1 / 159

Den nya skollagen - förskola, - förskoleklass, - grundskola, - grundsärskola

Den nya skollagen - förskola, - förskoleklass, - grundskola, - grundsärskola. Luleå 14 februari 2011 Anderz Andersson 070/520 94 65. Uppläggning och innehåll. Förmiddagen 08.30-09.00 Inledning och bakgrund till den nya skollagen

Télécharger la présentation

Den nya skollagen - förskola, - förskoleklass, - grundskola, - grundsärskola

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Den nya skollagen - förskola,- förskoleklass,- grundskola,- grundsärskola Luleå 14 februari 2011 Anderz Andersson 070/520 94 65

 2. Uppläggning och innehåll Förmiddagen • 08.30-09.00 Inledning och bakgrund till den nya skollagen • 09.00-09.30 Den nya skollagens och läroplanernas uppbyggnad • 09.30-10.00 Kaffe • 10.00-11.00 1 kap. Inledande bestämmelse Syftet med utbildningen inom skolväsendet Utformningen av utbildningen Lika tillgång till utbildning Särskild hänsyn till barnets bästa Skolformernas syfte • 11.00-12.00 2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning Ledningen av utbildningen - rektor och förskolechef Anställning av lärare och förskollärare Legitimation

 3. Uppläggning och innehåll • Eftermiddagen • 13.00-14.30 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling Information om barnets och elevens utveckling Särskilt stöd Läroplaner och kursplaner • 14.30-15.00 Fika • 15.00-16.00 Sammanfattning och allmän frågestund

 4. Vem är jag? • Anderz Andersson • Jurist • Umeå universitet • Juridiska institutionen • Centrum för skolledarutveckling • Konsult • Ordförande i norrlands största idrottsförening

 5. Den nya skollagens uppbyggnad

 6. Styrdokument • Lag • Förordning • Föreskrifter • Läroplaner • Kursplaner

 7. Struktur 29 kapitel uppdelade i tre avdelningar: 1-7 kap. Bestämmelser gemensamma för alla eller många av verksamheterna 8-25 kap. De olika skolformerna 26-29 kap. Övriga bestämmelser 755 §§

 8. Inledande bestämmelser • 1 kap. Inledande bestämmelser • 2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning • 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen • 4 kap. Kvalitet och inflytande • 5 kap. Trygghet och studiero • 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling • 7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning

 9. 8 kap. Förskolan • 9 kap. Förskoleklassen • 10 kap. Grundskolan • 11 kap. Grundsärskolan • 12 kap. Specialskolan • 13 kap. Sameskolan • 14 kap. Fritidshemmet • 15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan • 16 kap. Utbildning på nationella program i gymnasieskolan • 17 kap. Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan • 18 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan • 19 kap. Utbildning på program i gymnasiesärskolan • 20 kap. Kommunal vuxenutbildning • 21 kap. Särskild utbildning för vuxna • 22 kap. Utbildning i svenska för invandrare

 10. 23 kap. Entreprenad och samverkan • 24 kap. Särskilda utbildningsformer • 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet • 26 kap. Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärdering • 27 kap. Skolväsendets överklagandenämnd • 28 kap. Överklagande • 29 kap. Övriga bestämmelser

 11. Syftet med förskolan 8 kap 2 § • Allmänna bestämmelser • Utbildningens syfte Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

 12. Syftet med förskoleklass 9 kap 2 § • Allmänna bestämmelser • Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap

 13. Syftet med grundskolan 10 kap 2 § • Allmänna bestämmelser • Utbildningens syfte Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

 14. Grundsärskolan 11 kap. 2 § • Utbildningens syfte • Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Utbildningen ska ligga till grund för fortsatt utbildning och i övrigt så långt det är möjligt motsvara vad som anges för grundskolan i 10 kap. 2 §. • Av 29 kap. 8 § följer att det som sägs i denna lag om elever med utvecklingsstörning också ska gälla vissa andra barn, ungdomar och vuxna

 15. Mål och resultatstyrning

 16. Rättssäkerhet

 17. Barnkonventionen

 18. Tydlighet

 19. Enhetlighet

 20. Ny skollag • Den nya skollagen ska börja tillämpas höstterminen 2011 • Den är anpassad till en målstyrd skola där kunskap står i fokus • Lagen speglar ansvarsfördelningen mellan stat och huvudman och tydliggör de uppgifter • Samma regler så långt som möjligt ska gälla för offentliga och fristående skolor • De enskilda huvudmän ska använda sig av samma läroplaner, kursplaner och andra bestämmelser som den offentliga skolan

 21. Övergripande förändringari de samlade läroplanerna • Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen och kursplaner. • Kompletteras med kunskapskrav för de olika ämnena. • De samlade läroplanernas första del, där övergripande mål och riktlinjer för utbildningen återfinns, är i princip likadan för alla skolformer och gäller även fritidshem och förskoleklass. • Det som skiljer den samlade läroplanen från Lpo94 är framförallt att ”Mål att sträva mot” och ”Mål att uppnå” ersätts av ett antal långsiktiga övergripande mål som med något undantag är gemensamma för alla obligatoriska skolformer.

 22. Nya kursplaner • Kursplanerna beskriver de kunskaper och förmågor i äm-nena som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla • Texten har rubrikerna syfte och centralt innehåll • I syftestexten motiveras varför ämnet finns i skolan, syftet med undervisningen och vilka förmågor som undervis-ningen i ämnet ska ge eleverna möjlighet att utveckla under skoltiden • Syftestexten avslutas med ett antal långsiktiga mål som är uttryckta som ämnesspecifika förmågor • Målen gäller för alla skolår.

