1 / 14

Benvinguts a l’ Escola Decroly Curs 2014-2015

Benvinguts a l’ Escola Decroly Curs 2014-2015. Com funciona l ’ Escola ? Hi ha 5 grups de treball coordinats: Patronat, Direcció, Ampa, Claustre de Mestres i Consell Escolar. El nostre Patronat Regeix la Fundació Escola Decroly de Barcelona. Vetlla pels interessos de l’Escola

leroy
Télécharger la présentation

Benvinguts a l’ Escola Decroly Curs 2014-2015

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Benvinguts • a l’EscolaDecroly • Curs 2014-2015

 2. Com funcional’Escola? • Hi ha 5 grups de treball coordinats: • Patronat, Direcció, Ampa, • Claustre de Mestres i Consell Escolar.

 3. El nostre Patronat • Regeix la Fundació Escola Decroly de Barcelona. • Vetlla pels interessos de l’Escola • iperla Pedagogia Decroly a llarg termini.

 4. Quèfa el Patronat? • -Fa el seguiment del funcionament general de l' escola, tot buscant formes de millorar-lo. • -Cuida que es respecti l’Ideari de l’Escola Decroly. • -Signa el Concert Educatiu amb l’Administració. • -Supervisa la gestió econòmica de l’Escola, gestió d’edificis i recursos humans. • -Segueix el treball de l’Equip Directiu i dels diferents òrgans i personal de l’escola.

 5. Equip Directiu: • És el responsable de l’Escola, • les activitats educatives i el projecte pedagògic.

 6. Ampa: • Són tots els pares i mares de l’Escola.

 7. Delegat de classe: • És un pare o mare que fa de portaveu de la classe.

 8. Claustre de Mestres: • Son tots els mestres de l’Escola.

 9. Consell Escolar: • És l’òrgan de participació, compost pels diferents representants: • Direcció, Mestres, personal administratiu, • Ampa, Patronati un representant de l’Administració educativa.

 10. Què fa el Consell Escolar? • - Decideix el Calendariescolar • - Defineix la participació en activitats culturals i esportives • -Avalua temes d’Administració i docència • - Aprova el reglament de Règim Intern

 11. ¿Una inquietud o suggerència? • —Si el tema a tractar és individual del teu fill o filla, parla amb la Tutora, o bé amb el Cap d’Estudis. • —Siel tema a tractar pot ser de l' interèsd' altres pares,parla amb el Delegat. El Delegat ho fará saber a l’Ampa. • La Directora és a la vostra disposició si considereu necessari fer-hi una consulta personalment. Per poder destinar-vos el tempsnecessari, consertiu entrevista.

 12. Finsaviat! • Us mantenim informats a través de • www.decroly.org • i el newsletter CLIP.

More Related