Download
gwp1092 wacana penulisan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GWP1092 WACANA PENULISAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
GWP1092 WACANA PENULISAN

GWP1092 WACANA PENULISAN

1706 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

GWP1092 WACANA PENULISAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GWP1092WACANA PENULISAN Topik 4: KemahiranMembuatRujukan SistemRujukanAmerican Psychological Association (APA) Pensyarah: Dr. SajapMaswan JabatanPenyelidikanInovasiProfesionalismeKeguruan IPG KampusTuankuBainun Pulaupinang

 2. Perkara yang akandibincangkan 4.1 SistemRujukanAmerican Psychological Association (APA) 4.2 Peraturanmenulisrujukan 4.3 Aplikasikemahiranmembuatrujukan 4.4 Autoritidankredibilitisumbermaklumat

 3. Pengenalan • Di dalampenulisanakademikpelajarperlumembacasumber-sumber lain sebagaibahansokonganataupenghujahan. • Antarasumber yang seringdirujukialah: buku, terbitanberkala, artikal, jurnal, bahanelektronik, tesis, badanberkanun, swasta, kerajaan, akhbar, laman web dansebagainya. • Senaraibahanrujukanperluditulisdibahagianakhirpenulisanakademik.

 4. Pengenalan • Terdapatbeberapagayapenyenaraiansumberrujukan yang digunakan. Antaranyaialah; • American Psychologikal Association (APA) • Modern Language Association (MLA) • Chicago Citation Style (CCS) • Turabian Citation Style dll. • Walauapa pun gaya yang digunakanpenulisanbahanrujukanmestilahsecarapiawaidantekal (janganmenggunakangayapenulisanrujukan yang bercampuraduk)

 5. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition • Gaya APA dibangunkanolehparasarjanadalamPersatuanPsikologiAmerika. • Gaya iniamatsesuaibagipenulisanakademikdalambidangpsikologi. • Gaya APA jugabanyakdigunakandidalampenulisanakademikdanlaporanpenyelidikanpendidikan.

 6. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition Peraturandanaplikasimenulisrujukandalamteks Rujukan yang dimasukkandalamteks, mengkiutgaya APA adapelbagaicara; • Meletakkantahunterbitandalamkurunganselepasnamapengarang yang dirujuk. Contohnya: “Menurut Khan (1999), pembelajaran berasaskan laman web telah berjaya meningkatkan pencapaian dan minat para pelajar di dalam pembelajaranmereka”

 7. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition Rujukandalamteks • Jikanamapengarangtidakperluditulisdalamayat, makatuliskannamadantahundalamkurungan. Contoh: “Pembelajaran berasaskan laman web telah berjaya meningkatkan pencapaian dan minat para pelajar di dalam pembelajaranmereka (Khan, 1999)”

 8. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition Rujukandalamteks • Sekiranyabahansumber yang dirujukdihasilkanolehduapengarang, tuliskannamakedua-duapengarang. Contohnya:“Collins dan Stevens (1993) telah mencadangkan model pengajaran inkuiri bagi membolehkan pelajar membina teori sendiri berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dipelajari”

 9. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition Rujukandalamteks • Bagitigapengarangataulebih, tuliskan et.al selepasnamapengarangpertama. Contohnya:“Mereka yang tergolong dalam kumpulan Field Independence dapat menyelesaikan masalah baru dengan usaha gigih sendiri, mempunyai kemahiran untuk menganalisis dan lebih berminat untuk bekerja sendiri (Witkin et.al, 1977)”

 10. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition Rujukandalamteks • Gunakanhurufkecil (a,b,c), untukmengenalpastiduaataulebihpenerbitanbagipengarang yang samadandikeluarkanpadatahun yang sama. Contoh:“Contohperisian yang mengunakanbahasapengaturcaraankekanganialah ILOG Solver (Puget dan Albert, 1994a)”“Pengunaanobjekamatmeluas, terutamadalampengaturcaraankepintaranbuatan (Puget dan Albert, 1994b)”

 11. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition Suntingandaripadateks (sedutankata / parafrasa) • Parafrasamerupakansalahsatucarameminjamgagasan/idea darisebuahsumbertanpamenjadipalagiat. • Parafrasamerupakancaramengekspresikanapa yang telahditulisdandikatakanolehorang lain denganmenggunakankata-kata yang berbeza agar membuatnyalebihmudahuntukdifahami (Oxford Advanced Leaner’s Dictionary).

