1 / 151

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema:. 1.2 De onveranderlijke basis 1.3 De ontwikkeling op langere termijn 1.4 De ontwikkeling op kortere termijn 1.5 De schillen van een cirkel 1.6 De kernactiviteiten 1.7 Tips voor de praktijk. 1-1. De onveranderlijke basis:. emotioneel vrij zijn nieuwsgierig zijn

kelvin
Télécharger la présentation

De inhoud van dit thema:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. De inhoud van dit thema: • 1.2 De onveranderlijke basis • 1.3 De ontwikkeling op langere termijn • 1.4 De ontwikkeling op kortere termijn • 1.5 De schillen van een cirkel • 1.6 De kernactiviteiten • 1.7 Tips voor de praktijk 1-1

 2. De onveranderlijke basis: • emotioneel vrij zijn • nieuwsgierig zijn • zelfvertrouwen hebben 1-2

 3. Kernactiviteiten: • spelactiviteiten • constructieve of beeldende activiteiten • gespreksactiviteiten • lees- en schrijfactiviteiten • reken- en wiskundeactiviteiten 1-3

 4. De inhoud van dit thema: • 2.2 Kernbegrippen • 2.3 Fasen van een les • 2.4 Persoonlijke leerdoelen • 2.5 Alles in een schema • 2.6 Tips voor de praktijk 2-1

 5. Kernbegrippen DA: • doelstelling • beginsituatie • didactische werkvorm • leerstof • leeractiviteiten • onderwijsleermiddelen • evaluatie 2-2

 6. Fasen van een les: 1 inleiding 2 instructie 3 verwerking 2-3

 7. De inhoud van dit thema: • 3.2 Kenmerken doelen • 3.3 Drie componenten van doelen • 3.4 Eisen op twee niveaus • 3.5 Doelen en eisen bij taal • 3.6 Doelen en eisen bij rekenen • 3.7 Tips voor de praktijk 3-1

 8. Componenten van doelen: • gedragscomponent • inhoudscomponent • didactische component 3-2

 9. Doelen: • standaarddoelen • minimumdoelen 3-3

 10. Onderdelen taalonderwijs: • mondeling taalonderwijs • schriftelijk taalonderwijs • taalbeschouwing 3-4

 11. De inhoud van dit thema: • 4.2 Veranderlijke factoren • 4.3 Onveranderlijke factor: instructiebehoefte • 4.4 Evaluatie en de beginsituatie • 4.5 Tips voor de praktijk 4-1

 12. Veranderlijke factoren die de beginsituatie kunnen bepalen: • tijdstip van de dag • weer • fysieke gesteldheid van de leerling • actuele gebeurtenissen • groepssamenstelling • visie van de school • leerstijl van de leerling • informatie van de leerkracht 4-2

 13. Soorten instructiebehoeften: • instructieonafhankelijk • instructiegevoelig • instructieafhankelijk 4-3

 14. De inhoud van dit thema: • 5.2 Algemene aspecten • 5.3 Instructievorm • 5.4 Interactievorm • 5.5 Opdrachtvorm • 5.6 Samenwerkingsvorm • 5.7 Spelvorm • 5.8 Instructiefase in de verschillende groepen • 5.9 Keuze voor een didactische werkvorm • 5.10 Tips voor de praktijk 5-1

 15. Algemene aspecten bij didactische werkvormen: • drie niveaus van de didactische omgeving • meer of minder sturend • concreet en dichtbij de directe ervaring 5-2

 16. Instructievormen: • doceren • vertellen • demonstreren • stappenplan voorleggen • theoretisch verhaal houden 5-3

 17. Spel als didactische werkvorm: • raadsel • puzzel • kwartet • memory • domino • bordspel • competitiespel • bingo • rollenspel 5-4

 18. Didactische werkvormen tijdens de instructiefase: • in groep 3/4 • in groep 5/6 • in groep 7/8 en ouder 5-5

 19. De keuze van een didactische werkvorm hangt af van: • de leerstof • de didactische visie van de school • het ontwikkelingsniveau van de leerlingen 5-6

 20. De inhoud van dit thema: • 6.2 Levensechte, betekenisvolle situaties • 6.3 Onderwijskundige bedoelingen • 6.4 Leeractiviteiten • 6.5 Specifieke werkwijze • 6.6 Taken van de onderwijsassistent tijdens projecten • 6.7 Specifieke vorm van projecten: verhalend ontwerp • 6.8 Werken met ateliers • 6.9 Tips voor de praktijk 6-1

 21. Leeractiviteiten: • leerlingen bepalen hun eigen leerstof en leeractiviteiten • samenhang met tussendoelen beginnende en gevorderde geletterdheid 6-2

 22. Keuze van een projectonderwerp: • het team kiest het onderwerp • leerlingen kiezen het onderwerp, bewust • leerlingen kiezen het onderwerp, onbewust 6-3

 23. De inhoud van dit thema: • 7.2 De fasen in de les • 7.3 Het belang van interactief onderwijs • 7.4 Valkuilen bij interactief onderwijs • 7.5 De vaardigheden van de leerlingen • 7.6 Model coöperatief leren • 7. Tips voor de praktijk 7-1

 24. Keuze van een projectonderwerp: • stof van de vorige les ophalen • het doel van deze les duidelijk maken • samen een strategie uitproberen • oefenen met de beste strategie • zelfstandig werken • bespreken wat je doet 7-2

 25. Belang van interactief onderwijs: • ontwikkelen van een procesbewustzijn • actief vorm geven aan je eigen leerproces 7-3

