1 / 45

Ochrana a využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesov

Ochrana a využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesov. Poľnohospodárska pôda. Zložka životného prostredia a prírodný zdroj Druh pozemku z hľadiska členenia povrchu štátu, má svoje špecifické účelové určenie osobitný právny režim. Právna úprava EÚ.

lise
Télécharger la présentation

Ochrana a využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesov

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ochrana a využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesov

 2. Poľnohospodárska pôda • Zložka životného prostredia a prírodný zdroj • Druh pozemku z hľadiska členenia povrchu štátu, má svoje špecifické účelové určenie osobitný právny režim

 3. Právna úprava EÚ • Európska charta o pôde (European Soil Charter 1972) - východiskový dokument zásad, cieľov a postupov ochrany pôdy v členských štátoch EÚ „Pretože pôda je pre život nepostrádateľným, ale pritom obmedzeným a zničiteľným prírodným zdrojom, jej využívanie nesmie byť ponechané len na jej vlastníkoch, ale musí byť racionálne usmerňované z celospoločenského pohľadu“.

 4. Správa o stave pôdy Ako hlavné nebezpečenstvá pre pôdu v krajinách EÚ sú v Správe uvedené: • erózia, • strata obsahu organických látok, • kontaminácia pôdy, • zastavanie pôdy(na základe stavby budov, cestnej siete, a objektov infraštruktúry), • utlačenie pôdy (ako dôsledok používania ťažkých strojov, nadmerného spásania alebo športových činností), • zníženie biologickej rôznorodosti v pôde , • zasolenie (nadmerný obsah soli Na, Mg, a Ca v pôde ) - Ochrana pôdy = spoločná politika všetkých krajín EÚ

 5. Právna úprava SR a) Pôda ako zložka živ. prostredia: • Ústava SR, čl. 44 a 45 • z.č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí • prierezová a odvetvová úprava o životnom prostredí b) Poľnohospodársky pôdny fond: • z.č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy • ...

 6. z.č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy • účinnosť: 1. máj 2005 Štruktúra zákona -7 častí: 1. Základné ustanovenia 2. Zásady: trvalo udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdy a obhospodarovania poľnohosp. pôdy a jej ochrany 3. Zmeny druhov pozemkov 4. Ochrana poľnohosp. pôdy pri nepoľnohosp. použití 5. Štátna správa ochrany poľnohosp. pôdy 6. Priestupky a iné správne delikty 7. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 7. 1. Základné ustanovenia Cieľ zákona je zabezpečiť: • Ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy, jej trvalo udržateľné obhospodarovanie a poľnohospodárske využívanie • Ochranu jej environmentálnych funkcií vypočítaných v zákone (produkcia biomasy, filtrácia, neutralizácia, atď.) • Ochranu jej výmery pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske účely • Sankcionovať porušenie povinností ustanovených zákonom.

 8. Poľnohospodárska pôda = produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako: • Orná pôda • Chmeľnice • Vinice • Ovocné sady • Záhrady • Trvalé trávnaté porasty

 9. Zásady trvalo udržateľného využívania p. p jej obhospodarovania a ochrany Povinnosti vlastníka a užívateľa (t.j. správcu alebo nájomcu): • vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií p.p. a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, • predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, • zabezpečiť využívanie p.p. tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí, • usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v Katastri nehnuteľností.

 10. Trvalo udržateľné využívanie a obhospodarovanie p.p zahŕňa: • ochranu pred degradáciou • ochranu pred pred eróziou • ochranu pred pred zhutnením • ochranu pred rizikovými látkami • zásada bilancie pôdnej organickej hmoty

 11. 3. Zmeny druhov pozemkov Obvodný pozemkový úrad na základe žiadosti vlastníka alebo žiadosti užívateľa vydá rozhodnutie na: a) zmenu trvalého trávneho porastu, vinice a ovocného sadu na iný druh poľnohospodárskeho pozemku, b) zmenu nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku pôdu, c) zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok.

 12. Orgán ochrany p.p. je oprávnený z vlastného podnetu alebo na žiadosť vlastníka pozemku ak sú pochybnosti rozhodnúť o p.p.: a) či pozemok je alebo nie je poľnohospodárska pôda (napr. ak vplyvom prírodných procesov zmenila pôda charakter tak, že ju nemožno poľnohospodársky obrábať- rokliny, výmole, zamokrené plochy, atď.) • ak bol pozemok administratívne odňatý z p.p. fondu a zanikol dôvod a účel odňatia

 13. 4. Ochrana p.p. pri nepoľnohospodárskom použití • Ochrana poľnohospodárskej pôdy pri územnoplánovacej činnosti • Odňatie poľnohospodárskej pôdy • Použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel • Neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer

 14. poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. • poľnohospodársku pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne podľa alebo použiť poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel na čas do jedného roka vrátane uvedenia pôdy do pôvodného stavu Zásady ochrany p.p. inom ako poľnohosp. využití §12 zákona, napr.: • chrániť pôdu najlepšej bonity • nezaťažovať obhospodarovanie p.p. nevhodným situovaním stavieb • jej delením a drobením • zabezpečiť vrátenie p.p. dočasne použitej na nepoľnohospodársky účel do pôvodného stavu • vykonať rekultiváciu dočasne odňatej p.p. na základe schváleného projektu rekultivácie • ...

