Download
fundusze unijne w wojew dztwie opolskim n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fundusze unijne w województwie opolskim PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fundusze unijne w województwie opolskim

Fundusze unijne w województwie opolskim

116 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Fundusze unijne w województwie opolskim

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fundusze unijne w województwie opolskim

 2. Okres programowania • 2004-2006 • 2007-2013 • Co się zmieniło?

 3. Dofinansowanie na inwestycjeMaksymalne poziomy wsparcia Oraz dodatkowo: 10% dla średnich 20% dla mikro i małych przedsiębiorców ( z wyłączeniem sektora transportu drogowego)

 4. POMOC PUBLICZNA • Jest przyznawana przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych, • Udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, • Ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów), • Grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

 5. POMOC PUBLICZNA Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, wymienione warunki muszą zaistnieć łącznie. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną. Wszelka pomoc przyznana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów Państwowych w jakiejkolwiek formie, która grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Art..107 ust.1 TFUE (dawny art..87 ust.1 TWE)

 6. Formy pomocy - korzyści • Wsparcie o charakterze bezzwrotnym • Pożyczki/ kredyty udzielane poniżej stopy rynkowej • Rozłożenie na raty zobowiązań wobec Skarbu Państwa, np. z tytułu podatków • Zabezpieczenia spłaty pożyczki/ kredytu poniżej standardowych kosztów przyjętych na rynku

 7. Selektywność pomocy • Konkretny podmiot gospodarczy lub grupa podmiotów działających w konkretnym sektorze gospodarki • Podmioty działające w konkretnym regionie kraju • Produkcja lub obrót konkretnymi rodzajami towarów i usług

 8. Zakłócenie konkurencji • Nie występuje, gdy wsparcie jest udzielane podmiotowi działającemu na rynku lokalnym, poza terenami przygranicznymi • Nie występuje, gdy kwota wsparcia jest niewielka • Beneficjent prowadzi działalność na rynku otwartym na wewnątrzwspólnotową wymianę, na którym panują wysoce konkurencyjne warunki (transport, rolnictwo)

 9. Benficjent pomocy • Dowolny podmiot prowadzący działalność gospodarczą niezależnie od formy prawnej i źródeł finansowania • Działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na danym rynku • Nie ma znaczenia czy jest osiągany zysk; istotny jest przychód

 10. Zwrotpomocy publicznej • Jeżeli pomoc została przyznana bezprawnie, wprowadzona w życie z naruszeniem zasad przewidzianych we właściwych rozporządzeniach MRR • Jeżeli została wykorzystana przez beneficjenta z naruszeniem warunków podpisanej umowy

 11. Wykluczenia ze wsparcia • Sektor górnictwa węglowego • Sektor hutnictwa żelaza i stali • Sektor włókien syntetycznych • Sektor transportu – w zakresie zakupu środków transportu • Sektor budownictwa okrętowego • Sektor rybołówstwa i akwakultury

 12. Wykluczenia ze wsparcia • Wytwarzanie oraz obrót produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne • Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej • Działalność związana z eksportem; bezpośrednio z ilością eksportowanych produktów, z wydatkami bieżącej działalności eksportowej i dystrybucyjnej

 13. Pomoc de minimis • Osobna kategoria pomocy, nie spełniająca wg. KE wszystkich przesłanek art.. 107 ust.1 TFUE • 200.000 € wszystkie sektory z wyjątkiem wykluczonych (m.in. rolnictwo, rybołówstwo, górnictwo) • 100.000 € dla przedsiębiorcy z sektora transportu drogowego • Kumuluje się z inną pomocą de minimis w ciągu maksymalnie 3 lat kalendarzowych • Mogą zostać zakwalifikowane wszystkie kategorie wydatków, nawet do 100% ich wartości

 14. NIEZALEŻNOŚĆ ZATRUDNIENIE OBRÓT ROCZNY i i lub niezależność kapitałowa wobec innego przedsiębiorstwa Definiowane obszary SUMA BILANSOWA Wielkość przedsiębiorstwa

