1 / 19

Informele zorg in de wijk

Informele zorg in de wijk. L.linders@fontys.nl. Lilian Linders Fontys Hogeschool Sociale Studies 06 50242166 27 november 2012. Platform Samenwerkende Ouderenorganisaties Brabant. Waar ga ik het over hebben?. De zorgzaamheid in onze samenleving Drie vooronderstellingen beleidsmakers

marv
Télécharger la présentation

Informele zorg in de wijk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Informele zorg in de wijk L.linders@fontys.nl Lilian Linders Fontys Hogeschool Sociale Studies 06 50242166 27 november 2012 Platform Samenwerkende Ouderenorganisaties Brabant

 2. Waar ga ik het over hebben? • De zorgzaamheid in onze samenleving • Drie vooronderstellingen beleidsmakers • Mijn bevindingen • Wat betekenen deze voor de vooronderstellingen? • Wat betekenen deze voor professionals, vrijwilligers, mantelzorgers etc.

 3. Het zit wel snor met de zorgzaamheid

 4. Bezuinigen op mantelzorg? • Toch denkt de overheid dat er nog iets te halen valt bij mantelzorg • Niet de beschikbaarheid maar de belastbaarheid van de mantelzorger is het probleem • Maatschappelijke veranderingen maken de omstandigheden waarop mensen voor elkaar zorgen moeilijker

 5. Drie vooronderstellingen beleidsmakers • Meer buurtcohesie leidt tot meer burenhulp • Er is een (dreigend) tekort aan informele zorg • Gezonde mensen helpen kwetsbare mensen

 6. Geïndividualiseerd buurschap • Sociale afstand ten aanzien van ‘de buurt’ is wat mensen willen • Toch helpen mensen: één op één • Op basis van een persoonlijke relatie • Veel mensen geven zonder er direct iets voor terug te willen: ‘compensatiedrang’ kan leiden tot irritatie • Slecht zichtbaar voor anderen • Geïndividualiseerd buurschap is nadeel voor kwetsbare bewoners, w.o zwaar belaste mantelzorgers

 7. Latent buurschap • Handelingsverlegenheid • Vraagverlegenheid: vooral bij mantelzorgers speelt vraagverlegenheid een grote rol • Acceptatieschroom

 8. Oorzaken vraagverlegenheid • Angst voor afhankelijkheid: mensen voelen zich onafhankelijker als ze professionele steun ontvangen i.p.v. informele zorg • Het is gemakkelijker te geven dan te ontvangen • In controle willen blijven • Het accent op eigen kracht • Negatief beeld van de samenleving: onderschatting hulpbereidheid van anderen

 9. De lamme helpt de blinde • Soort zoekt soort en dat geldt ook voor mensen die elkaar helpen • Informele helpers zijn vaak mensen die zelf fysieke en/of psychische problemen hebben

 10. Conclusies t.a.v. de vooronderstellingen • Meer buurtcohesie leidt tot meer burenhulp: Buurtcohesie is geen voorwaarde voor burenhulp • Er is of dreigt een tekort aan informele zorg: Vraagverlegenheid is een groter probleem voor het tot stand komen van informele zorg dan onvoldoende aanbod • Gezonde mensen helpen kwetsbare mensenDe ‘lamme helpt de blinde’

 11. Hoe verder met het stimuleren en ondersteunen van informele zorg? • Latente hulpbereidheid in samenleving manifest maken • Rekening houden met de constatering dat mensen minder vraagverlegen zijn bij mensen die zijn zoals zijzelf • In plaats van werken aan buurtcohesie en buurtparticipatie meer gericht informele zorg stimuleren

 12. Hoe kun je informele zorg organiseren? • Een professional mag niet accepteren dat hij/zij het enige contact in iemands leven is • Altijd kijken naar de steunende mogelijkheden van de omgeving

 13. Versterken sociale netwerken • Niet alleen outreachend werken maar daarna ook verbindend werken (Prinsejagt) • Met aandacht voor wederkerigheid: het is vaak gemakkelijker te geven dan te ontvangen: kijk dus ook naar wat iemand te bieden heeft. • Vergeet de (expertise van) de mantelzorger niet- Familie als bondgenoot- Methode familiezorg

 14. Hulpbereidheid zichtbaar maken • Negatieve beeldvorming werkt als een selffulfilling prophecy • Overheden e.a. organisaties hebben de taak de hulpbereidheid in de samenleving zichtbaar te maken- positieve campagnes • Ook specifieke interventies zoals huiskamergesprekken kunnen de hulpbereidheid in een straat of buurt zichtbaar maken

 15. Minder accent op zelfredzaamheid, autonomie • We moeten mensen leren te vragen (en ‘nee’ leren incasseren) • Ideaal van autonomie nuanceren: Niet alleen spierballentaal over eigen kracht maar ook ruimte bieden voor kwetsbaarheid in onze samenleving • Individualisering is mooi, maar mensen zijn sociale wezens • Ook communiceren naar burgers dat de verzorgingsstaat niet alles op kan lossen

 16. Versterken sociale netwerken • Professionals moeten ‘tussen de oren krijgen’ dat ze kijken naar de steunende mogelijkheden van de omgeving- EKC’s, Netwerkcoach (Mezzo) • Bij elkaar brengen van vraag en aanbod met aandacht voor wederkerigheid- TijdvoorElkaar ( ‘roosjes’ bleken niet te werken) • Gemeenten kunnen faciliteren dat kwetsbare mensen dichter bij hun sociale netwerk wonen

 17. Versterken sociale netwerken • Outreachendèn verbindend werken- Bijv. ‘Achter de voordeur’ GGZ i.s.m. woningcorporatie • Wmo werkplaats: • Ook mantelzorgconsulenten en indiceerders kunnen waar nodig aanschuiven aan de ‘keukentafel’ en ondersteuningsbehoefte mantelzorger meenemen

 18. Oog voor inschakelen vrijwilligers • Als er geen sociaal netwerk is dan kunnen professionals zich richten op het organiseren van een steunend netwerk, bijv. m.b.v.: vrijwilligers- Bijv. Homestart- Humanitas- Zonnebloem- Maatjes, Buddy’s, vriendendiensten- via actieve buurtbewoners- Zelfhulpgroepen, lotgenotencontacten

 19. Vragen?

More Related