Download
oktat si anyag n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OKTATÁSI ANYAG PowerPoint Presentation
Download Presentation
OKTATÁSI ANYAG

OKTATÁSI ANYAG

159 Views Download Presentation
Download Presentation

OKTATÁSI ANYAG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OKTATÁSI ANYAG Munkairányítói/műszakvezetői/csoportvezetői csomag (Vállalkozók és alvállalkozók számára) ÉLETVÉDELMI SZABÁLYOK AKI MEGSZEGI A SZABÁLYOKAT, NEM DOLGOZHAT TOVÁBB A MOL-CSOPORTNÁL!

 2. Üzenet a vezérigazgatótól „…Az Életvédelmi szabályok egyértelműen megfogalmazzák a legnagyobb kockázatú tevékenységekhez kapcsolódó, valamennyi munkavállalóra és vállalkozóra vonatkozó teendőket és tilalmakat. A legjobban teljesítő vállalatok a szabályok egyszerű keretrendszerét állítják fel, elvárva és bízva abban, hogy dolgozóik e kereteken belül helyesen cselekszenek majd. Saját Életvédelmi szabályainkkal ugyanezt igyekszünk elérni. Ezek az előírások egyszerűek és világosak, így pontosan arra szolgálnak, amire a nevük utal: életet védenek. Arra kérem vállalatunk minden dolgozóját, vezetőjét és vállalkozóját, hogy vállaljanak személyes elkötelezettséget az Életvédelmi szabályok betartása és betartatása mellett, valamint gondoskodjanak arról, hogy azokkal mindenki tisztában legyen és betartsa őket. A biztonság mindig elsődleges fontosságú lesz számunkra, és ennek alapfeltétele egymás kölcsönös tisztelete és saját szabályaink betartása. Üzenetem lényege egyszerű: ha bárki ezen szabályok megszegése és a nem biztonságos munkavégzés mellett dönt, akkor egyben arról is dönt, hogy nem dolgozik többé a MOL-csoportnál. Eltökélt szándékunk hogy életeket védjünk meg.” MolnárJózsef A MOL-csoport vezérigazgatója

 3. Mik az Életvédelmi szabályok? • Az Életvédelmi szabályok alapvető biztonsági szabályok a magas kockázatú munkákhoz, melyek esetében a szabályok megszegése a legnagyobb eséllyel okoz súlyos balesetet vagy halált. Egyszerű szabályokra hívjuk fel a figyelmet, amelyeket mindenkinek be kell tartani, hogy megvédje saját és mások testi épségét. • Egyik Életvédelmi szabály sem új, mindegyik érvényben volt már korábban is különböző törvényi vagy helyi szabályozás által. • A legtöbben már alkalmazzák ezeket a szabályokat a mindennapi munka során. • A cél nem az, hogy hibát keressünk a munkavégzéshez kapcsolódóan, hanem az, hogy rávezessük a munkavállalókat a jogkövető magatartásra. A fókuszban az áll, hogy megváltoztassuk a munkavállalók és a munkahelyi vezetők viselkedését a munkaterületen azzal, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a szabályokra. • A szabályok betartása mindenkinek kötelező; a MOL-csoport saját munkavállalóira, a vállalkozókra és az alvállalkozókra egyaránt vonatkoznak. • Amennyiben a szabályok megszegésére kerül sor, akkor fegyelmi eljárás indul.

 4. Mi a célunk? Súlyos balesetek megelőzése           17 halálos áldozat* MOST CÉL Az Életvédelmi szabályok betartása számos életet megmentett volna ezek közül * MOL munkavállalók és vállalkozók/alvállalkozók dolgozóira vetített halálos áldozatok száma 2008-2012 között

 5. Hogyan dolgoztuk ki a szabályokat? • Áttekintettük és elemeztük az alábbiakat: • MOL-csoporban bekövetkezett események adatai (halálos balesetek, súlyos vagy magas kockázatú események) • OGP által ajánlott gyakorlat • Olaj és gáz iparági gyakorlat • Alkalmazott követelmények: • A szabályok alkalmazhatóak legyenek a halálos balesetek legalább 50%-ának megelőzésére. • A szabályok világosan definiáltak és egyszerűen érthetőek legyenek a munkavállalók és a vállalkozók számára. • A szabályok megsértése felfedhető legyen.

