1 / 28

Osallisuus vai syrjäytyminen: lapsen, nuoren ja perheen tukeminen sosiaalialan työssä

Osallisuus vai syrjäytyminen: lapsen, nuoren ja perheen tukeminen sosiaalialan työssä. Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, lastenpsykoterapeutti Erityisasiantuntija, THL, lasten, nuorten ja perheiden osasto. Osallisuus - ulkopuolisuus.

lavi
Télécharger la présentation

Osallisuus vai syrjäytyminen: lapsen, nuoren ja perheen tukeminen sosiaalialan työssä

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Osallisuus vai syrjäytyminen: lapsen, nuoren ja perheen tukeminen sosiaalialan työssä Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, lastenpsykoterapeutti Erityisasiantuntija, THL, lasten, nuorten ja perheiden osasto

 2. Osallisuus - ulkopuolisuus • Suurin, kallein ja tuhoisin ongelma maassamme on nuoren jääminen vaille mahdollisuuksia osallistua ja merkitä • vaihtoehtona syrjään jääminen, ulkopuolisuus • 5% ikäluokasta - • Osallisuuteen on otettava ja merkitys annettava • jo lapsuudessa – sekä vanhemmille että lapselle • ja läpi nuoruuden • puolet yläkoululaisista ei koe voivansa vaikuttaa koulun asioihin Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 3. Miten lapset ja nuoret voivat • ”Suurin osa nuorista voi hyvin” on usein toistettu fraasi. Mitä se merkitsee? • OECD vertailun mukaan maailman parhaiten voivista vauvoista tulee paljon huonommin voivia nuoria • perhesuhteiden löyhyys ja varhain aloitettu riskikäyttäytyminen rasittavat nuorten hyvinvointia • Lapsuuden ja nuoruuden hyvin- ja pahoinvointi on yhä selvemmin jakautumassa • pahoinvointi siirtyy sukupolvelta toiselle • koulussa selviäminen; opintoihin tai työhön pääsy ovat hyvinvoinnin perusteita Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 4. Miten ymmärtää Kehitystä • Lapsi ja nuori kehittyvät jatkuvassa vuorovaikutuksessa monitahoisen ympäristön kanssa • arjen kanssakäymisistä läheisten kanssa syntyy sisäisiä rakenteita ja kykyjä • kotona, päivähoidossa, koulussa, kaveripiirissä, harrastuksissa, netin ääressä • Lapsen ja nuoren kehitys • sen tukeminen ja ohjaaminen • sen häiriintyminen ja korjaantuminen tapahtuvat suhteessa ympäristöön ja yhdessä siinä olevien ihmisten kanssa Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 5. Kehityksen sisäinen voima • Jokainen lapsi rikastuttaa yhteisöään • jokainen tuo ainutkertaisen uuden äänen • jokainen lapsi on luovuttamattoman yksilöllinen • voikukka- ja orkidealapset • Sisäinen jatkuvan muutoksen voima • yksilöllinen profiili: temperamentti, oppimiskyky, säätelykyky • Kehitys on nopeinta varhaislapsuudessa, varhaisnuoruudessa - ja vanhempana • vanhemmuuteen ja vanhemmuudessa kasvaminen on aikuisuuden suuri tehtävä ja mahdollisuus Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 6. Ihmisen vanhemmuus on yhteistoiminnallista • Vanhemmuuden tehtävien jakaminen on välttämättömyys ja voimavara • kiintymyssuhteet ymmärretään usein rajallisesti • monet aikuiset ovat lapselle eduksi • aikuisen valmius kuulla lasta on tärkeintä • Vanhemman sitoutuminen lapseen liittyy hänen käytettävissä oleviin voimavaroihinsa • tuen saaminen lisää toimintamahdollisuuksia • Ilman tarvitsemaansa tukea vanhempi kääntyy sekä lastaan että tuetta jättäneitä aikuisia vastaan • yksin selviämisen eetos on uhka lapselle ja hänen vanhemmilleen Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 7. varhaislapsuuden Kehityksen Riskitekijöitä • Köyhyys • Vanhempien jaksamattomuus • yksinhuoltajuus • Vanhemman masennus • Ankara kasvatus • Kiusatuksi tuleminen • Käytös- ja tunnesäätelyn ongelmat Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 8. kouluiän Riskitekijöitä • Yksinäisyys • Viihtymättömyys • Oppimisvaikeudet • Huono terveys • Käytösongelmat • Masennus • Varhainen riskikäyttäytyminen • tupakka, alkoholi, huumeet, seksi, rikkeet • Vanhemman vaikeudet • mielenterveys- ja päihdeongelmat, toimeentulovaikeudet, ero Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 9. Vahvistavia ja suojaavia tekijöitä • Läheiset lämpimät ihmissuhteet • myönteiset tunteet vahvistuvat • Kuulluksi tuleminen • en ole yksin • Onnistuminen pyrkimyksissä • pystyn vaikuttamaan • Ryhmään kuuluminen hyväksyttynä • saan merkitä, olen merkittävä • Osallisuuden kokemus • lapsilla ruokailu, ulkoilu ja välitunnit, retket ja juhlat • nuorilla arkeen vaikuttaminen Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 10. Kehitys tapahtuu vuorovaikutuksessa • Ihminen on äärimäisen sosiaalinen laji • ylivoimainen kiinnostus toisiin ihmisiin • kiinnostus toisten välisiin suhteisiin • synnynnäinen tieto, että toista kuuluu auttaa • moraalille on synnynnäinen perusta • Antaminen ja omastaan jakaminen • ota/anna on erityinen ihmisen leikki • Ilon tuottaminen toiselle tärkeää • jaettu ilo vahvistaa mielen terveyttä • vahvin aivojen palkintoratojen päälle kytkijä • Alttius häpeälle • häpeä on tuhoisin ja syrjäyttävin tunne Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 11. Yhteyteen kuuluminen vai syrjään joutuminen • Ihminen hakee kuulumista yhteisöön • Yhteisön ulkopuolelle joutuminen merkitsee, ettei kelpaa • häpeä rangaistuksena • Jo vauva aistii hyväksytyksi tulemisensa yhteyteen • laiminlyönti ja nolaaminen kaltoinkohteluna • Päivähoidossa kiusaaminen on usein poissulkemista • myös aikuiset alkavat suhtautua kielteisesti • Kouluiässä syrjään jättäminen vahvistuu • pahan kokeminen ja pahan tahtominen seurausta Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 12. Syrjään joutumisen etenevät prosessit • Eri ihmisille eri tavoin näyttäytyviä vaikeuksia • sosiaalityö, terveydenhoito, • varhaiskasvatus, koulu, • poliisi • eri auttajat, eri kulttuuri ja kieli • vaikea uskoa toisen vilpittömyyteen • Lapsen tai nuoren kokemus: En osaa toimia tavalla, joka saa muut hyväksymään minut • etsin sen ryhmän, joka hyväksyy minut joukkoonsa • kiusaajiin liittyminen, päihteet, nettiryhmät, rötöstely Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 13. Syrjäytymisen hiljainen prosessi Kiinnittyminen yhteiskuntaan 3v arkuus - puheterapia 6v koulupelko - psykoterapia 12v masennus - sairaalahoito 18v toistuvat masennusjaksot 24v työttömyys, alkoholismi Ulkopuolisuuden identiteetti Aika Mukaillen: Nilsson, Wadeskog SEAB 2008 Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme Jukka Mäkelä 13

