Download
de groote oorlog n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
‘De Groote Oorlog’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
‘De Groote Oorlog’

‘De Groote Oorlog’

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

‘De Groote Oorlog’

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ‘De Groote Oorlog’ Herinneringseducatie, in een samenwerking van Katho-Reno, DPB, Eekhoutcentrum, Provincie West-Vlaanderen

  2. Definitie • “Herinneringseducatie is werken aan een houding van actief respectin de huidige maatschappijvanuit de collectieve herinnering aan menselijk leeddat veroorzaakt is door menselijke gedragingenals oorlog, intolerantie of uitbuitingen dat niet vergeten mag worden.”

  3. VOET • Herinneringseducatie draagt bij tot de invulling van de  vakgebonden eindtermen en ondersteunt de inspanningen die de school levert voor de vakoverschrijdende eindtermen. • Alsvakoverstijgende  en leerjaaroverstijgende aanpak zou het kunnen gaan om een ruim pedagogische opzet waarbij verschillende vakken en leraren betrokken zijn. • De inbreng van de geschiedenis- en PAV-leerkrachtblijft evenwel essentieel. Zijn of haar ondersteuning en het adequaat didactisch materiaal kunnen de andere leraren het vertrouwen geven om deze complexe onderwerpen aan te snijden, ook al valt dat niet binnen hun specialisatie.

  4. Opzet • 2-daags colloquium rond herinneringseducatie rond ‘de Groote Oorlog’ tijdens het schooljaar 2013-2014 • Dag 1 zou voorbehouden zijn voor het historische luik en bestaat uit een terugblik op WOI. Wat was die oorlog precies, welke zijn de minder bekende aspecten van de oorlog. Hoe kijkt men in de verschillende landen terug op WOI. Hoe is de terugblik doorheen de jaren geëvolueerd, … • Dag 2 is dan gericht op het educatieve en het vakoverschrijdende aspect van herinneringseducatie. Hoe gaan we om met het gegeven oorlog. Hoe herdenken we oorlog? In welke vakken kunnen alle segmenten van herinneringseducatie aan bod komen?

  5. Inbreng DPB? • Vraag aan collega’s: wie is bereid om vanuit haar/zijn discipline mee te denken naar invulling van de tweede dag? - hoe kan herinneringseducatie vakgebonden geïntegreerd worden? - hoe kan herinneringseducatie vak- en leerjaaroverstijgend geïntegreerd worden? - welke werkwinkels hebben wij desgevallend op het oog? - welke samenwerking kunnen we hier rond opzetten met het basisonderwijs? - graag een seintje voor 10 december aan Johan Vankeersbilck