1 / 104

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI. TÜRK KAMU PERSONEL SİSTEMİ. SUNUM Aralık 2009. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri, Özel bütçeli kamu idareleri,

marlo
Télécharger la présentation

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

 2. TÜRK KAMU PERSONEL SİSTEMİ SUNUM Aralık 2009

 3. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI • Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, • Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri, • Özel bütçeli kamu idareleri, • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, • Sosyal güvenlik kurumları, • İl özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlar, • İl özel idareleri ve belediyelerin kurdukları mahalli idare birlikleri, • Döner sermayeli kuruluşlar, • Kanunla kurulan fonlar, • Kefalet sandıkları, • Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları,

 4. MEMURLAR ve DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ • Kamu görevlileri ile ilgili temel düzenlemeler Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer almaktadır. • 1982 Anayasasının 128 inci maddesinde; Devlet ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle gördürüleceği; memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. • 129 uncu maddesinde ise memurlar ve diğer kamu görevlilerinin Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlü oldukları belirtilmiştir. • Bu hüküm ile memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasal bir güvenceye kavuşmuşlardır.

 5. MEMURLAR Kamu görevlileri kavramı içinde yer alan memurların hizmet şartları, nitelikleri, atanma ve yetiştirilmeleri, ilerleme ve yükselmeleri, hakları, ödevleri, yükümlülükleri ve sorumlulukları ile mali ve sosyal hakları 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmiştir.

 6. DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ Devlet memuru statüsüne girmeyen, kendi kanunlarına tabi olan ve genel idare esaslarına göre yürütülen kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapan diğer kamu görevlileri ve bunların tabi oldukları mevzuat şunlardır;

 7. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİ Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subaylar, astsubaylar ile harp okulları, fakülteler, yüksekokullar ve astsubay okullarında öğrenim yapan askeri öğrenciler hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu uygulanmaktadır.

 8. YARGI PERSONELİ Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakim ve savcıları hakkında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu uygulanmaktadır.

 9. AKADEMİK PERSONEL Üniversite öğretim elemanlarının; aylık, ödenek ve diğer özlük hakları 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile düzenlenmiştir.

 10. KİT PERSONELİ Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında istihdam edilen sözleşmeli personelin; hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleri ile diğer özlük hakları 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir.

 11. DİĞERLERİ Bazı kamu iktisadi teşebbüslerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak istihdam edilen personel ile idari ve mali bakımdan özerk olan kurumlarda, bu kurumların kendi teşkilat kanunlarına dayanılarak istihdam edilen personel de diğer kamu görevlileri arasında yer almaktadır.

 12. 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNA GÖRE İSTİHDAM ŞEKİLLERİ 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre kamu hizmetleri; • MEMURLAR, • SÖZLEŞMELİ PERSONEL, • GEÇİCİ PERSONEL ve • İŞÇİLER eliyle gördürülmektedir.

 13. A. MEMUR • Memurluk, 657 sayılı Kanunun öngördüğü asli ve sürekli istihdam biçimidir. • Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler memur sayılmaktadır. • Bunların haricinde, kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

 14. B. SÖZLEŞMELİ PERSONEL • Sözleşmeli personel, esas olarak; kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan ve özel mesleki bilgi ve uzmanlığa gereksinim gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. • Sözleşmeli personelin çalışma şartları, Bakanlar Kurulunun 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile düzenlenmiştir.

 15. C. GEÇİCİ PERSONEL • Geçici personel; bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. • Ayrıca, özelleştirme uygulamaları sebebiyle işsiz kalan kamu işçileri de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilmektedir.

 16. D. İŞÇİ • İşçiler, yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen kurallara göre istihdam edilmektedirler. • İşçiler; ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere  belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan geçici işçilerden ibarettir.

 17. ÖDEV VE SORUMLULUKLAR İLE HAK VE YASAKLAR • Devlet memurlarının temel yükümlülükleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda “Ödevler ve Sorumluluklar”başlığı altında belirtilmiştir. • Devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarının yanı sıra, onlara bir takım hak ve ayrıcalıklar da tanınmış olup, bu hak ve ayrıcalıklar, 657 sayılı Kanunun “Genel Haklar”başlığı altında düzenlenmiştir • Devlet memurları için getirilmiş bulunan yasaklar ise, 657 sayılı Kanunun “Yasaklar” başlığı altında sayılmıştır.

