Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Töötoas käsitletavad teemad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Töötoas käsitletavad teemad

Töötoas käsitletavad teemad

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Töötoas käsitletavad teemad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. II Töötuba – Pedagoogide kutse- ja erialaste koostöövõrgustike arendamine20. Märts 2009Läbiviija: EveEisenschmidtTLÜ Haapsalu Kolledž, direktor

  2. Töötoas käsitletavad teemad • Õpetajate koostöö piirkondlikul tasandi • Ainesektsioonid maakondades • Kutsealane areng • Koostöövõrgustike töövormid

  3. RAHASTAJAD Haapsalu Linnavalitsus, Lääne Maavalitsus, Läänemaa Omavalitsuste Liit, Haridus-ja Teadus-ministeerium, Tallinna Ülikool, TLÜ Haapsalu kolledž, erinevad projektid. HariN: Haridus -ja nõustamiskeskus SISULINE ARENDUSTÖÖ Koolijuhid, õpetajad, HL ja LMV haridus-ja kultuuriosakonna töötajad, HK personal ja üliõpilased, eriala spetsialistid. • MATERJALIDE • KOONDAMINE • -õpetajate, üliõpilaste koostatud • kirjastuste välja- • anded INFO VAHENDAMINE TÖÖ-NÕUSTAMINE KOOLITUS Läänemaa tegevõpetajate koostöövõrgustik

  4. Võrgustike vajalikkus (programmist): • kutse- ja erialase ühistegevuse toetamine (pedagooge kutsealaselt ühendavate organisatsioonide aktiviseerumine ja ühistegevuse tõhustumine); • kaasates õppeasutuse meeskondi koondatakse ja arendatakse võrgustikutöö metoodikat õppe kvaliteedi parandamiseks (Valdkonna võrgustikes toimub ekspertide juhtimisel kvaliteetne õppemetoodiline arendustegevus. Võrgustikud levitavad avalike veebilehtede kaudu valdkonna parimat didaktilist ja metoodilist kogemust ja õppematerjale. Võrgustikutöö sisuks on õpetajate aktiivne osalus ainedidaktilises arendustegevuses); • õpetajate kogukonna identiteedi tugevnemine ja seeläbi õpetajakutse prestiiži tõus; • koostöövõrgustike teraapiline, nõustav ja sotsiaalne roll;

  5. Programmi tulemus: • Loodudkoostöövõrgustikud toimivad pedagoogide koostöökeskkondade arenguks, õppekvaliteedi parandamiseks, koostööd teevad pedagooge ühendavad organisatsioonid, koolitajad ja erinevad tugispetsialistid. • Tulemuseks on õpetajate oskuste ja kogemuste kasv teadusliku meetodi rakendamiseks ja uurimispõhise õppe läbiviimiseks.

  6. Koostöövõrgustik: mida? kuidas? Allikas: Hudson, B. (2004), koostanud Makienko, E.

  7. Diskussioon: • Õpetajate koostöö- miks? • Seos teiste arengutega: ülikoolide õpetajakoolituse arendamine, sisehindamissüsteemi rakendamine, õpinõustamine • Õpetajate koostöö- kuidas? • Riigi tasandil • Regiooni tasandil • Koolidevaheline