Download
erhvervs konomi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erhvervsøkonomi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi

179 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Erhvervsøkonomi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Erhvervsøkonomi Økonomistyring og økonomiske modeller

 2. Underviser • Brian Nielsen • Mail: brian@briann.dk eller bni@business.aau.dk • Baggrund: • HD/R • Cand. merc. organisation og strategi • Kontorchef i Beskæftigelsesregion Nordjylland / Arbejdsmarkedsstyrelsen • Undervist på HD siden 2000 • Materialesamling: www.briann.dk

 3. Litteratur • Jens Ocksen Jensen, Økonomistyring og budgettering, 6. udgave, Academica • Peter Lynggaard, Driftsøkonomi, 7. udgave, Handelshøjskolens forlag • Peter Lynggaard, Investering og finansiering, 8. udgave, Handelshøjskolens forlag • Brian Nielsen, Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber, www.briann.dk

 4. Lektionsplan • Budgettering • Driftsøkonomi • Investering • Finansiering • Faget er samlet 15 ects

 5. Kompetencebeskrivelse • Overordnet skal HD uddannelsen sikre et læringsudbytte i relation til: • Udførelse af arbejdsfunktioner i praksis baseret på kvalificeret praksisanvendelse af studiets teori og metode • Udvikle den studerendes studieforudsætninger som et solidt grundlag for videre studier inden for voksenuddannelsessystemet samt eventuelt også det ordinære uddannelsessystem • Uddannelsen skal på det metodiske og teoretiske plan sikre de studerende viden, færdigheder og kompetencer forankret i det erhvervsøkonomiske stofområdets teori, metode og praktik, således at de kan gennemføre studier på de videre niveauer i kvalifikationsrammen for videregående uddan-nelse. • Uddannelsen skal medvirke til, at de studerende er i stand til at vurdere og reflektere over eget videns-, færdigheds- og kompetenceniveau og i forlængelse heraf egne behov for læring og videre uddannelse indenfor uddannelsessystemet.

 6. Fagmodulet • Fagmodulet Erhvervsøkonomi har som målsætning at bibringe den studerende centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder således, at den studerende kan analysere og kvalificere beslutningstagen i virksomhederne. • Det erhvervsøkonomiske fagmodul behandler blandt andet virksomhedens adfærd på markeder med forskellige konkurrenceforhold og fra kortsigtet optimeringsbeslutninger til de langsigtede investeringsovervejelser. Udgangspunktet herfor er erhvervsøkonomisk analyse af interne såvel som eks-terne virksomhedsforhold. I Erhvervsøkonomi fokuseres på beslutningssituationer i forskellige typer af virksomheder og industrier under hensyntagen til både begrænsninger og til kort- som langsigtede målsætninger. • Den studerende erhverver dermed en vigtig forståelsesmæssig forudsætning for at agere kvalificeret og træffe beslutninger i virksomheders forskellige funktionelle og tværgående områder. Erhvervsøkonomi bygger på forståelse af virksomhedens grundlag og omverden, økonomisk teori og beslutningsteknikker og –metoder.

 7. Centrale temaer • Virksomhedens omverden, herunder dens placering i samfund, branche og værdikæde • Virksomhedens interessenter, mål og strategier • Virksomhedens økonomistyring og eksterne regnskab • Virksomhedens omkostnings- og produktionsstrukturer • Markedsformer, efterspørgselsteori og elasticiteter • Virksomhedens optimeringsbeslutninger mht. pris og mængde under forskellige markedsformer, tidshorisonter og begrænsninger • Virksomhedens investeringsbeslutninger, herunder beskrivelse af betalingsrækker samt metoder til vurdering af rentabilitet samt risiko i investeringer • Finansiering, herunder finansieringskilder samt metoder til vurdering af finansieringsformer

 8. Hvorfor erhvervsøkonomi • Erhvervsøkonomi giver redskaberne til at gennemskue de økonomiske konsekvenser af en beslutning • Meget få virksomheder træffer en beslutning uden at tage hensyn til økonomi

 9. Hvad er en virksomhed? • Virksomheden som produktionsfunktion • Hvor er virksomhedens plads i den store økonomiske sammenhæng? • En koalition af deltagere med forskellige interesser og præferencer • Belønninger får deltagerne til at arbejde i virksomhedens interesse • En reguleringsramme, der skal sænke transaktionsomkostningerne • Hvor der er mulighed for at gøre markedet mere effektivt vil der opstå en virksomhed

 10. Erhvervsstruktur • Primære erhverv • Landbrug, skovbrug, fiskeri m.v. • Sekundære erhverv • Bearbejdende erhverv, industri, håndværk m.v. • Tertiære erhverv • Tjenesteydelser, serviceerhverv m.v.

 11. Styring af virksomheder • Fremtiden er usikker • Beslutninger skal træffes ud fra erfaringer fra fortiden • Derfor skal vi have opbygget et begrebsapparat • Og et sæt modeller

 12. Lektionsplan • Ligger på • www.briann.dk • HD • Erhvervsøko • 2009/10