 15. Ochrana p.p. priúzemnoplánovacej činnosti • pri každom obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie, projektov pozemkových úprav a iných návrhov sa musí dbať na ochranu p.p. a riadiť sa zásadami ochrany • pred ich schválením- nevyhnutný súhlas krajský pozemkový úrad (súhlas je súčasne podkladom pre rozhodnutie o odňatí p.p.); ak súhlas nie je udelený = zákonný zákaz s odňatím p.p.

 16. 2) Odňatie poľnohospodárskej pôdy- §17 • na nepoľnohospodárske účely možno použiť p.p. len na základe rozhodnutia o odňatí p.p., ktoré vydá obvodný pozemkový úrad, ktorého obvode sa p.p. navrhovaná na odňatie nachádza. • §17 ods. 2 taxatívne vymedzené prípady, kedy nie je nutné rozhodnutie, iba stanovisko k pripravovanému zámeru na p.p.

 17. Poľnohospodársku pôdu možno odňať: a) Trvalé odňatie p.p. sa rozumie trvalá zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy s trvalou zmenou druhu pozemku v katastri b) Dočasné odňatie p.p. sa rozumie dočasná zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy na čas najviac desať rokov, ktorá sa rekultivačnými opatreniami uvedie do pôvodného stavu.

 18. Rozhodnutie odňatí p.p. • náležitosti pre FO/PO určuje §17 ods. 5 zákona • Obvodný pozemkový úrad žiadosť o odňatie posúdi a ak sú splnené zásady ochrany (§12 zákona) vydá rozhodnutie o odňatí • Súčasťou rozhodnutia je uloženie podmienok na zabezpečenie ochrany p.p. podľa §12 zákona. • Rozhodnutie o odňatí je podkladom pre vyznačenie zmeny druhu pozemku v Katastri nehnuteľností na ostatnú plochu

 19. Strata platnosti rozhodnutia o odňatí: • Rozhodnutie o dočasnom odňatí stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo rozhodnutie vydané • Rozhodnutie o trvalom odňatí stráca platnosť, ak do 5 rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v rozhodnutí o odňatí

 20. 3. Použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel • §18 zákona • nepoľnohospodársky zámer na p.p. je kratší ako 1 rok, vrátane uvedenia p.p. do pôvodného stavu. • Žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na p.p. vyžiadať si stanovisko obvodného pozemkového úradu, v ktorom určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.

 21. 4) Neoprávnený záber p.p. na nepoľnohospodársky zámer §19 Ak obvodný pozemkový orgán zistí, že niekto zabral p.p. bez rozhodnutia o odňatí na stavebný zámer alebo iný zámer v termíne po 25. júni 1992: a) nariadi rekultiváciu p.p. na základe odborného stanoviska pôdnej služby, alebo b) ak nie je možné p.p. rekultivačnými opatreniami vrátiť do pôvodného stavu, rozhodne o usporiadaní nezákonného stavu na p.p.

 22. Štátna správa ochrany p.p Orgány ochranyp.p: a) Ministerstvo pôdohospodárstva SR je ústredným orgánom ochrany p.p, vydáva záväzné právne predpisy b) Krajský pozemkový úrad koordinuje spoluprácu s pôdnou služboupri uplatňovaní zákona, spracúva a predkladá informácie o úbytkoch p.p v rámci územného obvodu kraja c) Obvodný pozemkový úrad

 23. Obvodný pozemkový úrad: a) nariaďuje opatrenia na ochranu p.p., b) rozhoduje o zmene druhu poľnohosp. pozemku, c) rozhoduje o odňatí p.p., d) rozhoduje o usporiadaní druhu pozemku e) prejednáva priestupky f) ukladá pokuty g) kontroluje plnenie podmienok uložených v rozhodnutiach, h) spolupracuje s pôdnou službou, i) sleduje a vyhodnocuje úbytky p.p. v rámci svojho územného obvodu v ročných intervaloch, tie odsúhlasuje a nesúlad rieši s príslušným orgánom štátnej správy na úseku katastra

