Download
pagalba vaikui ir eimai ikimokyklin s staigos patirtis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pagalba vaikui ir šeimai: ikimokyklinės įstaigos patirtis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pagalba vaikui ir šeimai: ikimokyklinės įstaigos patirtis

Pagalba vaikui ir šeimai: ikimokyklinės įstaigos patirtis

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pagalba vaikui ir šeimai: ikimokyklinės įstaigos patirtis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pagalba vaikui ir šeimai: ikimokyklinės įstaigos patirtis Edita Gujienė Vilniaus r. Pagirių darželis

  2. Problema • Dėl sudėtingos šiandieninės Lietuvos ekonominės padėties, nepakankamos socialinės apsaugos šeimos neretai patirią psichologinę, emocinę, finansinę krizę. Tokios šeimos dažnai patenka į socialinės atskirties grupę, nesugebančią pasinaudoti šiuo metu siūlomais pagalbos būdais.

  3. Faktoriai, nulėmę dalyvavimą projekte • Tėvų netenkina darželio darbo laikas. • Daug apylinkės vaikų nelanko darželio.

  4. Projekto tikslas • Padėti tėvams, auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus, suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Įstaigos veikla, vykdant projektą, skirta vaikų socializacijai ir gerovei sukurti. Ji paremta principu, kad tėvai vaidina pagrindinį vaidmenį vaiko gyvenime, o valstybinė įstaiga nepašalins šeimos problemų, bet gali padėti ieškoti jų sprendimo būdų.

  5. Tikslinė grupė • Vieniši tėvai – 7 • Išsiskyrusios šeimos – 8 • Daugiavaikės šeimos – 3 • Emigrantų šeimos – 3 • Įmigrantų šeima - 1 • Bedarbių šeimos – 4 • Šeimos, kuriose nustatyti alkoholizmo, smurto atvejai – 11 • Šeimos, gyvenančios nutolusiose nuo darželio vietose (transporto problemos) – 12 • Tėvai, dirbantys pamaininius darbus - 17 Vaikų amžius - nuo 3 iki 6 metų.

  6. Ką pasiūlė įstaiga šeimoms? • Ugdymo ir priežiūros paslaugų lankstumą (derinama su tėvų poreikiais). • Informavimą, paslaugų individualumą, kompleksiškumą, konfidencialumą. (Kiekviena šeima renkasi priimti ar nepriimti siūlomą paramą).

  7. Kas pasikeitė įstaigoje? • Įkurta pailginto darbo (24 val. 4 kart./ sav.) vaikų ugdymo ir priežiūros grupė. • Išsiplėtė darbuotojų funkcijos (šeimų stebėjimas, dokumentacijos pildymas, dalyvavimas sudarant pagalbos šeimai priemonių planą ir kt.). • Įstaigos pedagogai įgijo žinių darbui su socialinės atskirties šeimomis (seminarai, psichologo, teisininko, socialinio darbuotojo konsultacijos). • Įstaigoje pradėjo dirbti socialinis darbuotojas, psichologas (galimybė šeimos problemas spręsti kompleksiškai). • Įrengta erdvė pokalbiams, konsultacijoms su tėvais. • Organizuoti susitikimai su teisininku, darbdaviais. • Įsikūrė tėvų savipagalbos grupė. • Tėvams buvo organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursai: valstybinės kalbos, kompiuterių, anglų kalbos. • Sukurta tėvų informavimo ir šeimos dokumentacijos sistema. • Nuolat konsultuotasi su projekto socialiniais partneriais. (Dalyvauta tyrimuose projekto veikloms įvertinti, pateiktos ataskaitos).

  8. Darželio bendradarbiavimo sistema

  9. Rezultatai • Ankstyvoji prevencinė pagalba vaikui ir šeimai, padedanti išvengti šeimos krizės, galinčios įtakoti vaiko socializacijos procesus. • Sudarytos prielaidos sėkmingai tėvų integracijai į darbo rinką, visuomeninę veiklą, mažinama šeimų socialinė atskirtis. Vyksta nuolatinė šeimų registracija paslaugai. Laukiančių atvesti vaikus į šią grupę – 12 šeimų.

  10. AČIŪ UŽ DĖMESĮ Pagirių vaikų darželis “Pelėdžiukas” Šiltnamių g. 18, Pagiriai, Vilniaus rajonas Tel. 85 2605 595