Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEMAT: PowerPoint Presentation

TEMAT:

149 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TEMAT:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TEMAT: Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel

  2. Arkusz kalkulacyjny umożliwia tworzenie dokumentów w postaci tabel. Można w nich umieszczać dane i zlecać programowi wykonanie skomplikowanych obliczeń np. kalkulacje wydatków, kosztów, obliczenia finansowe. Dane i wyniki można prezentować w postaci wykresów. Dokument arkusza można zapisać na dysku twardym bądź dyskietce oraz wydrukować Najbardziej znanymi programami tego typu są: arkusz Microsoft Excel oraz prosty w obsłudze arkusz w pakiecie programów MS Works.

  3. Arkusz kalkulacyjny składa się z: • wierszy oznaczanych liczbami 1, 2, 3 .... nawet do 65536; • kolumn oznaczanych dużymi literami alfabetu: A, B, C, itd... Pojedyncze pole tabeli powstające w miejscu przecięcia wiersza i kolumny nazywamy komórką. Każda komórka posiada swój adres np. A 5 Uruchomienie Excela: Start Uruchom excel Po otwarciu programu MICROSOFT EXCEL zobaczymy:

  4. Komórka o adresie A 1 Oznaczenia kolumn Numery wierszy

  5. Do komórki arkusza można wpisać: • Liczbę; • tekst; • wzór, (w arkuszu nazywany formułą). Wpisanie formuły trzeba poprzedzić znakiem = Formuły w arkuszu buduje się, stosując standardowe zasady tworzenia wyrażeń matematycznych, np: = A5+A6 =(D2+C3)*5

  6. Operatory matematyczne w MICROSOFT EXCEL: • Mnożenie - * • Dzielenie - / • Potęgowanie - ^