Download
4 forelesning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
4. Forelesning PowerPoint Presentation
Download Presentation
4. Forelesning

4. Forelesning

185 Views Download Presentation
Download Presentation

4. Forelesning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 4. Forelesning Keynes-modell Åpen økonomi, offentlig og privat sektor

 2. Repetisjon - makroøkonomiske modeller • Sentrale forutsetninger og forklaringer • Ligninger • Nødvendige restriksjoner på parametrene • Symbolforklaring • Relasjons-/ligningsforklaringer i modellen • Angi endogene og eksogene variable. Forklar hvorfor de for eksempel er eksogene; fra forhistorien, best utenfor modellen eller er offentlig handlingsparameter • Determiner modellen (dvs. kontroller at de endogene variable kan bestemmes i modellen)

 3. Oppsummering • Enkel Keynes modell • Løsning matematisk og grafisk • Multiplikator • Med offentlig sektor • Utvidelse av enkel Keynes • Med og uten endogene skatter • Offentlig sektor og åpen økonomi/utenrikshandel • Ytterligere utvidelse til den modellen vi skal se nærmere på i dag

 4. Oppsummering, fire modeller

 5. Dette bruker vi Keynes-modeller til: • Prediksjon – størrelsen på BNP • Konsekvensanalyse – hvordan endrer likevekter seg dersom eksogene variable eller parametere endres • Mål-middel analyse – politikk bestemmer størrelsen på endogene variable

 6. Keynes - åpen økonomi, offentlig og privat sektor Sentrale forutsetninger og forklaringer: • Kort sikt • Etterspørselsbestemt produksjon • Priser og lønninger er gitt • Statisk model • Envareproduksjon • All inntekt opptjenes i privat sektor • Rentenivå og valutakurs holdes utenfor modellen

 7. Ligninger og restriksjoner

 8. Symbolforklaring • Y - BNP • C - konsum • I – investeringer • G – offentlig kjøp av varer og tjenester • X – eksport • Q – import • t – skattesats • t0 – skatter uavhengig BNP • T - nettoskattebeløpet • c0 – konsum • c – marginal konsumtilbøylighet • a – importandelen

 9. Forklaringer • (1) samlet produksjon = samlet etterspørsel • er en økosirk-relasjon som tar utgangspunkt i en definisjonsmessig sammenheng i nasjonalregnskapet • likevektsforutsetning, samlet produksjon (tilbud) Y tilpasser seg automatisk den samlede etterspørselen C + I + G + X - Q • (2) er konsumfunksjonen. • atferdsrelasjon • konsumetterspørselen er en voksende funksjon av inntekten Y • 0<c<1, er den marginale konsumtilbøylighet • c0 > 0, inntektsuavhengig konsum

 10. Forklaringer, fortsetter • (3) netto skatter og overføringer til det offentlige • 0<t<1 → skattefunksjon er voksende i BNP • To tolkninger • t er ”skattesatsen” proporsjonal med BNP, og en skatt, t0, som er uavhengig av BNP eller • t måler den samlede virkningene på netto skatter, avgifter og trygder av en økning i BNP. t0 representerer deler av skatte-, avgifts- og trygdesystemet som ikke er knyttet til BNP • (4) er importfunksjonen • økt innenlandsk etterspørsel slår ut økt import • til konsum og investering • innsatsfaktorer i innenlandsk produksjon • a er andelen import når Y øker med en enhet

 11. Endogene og eksogene variabler • Endogene: Y, C, T og Q • Eksogene variable: I, X, G • Eksogene parametere: c0, c, t0, t og a (rettet 15/9-08) Determinere modellen: 4 ligninger & 4 endogene variable

 12. Løsning av modellen – Først for Y* • Setter ligning 2, 3 og 4 inn i 1 (0) Y = c0 + c(Y - t0 - tY) + I + G + X –aY (= Z- samlet etterspørsel) • Samler Y på en side Y-c(Y - tY) + aY = c0- ct0 + I + G + X (a) Løser ut for Y

 13. Løsning av modellen – så for C*, T* og Q*, uttrykt med Y* • (b) Likevekt for konsumet ligning 3 inn i 2 C* = c0 + c(Y*-T*) = c0 + c(1 - t)Y* -ct0 • (c) Likevekt for skattene T* = t0 + tY* • (d) Likevekt for importen Q* = aY*

