Download
verdier og etiske utfordringer i veiledning og r dgivning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verdier og etiske utfordringer i veiledning og rådgivning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verdier og etiske utfordringer i veiledning og rådgivning

Verdier og etiske utfordringer i veiledning og rådgivning

610 Views Download Presentation
Download Presentation

Verdier og etiske utfordringer i veiledning og rådgivning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Verdier og etiske utfordringer i veiledning og rådgivning Lars Gunnar Lingås, fil dr www.etikk.net

 2. Fire typer etiske utfordringer • Å fremme og forsvare verdier i de pedagogiske områdene i turbulente tider • Å formidle moralske normer og verdier til unge • Primæretisk innsats i fagutøvelsen: å velge det gode i møte med rådsøkerne (uten formålshensyn ”praxis”) • Sekundæretisk innsats i faget: å løse praktiske yrkesetiske dilemmaer og problemer (resultathensyn – ”poiesis”) www.etikk.net

 3. www.etikk.net

 4. Den sokratiske metoden • Å kjenne seg selv! • Å være tankens jordmor • Å ha sannheten som ideal • Fra søylegangene under Peripatos til dagens norske skole www.etikk.net

 5. Å lære av den sokratiske tradisjon - relasjonskompetanse • Subjekt-subjektrelasjon • Instrumentalistiske formål - en annen agenda enn det mellommenneskelige møtet • Å være tankens jordmor • Kompetanse til refleksjon • Dialog = gjennom fornuften www.etikk.net

 6. Betydningen av gode relasjoner • For å føle seg elsket og dermed for å finne mening • For trivsel og lykke • For helse og helsefremming • For å bli bekreftet • For å tåle stress og påkjenninger • For å komme gjennom kriser www.etikk.net

 7. Relasjonsbygging • Ikke gå for raskt på problemet • Relasjonsbygging er en investering • Start med det som betyr noe: • Legg merke til personen • La veisøker føle seg ønsket og verdsatt • Vis personlig interesse • Inngang via ”mantra” (en helt, en sang, et dikt) • Fritt etter Norman Amundson) www.etikk.net

 8. Relasjonskompetanse • Kjenn deg selv! • Summen av all kunnskap og erfaring en yrkesutøver har i samhandling med • Brukere • Pårørende • Kollegaer • Samarbeidspartnere www.etikk.net

 9. www.etikk.net

 10. Løgstrup og relasjonenes betydning • Nærhetsetikken • Moralske normer skaper tillit og forutsigbarhet • Forutsigbarheten og tilliten kontra de anomiske tilstander (normløst samfunn) • Nære relasjoner gir næring til innlevelse • Den tredje dimensjons etikkbegrunnelse www.etikk.net

 11. www.etikk.net

 12. Den Habermaske diskursetikken • Diskursetikk innebærer • Sosialetikken • Deltakelse fra alle berørte parter • Dialog uten tvang • Kraften i det bedre argumentet • Det offentlige rom som etisk handlingsrom • Den kommunikative akt kan legitimere en norm www.etikk.net

 13. www.etikk.net

 14. Skjervheim og det instrumentalistiske mistaket • Skjervheims tese: Pedagogikken blander poeisis og praxis! Gjør vi fortsatt det? • Å være og å gjøre • Å lære for livet eller for næringslivet • Diagnostiseringens janusansikt • Sortere, kategorisere, klassifisere • Å gjennomskue problemet • Faren for avhumanisering • Demonisering, rangering/gradering • Objektgjøring www.etikk.net

 15. Retninger i etikken • Deontologisk etikk: • Det vi legger INN i et handlingsvalg • (plikt, sinnelag) • Teleologisk etikk: • Det vi vil skal komme UT av et handlingsvalg • (formål, konsekvens) www.etikk.net

 16. Pliktetikk: • En handling er riktig eller god i seg selv – ofte basert på rettigheter • ”Sånn gjør man bare ikke!” www.etikk.net

 17. Sinnelagsetikk: • En handling er riktig eller god fordi utøveren av godvilje vil den andre det beste – ofte basert på samvittighet • ”Nei, det har jeg ikke hjerte til å gjøre mot et ungt menneske!” www.etikk.net

 18. www.etikk.net

 19. Ydmykhet • Søren Kierkegaard: • “..al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse. Hjælperen maa først ydmyge sig under Den han vil hjælpe og derved forstaa, at det at hjælpe ikke er at herske, men det at tjene, ..at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaa hvad den Anden forstaar. • For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mer end han – men dog vel først og fremmest forstaa det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham.” www.etikk.net

