Download
open source library management system n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Open Source Library Management System PowerPoint Presentation
Download Presentation
Open Source Library Management System

Open Source Library Management System

220 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Open Source Library Management System

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SLIMSSenayan Open Source Library Management System โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติโอเพนซอร์ส Senayan ระบบจัดการสารสนเทศห้องสมุด ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล บรรณารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

 2. STLIMSSenayanThai Open Source Library Management System SENAYAN เป็นโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติโอเพนซอร์ส ประเภท web-based ของประเทศอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับการพัฒนาโปรแกรมโอเพนซอร์สของประเทศอินโดนีเซีย รองรับการใช้งานหลายภาษา ประกอบด้วยอินโดนีเซีย ภาษาอังกฤษ สเปน เยอรมัน อารบิค ภาษาไท ย จีน มาเลเซีย ฯลฯ ปัจจุบันมีห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดนำไปใช้มากกว่า 300 ทั่วโลก ประเทศอินโดนีเซียนำไปใช้มากกว่า 200 แห่ง

 3. SLIMSSenayan Open Source Library Management System SENAYANคือระบบห้องสมุดสมุดอัตโนมัติคุณสมบัติการทำงานผสมระหว่างห้องสมุดอัตโนมัติกับห้องสมุดดิจิทัล มีการจัดการเก็บดิจิทัลและมัลติมีเดีย พร้อมลงรายการบรรณานุกรม สอดคล้องกับ AACR2 โดยใช้เมทาดาทา MODS ของ Library of Congress เป็นมาตรฐานในการลงรายการสารสนเทศ

 4. Basic search • Advanced search • Booleans operator • Sphinx Indexing Engine • Search result clustering • Optimized OPAC's search engine • Member login in OPAC • Reserve via mail. Facebook Twitter Comment Suggest • book cover • Multimedia viewer • SWF Document Viewer • Link URL Digital Library Library Automation IR Serial Control Cataloging Digital Collection E-Learning Reporting e-Museum Digital archives Circulation Search Proxy Federated search OPAC 2.0 OPAC 2.0 Senayan System Admin MODS XML Web Based Z39.50 P2P OAI Union catalog Union catalog of digital resources

 5. SLIMSSenayan Open Source Library Management System Features • book cover • MODS (Metadata Object Description Schema) XML format • Z3950 bibliographic data service • Multimedia viewer • multiple file upload • booleans operator in OPAC and bibliography • advanced search • Barcodes generator utility

 6. Open Source Library Management System SLIMSSenayan Features • Union Catalogue Server • Peer-to-peer cataloging service • SWF Document Viewer • Optimized OPAC's search engine. • Member login in OPAC • Reserve via mail.

 7. Open Source Library Management System SLIMSSenayan Features • Union Catalogue Server • Z39.50 SRU: Search/Retrieval via URL • OAI/PMH support (server) • Import MARC data • Improvised mobile apps view

 8. Ten reason why choose Senayan • Senayan is a Free and Open Sources Software • License under GNU/GPL • Background developers are librarians • Community support (facebook and yahoogroups) • Easy installation • Running on various operating systems • Support multimedia collections • Manual support • Easy upgrade • Web based

 9. คุณสมบัติเด่นของระบบ • Z39.50 Service ใช้โปรโตคอล Z39.50 ในการถ่ายโอนข้อมูลรายการบรรณานุกรมจาก Library of Congress เข้าสู่ระบบ Senayan

 10. คุณสมบัติเด่นของระบบ • P2P cataloging service หรือ Peer to Peer ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเว็บในอนาคตสำหรับรองรับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ได้สะดวกรวดเร็ว โดยใช้ภาษา XML เป็นภาษาโปรแกรมที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างระบบได้ ภาษา XML มีบริการอยู่แล้วใน Senayan ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลรายการบรรณานุกรมร่วมกันระหว่างผู้ใช้โปรแกรม Senayan ด้วยกันได้

 11. P2P cataloging service

 12. สร้าง Labels โปรแกรม Senayan สามารถสร้าง Labels (สันหนังสือ) และสั่งพิมพ์ ได้โดยอัตโนมัติในระบบ

 13. พิมพ์บาร์โค้ด โปรแกรมสามารถสร้างบาร์โค้ดตัวเล่ม บัตรสมาชิก และสั่งพิมพ์บาร์โค้ดแบบอัตโนมัติตามรายการที่ต้องการ

 14. OPAC 2. 0โปรแกรม Senayan พัฒนาโดยใช้แนวคิด Web 2.0 ช่วยให้ระบบ สืบค้นมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างระบบกับผู้ใช้มากขึ้น ผู้ใช้มีส่วนร่วมต่อการจัดการรายการสารสนเทศ และสร้างคุณค่าให้กับสารสนเทศของห้องสมุดได้ • แสดงผลรูปภาพหน้าปก (book cover) • สืบค้นได้แบบง่าย และแบบละเอียด แบบบูลีน • แสดงเอกสาร PDF แบบ streaming • แสดงผลรายการบรรณานุกรมรูปแบบ XML • แสดงผลมัลติมีเดีย (Multimedia viewer) • ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ข้อเสนอแนะ (Suggestions) ข้อคิดเห็น (Comments) ความนิยม (Rating) • เชื่อมต่อ Facebook Twitter RSS • นับจำนวนผู้เข้าใช้งานสืบค้น (OPAC) จาก ClustrMaps

