Download
budaya sekolah n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BUDAYA SEKOLAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
BUDAYA SEKOLAH

BUDAYA SEKOLAH

210 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BUDAYA SEKOLAH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BUDAYA SEKOLAH

 2. Apaitu BUDAYA? Budayamerupakanentitikeseluruhan yang kompleks. Iamerangkumiaspek-aspeksepertipengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, undang-undang, norma, adatresamdankemahiran-kemahiran lain sertakebiasaan yang diwarisi, diperolehdandiaplikasididalamkehidupan. (Deal & Peterson: 1999) TakrifkanBudayasekolah

 3. BudayaSekolahBudaya sekolah merangkumi norma, peraturan, idea serta pelbagai perkara lain, dan kesemuanya diterima dan dipraktiskan di sesebuah sekolah. Budaya merangkumi peraturan yang tidak tertulis serta juga tradisi, norma dan ekspektasi(Deal dan Petterson, 1999)

 4. Kamarudin( 2010) • Budaya sekolah secara umumnya boleh didefinisikan sebagai cara hidup di sekolah yang sebenarnya dihasilkan oleh pelajar dan sebahagiannya oleh guru. Terdapat dua jenis budaya iaitu budaya formal dan budaya informal. Budaya formal ini mementingkan pencapaian akademik dan kaedah untuk mencapai matlamat tersebut. Manakala budaya informal sekolah pula ialah apa sahaja selain untuk mencapai kepentingan budaya formal sekolah seperti budaya bertutur, berpakaian, berbahasa dan lain-lain.

 5. SIAPAKAH PEMBENTUK BUDAYA SEKOLAH Memandangkan budaya sekolah dibentuk oleh warganya maka budaya boleh berubah dan orang yang paling berpengaruh untuk mengubah dan mencorakkan budaya sekolah ialah kepimpinan sekolah iaitu pengetua/guru besar.( Sergiovanni,2000)

 6. Pengetuadanbudayasekolah • Pentadbir: orang paling penting untuk membentuk budaya positif bagi mewujudkan pola perhubungan manusia yang baik, suasana yang tenteram, persekitaran yang bersih. • Keadaan yang positif akan memberi kesan dalam pembentukkan akhlak dan sahsiah. • ( Pusat Perkembangan Kurikulum, 1991) Pengetahuan tentang budaya sekolah adalah penting bagi pentadbir ( Fiore,2000)

 7. Pengetuadanbudayasekolah • Kepimpinan pengetua berperanan sebagai tunggak utama kepada pembangunan pendidikan berkualiti iaitu merujuk kepada pengurusan sekolah yang cemerlang dan kemantapan kepimpinan pendidikan. Jadi kemantapan kepimpinan sekolah dilihat sebagai pemacu ke arah penghasilan pendidikan yang berkualiti. ( Lokman, 2008)

 8. Pengetuadanbudayasekolah • Seseorangpengetuaperlumempunyaipengetahuandanlatihanmencukupidalammelaksanaperananmerekakhususnyauntukmempengaruhi, memimpindanmenggerakkanseluruhorganisasisekolahkearahmencapaimatlamat. Iamemerlukanpengetua yang berketrampilandanmempunyaisikapsertasahsiah yang terpuji. • Cabaranterbesarkepadapengetuaialahmemastikanorganisasisekolahberjalandenganefisiendanefektif.

 9. Pengetuadanbudayasekolah • Menurut Hussein(1993) berdasarkankajiansekolahberkesan: Perananpengetuaseringdibincangkansebagaifaktor yang menyebabkankejayaansesebuahsekolah. Olehitu, pengetuaperlumemainkanperanannyadenganberkesansupayasekolahteruscemerlang

 10. ISU KEPEMIMPINAN PENGETUA / GURU BESAR BELUM MENCAPAI TAHAP PROFESIONAL

 11. pengetahuan, kecekapan, pengalamanmengajardanmentadbir yang tinggi. Menentukanhalatujusekolah orang yang pakardalambidangnyadanyakinakankeunggulanpekerjaan yang dijalankan PENGETUA

