Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Învățământ profesional de 2 ani PowerPoint Presentation
Download Presentation
Învățământ profesional de 2 ani

Învățământ profesional de 2 ani

141 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Învățământ profesional de 2 ani

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Învățământprofesional de 2 ani 2012‐2016.

 2. Legislație:

 3. CONDIȚII PENTRU ORGANIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL

 4. CONTRACTE‐CADRU încheiate cu operatorii economici/ instituții publice

 5. CIFRA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL se stabileşte anual, pebaza nevoilor pieței muncii şi a tendințelor de dezvoltare, conform documentelor deplanificare: PRAI, PLAI, pe baza solicitărilor operatorilor economici. • se stabileşte numai pentru calificări înscrise în Nomenclatorulcalificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământulpreuniversitar precum şi durata de şcolarizare, aprobat prin Hotărâre a Guvernului. • se stabileşte la nivel regional, • distribuția pe județe anumărului de locuri disponibile pentru învățământul profesional se realizează,pentru fiecare unitate de învățământ, în funcție de domeniul de pregătire şicalificarea/calificările pentru care există cerere, fundamentată • Pentrustabilireacifrei de şcolarizare la nivel regional se constituie la nivelregional un grup de lucru, care asigură corelarea la nivel regional, a cifrei de şcolarizare cu cererea din parteaoperatorilor economici şi cu structura rețelei unităților de învățământ

 6. Grupul de lucru pentru fundamentarea planului de şcolarizare şi stabilirea cifrei de şcolarizare la nivel regional Lista unităților de învățământ asigură asistență metodologică Cerințele pieței muncii, operatori economici Lista unităților de învățământ care organizează învățământ profesional sestabileşte anual, pe baza propunerilor unităților de învățământ şi a operatoriloreconomici, şi se avizează de către ISJ

 7. Lista unităților de învățământ profesional şi proiectul planului de şcolarizare se fundamentează numai cu respectarea următoarelor repere:

 8. APROBARE PLAN ȘCOLARIZARE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

 9. ÎNCADRAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL • Încadrarea în învățământul profesional cu personal didactic se face înfuncție de specializarea acestora, de prevederile planului‐cadru și ale planurilor de învățământ, conform prevederilor legale. • În învățământul profesional poate fi încadrat şi personal didactic asociat, în condițiile legii. • Selecția personalului didactic asociat se realizează conform legislației în vigoare şirespectând metodologia mişcării personalului didactic aprobate de ministeruleducației cercetării, tineretului şi sportului.

 10. ACTIVITĂȚI SPECIFICE DE PREZENTARE ȘI PROMOVARE A OFERTEI LOCALE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL. • Inspectoratele şcolare județene • unitățile de învățământ • operatorii economici/ instituțiile publice partenere Noiembrie 2012 1- 15 Mai 2013

 11. CONȚINUTUL PREGĂTIRII PRIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL Pentru învățământul profesional, planul‐cadru de învățământ prevedeurmătoarele ponderi: Pentru primul an se aplică: • Plan cadru - Anexa 3 la O.M.E.C.T.S. nr. 3168 din 03.02.2012 • Plan de invatamant – Anexa 1 la O.M.E.C.T.S. Nr.3749/19.04.2012 • Programa Școlară - Anexa 1 la O.M.E.C.T.S. Nr. 4681/29.06.2012

 12. Schemele orare • Schemele orare de funcționare a învățământului profesional se stabilesc la nivelulunității de învățământ, în funcție de posibilitățile de organizare a stagiilor depregătire practică la operatorul economic/instituția publică partener de practică. • Schemele orare reprezintă particularizarea planului‐cadru de învățământ lacondițiile specifice de organizare a pregătirii elevilor la nivel de săptămână, lună sausemestru şcolar. • Schemele orare sunt flexibile din punct de vedere al alocăriinumărului de ore pentru fiecare disciplină/modul, orele de pregătire putând fidistribuite pe durata anului şcolar sau comasate pe parcursul mai multor săptămâni,cu respectarea numărului total de ore/săptămână şi a numărului total de ore/anpentru fiecare disciplină/modul.

 13. Pregătirea practică a elevilor din învățământulprofesional se desfășoară prin stabilite prin planul‐cadru de învățământ în laboratoarele şi atelierele unității de învățământ operatorul economic

 14. Pentru organizarea stagiilor de pregătire practică în unitatea de învățământ,aprobareaeste dată de inspectorulşcolar general, la cerereaunității de învățământ,avizată de inspectorul de specialitate. Pregătirea practică a elevilor realizată în unitatea de învățământ se organizează,pentru fiecare calificare profesională, cu grupe de maximum 14 elevi, subîndrumarea unui cadru didactic desemnat de unitatea de învățământ Planificarea orară a pregătirii practice a elevilor organizate la operatoruleconomic/ instituția publică va fi stabilită de unitatea de învățământ împreunăcuentitatea parteneră, în funcție de programul de lucru al acesteia, respectândparticularitățile de vârstă ale elevilor și reglementările legale referitoare la sănătatea și securitatea muncii

