Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SGIs forskningsuppdrag, fokus klorerade lösningsmedel PowerPoint Presentation
Download Presentation
SGIs forskningsuppdrag, fokus klorerade lösningsmedel

SGIs forskningsuppdrag, fokus klorerade lösningsmedel

210 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SGIs forskningsuppdrag, fokus klorerade lösningsmedel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SGIs forskningsuppdrag, fokus klorerade lösningsmedel Maria Carling

  2. SGIs instruktion • 2§ .. medverka till att de nationella miljökvalitetsmålen nås. • 7§ ..har avseende sanering och återställning av förorenade områden ansvar för: • Forskning • Teknikutveckling • Kunskapsutveckling 8§ …ska bistå myndigheter, kommuner och andra med rådgivning samt i samverkan med dessa introducera ny teknik och tillämpa forsknings- och utvecklingsresultat.

  3. Ökad saneringstakt och höjd kunskapsnivå – vår plattform • Genomföra och initiera riktad forskning och teknikutveckling för att reducera tekniska hinder • Kontinuerligt identifiera kunskapsbehov och effektivitetshinder för efterbehandlingsarbetet • Bedriva kunskapsuppbyggnad (samla in, bearbeta och sprida kunskap) • Ge expert- och beställarstöd till länsstyrelser och kommuner i deras arbete med bidrags- och tillsynsprojekt • Samverka med SGU och Naturvårdsverket.

  4. Forskning och kunskapsuppbyggnad – Förorenade områden Fokusområden: • Riskbedömning och karakterisering • Riskvärdering • Åtgärdsteknik inkl. deponering • Förorenade sediment • Klorerade lösningsmedel

  5. Forskning och kunskapsuppbyggnad – Förorenade områden • Under 2012 har vi hittills startat upp: • 16 FoU-projekt • (varav 2 inom området • Klorerade lösningsmedel) • 12 Kunskapsuppbyggnads- • projekt

  6. Kunskapsuppbyggnad - ett urval projekt: • Samverkan FoU-finansiärer/-utförare • Medverkan i nätverket SNOWMAN • Myndighetssamverkan, nationellt och inom EU • Utbildningsbehov och utbud inom ebh-området • Inventering av effektivitetshinder o kunskapsbehov • Vägledningsmaterial inom ebh-området

  7. Forskning och kunskapsuppbyggnad – Klorerade lösningsmedel • UPSOIL – Teknik för integrerad karakterisering och sanering av klorerade lösningsmedel, EU-projekt 2009-2012 • Undersökningsmetoder klorerade alifater- Praktikfall Tvätteriet Alingsås. Utvärdering av metoder för undersökning och provtagning av klorerade alifater, 2006-2012. SGI Varia 621

  8. Klorerade lösningsmedel – nya FoU-projekt 2012 • Doktorandtjänst klorerade alifater – ”förstudie” för att klarlägga förutsättningarna för en doktorandtjänst inom forsknings-området • PilotAsås – Pilottest förstärkt självrening – Injekteringstester vid Alingsåstvätten

  9. Pilottest förstärkt självrening - Alingsåstvätten • Samarbete mellan Tvätteriet Alingsås, SGI, Linköpings Universitet • Förutsättningarna för biologisk nedbrytning och förstärkt självrening undersöktes 2010 • Pilottest under ca 1 års tid • försöka få den biologiska nedbrytningen (reduktivdeklorering) att fortgå ned till eten • olika mängder kolkälla (t ex sojabönolja, laktat) o mikroorganismer injekteras

  10. Pilottest förstärkt självrening - Alingsåstvätten • Omfattande kontrollprogram (mikroorganismer, förorenings-innehåll, geokemisk miljö) • Saneringsanmälan inlämnad till MoH • Finansieras av Alingsåstvätten + SGI