2. Užsienio kalbos ir dalyko int. mok. BLM plėtra - 5 mln. Lt 3. Kalbų brandos egzaminų užduočių banko kūrimas - 2 mln. Lt 4. Sukurti, įdiegti ir tobulinti verslumo ugdymo priemones - 1 mln. Lt 5.Aplinkos ankstyvajam užsienio kalbos mokymui sukūrimas - 6 mln.Lt 6.Psichologinės pagalbos prieinamumo didinimas - 3 mln. Lt 7.Užsieniečių vaikų Lietuvoje ir lietuvių vaikų užsienyje ugdymo organizavimas - 4 mln. Lt 8.Gabių vaikų ir jaunuolių ug. kokybės gerinimas - 5 mln. Lt 9. Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas – 28,04 mln. Lt