Download
hva med de som blir mobbet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva med de som blir mobbet? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva med de som blir mobbet?

Hva med de som blir mobbet?

151 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hva med de som blir mobbet?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hva med de som blir mobbet? Thormod Idsøe Senter for atferdsforskning thormod.idsoe@uis.no

 2. Proaktivaggresjon P1 P2 P3 Mobbeoffer Tilskuere "Skjult mobbing" - april 2009

 3. ”det er ikke nødvendigvis slutt fordi om mobbingen har tatt slutt”hva bør vi vite om dette? "Skjult mobbing" - april 2009

 4. 3 del-tema: 1 Mobbing kan gi posttraumatiske stress-symptomer (PTSD) 2 Hvorfor oppstår PTSD ? 3 Å forstå dette hjelper oss å forstå de som lever med belastninger (mobbing) "Skjult mobbing" - april 2009

 5. PTSD • En eller flere hendelser som innebærer trussel • Skaper sterk emosjonell reaksjon (hjelpeløshet, skrekk, avsky eller redsel) • Symptomer innenfor 3 cluster etter det inntrufne: "Skjult mobbing" - april 2009

 6. 1 - Intrusjon • Påtrengende minner (bilder, stemmer, lukt, berøring) - ”flashbacks” • Utløses/trigges av påminnere • Tidsforskyvning • Vansker med søvn/drømmer "Skjult mobbing" - april 2009

 7. 2 - Unnvikelse • Situasjoner som minner om traume • Tanker knyttet til traume • Følelser knyttet til traume • Fysisk nummen - påminnere "Skjult mobbing" - april 2009

 8. 3 – Kroppslig aktivering • I beredskap • Urolig • Irritabel • Problem med oppmerksomhet og konsentrasjon • Søvnvansker "Skjult mobbing" - april 2009

 9. Relasjoner mellom mobbing i arbeidslivet og PTSD • 40% av 165 helse- og sosialarbeidere rapporterer mobbing over en to-årsperiode. 44% av disse skårer høyt på PTSD (Tehrani, 2004). • 63% av et utvalg mobbeofre (n=102) rapporterer høye nivåer på PTSD-symptomatikk (særlig påtrengende minner og unngåelse) i en studie gjennomført ved Universitetet i Bergen (Matthiesen & Einarsen, 2004) • I en studie gjennomført av Mikkelsen & Einarsen (2002) rapporterer 76% av de som er mobbet på jobben (n = 118, age 20-64) PTSD-symptomatikk. "Skjult mobbing" - april 2009

 10. Relasjoner mellom mobbing i skolen og PTSD • Rosser (2002) finner en sammenheng mellom ”school violence” og PTSD symptomer. • Snook (2001) finner at 1,25% av 169 elever i high-school (ikke klinisk utvalg) rapporterer PTSD symptomatikk. Halvparten av disse relaterer det til mobbing i skolen. • I en fersk canadisk studie rapporteres en klar sammenheng mellom det å bli mobbet, og PTSD symptomatikk "Skjult mobbing" - april 2009

 11. Victimization status by grade. (McKenney, Pepler, Craig, & Connolly, 2005). "Skjult mobbing" - april 2009

 12. Prevalence of PTSD symptoms by victimization status. (McKenney, Pepler, Craig, & Connolly, 2005). "Skjult mobbing" - april 2009

 13. Hvorfor oppstår PTSD?11. September 2001 "Skjult mobbing" - april 2009

 14. 11.September 2001 • ”Emosjoner gjør hukommelsen bedre” • Flashbulb memories "Skjult mobbing" - april 2009

 15. eksamensforberedelser • eller ”Emosjoner gjør hukommelsen verre” "Skjult mobbing" - april 2009

 16. 11.September vs eksamen • ”Emosjoner gjør hukommelsen bedre” • Flashbulb memories • eller ”Emosjoner gjør hukommelsen verre” • eller ”Emosjoner gjør hukommelsen bedre OG verre” "Skjult mobbing" - april 2009

 17. Moderne kognitiv forklaringsmodell(to hukommelses-systemer) • To hukommelses-systemer (Brewin, 2003) (tidligere indikert av van der Hart, van der Kolk, Terr) • Kvalitativt forskjellige • Observasjoner som leder frem til teorien om to hukommelses-systemer: • ”Emosjoner gjør hukommelsen bedre” • Flashbulb memories • eller ”Emosjoner gjør hukommelsen verre” • eller ”Emosjoner gjør hukommelsen bedre OG verre” "Skjult mobbing" - april 2009

 18. Ordinære minner Kan bevisst gjenhentes Inneholder detaljer som ble fokusert nok på til å innkodes i langtidshukommelsen Danner basis for tenkning, planlegging, kommunikasjon Traumatiske minner Usammenhengende opplevelser – kaotisk – fragmentert Forblir identiske over tid Fullpakket med sensoriske detaljer Livaktige Påtrengende To typer minnersom kan opptre mer eller mindre samtidig "Skjult mobbing" - april 2009