 23. Obligatoriskt centralt innehåll • Det centrala innehållet anger det innehåll som undervis-ningen ska behandla för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som står i syftet • Ett obligatoriskt centralt innehåll är något helt nytt jämfört med nuvarande kursplaner • Innehållet är formulerat så att det inte ska begränsa lärarna i deras val av det mer konkreta innehållet eller vilket arbetssätt • I grundskolan är det centrala innehållet i alla ämnen utom samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen, moderna språk och hem- och konsumentkunskap uppdelat i tre delar, för årskurserna 1–3, 4-6 och 7–9

 24. Obligatoriskt centralt innehåll • För årskurserna 1–3 är det centrala innehållet i de samhällsorienterande och naturorienterande ämnena formulerat i ämnesgrupper, SO respektive NO • I årskurserna 4–6 och 7–9 är innehållet däremot uppdelat ämnesvis • Moderna språk har ett centralt innehåll för årskurserna 4–9, medan innehållet i hem- och konsumentkunskap är uppdelat på årskurserna 1–6 och 7–9 • I specialskolan är det centrala innehållet uppdelat på årskurserna 1–4, 5–7 och 8–10 och i grundsärskolan är det uppdelat i två delar: årskurserna 1–6 och 7–9

 25. Rektors och förskolechefs roll förtydligas • Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. • Rektorn och förskolechefen ska benämnas på detta sätt. Dessa benämningar ska förbehållas den som har en anställning som rektor eller förskolechef. • En ställföreträdare får utses för en rektor eller en förskolechef.

 26. Rektors och förskolechefs roll förtydligas • Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar. • Rektorn och förskolechefen får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i första stycket, om inte annat anges.

 27. Kraven på förskollärares kompetens ökar • Huvudmännen ska för undervisning använda lärare eller förskollärare som har en utbildning som är avsedd för den undervisning som läraren eller förskolläraren ska bedriva.

 28. En lärarexamen blir fyra • Förskollärarexamen • Grundlärarexamen • Ämneslärarexamen • Yrkeslärarexamen

 29. Förskollärarexamen • Förskollärarexamen (210 högskolepoäng), ska ge en självklar inriktning mot arbete i förskolan och en tydligare yrkesidentitet jämfört med dagens lärarutbildning. • Utbildningen ska vara tydligt inriktad mot arbete i förskolan. Den blivande förskolläraren ska inom utbildningen få den kunskap och kompetens som krävs för att möta de yngsta barnens behov av lärande och omsorg och ha mycket god kunskap i läs- och skrivinlärning och i grundläggande matematikinlärning. • Förskollärarexamen bör omfatta en utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning samt kunskaper om barns utveckling och lärande och kunskaper om barns behov av omsorg samt förskolans pedagogik och arbetssätt

 30. Kapitel 1. Inledande bestämmelser Innehåll • Skolväsendet • Syftet med utbildningen inom skolväsendet • Utformningen av utbildningen • Lika tillgång till utbildning • Särskild hänsyn till barnets bästa • Läroplaner

 31. Kapitel 1. Inledande bestämmelser Skolformerna som lagen omfattar – förskola, – förskoleklass, – grundskola, – grundsärskola, – specialskola, – sameskola, – gymnasieskola, – gymnasiesärskola, – kommunal vuxenutbildning, – särskild utbildning för vuxna, och – utbildning i svenska för invandrare.

 32. Kapitel 1. Inledande bestämmelser • I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grund-särskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer.

 33. Kapitel 1. Inledande bestämmelser Syftet med utbildningen • Betydelse för individen och samhällsutvecklingen • Inhämta och utveckla värden – värdegrund • Barnkonventionen m.m. • Varje skolform har sedan en syftesbeskrivning

 34. Syftet med utbildningen 1 kap. 4 § Skollagen • Barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. • Utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära • Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokra-tiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

 35. Syftet med utbildningen 1 kap. 4 § Skollagen • I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov • Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt • En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

 36. Syftet med utbildningen 1 kap. 4 § Skollagen Utbildningen syftar till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare

 37. Utformningen av utbildningen 1 kap. 5 § Skollagen Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grund-läggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättig-heterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

 38. Utformningen av utbildningen 1 kap. 5 § Skollagen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 39. Lika tillgång till utbildning 1 kap 8 § • Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. • I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

 40. Kapitel 1. Inledande bestämmelser Likvärdig utbildning • Oavsett var i landet den anordnas • Ej krav på likformighet

 41. Särskild hänsyn till barnets bästa 1 kap 10 § • I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. • Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad

 42. Läroplan 1 kap 10 § För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som utgår från bestämmelserna i denna lag. Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag. Den ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen.

 43. Definitioner 1 kap. 3 § Skollagen Elev: den som deltar i utbildning enligt denna lag med undantag för barn i förskolan

 44. Definitioner 1 kap. 3 § Skollagen Förskoleenhet: av huvudman för förskola organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera förskolebyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon förskolebyggnad

 45. Definitioner 1 kap. 3 § Skollagen Undervisning: Sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden

 46. Definitioner 1 kap. 3 § Utbildning: Den verksamhet inom vilket undervisning sker utifrån bestämda mål

 47. Kapitel 2. Huvudmän och ansvarfördelning • Vilka som är och får vara huvudmän inom skolväsendet • Huvudmannens ansvar • Ledning av utbildningen • Lärare och förskollärare

 48. Kapitel 2. Huvudmän och ansvarfördelning • Elevhälsa • Studie- och yrkesvägledning • Registerkontroll av personal • Kompetensutveckling • Lokaler och utrustning och tillgång till bibliotek

 49. Huvudmannens ansvar för utbildningen Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar

More Related