1 / 20

EPJ 2010/2011 Postgrau Tarda Administratiu

EPJ 2010/2011 Postgrau Tarda Administratiu. Bloc de procediment Contenciós-Administratiu Part Especialització Jordi Miró Fruns Març 2011. Part comuna o general !!!. Per a tots Contingut bàsic ... i indispensable Especialment procediment administratiu No interessa !!!!

marrim
Télécharger la présentation

EPJ 2010/2011 Postgrau Tarda Administratiu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. EPJ 2010/2011Postgrau Tarda Administratiu Bloc de procediment Contenciós-Administratiu Part Especialització Jordi Miró Fruns Març 2011

 2. Part comuna o general !!! • Per a tots • Contingut bàsic ... i indispensable • Especialment procediment administratiu • No interessa !!!! • No tanquem portes. El destí és capritxós • Té futur !!!! : Només un (59 clients)

 3. Què fem ??? • Fiscalitzar l’actuació de l’Administració pública (Brigada antivici !!!) • Justifiquem l’encert de l’actuació de l’Administració pública • Administració Pública : Què és això ?? • El nostre gestor. El gestor de l’interès general !!! - Els avis no s’entenien !!! Era caòtic !! - Que algú posi ordre !! - Renuncia a part de la llibertat privada - Serveix els interessos generals dels ciutadans - Atribució de potestats administratives

 4. I què fa ??? • Bàsicament ... ens amöina !! - Un mal necessari !! - Gestiona l’interès general - En benefici de tots - Li diem quines actuacions pot realitzar (Lleis): art. 1.2 Constitució - Expropiatòria - Sancionadora - Reglamentària - Policia administrativa - Planificadora (ordenar l’ús del sòl) - etc.

 5. En quines condicions ho ha de fer ?? - Amb submissió plena a la Constitució, a la llei i al Dret Art. 103.1 Constitució - Quina Llei? : - Norma general : Llei 30/1992, de 26 novembre (LRPAC) - Normes sectorials que regulen l’exercici de les potestats - El Dret? Principis generals (entre altres) : * Confiança legítima * Proporcionalitat * Bona fe * Ningú pot anar en contra dels seus propis actes * Seguritat jurídica * Prohibició enriquiment injust

 6. És a dir ... • L’Administració només pot fer allò que li hem autoritzat • I en les condicions que li hem autoritzat • Si s’accedeix: infracció jurídica (brigada antivici) • Els ciutadans podem fer tot allò que no estigui prohibit

 7. Cóm treballem ??? • No coneixem el contingut de totes les normes. • Hem de conèixer molt bé la Llei que regula el règim jurídic de les administracions públiques. • Hem de saber quines lleis regulen l’exercici de les potestats de les Administracions Públiques. On trobar-ho !! • Hem de conèixer molt bé la Llei que regula el control judicial sobre l’actuació de les administracions públiques.

 8. Què farem aquí ??? • Conèixer el marc regulador essencial de l’Administració Pública i del control dels actes administratius !! • Llei 30/1992 Llei del règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú : - Competència exclusiva de l’Estat (art. 149.1.18) - Per a totes les Administracions Públiques !!! - Per a totes les actuacions ? (quasi totes ...).

 9. L’expedient administratiu • L’actuació de l’Administració es materialitza en l’expedient administratiu . • El que no hi ha a l’expedient no existeix !!! • Com s’inicia l’expedient? - D’ofici : acord de l’Administració (art. 69) - A instància de part : petició (contingut art. 70)

 10. On presento la petició ??? • Criteri extremadament generós (art. 38.4): - En el Registre de l’òrgan al que es dirigeixi - En el de qualsevol òrgan de l’Administració de l’Estat - En qualsevol òrgan de les Administracions Autonòmiques - En qualsevol Administració local (si hi ha conveni). - Servei de correus (comprovar horari !!). - Representació diplomàtica i consular - Altres

 11. On presento la petició ??? • Criteri de comoditat o ... de conveniència • L’atzar ens pot fastiguejar • Informació prèvia: administracions petites (art. 48.6). • Models normalitzats (altres documents) art. 70.4 • Què passa si em descuido algun document? • Què passa si m’oblido de complir un requisit? • Els desconec !! art. 71 Uffff !! • I si no es donen compte? art. 76.2

 12. Petició individual o col·lectiva ???? • Comoditat o conveniència ? • Un més o .... “l’expedient” !! • A qui es dirigirà l’Administració? (art. 33) • Qui serà el primer signant ? • Podrem canviar?

 13. Qui pot intervenir a l’expedient? • Tothom ? • Els interessats !! (art. 31). Qui són? - el promotor com a titular de drets o interessos legítims (art. 31.1.a) - el titular de drets afectats (art. 31.1.b) - el titular d’interessos legítims afectats que comparegui (art. 31.1.c) • Diferències • Interès legítim? Interpretació jurisprudencial. • Ens convé comparèixer? Què em recomana? • Situacions diferents !!!!

 14. Qui pot intervenir a l’expedient? • Beneficis i inconvenients: - Intervenció (art. 35) - Audiència (art. 84) - Notificació (art. 58) • Comunicació a interessats identificats (art. 34). • Què ha de dir l’escrit? • Què és l’acció pública?