 6. Valóban megtörtént események ! !

 7. A szabályok megszegésének következményei A szabályokat megszegők kiteszik magukat vagy másokat magasabb kockázatú vagy halálos eseménynek. Minden szabályszegési eset alaposan ki lesz vizsgálva. Amennyiben a szabályszegés szándékosan történt, akkor a legszigorúbb fegyelmi intézkedéseket alkalmazzuk. Vállalkozók és alvállalkozók alkalmazottainak tekintetében lehetséges a területről való kitiltás és a cég kizárása a jövőbeli munkákból. Ha a munkahelyi vezető határozza meg azokat a feltételeket, amelyek szabályszegéshez vezetnek, vagy nem akadályozza meg a szabályszegést, akkor a legszigorúbb fegyelmi intézkedéseket alkalmazzuk vele szemben.

 8. Mik a szabályok? Ne dohányozzon az arra kijelölt helyeken kívül! A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze az energiaforrások kiszakaszolt állapotát! Kérjen munkaengedélyt és tartsa be az abban foglaltakat! Szükség esetén használja a megfelelő életmentő védőeszközt! Végezzen légtérelemzést, ahol szükséges! Ne végezzen munkát biztonságos megtámasztás nélküli árokban! Ne távolítsa el a biztonsági jelzéseket és ne iktassa vagy bírálja felül a biztonsági szempontból kritikus berendezéseket! Ne szegje meg a biztonságos emelés szabályait! Ne fogyasszon alkoholt vagy kábítószert munkavégzés előtt vagy közben! Tartsa be a szabályokat és szükség esetén avatkozzon be!

 9. 1. Ne dohányozzon az arra kijelölt helyeken kívül! Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: • tájékoztatni a munkavállalókat a dohányzásra kijelölt helyekről; • gondoskodni a tűzveszéllyel járó munkákhoz a munkavégzési engedély beszerzéséről; • tájékoztatni a munkavállalókat a tűzveszéllyel járó munkavégzés veszélyeiről és szabályairól.

 10. 2. A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze az energiaforrások kiszakaszolt állapotát! Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: • tisztában lenni a munkaterületen lévő veszélyes energiaforrásokkal, és ezekről a munkavállalókat tájékoztatni; • ellenőrizni, hogy valamennyi veszélyes energiaforrás megfelelően ki van szakaszolva, és ehhez megfelelő eszközök kerültek alkalmazásra (pl. vaktárcsák (blindek), biztosítékkizárók vagy szelepkar-kizárók); • ellenőrizni, hogy nem maradt tárolt energia vagy egyéb veszélyforrás; • ellenőrizni, hogy a munka biztonságosan megkezdhető.

 11. 3. Kérjen munkaengedélyt és tartsa be az abban foglaltakat! Mindig munkavégzési engedélyt kell kérni az alábbi tevékenységek megkezdése előtt, és az abban leírtakat a munkavégzés teljes időtartama alatt be kell tartani: (1) Szűk, zárt térben végzett munka, (2) Tűzveszéllyel járó munka, (3) Kritikus emelés, (4) Magasban végzett munka, (5) Földmunka, (6) Energia vagy anyag izolációt igénylő tevékenység, (7) Különösen magas kockázattal vagy fokozott veszéllyel járó karbantartási munkák (pl. párhuzamos munkavégzés, feszültség alatt lévő rendszeren/berendezésen végzett munka, veszélyes anyagot tartalmazó berendezés megnyitása, kritikus biztonsági berendezés/rendszer kiiktatása, magas nyomású tisztítás stb.) Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: • ellenőrizni, hogy a munkavégzési engedélyben szereplő követelmények teljesülnek; • biztosítani, hogy beszállással történő munkavégzéskor mindig legyen megfelelő számú figyelő személyzet; • ellenőrizni, hogy a légtérmérést a munkavégzési engedélyben foglaltak alapján végzik el; • ellenőrizni, hogy a munka biztonságosan megkezdhető és folytatható. *: A lista csak a minimumot rögzíti, a helyi előírások további tevékenységeket is engedélykötelesként nevezhetnek meg. Az engedélyben szereplőtől eltérő tevékenységek végzése engedély nélküli munkavégzésnek minősül.

