Download
projekt edukacyjny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt edukacyjny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Projekt edukacyjny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt edukacyjny „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

 2. Autorzy projektu: dyrektor Przedszkola Nr 145 w Bemowie Piskim Ewa Kaczkowska oraz nauczycielka Anna Orzechowska Zasięg projektu: środowiskowy, obejmujący współpracę z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem publicznym. Miejsce realizacji projektu: Bemowo Piskie Termin realizacji : rokszkolny 2013-14

 3. Współczesny świat jest pełen zagrożeń, a bezpieczeństwo odgrywa istotną rolę w życiu każdego człowieka, zwłaszcza małego. Wiek przedszkolny to czas, w którym dzieci powinny stopniowo poznawać zagrożenia związane z codzienną egzystencją oraz nauczyć się jak radzić sobie z niebezpieczeństwami. Najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu zamierzonego celu są przede wszystkim zasady i normy wpajane dzieciom każdego dnia i konsekwentne ich przestrzeganie zarówno przez pracowników przedszkola, jak i poszczególnych członków rodzin dzieci.

 4. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa powinna być łącznikiem pomiędzy wiedzą i doświadczeniem dziecka  wyniesionym z domu, a tym co powinno znać i umieć, kiedy wkroczy w dorosłe życie. Wszystkie działania podejmowane w przedszkolu muszą być wspierane przez rodzinę dziecka, inaczej przekazywana wiedza jest niewiarygodna. Dlatego warunkiem prawidłowego przebiegu edukacji jest współdziałanie rodziców i nauczycieli.

 5. CELE OGÓLNE PROJEKTU „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” Kształcenie postawy prozdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym. Kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Wdrożenie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

 6. BEZPIECZEŃSTWO W DOMU • dziecko wie, jak zachować się w kontakcie z obcym (gdy dzwoni lub puka do drzwi); • wie, że nie należy bawić się lekarstwami i środkami chemicznymi; • wie, jak należy się zachować w trakcie ewakuacji gdy wybuchnie pożar w budynku(zna symbole oznaczające drogęewakuacyjną); • zachowuje ostrożność przy korzystaniu z urządzeń technicznych;

 7. BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE 1) dziecko zna, rozumie i stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym (podczas poruszania się po chodniku , ulicy, na przejściu dla pieszych, w trakcie jazdy rowerem itp.) 2) zna podstawowe zasady pierwszej pomocy (przemycie rany, założenie opatrunku); 3) potrafi wezwać służby ratownicze na miejsce wypadku (zna numery alarmowe, adres zamieszkania);

 8. BEZPIECZEŃSTWO PO ZA DOMEM • dziecko wie, które miejsca są przeznaczone do zabawy, a które nie; • zna podstawowe zasady zachowania się nad wodą, w lesie, na placu zabaw, na śniegu, na lodzie; • potrafi w sytuacji zagrożenia prosić o pomoc dorosłego; • potrafi zachować asertywną postawę wobec nieznanych osób obcych;

 9. METODY PRACY • Ćwiczenia praktyczne: wycieczki, spacery, obserwacje połączone z pogadanką. • Zabawy dramowe , • Inscenizacje, teatrzyki, • Filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, • Zabawy dydaktyczne,

 10. Zabawy tematyczne, • Konkursy, wystawy, • Spotkania ze specjalistami: strażakiem, policjantem, ratownikiem medycznym, leśnikiem, myśliwym.

 11. Dziękujemy za uwagę