 20. Et mål i det fjerne www.etikk.net

 21. Formålsetikk: • En handling er god hvis hensikten er god, forstått som mål i det fjerne • “Hensikten helliger midlet!” www.etikk.net

 22. www.etikk.net

 23. Konsekvensetikk: • En handling er god eller riktig hvis den gir gode resultater eller nytte (utilitarisme) • ”Det er resultatene som teller!” www.etikk.net

 24. Etikkens kjerne • Verdiforankret refleksjon www.etikk.net

 25. Etiske utfordringer i rådgiverens hverdag • Endringer i samfunnets sosialiseringsbetingelser • Mangfoldets inntog og verdibrytninger i samfunnet • Endringer i virksomhetskulturen i de pedagogiske områder • Rutinisering og instrumentell tenkning, eks. evalueringsmetodikk og evidensbasert metodikk • Nye faglige roller • Frihet og ansvar – eller lydige redskaper? • Endringsprosessenes etiske sider www.etikk.net

 26. Verdigrunnlaget • Målorienterte verdier • Læring, oppdragelse, nytte, utfoldelse, innlevelse, ansvar, selvrealisering/optimale utviklingsmuligheter • Rettigheter • Demokrati, åndsfrihet, likhet, respekt, ikke diskriminering, personvern, mangfold, rett til beskyttelse, trygghet, utfoldelse osv (FNs barnekonvensjon) • Instrumentelle verdier • Nok ressurser, brukermedvirkning, samarbeid, lojalitet, tilpasning • Personlig ansvar for egne handlinger www.etikk.net

 27. Lojalitetskonflikter • Etiske lojalitetsvalg som følge av interessemotsetninger mellom for eks.: • Elever/lærlinger (primærlojalitet) • Foreldre med ambisjoner (realistiske og urealistiske) eller med likegyldighet eller med ansvarsfraskriving • Skolen selv (ytre resultatmål og – krav) • Arbeidsliv og samfunn (Kunnskapsløft, konkurranseevne og behov for arbeidskraft og kompetanse) www.etikk.net

 28. Rollekonflikter • Etiske problemer som følge av motstridende roller, dobbeltroller og uklare forventninger www.etikk.net

 29. Skolereformene og rådgivningsarbeidet • Delt rådgivningstjeneste – hva er motivet? Og er det meningsfullt? • Rådgiverens rolle – skrekkscenario: • Lappeskredder og sosialarbeider? • Mekanisk veiviser og instrumentalistisk robot? • Rådgiverens rolle – mot nye høyder • Lagspiller i en skole som tar ansvar • Den kloke voksne som lytter og samhandler www.etikk.net

 30. Mål-middel-konflikter • Etiske problemer som følge av motsigelser mellom målsetninger og virkemidler som er tilgjengelige eller ønskelige • Styrking av rådgivningstjenesten – hvor ble/blir den av oppi alle skolereformene? • En skole for 2/3-samfunnet eller en inkluderende skole? www.etikk.net

 31. Etisk refleksjonGODT • Grunnlagsverdier • Omstendigheter/påvirkninger • Deontologiske perspektiver • Teleologiske perspektiver www.etikk.net

 32. Etisk refleksjon • Grunnlag • Hvilke verdier angår (den konkrete) avgjørelsen? • Er noen av disse verdiene i konflikt med hverandre? • Omstendigheter • Hvordan er avgjørelsen påvirket av ytre forhold? • Hvordan er avgjørelsen påvirket av dine tilvante måter å løse problemer på? • Deontologiskeperspektiver • Er virkemidlene holdbare i forhold til verdier? • Hva godt vil du legge inn i handlingen? • Teleologiske perspektiver • Hvilke mål vil du oppnå? • Hva er konsekvensene på kort og lang sikt for de involverte? • Valget er ditt - og ansvaret... www.etikk.net

 33. De smertelige valg • Vi har alltid frihet til å velge annerledes – men ikke alltid makt • Bevissthet om implikasjoner og konsekvenser virker frigjørende for den som skal velge • Valgenes kval kan speiles i valgalternativenes verdighet – lytt til ubehag • Valget er ditt - og ansvaret • Å ikke velge er også et valg www.etikk.net