Download
shs securities holdings statistics algemene presentatie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SHS Securities Holdings Statistics - Algemene Presentatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
SHS Securities Holdings Statistics - Algemene Presentatie

SHS Securities Holdings Statistics - Algemene Presentatie

86 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SHS Securities Holdings Statistics - Algemene Presentatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SHS Securities Holdings Statistics - Algemene Presentatie Presentatie voor kredietinstellingen en beursvennootschappen Brussel, 18 december 2012 • Roger DE BOECK • Senior Expert

  2. Statistieken mbt het houderschap van effecten1. Context • Financiële crisis 2007-2008 • Vaststelling van een gebrek aan volledige en gedetailleerde informatie • Houderschap van roerende waarden • Blootstelling van de financiële sector; grote groepen • Verbintenissen in de vorm van roerende waarden • Besluit: • Uitbreiding en aanvulling van het statistisch systeem • Maximaal steunen op het bestaande systeem

  3. Statistieken mbt het houderschap van effecten2. Historiek • 2008-2009 Voorbereidende analyse • Bestaande systemen: • effect per effect verzameling meest gebruikt in de lidstaten • rechtstreekse verzameling bij de investeerders • onrechtstreekse verzameling bij de depositarissen • Identificatie van de behoeften van de gebruikers • gekruiste gegevens sector en land van houderschap /sector en land van emissie • gegevens mbt de grote investeerders van de financiële sector (notie groep)

  4. Statistieken mbt het houderschap van effecten 2. Historiek • Definitie van de grote lijnen van een nieuw ad hoc systeem • Aanbevelingen • Op korte termijn: experimentele fase op basis van beschikbare gegevens • Op middellange termijn: in voege brengen van een uitgebreid systeem van verzameling van gegevens en van productie van ad hoc statistieken

  5. Statistieken mbt het houderschap van effecten 2. Historiek • 2009-2013 • Experimentele fase van verzameling van gegevens en van productie van statistieken • Experimentele database bij de ECB • Op punt stellen van het nieuwe ad hoc systeem • Vastleggen van het wettelijk kader • ECB Verordening 2012/14 dd17 oktober 2012 (Verordening (EU) 1011/2012) • ECB Richtsnoer voor de nationale centrale banken (in voorbereiding) • Overbrengen in de Belgische wetgeving en in het Belgische systeem van verzameling van gegevens

  6. Statistieken mbt het houderschap van effecten3. Streefdoel • Doelstellingen • Eenvolledigestatistischedekkingwaarborgen van het houderschap van effecten (rechtstreeks en onrechtstreeks) • Statistiekenmbthet houderschap op een "whom to whom" basis opstellen • Gebruik • Monetairepolitiek • Financiëlestabiliteit en toezicht • Aanvulling van nationale statistieken

  7. Statistieken mbt het houderschap van effecten • Gebruikers ECB NBB Externe statistieken Nationale statistieken Financiële statistieken SHS Monetaire politiek Markt verrichtingen Financiële stabiliteit Microprudentieel toezicht EUROPESE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN Macroprudentieel toezicht EUROPEES COMITE VOOR SYSTEEMRISICO'S (ESRB)