Download
wieloletni plan inwestycyjny powiatu che mskiego na lata 2008 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2010

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2010

142 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wieloletni Plan InwestycyjnyPowiatu Chełmskiegona lata 2008-2010

 2. Wieloletni Plan Inwestycyjny to dokument, który zawiera listę zadań przewidzianych do realizacji

 3. Wieloletni Plan Inwestycyjny Czy WPI jest dokumentem zamkniętym na lata 2008-2010 ? NIE !!!

 4. Wieloletni Plan Inwestycyjny WPI może, a nawet musi być aktualizowany corocznie!!!

 5. Po co nam WPI ??? wprowadza właściwe planowanie, programowanie i realizację zadań gminy pomaga skutecznie zarządzać finansami gminy zadania planowane są w oparciu o realistyczną ocenę możliwości finansowych daje podstawy do wyznaczenia celów i określenia zapotrzebowania na środki z funduszy UE

 6. WPI to system zarządzania, którego głównym celem jest: uwzględnienie potrzeb mieszkańców gminy w procesie jego kształtowania utrzymanie kontroli nad jakością techniczną i terminowością wykonania zadań utrzymanie kontroli nad kosztami zadań umieszczonych w WPI zapewnienie stałego monitorowania etapu przygotowania i realizacji zadań

 7. Cele operacyjne: 1.1. Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu 1.2. Poprawa efektywności sektora rolnego oraz jego większa specjalizacja 1.3. Rozwój współpracy gospodarczej powiatu z Ukrainą i Białorusią Priorytet 1: Zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki

 8. 1.1. Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu Kierunki działań / typy projektów: • Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej (WPI) • Współpraca z gminami w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej • Inwestycje i działania w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami • Wsparcie działań na rzecz wyposażenia powiatu w sieć gazową • Informatyzacja powiatu (rozwój infrastruktury szerokopasmowej oraz e-usług) • Współpraca z gminami w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych i ich właściwa promocja • Inne Główne źródła finansowania • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko • Inne (Ekofundusz / WFOŚiGW, itd.)

 9. 1.2. Poprawa efektywności sektora rolnego oraz jego większa specjalizacja Kierunki działań / typy projektów: Podwyższenie wiedzy i kwalifikacji rolników Wspieranie procesu zwiększania powierzchni gospodarstw rolnych (m.in. poprzez projekty scaleniowe) Wsparcie działań na rzecz różnicowania działalności gospodarstw rolnych (np. agroturystyka, odnawialne źródła energii z biomasy, itd.) Rozwój rolnictwa ekologicznego Wspieranie rozwoju instytucji otoczenia rolnictwa (m.in. grup producenckich, infrastruktury skupu i przetwarzania produktów rolnych) Inne Główne źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Inne (Ekofundusz, WFOŚiGW),

 10. Kierunki działań / typy projektów: Organizowanie i wspieranie imprez przyczyniających się do rozwoju współpracy transgranicznej przedsiębiorców z terenu powiatu (misje gospodarcze, Imprezy targowo-wystawiennicze, seminaria, i konferencje) Wspieranie struktur instytucjonalnych wspomagających rozwój współpracy przygranicznej przedsiębiorstw (punkty informacyjne, transgraniczne centra obsługi inwestorów, rozwój wspólnych instytucji szkolno-doradczych, itd.) Prowadzenie aktywnej promocji gospodarczej powiatu na Białorusi i Ukrainie, Współdziałanie z władzami centralnymi i wojewódzkimi w zakresie poprawy funkcjonowania infrastruktury granicznej (infrastruktura przejść granicznych, jakość obsługi, standardy bezpieczeństwa i kontroli itd..) inne Główne źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina” Inne (Ekofundusz / WFOŚiGW, itd.) 1.3. Rozwój współpracy gospodarczej powiatu z Ukrainą i Białorusią