 12. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition Suntingandaripadateks (sedutankata / parafrasa) • Seorangpenulisakademikharusberkemamampuanuntukmenulissemula idea ataugagasanorang lain dengankata-katanyasendiridanditampilkandalambentuk yang baru.

 13. parafrase lebih baik dibandingkan dengan mengutip informasi dari sebuah paragraf atau tulisan yang kurang menonjol. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition Parafrasa • Seorangpenulisakademikharusberkemamampuanuntukmenulissemula idea ataugagasanorang lain dengankata-katanyasendiridanditampilkandalambentuk yang baharu. • Parafrasaadalahlebihbaikdibandingkandenganmenyalinsemuladarisebuahparagrafatautulisansecarakeseluruhannya.

 14. parafrase lebih baik dibandingkan dengan mengutip informasi dari sebuah paragraf atau tulisan yang kurang menonjol. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition Parafrasa Contoh : • Ayatasal : Komputermampumembawaorangketempat-tempat yang belumpernahmerekakunjungisebelumnya, termasukkepermukaan planet lain. • Parafrasa: Melalui komputer, orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal. (Krisnawati, 2000).

 15. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition Peraturan & AplikasimenulisnamapengarangdidalamBibliografi/Rujukan • Bagipengarangbaratdimulaidengannamakeluarga. Namaselainnyahendaklahmenggunakannamaparap (huruf-hurufpertama). Contoh: John Alan Kennedy ditulis Kennedy, J.A. RobetoChristanoRonaldoditulis Ronaldo, R.C.

 16. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition CATATAN: • Nama pengarang Arab hendaklah ditulis mengikut nama keluarga.Contoh: Abu BakaribnMansor al-Tabraniditulissebagai al-Tabrani

 17. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition CATATAN: • Namapengarangmelayuditulisdenganlengkaptanpamemasukkan bin ataubintidangelaran.Namawarisandimasukkan. Contoh: Dato’ Dr. Abu Bakar bin Salehditulissebagai Abu BakarSaleh Raja Sulaiman Ahmad ditulissebagai Raja Sulaiman Ahmad

 18. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition CATATAN: • Namapengarangberbangsacinaditulisnamakeluargadiikutihurufpertamauntuknamaseterusnya. Contoh: Wong CheeMengditulissebagai Wong, C. M. Lawrance Yap Ah ChaiditulissebagaiYap, L.A. C.

 19. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition CATATAN: • Namapengarangberbangsa India atauShikhditulisnamapenuhdantidakdimasukkan a/p atau a/l. Contoh: Nadarajan a/l MuthusamyditulissebagaiNadarajanMuthusamy Pretam Singh ditulissebagaiPritam Singh

 20. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition Bibliografi Bibliografimerupakansenaraisumber-sumber yang dirujukdalammenyediakansesuatutugasan. Iaperludiletakkanselepasteksindukdancarapenulisannyaperlulahkonsistendanmengikut standard sepertiberikut: • Entrihendaklahdisusunmengikutabjadnamapengarangdantidakdinomborkan. Sekiranyatanpapengarangperlulahdisusunmengikutentrijudul.

 21. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition Bibliografi • Entrijugahendaklahdisusunsecaraselangsebarisdiantara item danselangduabarisbagientri yang seterusnya. • Setiap entri bermula di tepi margin kiri dengan baris kedua di “kedalamkan” (indent) lima jalur.

 22. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition MenulisSumberRujukan/Bibliografi • Buku • Seorangpenulis NamaPengarang. (tahun). Tajukbuku(Edisi). Tempatterbit: Penerbit Abu Bakar Nordin. (1986). Asas penilaian pendidikan (Ed. ke-2). Kuala Lumpur: Heineman (M) Sdn. Bhd.

 23. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition • Buku • Dua orang penulis Alessi, S.M. & Trollip, S.R. (1991). Computer-based instruction: methods and development. New Jersey: Prentice Hall. • Lebihduaorangpenulis Driver, R., Squires, A., Rushworth, P. & Wood, R.V. (1994). Making sense of secondary science: research into children’s ideas. New York: Routhledge.

 24. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition • Jurnal. NamaPengarang. (Tahun). Tajukkertas. NamaJurnal, Edisi/Volum, Nombormukasurat • Pengarang Tunggal. Contoh: IskandarZakaria. (2005). KeberkesananPerisian Multimedia BestarikepadapelajarPendidikanKhas.JurnalPendidikan, 12(2), 152-163.

