Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Powerpoint Templates PowerPoint Presentation
Download Presentation
Powerpoint Templates

Powerpoint Templates

146 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Powerpoint Templates

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sudut dua garis bersilangan By MALA petaka Powerpoint Templates

 2. Titik, Garis, Sudut, & Bidang Bangun-bangun yg mempunyai panjang, lebar, dan tinggi disebut bangun dimensi tiga atau bangun ruang. Bangun-bangun yg hanya mempunyai panjang dan lebar tetapi tidak mempunyai tinggi disebut bangun dimensi dua atau bangun datar. Begitu juga bangun-bangun yg hanya mempunyai panjang dan tidak mempunyai lebar dan tinggi disebut bangun dimensi satu atau bangun garis.

 3. T I T I K • Pengertian Titiktidakmempunyaiukuran, artinyatitiktidakmempunyaipanjang, lebaratautinggisehinggatitikdikatakanberdimensi nol. Titikdilukiskandengantandanoktah, kemudiandibubuhidengannamatitikitu. Namasebuahtitikmenggunakanhurufkapital. A

 4. G A R I S • Pengertian Agar kitamemahamipengertiangaris, makakitaharusmengetahuiperbedaanruasgarisdangaris. Ruasgarismempunyaipanjangtertentu, yaknijarakantaratitik … dantitik … Garismempunyaipanjangtakhinggasehinggagarisitutdkmungkindapatdigambarseluruhnya, melainkandigambarsebagian.

 5. B I D A N G • Pengertian Agar kitamemahamipengertianbidang, makakitaharusmengetahuiperbedaandaerahdanbidang. Daerah mempunyailuastertentu, tetapibidangmempunyailuastakterbatassehinggauntukmenggambarbidang, kitahanyamenggambarsebagiansaja.

 6. S U D U T • Pengertian Sudutadalahdaerahdiantaraduabuahsinargaris yang bersekutupadapangkalsinargaristersebut. • Macam-macamsudut Sudutlancip, sudutsiku-siku, suduttumpul, sudutlurus, sudutrefleks, sudutpenuh.

 7. S U D U T O r • Satuan sudut • Derajat Derajat adalah satuan ukuran sudut dan dilambangkan (…°) 1° = 1/360 putaran = 1/360 keliling lingkaran 1° = 60` 1` = 60``, jadi 1° = 60` = 3.600`` P

 8. S U D U T B O θ • Satuan sudut • Radian Panjang sebuah busur antara dua jari-jari sebanding dengan besarnya sudut di antaranya dan panjang jari-jarinya. Panjang busur AB = r, maka LAOB = θ = 1 rad π = 180° dan 2π = 360° 1 rad = 180°/π dan 1° = π/180° A

 9. S U D U T • Satuan sudut • Grade Grade adalah satuan sudut yang membagi lingkaran menjadi 400 bagian yang sama. Sudut 1 putaran = 2π radian = 400g

 10. KonversiSudut Dari uraian di atas dapat disimpulkan 360° = 2π = 400g Kesimpulan 1 rad = 57,325° = 63,694g 1° = 0,0174 rad = 1,11g 1g = 0,9° = 0,0157 rad

 11. KedudukanTitik, Garis, & Bidang • Kedudukan titik terhadap garis • Kedudukan titik terhadap bidang • Kedudukan antara dua garis • Kedudukan garis terhadap bidang • Kedudukan antara dua bidang

 12. TitikterhadapGaris Ada duakedudukantitikterhadapgaris • Titikterletakpadagaris (titik A) • Titikterletak di luargaris (titik B) B A

 13. TitikterhadapBidang Ada duakemungkinankedudukantitikterhadapbidang : • Titikterletakpadabidang (α) {A, B, C, D} • Titikterletak di luarbidang (α) {E, F} F C D α E A B

 14. AntaraDuaGaris Ada 4 kemungkinankedudukanantaraduagaris : • Salingberimpit • Salingberpotongan • Sejajar, dan • Salingbersilangan

 15. Salingberimpit • Dua buah garis dikatakan saling berimpit apabila kedua garis itu sama • Misal garis AB berimpit dengan AB B A

 16. Salingberpotongan • Duabuahgarisdikatakansalingberpotonganapabilakeduagarisitumempunyaihanyasatutitikpersekutuan. • Jikaduabuahgarisberpotongan, makakeduagarisituterletakpadasatubidang. C D A B

 17. Sejajar • Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang dan tidak mempunyai titik persekutuan • AD sejajar dengan BC • AP tidak sejajar denga BQ C D Q P A B

 18. Salingbersilangan • Dua buah garis dikatakan saling bersilangan apabila kedua garis itu tidak sebidang • CD bersilangan dengan EF • CD ┴ AD dan AD // EF • CD ┴ EF • CD dan EF bersilangan ┴ F C D α E A B

 19. GaristerhadapBidang • Ada tigakemungkinankedudukangaristerhadapbidang : • Garissejajardenganbidang • Garisberpotongandenganbidang, atau • Garisterletakpadabidang

 20. Garis dan bidang dikatakan sejajar jika tidak mempunyai titik persekutuan. • Garis FG sejajar dg bidang ABCD • Garis EC berpotongan dg bidang ABCD • Garis AB terletak pada bidang ABCD H G E F D C B A

 21. AntaraDuaBidang • Ada tigakemungkinankedudukanantaraduabidang, yaitu : • Keduabidangsejajar • Keduabidangberpotongan, atau • Keduabidangberimpit

 22. Dua buah bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai sebuah titik atau garis persekutuan • Bidang ABCD sejajar dg bidang EFGH H G E F D C B A

 23. Dua buah bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang tersebut mempunyai garis persekutuan • Bidang ABCD berpotongan dengan bidang ADFE • FD ┴ bidang ABCD, maka • FDAE ┴ bidang ABCD F C D α E A B

 24. Dua bidang dikatakan berimpit jika kedua bidang itu sama. • Bidang ABCD berimpit dg bidang ABCD, • Bidang ABC berimpit dg bidang ACD H G E F D C B A

 25. Latihan • Perhatikan gambar, tentukanlah : • Titik A terhadap AB, AD, dan AE • Titik C terhadap AC, AH, dan CH • Titik F terhadap ABFE, CDHG, dan BDHF • Titik H terhadap ABCD, BCHE, dan ACGE H G E F D C B A

 26. Latihan • Perhatikan gambar, tentukan kedudukan garis AB terhadap : • Garis AC • Garis AD • Garis EF • Garis EG • Garis EH H G E F D C B A

 27. Latihan • Perhatikan gambar, tentukan kedudukan garis-garis EH, EF, dan FG terhadap bidang BCGF ! H G E F D C B A

 28. S E L E S A I