 18. ÖDEVLER ve SORUMLULUKLAR • SADAKAT • TARAFSIZLIK VE DEVLETE BAĞLILIK • DAVRANIŞ VE İŞBİRLİĞİ • AMİR DURUMDA OLAN DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI • DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI • KİŞİSEL SORUMLULUK VE ZARAR • KİŞİLERİN UĞRADIKLARI ZARARLAR • MAL BİLDİRİMİ • BASINA BİLGİ VEYA DEMEÇ VERME • RESMİ BELGE, ARAÇ VE GEREÇLERİN YETKİ VERİLEN MAHALLER DIŞINA ÇIKARILMAMASI VE İADESİ

 19. GENEL HAKLAR • UYGULAMAYI İSTEME HAKKI • GÜVENLİK • EMEKLİLİK • ÇEKİLME • MÜRACAAT, ŞİKAYET VE DAVA AÇMA • SENDİKA KURMA • İZİN • KOVUŞTURMA VE YARGILAMA • İSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUMA

 20. YASAKLAR • TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASAĞI • GREV YASAĞI • TİCARET VE DİĞER KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYETLERDE BULUNMA YASAĞI    • HEDİYE ALMA, MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI • DENETİMİNDEKİ TEŞEBBÜSTEN MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI • GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMA YASAĞI

 21. MEMURLARIN HİZMET SINIFLARI Devlet memurları 10 hizmet sınıfı içerisinde toplanmıştır: • Genel İdare Hizmetleri sınıfı • Teknik Hizmetler sınıfı • Sağlık Hizmetleri Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfı • Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı • Avukatlık Hizmetleri sınıfı • Din Hizmetleri sınıfı • Emniyet Hizmetleri sınıfı • Yardımcı Hizmetler sınıfı • Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfı • Milli İstihbarat Hizmetleri sınıfı

 22. KARİYER MESLEKLERE PERSONEL ALIMI KPSS (A) Grubu kadrolar olarak adlandırılan ve kamu kurumlarında genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi hizmetlerde görev yapacak ve yetki kullanacak müfettişlik, uzmanlık, kaymakamlık, dışişleri meslek memurluğu gibi kariyer mesleklere, Kamu Personel Seçme Sınavı neticesine göre kurumlarca yapılan yazılı ve sözlü sınavlarla personel alımı yapılmaktadır.

 23. DİĞER MEMURLUKLARA PERSONEL ALIMI KPSS (B) Grubu kadrolar olarak adlandırılan ve kariyer hizmetlere ilişkin KPSS (A) grubu kadrolar dışında kalan kadrolara personel seçimi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilmektedir.

 24. ÖZÜRLÜLERİN İSTİHDAMI • Kamu kurum ve kuruluşları dolu memur kadrolarının % 3’ ü oranında özürlü personel çalıştırmak zorundadır. • Özürlü personel, esas olarak özürlüler için yapılan kurumsal sınavlarla hizmete alınmakla birlikte, bunun yanı sıra Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan merkezi yerleştirme işlemiyle de hizmete alınabilmektedir.

 25. İSTİSNAİ MEMURLUKLAR • Devlet memurluğuna alınmada sınav sistemi zorunlu ve esas olmakla birlikte bir takım memurluklara sınav şartı aranmaksızın ve adaylık hükümleri uygulanmaksızın atama yapılabilmektedir. • Bunlar istisnai memurluklar olarak adlandırılmaktadır.

 26. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ • Görevde Yükselme Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamalarını kapsamakta ve bu atamalar görevde yükselme eğitim ve sınavı sonuçlarına göre gerçekleştirilmektedir. • Unvan Değişikliği En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları kapsamakta olup, bu atamalar unvan değişikliği sınavları sonucuna göre gerçekleştirilmektedir.

 27. SİCİL VE DİSİPLİN • Sicil ve disiplin, Devlet memurlarına yönelik temel uygulamalardandır. • Sicil raporlarının objektif kriterlere göre doldurulması gerekmektedir. • Memurlar ve diğer ve kamu görevlilerine savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilememektedir.

 28. AYLIK ve DİĞER MALİ HAKLAR • Devlet memurlarının mali ve sosyal hakları, başta 657 sayılı Kanun olmak üzere diğer bir takım kanunlarla düzenlenmiştir. • Aylık; esas olarak, gösterge aylığı ile ek gösterge aylığının toplamından oluşmaktadır. • Aylığa ilave olarak verilen pek çok sayıdaki diğer ödeme kalemlerinin başlıcalarını ise; taban aylığı, kıdem aylığı, yan ödeme olarak adlandırılan zam ve tazminatlar ile makam, temsil ve görev tazminatları ve muhtelif adlar altında yapılan ek ödemeler oluşturmaktadır.