 14. Syrjäytymisen äänekäs prosessi Kiinnittyminen yhteiskuntaan 3v käytösoireet - perheneuvola, lastenpsykiatria 6v kouluvaikeudet – erityisluokka, osastohoito 12v päihteiden käyttö – huostaanotto ja sijoitus 18v rikkeet ja rikokset - rikosseuraamukset 24v rikollisuus elämänurana Ulkopuolisuuden identiteetti Aika Mukaillen: Nilsson, Wadeskog SEAB 2008 Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme Jukka Mäkelä 14

 15. Laps-YTY -tutkimus ja sen kysymykset • Väestökysely vuonna 2009 • Lapsi alle 9 vuotta, 1600 äitiä ja 1600 isää • Minkälaisia vanhempana toimimiseen ja lapseen liittyviä huolia alle 9 –v lasten vanhemmat kokevat? • Onko olemassa tekijöitä, jotka altistavat huolten kasaantumiseen samoihin perheisiin? • Miten riittävänä vanhemmat kokevat saamansa tuen ja avun? (Perälä Marja-Leena ym. THL 2011) Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 16. Lapseen liittyvät huolet • Fyysinen terveys 19 % • Psykososiaalinen kehitys ja terveys 16 % • Sosiaaliset suhteet 13 % Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 17. Vanhemmuuteen liittyvät huolet • Oma jaksaminen 51 % • Yhteinen aika lapsen kanssa 36 % • Omien vanhemmuuden taitojen riittävyys 30 % • Taloudelliset vaikeudet, työttömyys 28 % • Maltin menettäminen 27 % Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 18. Huolten kasaantuminen • 35 %:lla vanhemmista oli vähintään viisi erillistä huolen aihetta • vanhemmuuden stressi ja • lasten pahoinvoinnin riski kasvaa, kun yli viisi riskitekijää • Huolten kasaantuminen ja samanaikaisten suojaavien tekijöiden puute vaarantaa lapsen suotuisaa kasvua ja kehitystä  Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 19. Huolten kasaantumisen riskiä kasvattivat OR (riskisuhde) • Vaikeus puhua huolista lähipiirissä 2.80 • Pärjäämättömyys vanhempana 2.75 • Muu kuin ydinperhe 2.70 • Lasta on kiusattu 2.41 • Yhteisen ajan riittämättömyys 1.88 • Lapsen korkeat SDQ pisteet 1.23 • Oman lapsuusajan perheen vaikeudet 1.21 Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 20. Mihin tukea olisi tarvittu mutta ei saatu • Myönteistä palautetta vanhemmuudesta 18 % • Tukea parisuhteeseen 13 % • Tukea arjessa jaksamiseen 12 % • Ohjausta mistä hakea taloudellista apua 11 % • Henkistä tukea 9 % • Apua vanhempana toimimiseen 9 % Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 21. Mihin apua ei ole saatu riittävästi • Lähisuhdeväkivalta 73 % • Mielenterveysongelmat perheessä 59 % • Yksinäisyys 58 % • Parisuhdeongelmat 56 % • Oma tai läheisen päihteiden käyttö 55 % Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 22. alkoholi ja lähisuhdeväkivalta • Jopa kolmanneksella isistä alkoholin riksikäyttöä (Mäki P. ym. 2010, Halme N 2009) • Joka viides tyttö ja joka kymmenes poika kokee läheisen ihmisen alkoholinkäytöstä olevan heille itselleen haittaa (kouluterveyskysely 2012) • Alkoholi voi syrjäyttää läheiset ihmissuhteet • lapsi ei saa kokemusta omasta merkityksestään vanhemmille • Joka kymmenes lapsi elää väkivallan ilmapiirissä (Erhola M, THL 2012) • vanhempien väkivallan näkeminen yhtä tuhoisaa kuin kohteeksi joutuminen Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 