Download
en mastergrad en reise n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
En mastergrad – en reise…. PowerPoint Presentation
Download Presentation
En mastergrad – en reise….

En mastergrad – en reise….

120 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

En mastergrad – en reise….

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. En mastergrad – en reise…. Elizabeth Reiss-Andersen Rådgiver/ergoterapeut Klosterskogen vekst og ressurssenter Skien kommune

 2. Min bakgrunn – formel utdanning • Utdannet ergoterapeut 1975 Salford College og Occupational Therapy • BI- Telemark - Administrasjon og ledelse våren 2003 • Høgskolen i Oslo - Velferd og rehabilitering Høsten 2003 • Høgskolen i Oslo - Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering 2004 • Høgskolen i Telemark – Tverrfaglig veileding • Høgskolen i Bodø – Master i rehabilitering 2006 - 2009

 3. Praksis • Withington Hospital, Manchester 1975 • Betanien Hospital 1976 – 1979 • Sunnaas sykehus 1979 (6 måneder) • Hjelpemiddelsentralen 1979 – 1982 • Betanien Hospital 1982 – 1995 • Kommuneergoterapeut, Skien 1995 – 1999 • Tamburlund 2 leder 1999 – 2005 • Bestillerkontoret, Skien 2005 – 2006 • Klosterskogen vekst og ressurssenter 01.10.2006

 4. Hvorfor en master? • Et ønske om mer kunnskap og å kunne utvikle meg faglig. • Det er flere veier og gjøre dette på. • Var ved et veiskille – skulle jeg velge ledelse eller fag? • Valgte fag og sluttet som leder.

 5. Hvorfor Bodø? • Det var det eneste stedet hvor man kunne ta master i rehabilitering. Første kull var i 2005 • Andre master kunne være relevante. Hadde også problemer med godkjenning av min grunnutdanning, den tilsvarer ikke en full Bachelorgrad. Dette er felles med alle helsefagutdanninger som er utdannet for lenge siden. Trenger videreutdanning for å supplere. Hadde allerede en videre utdanning i rehabilitering og det var naturlig å bygge videre på den.

 6. Så reiste jeg til Bodø…….. • Til Bodø kommer en med fly og tog • En vakker landsdel en trivelig by • Bodde på hybel på studenthjem • Samlinger av 1 uke 3-4 ganger i året. • Forskningsfag hadde vi felles med 2 andre masterstudier og de ble streamet. Kunne sitte hjemme og følge med på forelesning. • Oppleve landsdelen til alle årstider.

 7. Hva er en mastergrad? • Dette er en forsker utdanning. • Masteroppgaven er svenneprøven på det å være forsker uansett fagfelt og fakultet. • Selve oppgaven er derfor en skriftlig fremstilling av noe som en har undersøkt/studert. • Veien til selve oppgaven kan være lang…..

 8. Mastergrad i rehabilitering • Høgskolen i Bodø – Fakultet for samfunnsvitenskap • Hele mastergraden er på 120 studiepoeng. • Beregnet tid er 2 år som heltid studie eller 3 år deltid. De fleste bruker 3 til 4 år. • Kvalifikasjoner: Bachelorgrad eller tilsvarende 180 studiepoeng i sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, vernepleie, sosialt arbeid, eller annen relevant utdanning. • Praktisk erfaring.

 9. Mastergrad i rehabilitering emner: Obligatoriske emner: • Funksjonshemming og samfunn 10 studiepoeng • Viten og handling 10 studiepoeng • Samfunnsvitenskaplig analyse 10 studiepoeng • Kvalitativ metode 10 studiepoeng • Videregående kurs i kvantitativ metode 10 studiepoeng • Identitet, bistand og deltagelse 20 studiepoeng

 10. Mastergrad i rehabilitering emner: Fordypning: • Etiske dilemma i velferdsstaten 20 studiepoeng Masteroppgaven 30 studiepoeng

 11. Før selve masteroppgaven • Alle obligatoriske og valgfrie emner må være avsluttet og bestått før en kan begynne på selve oppgaven. Noen av studentene hadde klar for seg hva de skulle skrive om andre hadde ingen ide. • Alle emner bidro til en større forståelse av fagfeltet. • Ved å skrive oppgaver fikk en skrive erfaring.

 12. Forberedelse til oppgaven • En må finne et emne som en ønsker å skrive om. • Så må det skrives en prosjekt beskrivelse som skal inneholde tema, hva en vil undersøke og hvordan det skal gjøres. En må ha en fremdriftsplan • Fagansvarlig for studiet og fakultetet skal godkjenne prosjekt beskrivelsen.

 13. Så kan prosessen begynne! • Oppgaven skal godkjennes av Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjenester ved Personvernombudet (NSD) • Dersom en skal ha tilgang til veldig sensitivt materiale og hvor det kan oppstå etiske problemstilling må søknaden gå til Etisk komité. • Behandlingstiden er minst 6 uker – og dersom det må til etisk komité ennå lenger. Dette må en legg inn i tidsplanen.