 29. SOSYAL YARDIMLAR • DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ • ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ • TEDAVİ YARDIMI • CENAZE GİDERLERİ • GİYECEK YARDIMI • YİYECEK YARDIMI • KONUT TAHSİSİ

 30. SENDİKAL HAKLAR 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda, kamu iktisadî teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanmaktadır.

 31. T.C. BAŞBAKANLIKDEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KADRO VE PERSONEL SAYILARI İLE BAZI MAAŞLARA DAİR SAYISAL VERİLER

 32. * Kamu Kurum ve Kuruluşlarının OCAK 2009 tarihi itibariyle göndermiş oldukları dolu boş bilgilerinden derlenmiştir.**Cumhurbaşkanlığı, TBMM, MSB, MİT, MGK, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ile Mahalli İdarelerin Kadro ve Pozisyon sayıları dahil değildir. Genel ve Özel Bütçeli İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli Kuruluşlar ve Kefalet Sandıkları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Kadro ve Pozisyon ile Çalışan Personel Sayıları

 33. MEMUR SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL Kadro ve Pozisyonların İstihdam Şekillerine Göre Dağılımı GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI, DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR VE KEFALET SANDIKLARI GENEL TOPLAM: 1.923.747 129.343 76.889 1.717.515

 34. MEMUR SÜREKLİ İŞÇİ KAPSAM İÇİ KAPSAM DIŞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL Kadro ve Pozisyonların İstihdam Şekillerine Göre Dağılımı KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ GENEL TOPLAM: 231.042 3.200(*) 6.971 83.238 129.667 7.966 (*)İlgili mevzuatları gereği kapsam dışı personel istihdam eden kuruluşlardaki toplam sayıyı kapsamaktadır.

 35. KADRO VE POZİSYONLARIN İSTİHDAM ŞEKİLLERİNE GÖRE DAĞILIMI GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI, DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR VE KEFALET SANDIKLARI Toplam:1.923.747 Genel Toplam 2.154.789 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ Toplam:231.042

 36. GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER, SOSYAL GÜVENLİKKURUMLARI, DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR VE KEFALET SANDIKLARINDA ÇALIŞAN MEMURLARIN CİNSİYETLERİNE GÖRE YÜZDE DAĞILIMI

 37. MEMUR KADROLARININ SINIFLAR İTİBARIYLA DOLU-BOŞ DURUMLARI

 38. MEMUR KADROLARININ DERECELER İTİBARIYLA DOLU-BOŞ DURUMLARI

 39. MEMUR KADROLARININ TEŞKİLATLAR İTİBARIYLA DOLU-BOŞ DURUMLARI

 40. MEMUR KADROLARININ BÜTÇELER İTİBARIYLA DOLU-BOŞ DURUMLARI

 41. SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN TEŞKİLATLAR İTİBARIYLA DOLU-BOŞ DURUMLARI

 42. GEÇİCİ İŞÇİ POZİSYONLARININ TEŞKİLATLAR İTİBARIYLATOPLAM VİZE SAYISI DAĞILIMI

 43. DOLU KADRO 1.717.515 %3 ORANI 51.525 41.482 TOPLAM ÖZÜRLÜ 10.043 AÇIK BULUNAN ÖZÜRLÜ SAYISI ÖZÜRLÜ PERSONEL SAYILARI

 44. İSTİHDAM EDİLEN ÖZÜRLÜ MEMURLARIN ÖZÜR ORANLARI %40-%60 %61-%80 %81-%100 KADIN 1.389 KADIN 175 KADIN 279 ERKEK 6.172 ERKEK 1.103 ERKEK 925 TOPLAM 7.561 TOPLAM 1.278 TOPLAM 1.204

 45. İSTİHDAM EDİLEN ÖZÜRLÜ MEMURLARIN ÖZÜR GRUPLARI

 46. İSTİHDAM EDİLEN ÖZÜRLÜ MEMURLARIN EĞİTİM DURUMLARI

 47. KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARININ ve KONFEDERASYONLARININ ÜYE SAYILARI

 48. * Maliye Bakanlığınca kamuoyuna sunulan verilere göre hazırlanmıştır.** Mevcut maaşlar 01.07.2009 tarihinden itibaren %4,5 oranında arttırılnıştır. BAZI KAMU GÖREVLİLERİ VE MEMURLARIN MEVCUT MAAŞLARI

 49. 2009 OCAK-HAZİRAN MAAŞI (TL)

More Related