 12. 4. Szükség esetén használja a megfelelő életmentő védőeszközt! „Életmentőnek” minősülnek az olyan egyéni védőeszközök, mint a leesés elleni védőeszközök, valamint a légzésvédő (porálarc kivételével). Mindig használjon leesés elleni védőeszközt, ha olyan védett munkakörnyezeten kívüli területen dolgozik, ahol több mint 2 métert zuhanhat. Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: • meggyőződni arról, hogy az adott életmentő egyéni védőfelszerelés rendelkezésre áll, és azok használatára a munkavállalók megfelelően ki vannak képezve; • ellenőrizni, hogy megfelelő kikötési pontok állnak rendelkezésre, amennyiben leesés elleni védőeszköz használatára van szükség; • meggyőződni arról, hogy a magasban vagy veszélyes, illetve potenciálisan veszélyes légkörben végzendő munka biztonságosan megkezdhető.

 13. 5. Végezzen (vagy végeztessen) légtérelemzést, ahol szükséges! Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: • ellenőrizni, hogy az előzetes légtérmérést arra kioktatott személy végezte a munkavégzési engedélyben foglaltaknak megfelelően; • gondoskodni arról, hogy kellő számú kalibrált gázkoncentráció-mérő műszer álljon rendelkezésre; • szükség esetén további légtérmérést előírni a dolgozók biztonsága érdekében; • ellenőrizni, hogy a munka biztonságosan megkezdhető.

 14. 6. Ne végezzen munkát biztonságos megtámasztás nélküli árokban! Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: • gondoskodni arról, hogy az 1,2 méternél mélyebb árkok vagy munkagödrök rézsűs kialakítással vagy megfelelő dúcolattal rendelkezzenek; • gondoskodni arról, hogy az 1,2 méternél mélyebb gödrök vagy árkok zárt térnek minősüljenek, ha bennük munkavégzés történik.

 15. 7. Ne távolítsa el a biztonsági jelzéseket és ne iktassa ki vagy bírálja felül a biztonsági szempontból kritikus berendezéseket! Kritikus berendezéseknek minősülnek a szakaszoló szerelvények/vészhelyzeti elzáró szerelvények, kizáráshoz/kitáblázásához (lock-out/tag-out) használt eszközök, reteszrendszerek, biztonsági lefúvató szelepek, tűz- és gázérzékelő rendszerek, valamint egyes szintkapcsolók, vészjelzők és daruvezérlők. Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: • tisztába lenni a munkaterületen lévő biztonsági szempontból kritikus berendezéseket, és ezekről a munkavállalókat tájékoztatni; • ellenőrizni, hogy a biztonsági szempontból kritikus berendezés kiiktatása nem veszélyezteti a munkavállalók, az eszközök vagy a környezet biztonságát; • gondoskodni arról, hogy a szükséges ideiglenes biztonsági intézkedések be legyenek tartva, amikor a biztonsági szempontból kritikus berendezések kiiktatása történik.

 16. 8. Ne szegje meg a biztonságos emelés szabályait! Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: • szükség esetén gondoskodni az emelést irányító személy kijelöléséről (pl. be nem látható területen végzett emelés, kritikus emelés esetén); • ellenőrizni, hogy az emeléssel érintett terület szalaggal vagy korlátokkal megfelelően el legyen kerítve; • gondoskodni a daruzási útvonal akadálymentességéről; • gondoskodni arról, hogy a teher rögzítését és emelését egyaránt szakképzett személyek végezzék; • ellenőrizni, hogy a megfelelő teherfüggesztő eszközöket használják; • gondoskodni arról, hogy senki ne tartózkodjon a függő teher alatt; • a darukezelővel történő kommunikáció megszakadásakor leállítani a daruzást. *: Bizonyos daruzási feladatok fokozottan veszélyesek (pl. a maximális terhelhetőséghez közeli nehéz teher emelése vagy kritikus technológiai területek feletti emelés), melyeket kritikus emelésnek nevezünk.

 17. 9. Ne fogyasszon alkoholt vagy kábítószert munkavégzés előtt vagy közben! Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: • csak munkavégzésre alkalmas embereknek adni feladatot; • azonnal eltávolítani az alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló dolgozókat a munkavégzés helyszínéről.

 18. 10. Tartsa be a szabályokat és szükség esetén avatkozzon be! Az Életvédelmi szabályok betartásával életeket menthetünk meg. Aki úgy dönt, hogy nem tartja be az Életvédelmi szabályokat, egyben arról is dönt, hogy a továbbiakban nem kíván a MOL-csoportnál dolgozni. Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni: • biztonságos munkakörnyezetet teremteni, és biztonságos feladatokat adni az Életvédelmi szabályok figyelembe vételével; • meggyőződni arról, hogy a munkavállalók valóban betartják-e az Életvédelmi szabályokat; • beavatkozni, ha valaki megszegi az Életvédelmi szabályokat, és az illetővel szemben szankciókat alkalmazni.

