1 / 15

Europæisk Sammenslutning for Sprogtestning og Evaluering

Europæisk Sammenslutning for Sprogtestning og Evaluering. www.ealta.eu.org. EALTA formålserklæring.

kirkan
Télécharger la présentation

Europæisk Sammenslutning for Sprogtestning og Evaluering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Europæisk Sammenslutning for Sprogtestning og Evaluering www.ealta.eu.org

 2. EALTA formålserklæring EALTA har til formål at fremme forståelsen af teoretiske principper for sprogtestning og bedømmelse af sprogligt niveau samt at virke for at forbedre praksis og videndeling vedrørende sprogtestning og bedømmelse af sprogligt niveau i hele Europa.

 3. EALTA´s retningslinjer for god praksis henvender sig primært til tre forskellige modtagergrupper: De der arbejder med • at uddanne lærere til at teste og bedømme sprogligt niveau • at sprogteste og bedømme sprogligt niveau i klassesituationer • at udvikle tests i nationale eller institutionelle testenheder eller centre.

 4. For alle disse gruppers vedkommende gælder en række principper: Respekt for elever/studerende/eksaminander Ansvarlighed Rimelighed og retfærdighed Reliabilitet Validitet Samarbejde mellem de involverede parter.

 5. EALTARetningslinjer for God Praksis inden for Sprogtestning og Bedømmelse afSprogligt Niveau

 6. EALTA - medlemmer, der deltager i oplæring af lærere i testning og bedømmelse af sprogligt niveau, gør flg. klart for sig selv og for relevante interessenter (lærerkandidater, fungerende lærere, kursusudviklere):

 7. Eksempler • Hvor relevant er oplæringen i forhold til deltagernes bedømmelsestradition? • Hvor eksplicit relateres principperne for testning og bedømmelse af sprogligt niveau (f. eks. validitet, reliabilitet, rimelighed og retfærdighed, washback) til deltagernes verden? • Hvordan er balancen mellem teori og praksis i oplæringen? • I hvilken udstrækning inddrages deltagerne i udvikling, afprøvning og evaluering af bedømmelsesmetoder?

 8. EALTA medlemmer, der medvirker ved testning og bedømmelse i klassesituationer, gør nedenstående klart for sig selv og for de relevante interessenter (især elever/studerende og så vidt muligt også forældre):

 9. Eksempler • Hvad er formålet med bedømmelsen? • Hvor egnede er bedømmelsesmetoderne i forhold til eleverne/de studerende? • Hvad gøres der for at sikre, at bedømmelsesresultater er præcise og retvisende? • Hvilken rolle spiller elevernes/de studerendes synspunkter om bedømmelsesmetoderne? • Hvilke handlingsinitiativer bliver der taget for at forbedre elevernes/de studerendes læring? • Hvilken form for feedback få eleverne/de studerende?

 10. EALTA-medlemmer, der deltager i testudvikling, gør nedenstående klart for sig selv og for relevante interessenter (lærere, studerende, offentligheden i almindelighed), og besvarer spørgsmål, der er anført nedenfor.

 11. Endvidere opfordres testudviklere til at søge dialog med beslutningstagere på deres institutioner og i ministerier for at sikre, at beslutningstagere er opmærksomme både på, hvad der er god praksis, og hvad der er dårlig praksis, for at de kan medvirke til at forbedre kvaliteten i bedømmelsessystemerne og i de former for bedømmelsespraksis, der anvendes.

 12. Eksempler Foreligger der testspecifikationer? Har testudviklerne og de der udfærdiger items relevant undervisningserfaring på det niveau bedømmelsen sigter mod? Hvilken uddannelse har testudviklerne og de, der udfærdiger items? Gennemføres der pilotundersøgelser med testene? Foregår der oplæring af dem, der skal opgøre testresultaterne, forud for hver afholdelse af testen?

 13. Eksempler • Bliver tests rutinemæssigt opgjort af to personer? • Hvilken washback-virkning er der? • Hvilke procedurer findes der for at sikre, at testen er ajour i forhold til ændringer i læseplanen? • Er testen lavet i tilknytning til Den Fælles Europæiske referenceramme? • Hvilken dokumentationer der for, at kvaliteten i den fulgte proces gør det muligt at knytte tests og prøver til Den Fælles Europæiske Referenceramme?

 14. Sproglige udgaver af EALTA´s retningslinjer Januar 2007 • Hollandsk • Italiensk • Katalansk • Lettisk • Litauisk • Letzeburgsk • Norsk (bokmål + • nynorsk • Polsk • Armensk • Bulgarsk • Dansk • Engelsk (UK) • Estonsk • Finsk • Fransk • Georgisk • Græsk • Rumænsk • Russisk • Slovensk • Spansk • Svensk • Tjekkisk • Tyrkisk • Tysk • Ungarsk

 15. Samtlige sproglige udgaver af EALTA retningslinjer for god praksis vedrørende sprogtestning og bedømmelse af sprogligt niveau findes i deres fulde længde på adressen: www.ealta.eu.org

More Related