 15. booleans operator AND, OR, NOT advanced search book cover

 16. รายละเอียดบรรณานุกรมแบบเต็มรายละเอียดบรรณานุกรมแบบเต็ม

 17. มัลติมีเดีย เอกสารดิจิทัล pdf, ppt, doc, avi, swf, mpeg, mp3 ฯลฯ

 18. Multimedia viewer

 19. SWF Document Viewer

 20. Facebook , Twitter, Comment, Suggest, RSS, Rating

 21. สมาชิกตรวจสอบการยืมวันกำหนดส่ง จองรายการผ่านหน้าจอ OPAC

 22. MODS (Metadata Object Description Schema) XML format

 23. Union Catalogue Server • Union Catalogue Serverโปแกรม Senayan สามารถสร้างระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมระหว่างกลุ่มผู้ใช้โปรแกรม Senayan โดยใช้เทคโนโลยี Peer to Peer (P2P) สำหรับการใช้ข้อมูลบรรณานุกรมร่วมกันซึ่งจะแตกต่างจากระบบห้องสมุดทั่วไปที่ใช้มาตรฐานโปรโตคอล Z39.50 บริการ P2P เป็นเทคโนโลยีสำหรับอนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลระหว่างกันต่างระบบได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

 24. SLiMS Search Proxy • Nayanes is federated search engine for Slims. It fetch bibliographic records from SLiMS MODS XML web service. Developed using pure PHP 5 scripting language and PHP's XML libraries without any database connection. The interface are built using HTML5, CSS3 and also fabulous jQuery and Twitter's Bootstrap framework.

 25. http://slims.web.id/nayanes

 26. SLiMS 5 codename: Meranti

 27. Some features added:

 28. New “index” and Sphinx Indexing Engine support for scalability reasons. Sphinx supports indexing MySQL database until terabyte data. Note: has been added since Matoa release.

 29. Support for LDAP authentication. For member login or librarian login. Support for printing catalog card. Note: has been added since Matoa release.

 30. OAI Support Search result clustering

 31. Z39.50 SRU (Search/Retrieve via URL) replacing Z39.50 communications protocol with HTTP but attempt to preserve the benefits of the query syntax.

 32. Import MARC data directly. Store member photo directly from webcam. Alternatives to barcode printing from binary-based (genbarcode) to php-based solution (using Zend framework). Options to not counting due date fines for holiday.

 33. New themes with cool web installer. Integrated classification in subject field. Support for Brazilian language Improved mobile version.

 34. การนำมาใช้ในห้องสมุดประเทศไทยการนำมาใช้ในห้องสมุดประเทศไทย • หอสมุดแห่งชาติสาขาส่วนภูมิภาค 11 แห่ง • หอสมุดดำรงราชานุภาพ • ฐานข้อมูลหนังสือจีน สำนักหอสมุดแห่งชาติ • มหาวิทยาลัยเนชั่น • วิทยาลัยราชพฤกษ์ • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) • สหบรรณานุกรมหอสมุดแห่งชาติสาขาส่วนภูมิภาค 11 แห่ง • หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี 1 แห่ง

 35. รายชื่อห้องสมุดที่ใช้โปรแกรม Senayan ในประเทศไทย • http://www.natlibchon.com/elibraryหอสมุดแห่งชาติ ชลบุรี • http://www.nlt-nkp.com/d-libraryหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม • http://www.nltlib-chan.com/d-library หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี • http://www.nltlib-chan.com/archived-libraryหอจดหมายเหตุ จันทบุรี • http://www.nltkorat.com/d-libraryหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา • http://www.nlt-sp.com/d-libraryหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ • http://www.nlt-sp.com/krand-library หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี • http://www.cmnlt.com/d-library หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ • http://www.nakhon-nlt.com/e-library หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช • http://www.nakhon-nlt.com/Songkhla หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา

 36. รายชื่อห้องสมุดที่ใช้โปรแกรม Senayan ในประเทศไทย • http://www.nlsk2.com/e-library หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา • http://www.nlt-nkp.com/medsiamห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม • http://library.rsu.ac.th/archives_db หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต • http://library.nation.ac.th/library/ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเนชั่น • http://www.digilibtrends.com/ วิทยาลัยราชพฤกษ์ • http://library.siamtech.ac.th/eLib/วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) • http://www.nlt.go.th/princedamronglib หอสมุดดำรงราชนุภาพ สำนักหอสมุดแห่งชาติ • http://branch.nlt.go.th/chinabookฐานข้อมูลหนังสือจีน สำนักหอสมุดแห่งชาติ

 37. ตัวอย่างหน้าจอระบบ