 25. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition • Jurnal. NamaPengarang. (Tahun). Tajukkertas. NamaJurnal, Edisi/Volum, Nombormukasurat Pengaranglebihseorang. Contoh: Whyte, M., Karolick, D. & Taylor, M.D. (1995). Cognitive style and their impact on curriculum development. Educational Communications and Technology, 11(10), 783-799.

 26. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition • Makalah NamaPengarang (Tahun). Tajukmakalah. NamaMakalah: Nombormukasurat Contoh: AzlinNorhaniMansor (2004). Amalanpengurusanpengetua: Satukajiankes. Prosiding Seminar NasionalPengurusandanKepimpinanPendidikan ke-1: 255-265.

 27. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition • Majalah NamaPengarang (Tahun). Tajuk. NamaMajalah, BulanTerbit, Nombormukasurat Contoh: Rusdina Abdul Rahim. (1993). Kearahpengkomputeranpengajaranbahasa: Cerekaataufakta. MajalahDewan, Jan, 16-30.

 28. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition • Akhbar NamaPengarang. (Tahun, Tarikh). Tajukartikal. NamaAkhbar,Nombormukasurat. Contoh: Ahmad TajulAnsar Ibrahim. (2008, 3 Jun). Ancamanterbarupenggunakomputer Virus Neraka. Harian Metro, ms. 1.

 29. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition • Akhbar NamaPengarang (Tahun). Tajuk. NamaAkhbarTarikh: Nombormukasurat. Contoh: Ahmad TajulAnsar Ibrahim (2008). Ancamanterbarupenggunakomputer Virus Neraka. Harian Metro 3 Jun: 1.

 30. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition • Badankorporat/swasta Namabadankorporat (Tahun). Judulartikel. Tempatterbit: Penerbit Contoh: Commitee of Bank Rakyat (2010). Bank Rakyat finance. Kuala Lumpur: DBP

 31. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition • BadanBerkanun/Institusi/kerajaan Namainstitusi (Tahun). Judulartikel. Tempatterbit: Penerbit Contoh: Kementerian Pelajaran Malaysia (2010). Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah: Spesifikasi kurikulum tahun 6. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum

 32. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition • AkhbardalamTalian Nama pengarang. (Tarikh penerbitan). Judul artikel. Judul Akhbar. Retrieved tarikhbahandiakses, from URL. Contoh: Feller, B. (2005, May 6). GM, Ford get “junk” rating. The Detroit News Online. Retrieved May 6, 2005,from.http://www.detnews.com/2005/autosider/0505/ 06/A01-173553.htm

 33. SistemRujukanAmerican Psychologikal Association (APA) 6th Edition • SumberJurnal Internet Namapengarang (Tarikhpenerbitan). Judulartikel. JudulJurnal, Jilid, [Online]. [Retrieved Tarikhbahandiakses], from URL. Contoh: Summervillle, J. (1999). Role of awareness of cognitive style in hypermedia. International Journal of Educational Technology. [Online], [Diakses: 15 Ogos 2005]. Boleh didapati: http://www.outreach.uiuc.edu/ijet/v1n1/summerville/.

 34. LATIHAN • Denganmembuatrujukandiperpustakaanandadikhendakimencariperaturanmenulissertamengaplikasikannyadengancontoh yang sesuaibahan-bahan yang berikut; • Bukuversielektronik • Laporantesis (tidakditerbitkan) • Kertaskerjadalambukuprosiding • Laporankerajaan/dokumenkerajaan

 35. Autoritidankredibiliti Autoritidankredibilitisumbermaklumat • ApakahKepentinganmenilaisumbermaklumat? • Bagaimanauntukmenyemakautoritidankreadibilitisumbermaklumat?

 36. Autoritidankreadibilitisumbermaklumat Pengenalan • Tidaksemuamaklumat yang diperolehidaripadabuku, jurnal, artikal, akhbar, sumberatastaliandansebagainyasesuaidigunakandidalampenulisanakademik. • Semuasumber yang diperolehperludisemakdarisegiautoritidankredibilitinya.

 37. Autoritidankreadibilitisumbermaklumat Kepentinganmenilaisumbermaklumat • Padaumumnya, maklumatpadamasainiadalahterlampaubanyakdanmudahdiperolehiterutamanyadenganadanyalebuhrayamaklumat. • Maklumat-maklumatiniperludipilih, diprosesdandinilaisebelumiadapatdimanfaatkandengansepenuhnyaolehpengguna. 