 11. Priorytet 1 : Zidentyfikowane projekty • Nazwa zadania, okres realizacji, koszt (zł): • Modernizacja ciągu dróg nr 1868L, Nr 1839L, Nr 1823L, Nr 1824L o łącznej długości 57,8 km (20,8 mln zł)’ • Modernizacja ciągu dróg Nr 1717L, 1821L o Łącznej długości 26,8 km (9,6 mln zł), • Modernizacja ciągu dróg Nr 1837L, 1835L, 1863L, 1853L o łącznej długości 57,3 km (20,6 mln zł), • Modernizacja ciągu dróg Nr 1843L, 1845L o długości 12,2 km (4,4 mln zł), • Modernizacja ciągu dróg Nr 1828L, 1826L, 1822L o długości 25 km (9 mln zł), • Modernizacja ciągu dróg Nr 1717L, Nr 1807L o łącznej długości 17,5 km (6,3 mln zł), • Modernizacja ciągu dróg Nr 1817L, 1814L, 1811L o długości 24,8 km (8,9 mln zł), • Budowa drogi Nr 1807L na odcinku dr. krajowa Nr 12- Chojno Nowe o długości 2,5 km (2,5 mln zł), • Budowa drogi nr 1812L Ewopole -Kanie (1,5 mln zł), • Budowa drogi nr 1810L Chojeniec- droga wojewódzka Nr 838 (6 mln zł), • Budowa drogi Nr 1819L Sawin –Krobonosz (2 mln zł) • Budowa drogi Nr 1807L na odcinku Bezek- Julianów (3,7 mln zł) • Budowa drogi nr 1860L Turowiec- Maziarnia (2,2 mln zł) • Program scalania gruntów gminy Wierzbica, Siedliszcze, Chełm, Sawin, Kamień, Żmudż, Wojsławice, Leśniowice, Rejowiec, Białopole w powiecie chełmskim (brak danych) • Informatyzacja powiatu (projekt wspólny z gminami) (3,3 mln zł), • Razem = 100,8 mln zł

 12. Priorytet 1 : • Główne źródła dofinansowania: • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego • Program Rozwoju Polski Wschodniej • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko • Ekofundusz • Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej • Inne Kryteria wyboru projektów: • Kryteria ekonomiczne • Kryteria ekologiczne • Kryteria równość szans • Kryteria wynikające z programu operacyjnego w ramach którego będzie składany projekt do sfinansowania m.in.: • Komplementarność z innymi zadaniami • Wykonalność technologiczna • Poprawa bezpieczeństwa

 13. Priorytet 2: Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu Cele operacyjne: 2.1. Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność turystyczną powiatu 2.2. Rozwój kultury i kapitału społecznego w powiecie 2.3. Promocja oraz rozwój współpracy międzynarodowej powiatu, w tym współpracy transgranicznej z Białorusią i Ukrainą

 14. 2.1. Rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność turystyczną powiatu Kierunki działań / typy projektów: • Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej (ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, punkty informacji turystycznej) • Odnowa zabytków i lokalnych pomników historii pod kątem rozwoju turystyki • Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju bazy noclegowo-gastronomicznej • Rozwój lokalnych produktów turystycznych oraz ich promocja (potrawy regionalne, tradycyjne produkty rękodzielnicze) • Inne Główne źródła finansowania • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej • Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina” • Inne

 15. 2.2. Rozwój kultury i kapitału społecznego w powiecie Kierunki działań / typy projektów: Rozwój instytucji kultury (modernizacja infrastruktury, doposażenie w sprzęt, organizacja imprez kulturalnych ) Aktywne wspieranie partnerstw i inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju powiatu i poszczególnych gmin Kształtowanie właściwych postaw społecznych (ekologia i zdrowie, przedsiębiorczość i innowacje, bezpieczeństwo publiczne, integracja europejska) Zwiększanie potencjału organizacji pozarządowych oraz rozwój różnych form społeczeństwa obywatelskiego (w tym wolontariatu, ekonomii społecznej, itd.) Inne Główne źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina” Program Wspólnotowy „Kultura 2007” Program Wspólnotowy „Europa dla obywateli”

 16. Kierunki działań / typy projektów: Aktywna promocja powiatu w kraju i za granicą (w szczególności w zakresie gospodarki,kultury i turystyki) Podejmowanie transgranicznych działań w zakresie ochrony środowiska(w tym ochrona wód rzeki Bug, monitoringu środowiska i przeciw działaniu zagrożeniu) Współpraca powiatu w zakresie tworzenia wspólnej infrastruktury komunikacyjnej (w tym drogi i mosty, ścieżki rowerowe, lokalne przejścia graniczne itd.. Rozwój zinstytucjonalizowanych form współpracy transgranicznej (systemy wymiany informacji, planowanie przestrzenne i strategiczne, technologie komunikacyjne i informacyjne) Wspieranie inicjatywy społeczności lokalnych (transgraniczna współpraca szkół i instytucji szkolnictwa wyższego, kultywowania różnorodności kulturowej itd.) Główne źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina” Inne (Ekofundusz / WFOŚiGW, itd.) 2.3. Promocja oraz rozwój współpracy międzynarodowej powiatu, w tym współpracy transgranicznej z Białorusią i Ukrainą

 17. Priorytet 2 : Zidentyfikowane projekty • Nazwa zadania, okres realizacji, koszt (zł): • Promocja turystyczno-kulturalna/gospodarczapowiatu chełmskiego (2008-2010 r. 495 tys. zł), • Współpraca z zagranicą (2008-2010 r. 300 tys. zł), • Współpraca transgraniczna ( 2008-2010 r. 198 tys. zł), • Razem = 993 tys. zł