 15. Kwalifikacja statusu MSP Badane jest, czy przedsiębiorca nie przekroczył w ciągu ostatnich dwóch lat obrachunkowych następujących wskaźników: • Średnioroczne zatrudnienie (RJR) oraz • Obrót roczny netto lub suma bilansowa aktywów • Poza tym badany jest stopień niezależności – większość MSP to przedsiębiorstwa niezależne

 16. Kryteria zależności Jeżeli udział kapitałowy lub głosów w innym przedsiębiorstwie (i v-ce versa) wynosi: • <25% - przedsiębiorstwa niezależne Nie uwzględniamy wskaźników innej firmy • 25-50% - przedsiębiorstwa partnerskie Uwzględniamy wskaźniki firmy partnerskiej w proporcji posiadanych udziałów • > 50% - przedsiębiorstwa związane Uwzględniamy 100% wskaźników firmy związanej

 17. Przeznaczenie pomocyw RPO • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 (§5 ust.2) pomoc może być udzielona beneficjentom na realizację nowych inwestycji lub tworzenie miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przy czym nowa inwestycja obejmuje m.in. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. • Poza tym, zgodnie z §5 ust.4 ww. rozporządzenia nowa inwestycja nie może prowadzić wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

 18. Definicja nowej inwestycji • Utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub rozbudowa istniejącego • Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów • Zasadnicza zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie

 19. Dofinansowanie na inwestycjeMaksymalne poziomy wsparcia Oraz dodatkowo: 10% dla średnich 20% dla mikro i małych przedsiębiorców ( z wyłączeniem sektora transportu drogowego)

 20. Wydatki kwalifikowane na działania w projektach inwestycyjnych RPO • Nabycie gruntów lub prawa do użytkowania wieczystego – dofinansowanie wg. mapy pomocy regionalnej(z reguły do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych) • Środki trwałe, budynki, wartości niematerialne i prawne – wg. mapy pomocy regionalnej • Doradztwo – dofinansowanie do wysokości 50% wydatków • Szkolenia specjalistyczne – dofinansowanie 45% mikro i mali przedsiębiorcy, 35% średni przedsiębiorcy, ale maksymalnie do 10% całości kosztów kwalifikowanych (cross financing)

 21. Wydatki kwalifikowane na działania w projektach inwestycyjnych RPO Poziom wydatków kwalifikowalnych o których mowa w §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399 z późń. zm.): • nie  może być mniejszy niż 20 000 PLN. • nie może być większy niż 8 000 000 PLN.

 22. Trwałość projektu • MSP – 3 lata • Duże przedsiębiorstwa – 5 latod dnia zakończenia realizacji projektu ! • Kontrola i monitoring ze strony jednostki wdrażającej • Konieczność prowadzenia sprawozdawczości

 23. 2010 2015 … Przygotowanie aplikacji Ocena formalna Ocena meryto-ryczna Podpisanie umowy Realizacja projektu Trwałość 3 lata MŚP 5 lat duże 6-8 tyg. 2-7 miesięcy 1 miesiąc 2 miesiące INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE - Współpraca: Jednostka naukowa – innowacyjność i wdrażanie wyników prac badawczo – rozwojowych oraz nawiązanie trwałej współpracy. Firma prowadząca badania rynku – raport o popycie na nowy produkt (lub inna forma oceny popytu). Firma prowadząca badania środowiskowe – opinia o pozytywnym wpływie planowanych rozwiązań na środowisko. Potencjalni kooperanci – listy intencyjne potwierdzające potencjalny popyt. Bank – pozyskanie promesy lub umowy kredytowej. Doradca przygotowujący wniosek i załączniki.