 24. Odborný dohľad • nad ochranou poľnohospodárskej pôdy, dohľad nad dodržiavaním a uplatňovaním ustanovení tohto zákona je vykonávaný orgánmi ochrany poľnohospodárskej pôdy v spolupráci s pôdnou službou. Pôdna služba (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy): a) vykonáva prieskum a monitorovanie p.p., b) vedie databázu informácií o p.p., c) spracúva návrhy opatrení podľa a odborné stanoviská podľa

 25. 6. Priestupky a iné spravne delikty Priestupku na úseku ochrany p.p. sa dopustí ten, kto: a) nezabezpečil základnú starostlivosť o p.p. alebo spôsobil jej poškodenie b) spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie p. pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti p. pozemku c) neusporiadal druh pozemku v teréne s jeho evidenciou v katastri d) nesplnil povinnosť v prípade nepoľnohospodárskeho použitia p.p. do jedného roka e) v rozpore s týmto zákonom zabral a použil p.p. na nepoľnohospodársky účel f) nesplnil povinnosť uloženú orgánom ochrany p.p. g) spôsobil poškodenie p.p. rizikovými látkami

 26. Za priestupky možno uložiť pokutu od 10 000 Sk až do 30 000 Sk.

 27. Iné správne delikty Podnikateľ sa dopustí správneho deliktu, ak: a) nezabezpečí základnú starostlivosť o p.p. alebo spôsobí jej poškodenie b) spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie p.p. alebo nepoľnohospodárskej pôdy c) neusporiada druh pozemku s jeho evidenciou v katastri d) nesplní povinnosť v prípade nepoľnohospodárskeho použitia p.p. do jedného roka e) nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy

 28. Podnikateľovi uloží orgán ochrany p.p. pokutu pokuty bez predchádzajúceho upozornenia do výšky 1 mil.Sk (výnimočne až 5 mil. Sk). • v závislosti od deliktu pokutu od 5 000 Sk do 5 mil Sk za každý hektárpoľnohospodárskej pôdy • Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob a čas trvania protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej škody alebo spôsobenej škody (Pokutu možno uložiť do 3 rokov odo dňa, keď sa orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov, keď k porušeniu povinnosti došlo)

 29. Slovenská republika... • Slovenská republika eviduje ročne úbytok cca 1 300 ha poľnohospodárskej pôdy. • V porovnaní so štátmi Európy je právna ochrana poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej republike efektívna a úspešná najmä vďaka úzkej spolupráci orgánov ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a  územného plánovania.

 30. Napríklad Holandsko eviduje úbytok poľnohospodárskej pôdy ročne 13 000 ha, Nemecko 43 000 ha, Rakúsko 12 000 ha, Švajčiarsko 3 000 ha. • Podľa aktuálnych informácií práve Nemecko si stanovilo za cieľ do roku 2020 znížiť úbytok pôdy na 1 000 ha ročne. (Zdroj :Dôvodová správa)

 31. Vzhľadom na vnútroštátny charakter upravovanej problematiky je bezpredmetné vyjadrovanie stupňa zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom ES/EÚ. • Návrh zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe

 32. Právna úprava lesov

 33. Starostlivosť o lesy • Lesom = ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, rastlinné druhy, živočíšne druhy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom • Problematiku upravuje zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch

 34. Cieľ zákona • zachovanie, zveľaďovanie a ochrana lesov ako zložky ŽP a prírodného bohatstva krajiny na plnenie ich nenahraditeľných funkcií • zabezpečenie diferencovaného, odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch • zosúladenie záujmov spoločnosti a vlastníkov lesov • vytvorenie ekonomických podmienok na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch

 35. Vecná pôsobnosť • vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu, • vlastníctvo lesných pozemkov a využívanie lesov • odborné hospodárenie v lesoch • podporu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch z verejných zdrojov • pôsobnosť orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a štátny dozor v lesoch • zodpovednosť za porušenie povinností určuje sankcie.

 36. Rozdelenie lesov z hľadiska funkcií: • ochranné lesy - lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých funkčné zameranie vyplýva z prírodných podmienok, napr. lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach • lesy osobitného určenia - lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých účelom je zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, PO alebo FO, na ktorých zabezpečenie sa významne zmení spôsob hospodárenia, napr. lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo inou funkciou • hospodárske lesy - lesy, ktorých účelom je produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom zabezpečovaní mimoprodukčných funkcií lesov

 37. Povinnosti pri ochrane lesa • Obhospodarovateľ lesa je povinný vykonávať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať poškodeniu lesa a vykonávať ochranné a obranné opatrenia pred škodami spôsobovanými škodlivými činiteľmi, najmä prednostne odstraňovať z lesných porastov choré a poškodené stromy, uprednostňovať šetrné postupy a prípravky na ochranu, vykonávať opatrenia na zamedzenie škôd spôsobených zverou, vykonávať preventívne opatrenia proti vzniku lesných požiarov, ... • v prípade ohrozenia lesov alebo škôd spôsobených škodlivými činiteľmi je obhospodarovateľ lesa povinný na svoje náklady neodkladne vykonať opatrenia na odvrátenie ohrozenia lesov a odstránenie následkov škôd.

