Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSN- Organizace spojených národů PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSN- Organizace spojených národů

OSN- Organizace spojených národů

184 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OSN- Organizace spojených národů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OSN-Organizace spojených národů Barun Alina 2.A

 2. Obecně • Založena 26.června 1945 v San Francisku na základě přijetí Charty OSN • 193 členských zemí • Sídlo-New York,USA • Úřední jazyk: angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština, španělština • Nahradila Společnost národů • 1.Valné shromáždění se konalo r.1946 v Londýně • Cíl: zachování mezinárodní bezpečností, míru a mezinárodní spolupráce • Členství: založeno na principu suverénní rovností • Výkonný organ-Rada bezpečností • Další hlavní orgány: • Ekonomická a sociální rada OSN • Poručenská rada OSN • Mezinárodní soudní dvůr

 3. Budova OSN v New Yorku

 4. Charta OSN • Zakládající statut OSN • Byla přijata 26.června 1945 na mezinárodní Konferenci Spojených národů o mezinárodním uspořádaní v San Francisku 50. zakládajícími státy

 5. Valné shromáždění • Nejvyšší orgán OSN • Projednává všechny otázky, které jsou spojeny s Chartou OSN a volí její členy • 1.Valné shromáždění se konalo r.1946 v Londýně, kde byla zároveň rozpuštěn Společnost národů

 6. Hala, kde zasedá Valné shromáždění Organizace spojených národů.

 7. Rada bezpečností • Organ odpovědný za zajištění světového míru, mezinárodní bezpečností a řešení konfliktu • Má 15 členu: • 5 stálých • 10 nestalých (na dvouleté období) • Kompetence: • Zachování míru ve světě • Řešení sporu • Úprava zbrojení • Podnikání vojenských akcí proti agresoru • Používaní sankcí vůči agresoru • Jako jediný orgán může nařídit použití síly při ohrožení míru

 8. Zasedací místnost Rady bezpečnosti OSN v New Yorku

 9. Ekonomická a sociální rada • 54 členy-voleny na tříleté období Valným shromážděním • ECOSOC zasedá dvakrát ročně, a to jednou v Ženevě a jednou v New Yorku • Kompetence: • Podpora dodržování lidských prav • Otázky spojené s ekonomickým, sociálním, kulturním a zdravotním rozvojem • Vytváří si pomocní organy, kterými jsou komise nebo výbory (např. Komise pro lidská práva, Výbor pro národnostní menšiny apod.)

 10. Poručenská rada • Má 5 členů • Rada formálně ukončila činnost 1. listopadu 1994 • V dnešní době se neschází každoročně, ale podle potřeby • O svolání může rozhodnout předseda nebo pokud si to vyžádá většina členu PR, VS nebo RB

 11. Mezinárodní soudní dvůr • Hlavní soudní organ OSN • Skládá se z 15 soudců volených VS a RB ze seznamu osob navržených státními skupinami Stálého rozhodčího soudu • Soudci jsou volení na 9 let (i znovuzvolení) • Členy soudu nemohou být zároveň dva příslušníci stejného státu

 12. Palác míru v Haagu. Sídlo Mezinárodního soudního dvora

 13. Cíle OSN do roku 2015 • Snížit chudobu a sociální vyloučení • Dosáhnout univerzálního primárního vzdělání • Prosazovat rovnost můžu a žen a poskytovat ženám více možností prosadit se ve společností • Zlepšit zdraví matek • Snížit dětskou úmrtnost • Boj s HIV/AIDS, malárii a dalšími nemocemi • Vybudovat globální partnerství pro rozvoj • Udržovat mezinárodní mír a bezpečnost

 14. Děkují za pozornost

 15. Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/OSN http://www.google.obrazky.cz/osn_search http://www.zemepis.com/osn.php http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:International_Court_of_Justice.jpg