23. Sosiaalinen tuki • Vahvin vanhemmuuden suojatekijä • Lapsen kasvua vaalimaan tarvitaan koko kylää • ”koko kylä kasvattaa” antaa väärän kuvan • Tuen kokemus tuo yhteyteen • lisää myönteisiä ajatuksia ja tunteita toisista ihmisistä • Tuetta jättäminen syrjäyttää • lisää pahantahtoisuutta • Työn viitekehys ratkaisee • miten autamme vanhempia auttamaan lastaan • vanhempien tuetut vertaisryhmät (perhekeskukset) (Kekkonen Marjatta ym., Norden 2011) • läheisneuvonpito ja lapset puheeksi –neuvonpito (Heino Tarja 2000, Niemelä THL 2012) Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 24. Tuen kokemus • Käytännön toimien jakaminen • erilainen kokemus siitä, mikä tärkeätä • erilainen tarve omalle ajalle • Kokemus kuulluksi tulemisesta • kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen • vastauksen saaminen • vähentää stressiä • parantaa kykyä jäsentyneisyyteen • Kokemus omana itsestään hyvänä • häpeä ja syyllisyys lamaavat Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 25. Tuen puuttumisen kokemus • Yksin jätetyksi tuleminen • ne, joilta odottaa tukea, eivät sitä anna • avun pyytäminen ja siinä torjutuksi tuleminen • yksin selviämisen kulttuurinen perusoletus • Oletetaan pystyvän sellaiseen, johon ei pysty • ”ovathan sitä muutkin pystyneet” • stressi kohoaa toistuvasti traumaattiseksi • toimintamahdollisuudet supistuvat • Kääntyy stressin aiheuttajaa vastaan • lapsen laiminlyönti ja kaltoinkohtelu • puolison laiminlyönti ja nöyryyttäminen • lähisuhdeväkivalta Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 26. Ihminen kehittyy suhteissa • Lapsen, nuoren, vanhemman näkemistä erityisenä • utelias kiinnostus • hyväksyminen • arvon ja merkityksen antaminen • ”toihan meni tosi hyvin” ”sinä olet hyvä tyttö/poika, äiti/isä” • Kunnioittamista • vastuun ottamista omista virheistä • ”nyt en tainnut kuunnella” ”nyt olin liian ankara” • Myötä tuntemista • ”sinulla on ollut tosi rankkaa” ”olipa ihana tarina” • Yhteistä ääneen ajattelemista • ennakoimista, purkamista ja kiittämistä Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 27. hyvinvoinnin vahvistaminen on yksinkertaista • Jokainen tarvitsee ryhmän, johon hän kuuluu hyväksyttynä • yhteinen tehtävämme on luoda puitteet hyvää yhteisöllisyyttä edustaville ryhmille • päivähoito ja koululuokka • lapsityö ja nuorisotyö • Jokainen tarvitsee jonkun aikuisen, joka on hänestä kiinnostunut • joka iloitsee hänen onnistumisestaan • joka jakaa hänen kasvamisensa kipuja • monelle se on vanhempi, toisille lastenhoitaja, opettaja, nuorisotyöntekijä, harrasteohjaaja, tukiaikuinen – joku meistä Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

 28. yhteys ja osallisuus • Työ onnistuu tai jää hedelmättömäksi sen myötä, kuinka saa toisen kokemaan itsensä osalliseksi • osalliseksi vuorovaikutukseen • osalliseksi päämäärien asettamiseen • osalliseksi onnistumiseen • Yhteys toiseen lisää toimintamahdollisuuksia • stressin säätely • uuteen uskaltautuminen • yhdessä tekeminen lisää omaa kyvykkyyttä • kokemuksen jakaminen tuo onnistumisen tietoiseksi Jukka Mäkelä Talentia Päijät-Häme

More Related