 18. Priorytet 2 : • Główne źródła dofinansowania: • Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego • Program Rozwoju Polski Wschodniej • Inne Kryteria wyboru projektów: • Kryteria ekonomiczne • Kryteria ekologiczne • Kryteria równość szans • Kryteria wynikające z programu operacyjnego w ramach którego będzie składany projekt do sfinansowania m.in.: • Komplementarność z innymi zadaniami • Wykonalność technologiczna • Poprawa bezpieczeństwa

 19. Priorytet 3: Wzrost poziomu zatrudnienia mieszkańców powiatu Cele operacyjne: 3.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 3.2. Rozwój instytucji rynku pracy i aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

 20. 3.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości Kierunki działań / typy projektów: Rozwój instytucji otoczenia biznesu i samorządu gospodarczego (w tym w ramach sieci KSU i KSI) Aktywnie wspieranie istniejących przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania dotacji na inwestycje i rozwój kadr Promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wspieranie nowo powstających przedsiębiorstw (w tym w szczególności na obszarach wiejskich) Promocja gospodarcza powiatu Inne Główne źródła finansowania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina” Inne

 21. 3.2. Rozwój instytucji rynku pracy i aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Kierunki działań / typy projektów: Wsparcie systemowe publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy (jednolite standardy, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, wyposażenie w narzędzia analityczne i sprzęt) Rozwój i doskonalenia usług świadczonych przez instytucje rynku pracy (w tym różnych instrumentów aktywizacji zawodowej) Wspieranie współpracy i partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy (w tym lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia) Aktywnie uczestnictwo lokalnych instytucji rynku pracy z powiatu w ogólnopolskich i regionalnych programach aktywizacji zawodowej (ujętych w krajowych i regionalnych planach na rzecz zatrudnienia) Inne Główne źródła finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina” Inne (np. Fundusz Pracy)

 22. Priorytet 3 : Zidentyfikowane projekty • Nazwa zadania, okres realizacji, koszt (zł): • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie (2008-2010 r. 20,9 mln zł), • Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (2009-2010 r. 995 tys. zł), • Wzmacnianie i rozwój publicznych służb zatrudnienia (2009-2010 r.1,36 mln zł), • Razem =23,25 mln zł

 23. Priorytet 3 : • Główne źródła dofinansowania: • Program Operacyjny Kapitał Ludzki • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego • Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina • Fundusz Pracy Kryteria wyboru projektów: • Kryteria ekonomiczne • Kryteria ekologiczne • Kryteria równość szans • Kryteria wynikające z programu operacyjnego w ramach którego będzie składany projekt do sfinansowania m.in.: • Komplementarność z innymi zadaniami • Wykonalność technologiczna • Poprawa bezpieczeństwa

 24. Priorytet 4: Poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz ograniczenie wykluczenia społecznego Cele operacyjne: 4.1. Podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców powiatu 4.2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej 4.3. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i jakości rządzenia w powiecie

 25. 4.1. Podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców powiatu Kierunki działań / typy projektów: Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej i sportowej do wymaganych standardów (modernizacja budynków szkolnych, sal gimnastycznych, budowa i rozbudowa boisk sportowych) Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach (doskonalenie kadr i programów nauczania, komputeryzacja i doposażenie szkół, wymiana młodzieży i współpraca szkół) Wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży (systemy stypendialne, zajęcia wyrównawcze) Promocja różnych form edukacji pozaszkolnej (w tym kształcenie ustawiczne, edukacja na odległość, nauka języków) Inne Główne źródła finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina” Program Wspólnotowy „Uczenie się przez całe życie” Program Wspólnotowy „Młodzież w działaniu”

 26. 4.2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz ograniczenie zjawisk wykluczenia społecznego Kierunki działań / typy projektów: Rozwój infrastruktury zdrowotnej poprawiającej dostępność i jakość świadczonych usług medycznych (modernizacja budynków, doposażenie w sprzęt, wdrażanie systemów jakości, itd.) Wspieranie działań z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (rozwój aktywnych form integracji) Rozwój sprawnego systemu pomocy społecznej (wzmacnianie jakości kadr, poprawa standardów infrastruktury, rozwój środowisk form opieki społecznej) Inne Główne źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Inne