 12. Kepemimpinan Pengetua / Guru Besar Di Malaysia Belum Mencapai Tahap Professional pakar dalam bidangnya dan yakin akan keunggulan pekerjaan yang dijalankan Profesional definisi

 13. Kepemimpinan Pengetua / Guru Besar Di Malaysia Belum Mencapai Tahap Professional Pelantikan Jawatan Pengetua pengalamannya dalam pengajaran atau pentadbiran guru penolong kanan

 14. Kepemimpinan Pengetua / Guru Besar Di Malaysia Belum Mencapai Tahap Professional PengetuaBaru LatihanProfesional Pengalaman • pengalaman kerja • panduan dan nasihat rakan sejawat • mengikut kaedah trial and error • surat-surat pekeliling pentadbiran dan ikhtisas yang • disediakan oleh KPM KUALITI?

 15. Usaha-usaha Untuk Meningkatkan Professionalisme Pengetua / Guru Besar

 16. Usaha-usaha Untuk Meningkatkan Professionalisme Pengetua / Guru Besar

 17. aspekpentadbiran aspek pengurusan penyeliaan aspek kepemimpinan TugasPengetua aspek pendidikan perjalanan organisasi sekolah

 18. pengurus pentadbir pemimpin guru PerananPengetua / Guru Besar pendidik

 19. ISU:GURU, BUDAYA SEKOLAH DAN PENCAPAIAN

 20. Peranan Guru Mempengaruhi Pelajar GURU, BUDAYA SEKOLAH DAN PENCAPAIAN • Guru merupakan golongan profesional yang diberi peranan penting sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Menurut Noriati et. al. (2010), guru yang komited diperlukan untuk menyediakan program pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berpegang teguh dengan strategi-strategi akauntabiliti yang berkesan.

 21. Guru sebagai kakitangan sekolah pula harus memberikan sepenuh komitmen kepada pihak pentadbiran bagi melancarkan urusan berkaitan pengurusan sekolah selain memberikan sokongan padu dalam merealisasikan visi dan misi sekolah yang telah digariskan (Abdullah Sani et. al. 2007).

 22. TINGKAH LAKU GURU PENGARUHI SIKAP PELAJAR GURU, BUDAYA SEKOLAH DAN PENCAPAIAN • Hubungan peribadi (interpersonal) yang wujud antara guru dengan pelajar sewaktu di dalam kelas boleh memberi kesan tertentu kepada anak didiknya. Tingkah laku guru memberi kesan terhadap pencapaian akademik pelajar serta sikap mereka terhadap mata pelajaran, guru dan sekolah.

 23. Komitmen Guru DenganKepemimpinanPengetua • Pengetua dianggap sebagai nadi sesebuah sekolah di mana sekiranya corak kepimpinannya dapat memberi kepuasan kepada semua kakitangannya yang terdiri daripada guru-guru dan bukan guru akan mewujudkan suasana kerja yang menyeronokkan dan secara tidak langsung prestasi guru dan kakitangan lain akan meningkat

 24. Tingkahlaku guru

 25. KepuasanKerja Guru DenganKualiti Dan MotivasiKerja Guru • Azura (2004) mengatakankepuasankerjaadalahkehendaknalurisetiapindividu yang bekerja.Kehendakiniakanmendorongkepadaperasaantanggungjawabdanpenglibatan yang menyeluruhkearahpencapaianmatlamatkerjayaseterusnyamenyumbangkepadakepentinganorganisasi.