 26. Valkuilen bij interactief onderwijs: • uitlopende lessen • becijfering 7-4

 27. Vaardigheden bij interactief onderwijs: • je aanpak vertellen • actief luisteren • op medeleerlingen focussen • samenwerken • zelfstandig werken • verantwoordelijkheid nemen 7-5

 28. Voorwaarden voor succesvol samenwerken: • wederzijdse afhankelijkheid • individuele verantwoordelijkheid • directe interactie • samenwerkingsvaardigheden • evaluatie van het groepsproces 7-6

 29. De inhoud van dit thema: • 8.2 Leermiddelen lezen • 8.3 Leermiddelen rekenen • 8.4 Leermiddelen schrijven • 8.5 Leermiddelen spelling • 8.6 Het documentatiecentrum • 8.7 Leermiddelen in het speciaal onderwijs • 8.8 Leermiddelen in het vmbo • 8.9 Schooltv • 8.10 Het smartboard • 8.11 Tips voor de praktijk 8-1

 30. Enkele leermiddelen van VLL: • letterdoos • wandplaten • reuzenleesboeken • letterlijn • speelleesset • samenleesboekjes • leesboekjes, leesliedjes en werkboekjes 8-2

 31. Enkele leermiddelen voor rekenen: • MAB-materiaal • Cuisenairestaafjes • honderdveld • kralensnoer • rekenrek • abacus 8-3

 32. Enkele leermiddelen voor schrijven: • individuele letterkaarten • wandkaart met de letters • richtingkaarten • lettervormen • driehoekige pennenstaafjes • schrijfschriftje 8-4

 33. Leermiddelen spelling: • spellingboekjes • spellingschriftjes • wandplaten met spellinggevallen • computerprogramma’s • grote vellen papier waarop je zelf een spellinggeval weergeeft 8-5

 34. Andere woorden voor een DC: • open leercentrum • doc • open studiecentrum • bibliotheek • mediatheek 8-6

 35. De inhoud van dit thema: • 9.2 Planmatig leermiddelen ontwikkelen • 9.3 Leermiddelen aanpassen aan specifieke situaties • 9.4 Leermiddelen als extra oefenstof • 9.5 Zelf doelen bedenken bij bestaande leermiddelen • 9.6 Leermiddelen die zelfstandig werken en samenwerken bevorderen • 9.7 Tips voor de praktijk 9-1

 36. Stappenplan voor het ontwikkelen van leermiddelen: • noodzaak vaststellen • brainstormen en keuze bepalen • materiaal bepalen • leerstof selecteren • het feitelijke productieproces • gebruik van het leermiddel 9-2

 37. Aanpassingen voor speciaal onderwijs: • aanpassingen voor blinden en slechtzienden • aanpassingen voor motorisch zwakke leerlingen 9-3

 38. Eigen doelen bedenken bij leermiddelen: • convergente opdrachten • divergente opdrachten • aanvulling op de methode • breed inzetbaar 9-4

 39. De inhoud van dit thema: • 10.2 Zelfstandig werken • 10.3 Leerprocessen • 10.4 Leren met de computer • 10.5 De computer als informatiebron • 10.6 Tips voor de praktijk 10-1

 40. Enkele kritische vragen bij de computer als leermiddel: • Beantwoordt de software aan de instructiebehoefte? • Is de computer een effectief middel voor zelfstandig werken? • Op welke leerprocessen doet de computer een beroep? • Wat leren kinderen door te werken met een computer? • Wat is het nut van de computer als informatiebron? 10-2

 41. De inhoud van dit thema: • 11.2 Leerlingkenmerken • 11.3 Nogmaals uitleggen • 11.4 Gericht vragen stellen • 11.5 Een stapje terug doen in niveau 11-1

 42. De inhoud van dit thema: • 12.2 Een activiteit afbreken • 12.3 Een opdracht tot de helft terugbrengen • 12.4 Een opdracht aanpassen • 12.5 Een opdracht samen maken • 12.6 Tips voor de praktijk 12-1

 43. De inhoud van dit thema: • 13.2 Evaluatie van gedrag: feedback, corrigeren en belonen • 13.3 Productgerichte of procesgerichte evaluatie • 13.4 Dagelijks nakijkwerk en feedback • 13.5 Feedback volgens vaste stappen • 13.6 Tips voor de praktijk 13-1

 44. Feedback: • op ongewenst gedrag • op gewenst gedrag 13-2

 45. Mogelijke reacties op ongewenst gedrag: • negeren • straffen • corrigeren 13-3

 46. Manieren om te belonen: • materieel • immaterieel • op termijn • in reactie op een gebeurtenis 13-4

 47. Evaluatie van leerresultaten: • productgericht • procesgericht • het belang van het onderscheid • het cyclisch karakter van Didactische Analyse 13-5

 48. Feedback bij dagelijks werk: • netjes werken • resultaten laten oplezen • positieve feedback geven • ondersteuning direct na de correctie • nakijken bij schrijfles • nakijken bij zelfstandig werken en samenwerken 13-6

 49. De inhoud van dit thema: • 14.2 Brainstormgesprekken • 14.3 Probleemoplossende discussie • 14.4 Carrouseldiscussie • 14.5 Gevalsmethode • 14.6 Kringgesprekken • 14.7 Tips voor zinnige kringgesprekken • 14.8 Tips voor de praktijk 14-1

 50. Kringgesprek: • kring bij de kleuters en het jonge schoolkind • kring bij het oudere schoolkind • de koektrommelmethode • de kleine kring 14-2

More Related