Download
cykloj zda greenways jizera 17 18 9 2007 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Greenways Jizera PowerPoint Presentation
Download Presentation
Greenways Jizera

Greenways Jizera

166 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Greenways Jizera

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cyklojízda Greenways Jizera17. –18. 9. 2007 Greenways Jizera

 2. Vize projektu Greenways Jizera • Plně vybavený multifunkční koridor podél řeky Jizery s páteřní cyklostezkou a sítí bezpečných stezek pro bezmotorovou dopravu, který je využíván jak místními obyvateli, tak návštěvníky. Je vybudován a funguje na principech partnerské spolupráce a trvale udržitelného rozvoje území.

 3. Hlavní strategické cíle • Vytvoření stezek pro bezpečnou bezmotorovou dopravua rekreaci podél toku řeky Jizery pro místní obyvatele a návštěvníky. • Vytvoření podmínek pro vyšší míru dostupnosti kulturního, historického a přírodního dědictví regionů při zachování kvality tohoto bohatství. • Vytvoření dopravní a turistické infrastruktury a služeb pro jednotlivé cílové skupiny vedoucí k regionálnímu rozvoji území. • Rozvoj šetrné turistiky v území a propojení nových produktů s nabídkou turistických regionů.

 4. Hlavní strategické cíle • Zlepšení péče o vzhled a údržbu krajiny v koridoru Jizery a soulad jejího využití a ochrany. • Vytvoření spolupráce na principu partnerství mezi obyvateli měst a vesnic, nevládními neziskovými organizacemi, podnikateli, místní a regionální samosprávou a státní správou. • Zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu vytvořením fungujícího systému řízení a koordinace aktivit v území. • Kvalitní a efektivní marketingové aktivity realizované na základě poptávky a nabídky.

 5. 1. etapa – cyklostezka • složitý projekt nadregionálního významu • deklarovaná potřeba v území (výstupy pracovních jednání v roce 2007, podpisy memoranda a dohody o partnerství) • priorita všech subjektů (města, obce, kraje atd.) • princip partnerství mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem • princip solidarity měst s malými obcemi

 6. Výchozí stav • hustá síť cyklotras –stovky kilometrů v Jizerských horách, Krkonoších, Českém ráji a Polabí • trasu podél Jizery lze zčásti absolvovat po stávajících značených cyklotrasách • přeprava kol vlakem, síť půjčoven kol ČD, turistické autobusy • Technická pomoc cyklistům • Cyklisté vítáni atd.

 7. Řízení projektu • cyklotrasa Jizera rozdělena na sedm úseků – garanti koordinují práce v daném území • hlavní koordinátor – Sdružení Český ráj Garanti a partneři projektu • Krkonoše -svaz měst a obcí • Města Semily, Železný Brod, Turnov, Mnichovo Hradiště • Statutární město Mladá Boleslav • Zlatý pruh Polabí, o. p. s. • Liberecký kraj, Středočeský kraj

 8. Dosavadní kroky • zpracována vyhledávací studie v úseku Svijany – Železný Brod (2004) • zpracována vyhledávací studie v úseku Horní Sytová – hranice s Polskou republikou (2005) • probíhá dopracování vyhledávací studie v úseku Podspálov –Horní Sytová (2007) • zadání vyhledávací studie Zeleneč –Loukov (2007 – 2008)

 9. Dosavadní kroky • byla vybudována cyklostezka v Turnově (Votrubcova elektrárna – Dolánky) • zpracována DUR a DSP na část území Turnova • připravují se projektové dokumentace na úsek Svijany, Dolánky u Turnova – Líšný • připravuje se podání žádosti do ROP NUTS II Severovýchod (oblast podpory 3.1) • vytvořen systém koordinace celého projektu (Dohoda o partnerství na projektu „Greenways Jizera“) • deklarovaná podpora v území (memorandum)

 10. Jednání s partnery • České dráhy, a. s., Správa železniční dopravní cesty, s. p., Povodí Labe, s. p., Lesy ČR, s. p. atd. • ochrana přírody (Správy CHKO, krajské úřady, MěÚ) • krajské úřady • obce, svazky obcí • Nadace Partnerství (dohoda o partnerství a spolupráci) • vlastníci pozemků • hledání strategického partnera (Škoda Auto, a. s.)

 11. Cíl – rok 2015 • cca 190 km vybavené páteřní cyklotrasy (cyklostezky) od pramene Jizery po soutok s Labem (Praha) – v blízkosti řeky – s minimálním převýšením • pro místní obyvatele (při cestě do školy, za nákupem, do práce a pro rekreaci) a pro návštěvníky území • v blízkosti měst – multifunkční stezka (cyklo, kolečkové brusle, pěší atd.) • rozvoj bezpečné bezmotorové dopravy ve městech a obcích • provázanost na další rozvojové projekty v regionu(cyklisté, pěší, vodáci atd.)

 12. Systém financování • města, obce (princip solidarity) • Středočeský a Liberecký kraj • evropské fondy (Regionální operační programy, Program rozvoje venkova, OP Životní prostředí atd.) • Státní fond dopravní infrastruktury ČR • Příklad:úsekSvijany – Železný Brod • 3 etapy, rozpočet cca 80.000.000,- Kč(70.000.000,- Kč dotace, 10.000.000,- Kč vlastní a jiné zdroje) • 20 km nových komunikací s různým povrchem, 19 km stávajících komunikací, pásy pro cyklisty, mobiliář a informační systém, propagace atd.

 13. Časový harmonogram Úsek Svijany, Dolánky – Líšný • 2007 zpracování dokumentací • 2008 podání žádosti • 2009 – 2010 (2011) realizace projektu • nositel projektu – Sdružení Český ráj • partneři projektu – města a obce Úsek Mokrý – Turnov, Líšný – Železný Brod • 2008 – 2009 zpracování dokumentací a podání 2 žádostí • 2010 – 2011 (2012) realizace projektů

 14. Časový harmonogram Úsek Podspálov – pramen Jizery • 2007 dokončení návrhu trasování (2 části) • 2007 – 2009 zpracování dokumentací a podání žádostí • 2008 realizace úseku v Semilech • 2009 – 2013 (2015) realizace projektů Úsek Zeleneč – Loukov • 2007 – 2008 zpracování vyhledávací studie • 2008 – 2009 (2010) zpracování dokumentací a podání žádostí • 2010 – 2013 (2015) realizace projektu

 15. Kontakty Sdružení Český ráj Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov www.cesky-raj.info Manažeři projektu Ing. Pavla Bičíková Ing. Jiří Lukeš pavla.bicikova@seznam.czlukes@cesky-raj.info 724 078 973 739 611 493 Děkujeme za pozornost.