 15. Pot intervenir directament o amb representant ?? • Com vulgui !! • Què és millor? Cóm és el nostre client? • Decisió amb conseqüències jurídiques (art. 32.1). • Qui pot ser representant? • Ho he d’acreditar? art. 32.3 • Siguem pràctics: autorització examinar expedient • He de fer la petició o interposar un recurs i no tinc el document que acrediti la representació !! Què faig? art. 32.4

 16. Es tramita l’expedient !!! • Termini per resoldre i notificar • Termini per completar petició • Termini per formular al·legacions • Termini d’informació pública • Termini de prova i .... altres • Cóm es computen els terminis? Art. 47 a 50 - Per dies, mesos o anys. - Inici el dia següent a notificació o publicació (ben feta !!!) - Els dies sempre hàbils, llevat que digui el contrari !! - Quins dies són hàbils? Dissabte? Agost? - Els interessants resideixen en domicilis diferents !! L’Administració també !! (48.5)

 17. Cóm es computen els terminis? • Terminis per mesos o anys. Molt més complicat !!!! - Darrer dia inhàbil? - No hi ha dia equivalent? Compte !!!!!! o .... PRP !! - De data a data. Què vol dir? Redacció conflictiva !!! - El mateix numeral del dia notificat !!!! 4 – 4; 14 – 14; 24 – 24. - Es pot presentar el dia següent? NO !! - Doctrina jurisprudencial constant !!

 18. Sentència Tribunal Suprem 19 juliol 2010Recurs de cassació 215/2009 (Sala Tercera, Secció Quarta) • En efecto, en el presente caso que enjuiciamos, aparte de que no fue objeto en la instancia la aplicación o inaplicación al caso de lo previsto por elartículo 135.1 de la LEC, lo que ya de por sí justificaría la desestimación del presente recurso de casación para la unificación de doctrina, se aprecia que la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Nacional impugnada se fundamenta en la aplicación de los criterios jurídicos expuestos de forma reiterada y constante por esta Sala del Tribunal Supremo, en aplicación del artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aún después de la reforma de 1999, por lo que carece de objeto la interposición del presente recurso de casación para la unificación de doctrina cuando hay fijada doctrina legal sobre el cómputo de plazos por meses que regula el artículo 48 del referido Cuerpo legal, máxime cuando la interposición del recurso tiene como objeto homogeneizar unos criterios que no son opuestos, pues mientras que la sentencia recurrida tiene por objeto el cómputo de plazos en vía administrativa, las sentencias de contraste –el Auto de 8 de mayo de 2003no puede tenerse en consideración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97.2 de al LRJCA, que sólo contempla a las sentencias firmes- se refieren al cómputo de los plazos procesales. • En este sentido cabe advertir que es exponente de la existencia de doctrina legal la fundamentación jurídica expuesta en la sentencia de esta Sala de 10 de junio de 2008 (RC 32/2006), en la que acogimos la doctrina jurisprudencial sostenida en la sentencia de esta Sala de 9 de mayo de 2008 (RC 9064/2004), en relación con la unificación normativa respecto del cómputo de los plazos procedimentales y de los plazos procesales regulados respectivamente en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, con este razonamiento:« Es reiteradísima la doctrina de esta Sala sobre los plazos señalados por meses que se computan de fecha a fecha, iniciándose el cómputo del plazo al día siguiente de la notificación o publicación del acto, pero siendo la del vencimiento la del día correlativo mensual al de la notificación [...].

 19. Sentència Tribunal Suprem 19 juliol 2010Recurs de cassació 215/2009 (Sala Tercera, Secció Quarta) • Por todas citaremos la Sentencia de 8 de Marzo de 2.006 (Rec 6767/2003) donde decimos: • "... acogiendo la doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contenida en la sentencia de 15 de diciembre de 2005 (RC 592/2003), que expone cual es la finalidad de la reforma del artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y resume la jurisprudencia de esta Sala sobre la materia en los siguientes términos: • "La reforma legislativa de 1999 tuvo el designio expreso -puesto de relieve en el curso de los debates parlamentarios que condujeron a su aprobación- de unificar, en materia de plazos , el cómputo de los administrativos a los que se refiere el artículo 48.2 de la Ley 30/1992con los jurisdiccionales regulados por el artículo 46.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en cuanto al día inicial o dies a quo: en ambas normas se establece que los "meses" se cuentan o computan desde (o "a partir de") el día siguiente al de la notificación del acto o publicación de la disposición. En ambas normas se omite, paralelamente, la expresión de que el cómputo de dichos meses haya de ser realizado "de fecha a fecha". • Esta omisión, sin embargo, no significa que para la determinación del día final o dies ad quem pueda acogerse la tesis de la actora. Por el contrario, sigue siendo aplicable la doctrina unánime de que el cómputo termina el mismo día (hábil) correspondiente del mes siguiente. En nuestro caso, notificada la resolución el 17 de enero y siendo hábil el 17 de febrero, éste era precisamente el último día del plazo. La doctrina sigue siendo aplicable, decimos, porque la regla "de fecha a fecha" subsiste como principio general del cómputo de los plazos que se cuentan por meses, a los efectos de determinar cuál sea el último día de dichos plazos .

 20. Els terminis es poden ampliar ??? • Sí, però amb condicions (art. 49). • Interpretació doctrinal • I el termini per interposar recursos?

More Related