 15. STAGIILE DE PREGĂTIRE PRACTICĂ se desfăşoară pe baza CONTRACTULUI DE PREGĂTIRE PRACTICĂpentru efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic, aprobat prin ORDINulMECTS nr. 3539 / 14.03.2012 se organizează în perioadele stabilite de unitatea deînvățământ împreună cu operatorul economic/instituția publică parteneră astfelîncât să se asigure încheierea situației școlare a elevilor până la data de 31 august. Operatorul economic/ instituția publică poate organiza pentru elevii carefinalizează învățământul profesionalstagii suplimentare de pregătire practică,respectând prevederile legislației muncii. Stagiile suplimentare se organizează pebaza unei convenții individuale încheiate cu elevul sau părintele/tutorele legal instituit al elevului. • Stagiile suplimentare se pot organiza pe durata vacanțelor şcolare ale elevilor sauîn timpul anului şcolar, în afara orarului, fără a fi afectată încheierea situației şcolarea elevului şi fără a depăşi finalul anului calendaristic pe durata căruia este organizatăpregătirea practică.

 16. Organizarea și monitorizarea desfășurării stagiilor de pregătire practică Unitatea de învățământ Operatorul economic desemnează desemnează colaborează Tutore Cadrul didactic coordonator Responsabilpentru ducerea la îndeplinire a activităților asumate de unitatea de învățământ prin contractul cadru, pentru fiecare elev din grupa pe care o coordonează, indiferentdacă stagiul de practică se desfăşoară la acelaşi sau la mai mulți operatorieconomici. Nr. minim 12 elevi

 17. ŞCOLARIZAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL CALENDARUL pentru selecția şi înscrierea elevilor în învățământul profesional de 2 ani

 18. INSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL • Dosar de înscriere • a) cerere tip de înscriere ; • b) copie după certificatul de naştere sau după cartea de identitate; • c) documente care să ateste situația şcolară pentru ultimul an de studiu promovat • foaie matricolă pentru clasa a IX‐a • sau, după caz, • certificat de absolvire • certificatde calificare în urma finalizării şcolii de arte şi meserii.

 19. Pot opta pentru formare profesională inițială prin învățământulprofesionalurmătoarele categorii: Elevii înscrişi în clasa a IX‐a învățământ liceal pot opta pentru formareprofesională inițială prin învățământul profesional în unitatea de învățământ în caresunt înscrişi sau în altă unitate de învățământ.

 20. În cazul în care numărul candidaților înscrişi pentru o calificare profesionalădepăşeşte numărul de locuri disponibile sau dacă există o cerere expresă aoperatorului economic/instituției publice partenere, se organizează concurs de selecție. cu cel puțin 30 de zile înainte de data organizării selecției, se afișeazăprevederile procedurii de selecție pentru înscrierea înînvățământul profesional şi tematica probelor de selecție.

 21. O formațiune de studiu se poate organiza cu elevi de la una sau mai multe calificări profesionale din acelaşi domeniu de pregătireprofesională. În cazuri excepționale şi numai cu aprobareaMinisterului Educației, Cercetării,Tineretului şi Sportului, se poate organiza o formațiune de studiu şi pentru calificăriprofesionaledin domenii de pregătire profesională diferite, în interiorul aceluiaşi profil.

 22. Elevii care frecventează învățământul profesional beneficiază prin Programul naţional de protecţie socială de „Bursa profesională“ Hotãrârea Nr.1062 din 30.10.2012 , al cãrui cuantum poate fi modificat anual prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Fondurile pentru finanțarea „Bursei profesionale“ se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetãrii, Tineretului și Sportului. Sumelereprezentând „Bursa profesionalã“ se repartizează unităților de învățământ de cãtre Ministerul Educației, Cercetãrii, Tineretului și Sportului, prin inspectoratele școlare județene.

 23. Bursa profesională Se acordă pe perioada

 24. Bursa profesională Secretariatul unității de învățământ Cerere de acordare a bursei In perioada 15-25 septembrie Elevii din învățământul profesional nu pot beneficia simultan de ”Bursa profesională” și de sprijin financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială ”Bani de liceu”, prevăzut în HG nr.1488/2004

 25. Consiliul de Administrație al unității de învățământ desemnează Comisia de acordare a „Bursei profesionale“

 26. Nu se acordă bursă Elevul înregistrează Mai mult de 10 absente nemotivate O lună • Abateri disciplinare-scăderea notei la purtare sub 7 • Mai mult de 20 absente nemotivate • Mai mult de 20%din totalul orelor la o disciplină cumulate pe an 3 luni calendaristice consecutive • Abateri disciplinare-scăderea notei la purtare sub 7 • Mai mult de 40 absente nemotivate • Mai mult de 30% din totalul orelor la o disciplină cumulate pe an 6 luni calendaristice consecutive

 27. Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului Comisii de monitorizare a acordării Bursei profesionale constituite la nivelul Inspectoratul Școlar Județean

 28. EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII Examenulde certificare a calificării profesionale. Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional este aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului

 29. http://www.alegetidrumul.edu.ro Avantajele programului Prin intermediul unui program naţional de susţinere aînvăţământului profesionalbeneficiază de o bursă de studiu lunară în cuantum de 200 RON Pe durata pregătirii practice organizată la operatorul economic, partenerul de practică poate acorda sprijin financiar elevilor, în condițiile legii.