 38. Kontrolu plnenia povinností pri ochrane lesa vykonáva lesnícka ochranárska služba, ktorá monitoruje zdravotný stav lesa, vypracúva prognózy vývoja škodlivých činiteľov, vykonáva expertíznu, poradenskú a vzdelávaciu činnosť pri ochrane lesa. • Obhospodarovateľovi lesa ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane lesa. Vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa je povinný umožniť lesníckej ochranárskej službe na lesných pozemkoch a v lesných porastoch zriadiť a využívať dočasné alebo trvalé skusné plochy.

 39. Využívanie lesov verejnosťou • Každý má právo vstupovať na lesné pozemky (okrem vojenských lesov), je však povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa a pokyny obhospodarovateľa lesa, člena lesnej stráže a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva • Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou na dobu nevyhnutne potrebnú, ak to vyžaduje verejný záujem.

 40. Na lesných pozemkoch je predovšetkým zakázané ... • vykonávať terénne úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúšať pôdny kryt a odvážať lesnú pôdu, • zakladať alebo udržiavať otvorené ohne mimo vyznačených miest, fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru • stavať posedy, príbytky alebo táboriť mimo vyznačených miest, • vstupovať do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu, • rušiť ticho a pokoj, • zbierať v nadmernom množstve semená, vyberať semenáčiky alebo sadenice lesných drevín, • zakladať skládky odpadov alebo znečisťovať lesné pozemky odpadmi, • neoprávnene používať alebo poškodzovať lesný majetok.

 41. Zodpovednosť • Ten, kto spôsobí škodu na lesnom majetku, je povinný vykonať opatrenia na nápravu alebo uhradiť s tým spojené náklady. Vlastníci sú povinní z tohto dôvodu strpieť obmedzenie obvyklého užívania na nevyhnutný čas za primeranú náhradu • Na náhradu škody spôsobenej na lesnom majetku sa vzťahujú všeobecné predpisy o zodpovednosti za škodu. Vlastníkovi alebo správcovi patrí náhrada za obmedzenie vlastníckych práv, ak vyňatím, obmedzením využívania alebo osobitným režimom hospodárenia dôjde k obmedzeniu vlastníckych práv od toho, na koho žiadosť alebo návrh dochádza k obmedzeniu vlastníckych práv. Poskytuje sa na základe dohody príp. rozhodnutia súdu

 42. Lesná stráž • Slúži na zabezpečenie ochrany lesného majetku • Členov lesnej stráže navrhuje vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa • Členom lesnej stráže môže byť: fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, je plne spôsobilá na právne úkony, bezúhonná, zdravotne spôsobilá a odborne spôsobilá na vykonávanie tejto funkcie, zložila sľub a je zapísaná v zozname členov lesnej stráže. Náklady na činnosť lesnej stráže vrátane nákladov na vybavenie donucovacími prostriedkami znáša ten, na ktorého návrh bol člen lesnej stráže vymenovaný.

 43. Povinnosti člena lesnej stáže • nosiť pri výkone svojej funkcie na viditeľnom mieste odznak člena lesnej stráže, • bezodkladne oznámiť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa zistenú škodu a osobu, ktorá škodu spôsobila, • vykonať neodkladné opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie následkov škody, • spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru, obecnou políciou a s orgánmi štátnej správy, • oznamovať trestné činy, priestupky a iné správne delikty, prispievať k ich objasneniu a oznamovať podozrivé osoby príslušným orgánom, • zabezpečovať dôkazový materiál o konaní, ktoré je v rozpore s týmto zákonom, Člen lesnej stráže je oprávnený • vykonávať kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí, • vykonávať potrebné zisťovania a kontrolovať osobu, ktorá v lesoch vykonáva činnosť súvisiacu s lesným hospodárstvom, • kontrolovať príslušné doklady,

 44. Štátna správa lesného hospodárstva Štátnu správu na úseku lesného hospodárstva vykonáva • MŽP, • krajský lesný úrad • obvodný lesný úrad • Štátnu správu na úseku lesného hospodárstva vo vojenských lesoch v rozsahu pôsobnosti krajského lesného úradu a obvodného lesného úradu vykonáva ministerstvo obrany; proti rozhodnutiu ministerstva obrany vydanému v správnom konaní možno podať rozklad, o ktorom rozhodne minister obrany Slovenskej republiky.

 45. Ďakujem za pozornosť! lucia.palsova@uniag.sk

More Related