 19. Modell for to hukommelses-systemer (Brewin, 2003) Ordinære minner Rasjonell tilgang Bevisst oppmerks. Traume Flashback Gjenopp-levelser Traume minner "Skjult mobbing" - april 2009

 20. Traumatisk opplevelse Thalamus (telefonsentral) Hjerne- bark Hippo- campus Amygdala To ”veier” i hjernen : Rødt = automatisk og rask (traumatiske minner) Grønn = rasjonell men mer langsom (ordinære minner) "Skjult mobbing" - april 2009

 21. Psykobiologisk forklaringsmodell(Hva skjer i hjernen?) • Ordinære minner (deklarativ hukommelse) • Hippocampus + hjernebark er sentrale • Traumatiske minner (non-deklarativ hukommelse) • Lagret sammen med * ferdigheter, * frykt-respons, * Stress respons: flykte, slåss, overgivelse • Amygdala er sentral "Skjult mobbing" - april 2009

 22. Hva kan skje som resultat av ekstremt stress? • Noen personer med kronisk PTSD har forminsket hippocampus-volum (van der Kolk, 1996). • Ekstremt stress øker produksjonen av noradrenalin. Dette hemmer hjernebark, og stimulerer amygdala. • Forhøyet nivå av noradrenalin påvist i forb. Med PTSD (Vasterling & Brewin, 2005) • Ekstremt stress reduserer tilgangen av serotonin. Dette hemmer hjernebark, stimulerer amygdala. • Farmakologisk behandling som øker serotonin har forbedret alle tre symptomgruppene hos PTSD-pasienter (Vasterling & Brewin, 2005) "Skjult mobbing" - april 2009

 23. ….og resultatet blir? • Ekstremt stress forhindrer at informasjon (opplevelsen av det traumatiske) kan lagres i hukommelsen som en helhet, fordi hippocampus og hjernebark hindres i sine funksjoner. Aktivitet i amygdala øker. • Den traumatiske erfaringen/hendelsen er dermed lagret - , og gjenhentes senere som, isolerte ”bilder”, kroppslige opplevelser (lukt, lyd), som er fragmenterte og uten kontekst. • Siden hippocampus ikke har lykkes med å lokalisere den innkomne informasjon i tid og sted, vil disse fragmenter forbli isolerte "Skjult mobbing" - april 2009

 24. Behandling Restrukturere traumer Kognitiv atferdsterapi EMDR Skriving Avslapningsteknikker (safe place) Restrukturering av mareritt Medisinering (innsovning) I skolen Hvem? Identifisering Henvisningskompetanse Skriving – krisepedagogikkens sentrale virkemiddel – ”orden i kaoset” ………? Tiltak "Skjult mobbing" - april 2009

 25. Anbefalt litteratur: PTSD generelt: Brewin, C. R. (2003). Posttraumatic stress disorder: Malady or myth? New Haven & London: Yale University Press. van der Kolk, B. A., McFarlane, A. C., & Weisaeth, L. (Eds.). (1996). Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on mind, body, and society. New York: The Guilford Press Neuropsychology of PTSD: Perry, B. D. (2001). The neurodevelopmental impact of violence in childhood. In D. Schetky & E. P. Benedek (Eds.), Textbook of child and forensic psychiatry (pp. 221 - 238). Washington D.C.: American Psychiatric Press, Inc Vasterling, J. J., & Brewin, C. R. (Eds.). (2005). Neuropsychology of PTSD: Biological, cognitive, and clinical perspectives. New York: The Guilford Press "Skjult mobbing" - april 2009

 26. Øvrige referanser: APA. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (Text revision) (4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association. Matthiesen, S. B., & Einarsen, S. (2004). Psychiatric distress and symptoms of PTSD among victims of bullying at work. British Journal of Guidance & Counselling, 32(3), 335-356. McKenney, K. S., Pepler, D. J., Craig, W. M., & Connolly, J. A. (in press). Peer Victimization and Psychosocial Consequences in Elementary and High School: An Examination of Posttraumatic Stress Disorder Symptomotology. York University: LaMarsh Centre for Research on Violence and Conflict Resolution. Mikkelsen, E. G., & Einarsen, S. (2002). Basic assumptions and symptoms of post-traumatic stress among victims of bullying at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 11(1), 87-111. Rosser, S. S. (2002). Youth at risk: Community violence, trauma, and aggression in new england adolescents. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 63(1-B), 548. Snook, P. A. (2001). A comparison of traumatic symptomatology of the My Worst Experience and My Worst School Experience Scales. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 61(10-B), 5582. Tehrani, N. (2004). Bullying: A source of chronic posttraumatic stress? British Journal of Guidance and Counselling, 32, 357-366. "Skjult mobbing" - april 2009