1 / 6

Mercedes benz

Ing. Oleg Olegovič Knyazev. Mercedes benz. Merceds Benz.

Télécharger la présentation

Mercedes benz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Ing.OlegOlegovičKnyazev Mercedes benz

  2. MercedsBenz • Mercedes-Benz je nemecká automobilka. Jej história začala ešte vlastne tým ako v roku 1880GottliebDaimler a KarlBenzpoložili základy motorizáciepoložilizáklady motorizácie cestnej prepravy svojimi vynálezmi vysokootáčkového motora a automobilu, ktoré objavili nezávisle na sebe. Následne v roku 1883založil KarlBenz svoju vlastnú firmu Benz & Cie a v novembri 1890 vznikla firma Daimler-Motoren-Gesells.

  3. Autá a Iné Druhy • Atego(6 – 16 t) • Axor(18 – 32 t) • Actros(18 – 41 t) • Econic(18 – 32 t) • Unimog(4 – 11 t) • Zetros(18 – 27 t)

  4. Osobné automobily • trieda A • trieda B • trieda C • trieda CL • trieda CLA • trieda CLS • trieda E • trieda G

  5. Je veľa dizajnov • Častoajveľa farieb napr.biela,modrá

  6. THE END • Ďakujem vám za pozornosť • (Like)

More Related