 14. Likevekt når Y* settes inn i C*, T* og Q* (a’)-(d’) er likevekten i modellen

 15. Fire nyttige nyttige uttrykk: • Tilbud dvs. produksjon = etterspørsel gitt i ligning (1) • Etterspørselen Z gitt i ligning (0) • Løsning uttrykt ved Y*, C*, T* og Q* fra ligningene (a-d) → viser hvordan Y* innvirker på de andre endogene variablene → prediksjon → er likevekten til modellen, men husk at C*, T* og Q* også må løses ved at Y* settes inn • Likevekt for Y*, C*, T* og Q* fra ligningene (a’-d’) → likevekt/ modellen på redusert form → viser hvordan eksogene variable og parametrene innvirker på likevektsverdiene Y*, C*, T* og Q* → prediksjon

 16. Grafisk løsning Etterspørsel og produksjon Y, Z Samlet produksjon Y= samlet etterspørsel Z Etterspørsel Z = c0 + [c(Y - tY) - aY]- ct0 + I + G + X Helning: [c(1-t)-a] c0 - ct0 + I + G + X 45o Y

 17. Tolkning av likevekten (LV) Fra ligningene i likevekt ser vi at: • Y* er avhengig av multiplikatoren og av nivået på privat og offentlig konsum, investeringer og eksporten. • C* er avhenging av inntekstsuavhengig parameter for konsum, konstumtilbøyligheten og disponibel inntekt (Y*-T*) • T* er avhengig av skatten t0, skattesatsen t og nivå på Y* • Q* er avhengig av importandelen og nivå på Y* Grafisk: • Men hvor er likevekten i figuren? Hvorfor må krysset være en likevekt? Drøft hva som skjer på begge sider av krysset

 18. Grafisk løsning Etterspørsel og produksjon Y, Z Samlet produksjon Y= samlet etterspørsel Z Etterspørsel Z = c0 + [c(Y - tY) - aY]- ct0 + I + G + X LV Y*=Z* Helning: [c(1-t)-a] c0 - ct0 + I + G + X 45o Y Y* overskuddsetterspørsel underskuddsetterspørsel

 19. 1) Prediksjon

 20. Sett inn disse verdier i begge uttrykk for likevekt Likevekt med verdier, c=0,6, t=1/3, a=0,4, c0=I=G=200, X=400, t0=0 Noen andre verdier, c=0,6, t=2/3, a=0,2, c0=I=300, G=400, X=500, t0=0

 21. 2) Konsekvensanalyse

 22. Konsekvensanalyse • Hva skjer med likevekten dersom vi endrer eksogene størrelser, som I, G, X, c0, c, a, t0 og t? • Deler inn eksogene variable i to: • Sjokk eller strukturendringer i økonomien; endring i I, X, c0, c og a • Finanspolitikk er endring i G, t0 og t • Vi skal se på ending i alle variable bortsett fra c, t og a

 23. Konsekvensanalyse – Y* på endringsform

 24. Konsekvensanalyse – Tilsvarende for C*

 25. Konsekvensanalyse – Tilsvarende for T*

 26. Konsekvensanalyse – tilsvarende for Q*

 27. Konsekvensanalyse – sjokk eller strukturendringHva skjer med BNP, konsum, skatt og import dersom I øker?

 28. Konsekvensanalyse – Y* og endring i investeringene (ΔI = I1 – I0 > 0) Multiplikator

 29. Konsekvensanalyse – Endring i C* når I endres

 30. Konsekvensanalyse – endring i T* når I endres

 31. Konsekvensanalyse – endring i Q*

 32. Grafisk løsning Etterspørsel og produksjon Y, Z Samlet produksjon Y= samlet etterspørsel Z Ny LV LV Etterspørsel Z = c0 + c(Y - tY) - aY - ct0 + I + G + X Y*=Z* c0 - ct0 + I + G + X 45o Y Y* Y1 Tilsvarende O.E