 27. 4.3. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i jakości rządzenia w powiecie Kierunki działań / typy projektów: Realizacja działań i zadań wynikających z rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” Poprawa efektywności funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie planowania strategicznego, przygotowania zadań inwestycyjnych, usług elektronicznych, itd.) Informatyzacja administracji publicznej (we współpracy z gminami) Rozwój współpracy międzynarodowej powiatu (w tym transgranicznej z Białorusią i Ukrainą) Budowanie partnerstw ponadlokalnych w celu rozwiązywania wspólnych problemów i realizacji zadań inwestycyjnych Rozwój sprawnego systemu ochrony i zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia zdrowia ludzi oraz środowisko naturalne Główne źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Partnerstwa i Sąsiedztwa „Polska – Białoruś – Ukraina” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 28. Priorytet 4 : Zidentyfikowane projekty • Nazwa zadania, okres realizacji, koszt (zł): • Program naprawczy Domu Pomocy Społecznej w Nowinach na lata 2007-2010 (1,1 mln zł) • Program naprawczy Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym na lat 2007-2010 (140 tys. zł) • Program naprawczy Domu Pomocy Społecznej w Kaniem na lata 2007-2010 (200 tys. zł) • Remont i modernizacja budynku i otoczenia wokół budynku Szkoły Wyższej im. Bogdana • Jańskiego w Chełmie (brak danych) • Zagospodarowanie terenu wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku • (200 tys. zł) • Utworzenie punktu hipoterapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku (300 tys. zł) • Modernizacja i remont Zespołu Szkół w Siedliszczu (900 tys. zł) • Modernizacja i remont Liceum Ogólnokształcącego w Dubience (1,4 nlm zł) • Działania społeczne realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie (brak danych) • Utworzenie placu zabaw w Domu Dziecka w Siedliszczu (500 tys. zł) • Modernizacja i remont Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (brak danych) • Razem = 4,73 mln zł

 29. Priorytet 4 : • Główne źródła dofinansowania: • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego • Program Operacyjny Kapitał Ludzki • Program Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina • Program Wspólnotowy „Uczenie się przez całe życie” • Młodzież w działaniu • Państwowy Program Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych • Inne Kryteria wyboru projektów: • Kryteria ekonomiczne • Kryteria ekologiczne • Kryteria równość szans • Kryteria wynikające z programu operacyjnego w ramach którego będzie składany projekt do sfinansowania m.in.: • Komplementarność z innymi zadaniami • Wykonalność technologiczna • Poprawa bezpieczeństwa

 30. Marzenia czy realna możliwość? Czy można w tak krótkim czasie zrealizować wszystkie wymienione zadania? Czy nasz budżet „stać” na wskazane zadania?

 31. Owszem!!! Pod warunkiem, że pozyskamy na wskazane zadania środki zewnętrzne, a w szczególności Fundusze Strukturalne UE

 32. System wdrażania: ramy instytucjonalne • Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie Strategii: • Zarząd Powiatu Chełmskiego wraz z podległym mu Starostwem • Instytucje wspomagające: • Rada Powiatu (promocja strategii wśród mieszkańców) • Jednostki podległe samorządowi powiatowemu (w tym: Zarząd Dróg Powiatowych, PUP, PCPR, itd.), • Placówki szkolno-wychowawcze (realizacja określonych projektów) • Placówki i organizacje kultury, • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej • Komenda Powiatowa Policji • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna • Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny • Kościół i organizacje kościelne, • Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu, • Inne

 33. System wdrażania: ramy instytucjonalne • Instytucje partnerskie: • Urząd Marszałkowski (jako instytucja zarządzająca RPO WL oraz częścią działań w ramach PROW), • Powiatowy Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, • Agencja Rozwoju Lokalnego. • Beneficjenci oraz docelowe grupy pomocy: • Gminy wchodzące w skład powiatu, • Przedsiębiorcy i ich związki, • Rolnicy i ich związki, • Koła gospodyń wiejskich, • Bezrobotni, • Osoby podnoszące swoje kwalifikacje, • inni

 34. System wdrażania: ramy finansowe • Zapotrzebowanie: • Trudno oszacować !! • WPI 2008-10 • projekty miękkie (950 zł na mieszkańca powiatu) • Główne źródła finansowania strategii: • Środki budżetowe powiatu i gmin z powiatu • Zewnętrzne środki publiczne (głównie z programów UE) • Środki z sektora prywatnego (np. w ramach projektów PPP)

 35. Projekcja zdolności JST do współfinansowania projektów Projekcja dochodów i wydatków inwestycyjnych powiatu (w mln zł) Projekcja dochodów i wydatków inwestycyjnych gmin (w mln zł)

 36. Szacunkowa dostępność środków z UE w latach 2007-13(średnio na mieszkańca)

 37. Zdolność powiatu do dofinansowania projektów(nawet na poziomie 50%) • 5 300 zł x 80 700 = 427 mln zł (w tym około 77 mln na projekty miękkie) • Zdolność do dofinansowania: • Samorząd powiatu około 6,81 mln zł (2% budżetu) • Samorządy gminne: około 216,65 mln zł (10% budżetu)

 38. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