1 / 10

Eksamen i Treningslære 2

Eksamen i Treningslære 2. Lillehammer høsten 2013. Mål for denne timen. En titt på eksamensveiledningen En evaluering av vårens eksamen Oppgaven Statistikk Sensorskoleringen Hvordan forberede elever til ny eksamen Innspill til UDIR Innhold i eksamensoppgaver

Télécharger la présentation

Eksamen i Treningslære 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Eksamen i Treningslære 2 Lillehammer høsten 2013

  2. Mål for denne timen • En titt på eksamensveiledningen • En evaluering av vårens eksamen • Oppgaven • Statistikk • Sensorskoleringen • Hvordan forberede elever til ny eksamen • Innspill til UDIR • Innhold i eksamensoppgaver • Endring av læreplanen i Treningslære

  3. Eksamensveiledningen • Faget treningslære 2 gir elevene generell faktakunnskap i forhold til kompetansemålene i faget. Denne kunnskapen kan hentes fra læreboka i faget, eller fra andre kilder. I treningslære finnes det et sett med begreper som er innarbeidet i faget. Det er viktig at elevene viser forståelse for begrepene på en eksamen, og at de benytter dem på en faglig god måte.

  4. Eksamensveiledningen • Kompetansemålene krever at eleven skal kunne forklare, gjøre rede for, utarbeide og begrunne, anvende, vurdere og drøfte. Flere av kompetansemålene handler om at elevene skal kunne bruke faktakunnskapen knyttet til valgt idrett. Det er viktig at elevene klarer å se sammenhengen mellom den generelle teorien og den valgte idretten. Når elevene begrunner sine valg i forhold til kompetansemålene, kan de ta utgangspunkt i teorien de har lært, i faglitteratur innen den valgte idretten og i såkalt «bestepraksis», dvs. hvordan gode utøvere har gjort det tidligere.

  5. Eksamensveiledningen • De kompetansemålene som ikke er knyttet til valgt idrett, handler i stor grad om faktakunnskap. Det betyr at dersom elevene får spørsmål fra disse kompetansemålene, finnes det en «fasit». På en eksamen med alle hjelpemidler vil det være mest aktuelt å bruke kunnskapen om disse kompetansemålene som bakgrunn når man jobber med valgt idrett.

  6. Eksamensveiledningen • Besvarelsen skal være oversiktlig, med god struktur og sammenheng. Det er viktig at eleven forklarer hvordan han/hun vil løse oppgaven. Hjelpemidler skal bare være til hjelp for å utforme en selvstendig besvarelse. Besvarelsen skal først og fremst være egen produksjon og ikke direkte avskrift.

  7. Oppgave våren 2013 • Det stilles store krav til en utøver som ønsker å prestere godt i sin idrett. Kravene vil variere i ulike idretter. Det kreves systematisk og målrettet trening for å oppnå en god prestasjonsutvikling. I tillegg vil det utøveren gjør mellom treningsøkter og konkurranser, ha betydning. «24-timersutøveren» er et begrep som ofte brukes. • Gjør rede for to sentrale arbeidskrav i en valgt idrett. • Ta utgangspunkt i de valgte arbeidskravene, og vurder treningsmetoder og øvelser som kan øke prestasjonsevnen i den valgte idretten. • Vurder hvordan en utøvers livsstil kan påvirke prestasjonsutviklingen i den valgte idretten.

  8. Hvordan forberede elevene til eksamen? • Elevene må hele tiden ha valgt idrett i bakhodet! Dette trenger de hjelp til! • Elevene må kjenne til kompetansemålene, og vite hva de betyr! • Elevene må finne gode kilder, og lagre disse! • Elevene må klare å være konkrete! • Elevene må klare å velge ut (begrense)! • Elevene må trene på oppgaver med alle hjelpemidler! • Elevene må ha et kjennskap til taksonomi!

  9. Innspill til UDIR • Revidering av læreplanen. Kan det gjøres enkelt, eller må det store endringer til? • Eksamen med dagens planer og eksamensform. Innspill til utforming av oppgaver. • Eksamensformen. Er den god?

More Related