1 / 24

Hästunderstött pedagogiskt & socialt arbete

Hästunderstött pedagogiskt & socialt arbete. Helen Hilltorn Bogren Pedagog på särskolan Pegasus Helen.hilltornbogren@gotland.se Catharina Carlsson doktorand & universitetsadjukt socialt arbete Linneuniversitetet catharina.carlsson@lnu.se. Helen Hilltorn Bogren.

libby
Télécharger la présentation

Hästunderstött pedagogiskt & socialt arbete

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hästunderstött pedagogiskt & socialt arbete Helen Hilltorn Bogren Pedagog på särskolan Pegasus Helen.hilltornbogren@gotland.se Catharina Carlsson doktorand & universitetsadjukt socialt arbete Linneuniversitetet catharina.carlsson@lnu.se

 2. Helen Hilltorn Bogren Haft egen häst sedan barnsben Ungdomar – behandling Specialpedagogik Ridterapiutbildning Hästunderstött pedagogiskt arbete Hästar har alltid funnits som en del i mitt arbete som pedagog och behandlare

 3. Socionom Magister i Folkhälsovetenskap Ridterapiutbildning Kursansvarig Hästunderstött socialt arbete Erfarenhet hästar sedan barnsben Arbetat med hästar inom Kriminalvården Doktorand i Socialt arbete Catharina Carlsson

 4. PEGASUS

 5. Om Hästunderstött socialt arbete är svaret vad är då frågan? Tidigare forskning är inriktad på effekter Pågående studie fokuserar på vad hästunderstött socialt arbete egentligen innehåller.

 6. Avsikten med Hästunderstött pedagogiskt & socialt arbete är inte att lära sig rida. Hästen används för att stödja det professionella pedagogiska & sociala arbetet med klienten. Den här formen av arbete definieras i vissa sammanhang som Ridterapi. Valet att genomgående använda hästunderstött pedagogiskt eller socialt arbete syftar till att tydliggöra att rör sig om mer aktiviteter med hästen än att rida exempelvis skötsel av hästen, körning och voltige (gymnastik på häst).

 7. Itidigare forskning benämns hästen som; en partner/medhjälpare, pedagog, bästa vän, katalysator, metod, verktyg, metafor, motiverande kraft, dörröppnare, spegel och beskrivs både som egen metod och som ett hjälpmedel till befintliga metoder. (Ewing, MacDonald, Taylor, Bowers, 2007, Klontz, Bivens, Leinart, Klontz, 2007, Vidrine, Owen-Smith & Faulkner, 2002, Nebbe, 2003). Hästens miljö anges vara en scen och liknas vid ett samtalsrum där den professionella kan välja teoretisk utgångspunkt (Karol, 2007). Tidigare forskning väcker frågor om Hästunderstött socialt arbete är ett arbetssätt, en insats, en aktivitet, ett hjälpmedel, ett verktyg eller en metod

 8. Gruppen ungdomar i våra arbeten kan på grund av sin/sina diagnoser ha svårt att • reglera känslor • skapa och upprätthålla goda relationer • stå ut i svåra situationer • fokusera på här och nu

 9. Egenskaper hästen Hästen kan registrera feromoner från andra hästar såväl som andra arter inkluderat människan. Denna egenskap samt förmågan att läsa av röstläge, kroppspråk gör det möjligt att läsa av människors känslostämning (Ekesbo2011, Grandin, 1998). En studie visar att när människan har negativa känslor mot hästen så leder det till att hästens puls ökar. Neutrala eller positiva personer har inte samma inflytande över hästen och människans attityd mot hästen korrelerar med beteendet hos hästen (Hama et. al. 1996, Chamove et.al., 2002).

 10. Hästunderstött pedagosiskt & socialt arbete • Utgår från dagsformen hos elev/klient • Inte manualstyrt • Går inte att ljuga inför hästen då ex. klienten och personalens känslor speglas i hästen. • Kommunikation och självkännedom är andra ord som lyfts frekvent • Erfarenheter som är överförbara på interaktion med människor ex. säga nej. • Möjlighet till närhet till hästen samt en tillit både till hästen och till personalen. • Det handlar om att vara i nuet och det ger möjlighet att känna och utföra saker på riktigt men inte fokus på prestation/värdering.

 11. Skadlig stress • Fly • Slåss • Apati • Ångest • Självskadebeteende • Utåtagerande • Ätstörningar • Psykisk sjukdom • död Trygg Lugn Fokus GOD INLÄRNING Harmoni- HÄR &NU • Utmaningar • Nya upplevelser • Krav • BEGYNNANDE STRESS

 12. Hästen – en god pedagog kräver HÄR & NU Svarar direkt på HÄR & NU Tydlig miljö Goda förutsättningar att lyckas

 13. Pedagogisk modell Alla vuxna får göra först Hantera hästarna från marken tillsammans med vuxna uppgiftsbana från marken uppgiftsbana uppsuttet Rida ut

 14. ”När man jobbar med tjejerna här ute så kan man ge varandra mer respekt på något sätt. Man bli ju liksom mer på samma plan. Det blir inte jag som jobbar och du som är inskriven på det sättet utan man möts på en mera neutral nivåoch det kan jag känna med dem barn som jag har varit med och gjort terapeutiska verksamhet med häst så har vi en annan relation även inne på behandlingshemmet (Personal M)

 15. Studera hästars beteenden och flockar tillsammans med eleverna

 16. Vilka möjligheter ger Hästunderstött pedagogiskt arbete? • Bana väg för inlärning • Träna Impulskontroll • Praktisera nya strategier • Stärkt självkänsla • Alla skolämnen inryms i det hästunderstödda pedagogiska arbetet • Dokumenteras i enlighet med styrdokument och läroplan

 17. Hästunderstött socialt arbete tenderar att ge ungdomar och personal möjlighet att vara i nuet och hästen dömer inte enligt informanterna vilket öppnar upp för acceptans och möjlighet att sätta ord på känslor och tankar.

 18. Situationer med hästen ger handlingsutrymme och öppningar till samtal som inte sårar lika mycket då det är hästen som reagerar på det som sker. ”Vi har haft flickor som har varit väldigt låsta och sagt att det här är lugnt. Jag har ingen ångest. Jag har inga problem. Jag har inget jag vill prata om och sen så kommer dem inte upp, dem får inte ens komma nära hästen och då kan jag faktiskt säga, när jag ser det här på hästen /…/då använder jag ju den som spegel och det blir ganska odramatiskt. Men ändå liksom svart på vitt för flickan att /…/ du kan inte ljuga för hästen och hästen ger mig svaret. (Personal L).

 19. Tjejerna blir lugnare i stallet • Det kändes bra det var jätteskönt att jag kunde liksom hålla fokus och vara lugn med en häst så. För jag brukar ju inte ha så lätt för att vara lugn./…/Man måste ju mer vara lugn när man är när man har ridterapi än man måste vara när man är i huset (Tjej S). • Utåtagerande beteende uteblir. • Att man har en häst att ta hänsyn till, att dem är rädda om djuret. Att om jag börjar skrika och slänga grejer kanske hästen blir skadad. Det är inget dem säger med ord själva men jag kan se att tjejerna dämpar sig när dem är med hästen. Det blir lugnare. Här inne kan en stol åka, dem drar ett glas eller jag håller inte med dig och pang säger det bara. Nu är det ju ett tag sen det hände i och för sig men det har hänt och då går grejer sönder. Men är vi i stallet går inga grejer sönder möjligen att dem går i väg och går raskt därifrån (Personal S).

More Related