 33. Tolkning av likevekt • Y1 må være ny likevekt fordi Y*<Y<Y1 gir overskuddsetterspørsel (O.E) som vi så tidligere • Dynamikk: I↑→ Y↑ produksjon og inntekt til husholdninger ↑→ C ↑→Y ↑ og inntekt til husholdninger ↑→C ↑ osv. • Størrelsen på multiplikator er avhenging av c, t, a: • Større c gir større multiplikator • Større t gir mindre multiplikator dvs. at økningen i disponibel inntekt blir mindre enn om t=0 • større a gir mer import for en gitt inntektsøkning og multiplikatoren blir mindre

 34. Oppsummering - endring i I • Konsumet øker fordi disponibel inntekt øker når I øker, men mindre enn om t=0 • Skattene er en fast skattesats av inntekten og øker når inntekten øker • Noe av økt disponibel inntekt fører til økt import • Økt I fører til økt import og siden eksporten er eksogen → handelsbalansen forverres • X inngår symmetrisk, slik at virkningen av en økning blir den samme på BNP uansett hvilken variabel vi endrer (gjelder som vi snart skal se også for G)

 35. Komparative betraktninger når I endres • Vi så at størrelsen på multiplikatoren påvirker hvor stor endringen blir i Y* • For eksempel kan en endring i a illustreres ved å sammenligne multiplikatoren for lukket og åpen økonomi

 36. Sammenligning av lukket åpen økonomi ved en endring i I • Multiplikatoren er mindre enn for lukket økonomi (dvs. en del av inntekten brukes til økt import) • Dette ser vi matematisk av følgende uttrykk:

 37. Grafisk: Sammenligning av lukket åpen økonomi ved en endring i I Etterspørsel og produksjon Y, Z Y=Z Lukket økonomi Z=c0 + c(Y - tY) - ct0 + I + G Helning: c(1-t) Ny LV LV Etterspørsel Z = c0 + c(Y - tY) - aY - ct0 + I + G + X Helning: c(1-t) -a Y*=Z* c0 + I - ct0 + G + X c0 + I - ct0 + G 45o Y Y* Y1 Y1lukket

 38. Konsekvensanalyse – sjokk eller strukturendring Hva skjer dersom parametrene øker?

 39. Endring i parameterverdier • Dersom importandelen øker innebærer det at a øker • Eller konsumentene ønsker å konsumere mer - c0 el c øker • Hva skjer med konsumet og BNP, dersom konsumentene ønsker å konsumere mer uansett nivå på inntekten, dvs. c0 øker? • Husk å starte med endringen i Y* fra (i)

 40. Endring i Y* og C* når Δc0>0(fra i og ii)

 41. Var det hele alt, hva med T og Q? • Her var spørsmålet om hva som ville skje med BNP og konsumet dersom c0 ble endret → dermed var det ikke nødvendig å løse ut for endringen i alle de andre endogene variablene • Husk imidlertid at dere må gi samme grafiske og verbale tolkning av denne endringen

 42. Konsekvensanalyse – FinanspolitikkHva skjer med BNP dersom G eller t0 endres?

 43. Konsekvensanalyse - Finanspolitikk • Endring i t0, t eller G • Skille mellom t og t0 (automatisk stabilisator og diskresjonær endring) • Husk at endring i T gir mindre effekt på Y enn endring i G, men lik effekt på C

 44. Konsekvensanalyse - Endring i G • Fra (i) ser vi at en økning i G, I og X inngår symmetrisk slik at:

 45. Konsekvensanalyse - redusert skatt, t0

 46. Konsekvensanalyse - reduserte skatter • Dynamikk: Δt0↓→ økt disponibel inntekt Y*↑→ C*↑→ Y*↑→osv. • NB! Også her vil en fullstendig analyse inneholde grafisk og verbal tolkning

 47. Konsekvensanalyse Finanspolitikk og budsjettbalanse • B = t0 + tY* – G • ΔB = Δt0 + t ΔY* – ΔG • Vi ser at dersom ΔG>0 og de andre variablene er konstant → ΔB = t ΔY* – ΔG < 0 • Dersom skattene reduseres er Δt0 < 0 og tΔY* > 0 → ΔB = Δt0 + t ΔY* < 0

 48. Balansert finanspolitikk • B = t0 + tY* – G • Dersom det offentlige øker både skatter og utgifter så at ΔB = Δt0 – ΔG = 0 → ΔB = Δt0 + tΔY* – ΔG > 0 • Hvordan?

 49. (i) Når Δt0 og ΔG endres like mye

 50. Balansert budsjettendring og C*