 38. Autoritidankreadibilitisumbermaklumat Kepentinganmenilaisumbermaklumat • Kemahiranmenilaimaklumatsangatpentingkeranaiamerupakanprosesmenentukansamaadasesuatumaklumat yang diperolehibergunaatautidak. • Maklumat yang tepatdapatmembantumembuatkeputusanataupunmenyelesaikanmasalahdenganlebihberkesan.

 39. Autoritidankreadibilitisumbermaklumat Kepentinganmenilaisumbermaklumat • Maklumat yang tidaktepatakanmemberikangambaran yang salahkepadapenulisdanorangramai yang membacatulisannya. • Maklumat yang bias akanmemberikeuntungankepadasatupihakdanmemberiimpak yang negetifkepadasatupihak yang lain.

 40. Autoritidankreadibilitisumbermaklumat KriteriaMenilaiMaklumat • Autoriti ( Authority ) • KetepatanMaklumat • Saksama ( Impartiality ) • NilaiSemasa ( Currency ) • LengkapdanJelas ( Coverage )

 41. Autoritidankreadibilitisumbermaklumat KriteriaMenilaiMaklumat • Autoriti ( Authority ) • KetepatanMaklumat • Saksama ( Impartiality ) • NilaiSemasa ( Currency ) • LengkapdanJelas ( Coverage )

 42. Autoritidankreadibilitisumbermaklumat • Autoriti ( Authority ) • Sumbermaklumatdaripadapihak yang berkuasaataubertanggungjawabdanpengarang ( author ) yang mempunyaiautoritidalambidang yang berkenaan • ContohnyakalauProfesorUngku Aziz menerbitkansebuahbuku yang berkaitandenganisu-isuekonominegara. Makapendapatdancadangannyaakanditerimaolehkebanyakanpihakkeranainiadalahbidangbeliau.

 43. Autoritidankreadibilitisumbermaklumat • Autoriti ( Authority ) • Sumbermaklumatdaripadapihak yang berkuasaataubertanggungjawabdanpengarang ( author ) yang mempunyaiautoritidalambidang yang berkenaan • ContohnyakalauProfesorUngku Aziz menerbitkansebuahbuku yang berkaitandenganisu-isuekonominegara. Makapendapatdancadangannyaakanditerimaolehkebanyakanpihakkeranainiadalahbidangbeliau.

 44. Autoritidankreadibilitisumbermaklumat • KetepatanMaklumat • Maklumat yang tepatadalahmaklumat yang bebasdaripadasebarangkekuranganataukesilapan • Sebagaicontoh, data perangkaanataustatistik yang diperolehiadalahberdasarkandapatankajianataupenyelidikan yang telahdijalankan.

 45. Autoritidankreadibilitisumbermaklumat • Saksama ( Impartiality ) • Maklumat-maklumathendaklahdapatmemenuhiobjektifpengguna • Maklumat yang tidakmempunyaisifat ‘ bias atauadakepentingandiri. Contohnyauntukmelariskanjualan, mempromosibarangandansebagainya.

 46. Autoritidankreadibilitisumbermaklumat • NilaiSemasa ( Currency ) • Maklumat- maklumat yang kemaskini ( up to date ) • Maklumat yang semakin lama ( daritempohperolehan ) , makakeesahandankebolehpercayanyasemakinrendah • Sebagaicontoh data penduduk Malaysia tahun 2013 adalahlebihtepatberbanding data tahun 2009

 47. Autoritidankreadibilitisumbermaklumat • LengkapdanJelas ( Coverage ) • Maklumat-maklumathendaklahmemberisatugambaran yang jelasdanlengkapmengenaisesuatuperkara. • Mestilahmeliputisemuabidang yang berkaitan. • Maklumat-maklumat tersebut hendaklah sentiasa konsisten

 48. Autoritidankreadibilitisumbermaklumat Ciri-cirimaklumat yang baik • Tepat ( Accurate )  • Cepat ( Timeless )/terkini • Lengkap ( Completeness ) dantersusun • Ringkas ( Conciseness ) danpadat • Berkaitan ( Relevancy ) / bertepatandengankehendakpengguna

 49. Perbincangan • Apakahkreteria-kreteriaasas yang bolehdigunakandalammenilaisesuatubahandanmaklumat yang akandigunakandalampenulisanilmiah? • Bincangkanpengertianautoritidankreadibilitidalammemilihbahan-bahanrujukanuntukpenulisanakademik. Berikancontoh-contoh yang sesuaidalambidangmatapelajaranpengkhususananda.

 50. TerimaKasih