 26. PUNCA-PUNCA

 27. Guru-guru yang merasatidakpuasterhadapkerjanyalebihcenderungmelakukanperlakuannegatifsepertipontengkelas, kurangberitumpuankepadapengajarandanpembelajarandantidakminatmengajar (Burrows dan Mundy, 1996). • Dalamkajian Lim (2005) telahmembuktikanbahawasesetengah guru memangmengalamiperasaantertekandantelahmemikirkanataumengambilkeputusanuntukberhentiataubersarasebelumsampaiumurpersaraan

 28. kepuasankerjaadalahpentingdisebabkaninimerupakansalahsatufaktoruntukmemperolehihasilkerja yang optimal • dapatmenghasilkanpelajar yang lebihbermotivasidandapatmempertingkatkanpencapaianpelajar

 29. BudayaSekolah - ICT Isu: Pembudayaan ICT DalamPengajarandanPembelajaranSainsdanMatematik di Sekolah • TeknologiMaklumatdanKomunikasi (Information and Communication Technology). • Berkenaandcnganscmuaaspekdanpcngurusansertapemprosesanmaklumat.

 30. BudayaSekolah - ICT Isu: Pembudayaan ICT DalamPengajarandanPembelajaranSainsdanMatematik di Sekolah • Contoh-contohpenggunaan ICT di sekolah: komputer cakera video kaset video dan audio television

 31. BudayaSekolah - ICT Isu: Pembudayaan ICT DalamPengajarandanPembelajaranSainsdanMatematik di Sekolah • Contoh-contohpenggunaan ICT di sekolah: Internet Mesinpencetak

 32. BudayaSekolah - ICT Isu: Pembudayaan ICT DalamPengajarandanPembelajaranSainsdanMatematik di Sekolah Kepentingan? Mudah fahamisikandunganpelajaran. Melaksanakanpengajarandenganlebihlancardanteratur.

 33. meningkatkan kadarcelik IT dankomputer di kalanganmasyarakatluarbandar. • 1.7 juta Netbook 1Malaysia telahdiagihkankepada yang kurangberkemampuanatauberpendapatanrendah. • diperkenalkan padatahun 2010 BudayaSekolah - ICT Isu: Pembudayaan ICT DalamPengajarandanPembelajaranSainsdanMatematik di Sekolah Cara-Cara? Sumbangan Netbook 1 Malaysia kepadapelajar-pelajar yang terpilih. Netbook 1Malaysia sebagaihadiahkepadasemua guru Malaysia.

 34. BudayaSekolah - ICT Isu: Pembudayaan ICT DalamPengajarandanPembelajaranSainsdanMatematik di Sekolah Cara-Cara? Dana berbentuk wang untukmembinamakmal ICT Memastikan guru-guru melakukanpengajaranmenggunakan ICT sekurang-kurangnyasatu kali dalamseminggu.

 35. BudayaSekolah - ICT Isu: Pembudayaan ICT DalamPengajarandanPembelajaranSainsdanMatematik di Sekolah Cara-Cara? Bengkel ICT untuk guru danpelajar. Perananibubapa – mengajaranak-anakmenggunakankomputer.

 36. BudayaSekolah - ICT • Guru • kurangmahirpenggunaankomputeruntukmenghasilkanbahanpengajaranataualat bantu mengajar. Isu: Pembudayaan ICT DalamPengajarandanPembelajaranSainsdanMatematik di Sekolah Cabaran

 37. BudayaSekolah - ICT Isu: Pembudayaan ICT DalamPengajarandanPembelajaranSainsdanMatematik di Sekolah Cabaran Penyalahgunaan

 38. BudayaSekolah - ICT Isu: Pembudayaan ICT DalamPengajarandanPembelajaranSainsdanMatematik di Sekolah Cabaran

 39. BudayaSekolah - ICT Isu: Pembudayaan ICT DalamPengajarandanPembelajaranSainsdanMatematik di Sekolah Langkah-langkah KementerianPelajaranTinggiperlumewajidkansemuabakal guru yang menuntut di universitimengambilkertas yang adakaitandenganbidang ICT sebagaisubjekteras. Pihak sekolahharusmengadakanaktiviti-aktiviti yang menarikdengangiatuntukmenarikminatpelajar menyertainya. Guru-guru perlusentiasamemantaupergerakanpelajarsemasamenggunakan ICT supayapenyalahgunaantidakakanberlaku.