 14. Jakten på den riktige bruker Skjønn og beslutninger ved et bestillerkontor Høgskolen i Bodø Master i rehabilitering RH333S 001 Masteroppgave i rehabilitering 2009 Elizabeth Reiss-Andersen

 15. Hva består en oppgave av? • Bakgrunn for oppgaven og problemstilling • Teori – det vil si hva er skrevet om tema av andre. Annen forskning og relevant litteratur som belyser tema • Beskrivelse av metoden du har valgt • Selve undersøkelsen – hoveddelen ca 45 % av oppgaven • Konklusjon

 16. Bakgrunn for oppgaven og problemstilling Det er mange steg på vegen til beslutninger i en beslutningsprosess. I en kommune fattes det daglig vedtak på tjenester på vegne av de som har behov for hjelp fra velferdsstaten. Hvordan en kommer frem til de valg som blir tatt i denne prosessen er tema for denne oppgaven. For å belyse det har jeg valgt å se på hvordan saksbehandlere i en kommune utøver skjønn når de forbereder en søknad om opphold ved en rehabiliteringsavdeling.

 17. Komme i gang…. • En må få tillatelse fra det stedet hvor en skal gjøre undersøkelsen – i dette tilfellet Bestillerkontoret. Dette bør en gjøre før en sender inn prosjekt beskrivelsen. • Informasjonsbrev ble skrevet til alle saksbehandlerne og levert ut. I tillegg presenterte jeg prosjektet mitt på et møte på Bestillerkontoret. • Informasjonsbrev ble også gitt til bruker for å få tillatelse til å kunne bruke deres sak.

 18. Utvelgelse av saker • Det var viktig at utvalget var rand • Bestillerkontoret styrte dette. De saksbehandlerne som ikke ønsket å være med sa i fra dette til leder. Saker som kom inn ble fortløpende anonymisert og gitt til meg dersom vilkårene var tilstede. • I mitt materiale er det 4 saksbehandlere og hver av dem hadde 1-2 saker som jeg har brukt.

 19. Metode • En kvalitativ oppgave • Dokumentanalyse - studere saksfremlegg i en gitt periode som hvor bruker søker om et opphold på rehabiliteringsavdelingen. • Intervjue saksbehandlerne som har skrevet saksfremlegget. Intervjuene ble transkribert slik at de også ble en tekst. • Laget en ”intervjuguide” til den skrevne teksten fra intervjuet og kunne da sammenligne de 2 tekstene. • Se på hvordan det var samsvar i opplysningen som ble gitt skriftlig og argumentene som kom frem under intervjuene.

 20. Intervju som metode • Saksbehandlerne ble intervjuet. • Hadde intervjue guide – spørsmål om hva ville jeg vite • Intervjuet ble tatt opp • Intervjuet ble transkribert – det vil si at hele intervjuet ble skrevet ned slik det ble sagt. Intervjuet er da blitt en tekst.

 21. Videre arbeid….. • Analyserer det en har funnet • Skrive selve oppgaven. • Får veiledning underveis av en som kan noe om det feltet du har valgt. • Skrev et kapitel sendte til veileder, fikk tilbake melding – og slik holdt vi på.

 22. Hva fant jeg ut? Det var ikke alltid samsvar med hva som ble sagt i intervjuet og hva som ble skrevet i saksfremlegget. Det var vanskelig i teksten og finne argumentene fordi saksbehandleren skrev forskjellig. En måtte lete i teksten for finne argumentene.

 23. Hva fant jeg ut fortsatt…… • Kriteriene for rehabiliteringsavdelingen ble brukt som mal for hva som skulle skrives i saksfremlegget • Alle hadde 4 hovedargumenter: • Funksjonsnivå • Motivasjon • Mental status (dement/ikke dement) • Bruker ønsker å bo hjemme.

 24. Bruk av skjønn • Hvor mye skjønn som blir brukt er avhengig av hvor mye lover og regler kan si at det er slik ting skal være • For å begrunne skjønn så må en beskrive argumentene for avgjørelsen og argumenter imot. Saksbehandlerne gjør ikke det direkte, de beskriver de faktiske forhold.

 25. Og så hva skjedde…. • Oppgaven blir levert og sensuren faller etter noen uker. • Så er det muntlig eksamen og en må forsvare oppgaven. • Jeg bestod!!!!

 26. Hva skjedde på Bestillerkontoret • Etter å ha studert saksfremlegg og argumenter og begrunnelser så ble malen for saksfremlegg endret. Teksten er mer delt opp med rubrikker med stikkord. Saksbehandler fikk en noe mer presis mal og skrive etter for å sikre at de er innom alle områder som er nødvendig for vedtaksgruppen og få belyst argumentene. • Begrunnelser, kriterier og riktige opplysninger var og er et tema hele tiden.

 27. Hva skjedde med meg? • Dette var en utrolig reise inn i rehabilitering som fagfelt og inn i en akademisk verden. • Jeg utviklet meg som ergoterapeut faglig på en måte som jeg ikke helt hadde forventet. • Aktivitet og deltagelse har fått en annen dimensjon sett i et større samfunnsperspektiv. • Jeg ble oppslukt av det jeg holdt på med – som nok kan ha vært noe slitsomt for mine omgivelser. • Så fikk jeg med på kjøpet en flott opplevelse av Bodø og omegn.

 28. Masterstudent • Jeg var fjernstudent på deltid. • Det var langt til studie stedet • Jeg var ikke i noe studie miljø • Viktig og skape nettverk via nettet • Finne noen som var nesten like interessert i tema som deg. Særlig var det viktig mens jeg skrev oppgaven. • Et masterstudie er krevende med mye arbeid. • En må være strukturert og organisere dagen og ukene.

 29. Masterstudie Krevende med myyye arbeid. ANBEFALES!!!!!