 19. Az ÖN felelőssége Biztosítani, hogy csapata elkötelezett az Életvédelmi szabályok betartását illetően, és mindig a szabályoknak megfelelő magatartást tanúsítanak. Jó példával elöljárni! Biztosítani és meggyőződni róla, hogy az Életvédelmi szabályokat tisztességes módon alkalmazzák. Ellenőrizni, nyilvántartani és folyamatosan javítani a szabályoknak való megfelelést. Ismerni az Életvédelmi szabályokat: céljait, alkalmazásait, jelentési és kivizsgálási folyamatot, lehetséges következményeket. Biztosítani és meggyőződni róla, hogy az alkalmazottai és a vállalkozói ki vannak oktatva.

 20. Az Életvédelmi szabályok megismertetése a munkavállalókkal • Vitassanak meg minden egyes szabályt és beszéljenek azokról a szabályokról, amelyek fontosak a munkavállalóinak a napi munkavégzésükkel összefüggésben, pl. magasban végzett munka. • Legyen egyértelmű, hogy az elvárások mindenkire – beleértve Önt is – vonatkoznak, és a szabályokat mindenkinek követni kell. • Juttassa kifejezésre, hogy a beosztottai bevonása elengedhetetlen a rendszer működéséhez. • Beszéljék át, hogyan fog reagálni a munkaterületen, ha valaki megszegi az Életvédelmi szabályokat. • Legyen egyértelmű: ha a szabályok betartásával nem lehet a munkát elvégezni, akkor más biztonságos megoldást kell találni. Támogassa csapatát abban, hogy inkább hagyják abba a munkát, mint hogy megsértsék az Életvédelmi szabályokat.

 21. Tanácsok az Életvédelmi szabályok oktatásához • Ön is ismerje meg a szabályokat! • Próbálja inkább segítségként használni a diákat, mint felolvasni őket. • Gondolja át azt, hogy milyen jellegű kérdéseket tehetnek fel a dolgozói (Önnek kell megadnia a válaszokat), csakúgy mint azt, hogyan fogja ösztönözni a szabályok megvitatását és erősíteni az elkötelezettséget. • Fordítson különös figyelmet a szabályok megsértésénekjelentési és kivizsgálási folyamatára. Ez a téma mindig a figyelem középpontjában szokott lenni. • Mondja el a csapatának, hogy Ön hogyan „éli” meg a szabályokat. Ön mit tesz a változásért? Ön miben fog változtatni a viselkedésén? • Mondjon példát arra, hogy milyen pozitív viselkedési mintával fog elöljárni.

 22. Az Életvédelmi szabályok megszegésének lehetséges okai

 23. Hogyan kezeljük az Életvédelmi szabályok megszegőit? *: Amennyiben más okok nem azonosíthatók a kivizsgálás során. Amennyiben nem megfelelő utasítások, folyamatok okozzák a szabályszegést, akkor azok kijavítása kötelező az újbóli eset megakadályozása céljából.

 24. Szabályok megszegését követő intézkedések • Ki ellenőrizhet? • MOL-csoport EBK • MOL-csoport Beruházás • MOL-csoport területileg illetékes üzemeltetője • Az ellenőrzés során Ellenőrzési jegyzőkönyv felvételére kerül sor, melyben foglaltakat az ellenőrzött cég képviselője aláírásával elfogad.

 25. Szabályok megszegésének kivizsgálása *: Csapat kijelölése abban az esetben szükséges csak, ha a következmények között súlyosak is lehetnek, úgy mint a szerződés felbontása, vagy a helyi vonatkozó szabály szerinti egyéb következmény

 26. Fegyelmi intézkedések

 27. További segítség Látogasd meg az Életvédelmi Szabályok Vállalkozói Információs oldalát: • Szemléltető eszközök, kiadványok (poszterek, szórólapok, kiskönyvek) • Oktatási anyagok (Vezetői, Munkairányítói és Munkavállalói csomag) • Gyakran Ismételt Kérdések Kérdés esetén lépjen kapcsolatba a helyi FF&EBK szakértővel: [Név, telefon, email]

 28. ÉLETVÉDELMI SZABÁLYOK AKI MEGSZEGI A SZABÁLYOKAT, NEM DOLGOZHAT TOVÁBB A MOL-CSOPORTNÁL!