 24. Regionalne Programy Operacyjne • Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych danego województwa. • W przypadku środków trwałych, będących urządzeniami ruchomymi (mobilnymi), możliwym jest wykorzystywanie ich poza granicami województwa, ale nie dalej niż w obszarze geograficznym RP. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE • RPO – http://umwo.opole.pl/rpo • POKL – www.pokl.opolskie.pl

 25. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013)

 26. Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 27. Osie Priorytetowe RPO WO 2007-2013 % podział środków Kwota (mln Euro) 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu 37 158,0 2. Społeczeństwo informacyjne 6 25,6 3. Transport 26 111,1 4. Ochrona środowiska 10 42,7 5. Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe 10 42,7 6. Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych 8 34,2 7. Pomoc techniczna 3 12,8 Razem 100 427,1 Alokacja środków w podziale na poszczególne osie priorytetowe RPO WO 2007 - 2013

 28. Województwo Opolskie a realizacja celów Strategii Lizbońskiej

 29. Województwo opolskie wykazuje bardzo wysoki wskaźnik realizacji Strategii Lizbońskiej - II miejsce w kraju Kwota - 184,1 mln Euro, tj. 43% alokacjiw ramach RPO WO 2007-2013

 30. Poziom realizacji Strategii Lizbońskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 31. Wybrane działania RPO WO • Działanie 1.1.2 – Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa • Działanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

 32. 1.1.2 RPO WO Beneficjeni: • Mikroprzedsiębiorstwa • Osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą

 33. Przykładowe rodzaje projektów: • Dotacje dla osób fizycznych zamierzających podjąć działalność gospodarczą i utworzyć mikroprzedsiębiorstwo. 2. Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw na wydatki inwestycyjne związane z: • rozwojem mikroprzedsiębiorstwa; • budową, przebudową i remontem infrastruktury mikroprzedsiębiorstwa, • wpływające m.in. na rozszerzenie zakresu lub zrożnicowanie działalności gospodarczej (dywersyfikację); • zakupem oraz unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej; • zakupem wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją projektu.

 34. projekty • Zakup wypalarki laserowej (400,000 PLN) – 50% dotacji • Zakup linii do produkcji pelletu ze słomy (1 200 000 PLN) – 52% dotacji • Doposażenie salonu fryzjerskiego (85 000) 65% dotacji • Zakup koparko –ładowarki – (135 000)-50% dotacji

 35. Na co można otrzymać dotację? • Zakup środków trwałych nowych i używanych (maszyn, urządzeń, wyposażenia itp.) • Zakup nieruchomości: grunty, budynki • Zakup wyposażenia lokalu • Remont • Zakup oprogramowania, wartości niematerialnych

 36. Ile dotacji? • Maksymalnie 65% • Dla projektów typu StartUp - maksymalnie 85% • Mikroprzedsiębiorstwa - od 70 tys. do 800 tys. • Osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą - powyżej 40 tys. do 80 tys. PLN; przy uwzględnieniu zapisów „Linii demarkacyjnej

 37. Linia demarkacyjna

 38. Trzy czynniki

 39. Od kiedy wydatki są kwalifikowane? • Od 1.01.2007 r. • START UP – po decyzji

 40. Działanie 1.3.2 • Inwestycje w innowacje w przedsiebiorstwach • Mikro, małe i średnie firmy

 41. Rodzaje projektów 1. Projekt dotyczy realizacji nowej i innowacyjnej inwestycji: - inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z : • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa; • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

 42. Rodzaje projektów 2. wydatki na inwestycje: • związane z wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych, z zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach

 43. projekty • Zakup linii do produkcji pelletu ze słomy z dodatkiem haloizytu • Zakup technologii do produkcji pomp ciepła • Wdrożenie innowacyjnej koncepcji technologicznej prowadzącej do produkcji wysokojakościowego nawozu naturalnego • Wprowadzenie innowacyjnych produktów - okien dachowych - za pomocą nowoczesnej linii technologicznej – szansą wzrostu konkurencyjności spółki OK-PLAST w Niemodlinie • Uruchomienie ciepłowni na biomasę wraz z budową i umaszynowieniem hali produkcyjnej

 44. Ile dotacji? 1. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej: - 50% w sektorze transportu; - 60% dla średnich przedsiębiorców; - 70% dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

 45. Ile dotacji? • Dla inwestycji w innowacje w mikroprzedsiębiorstwach – od 800 tys. do 3,5 mln PLN; - Dla inwestycji w innowacje w pozostałych przedsiębiorstwach - od 200 tys. do 3,5 mln PLN

 46. Na co? • Zakup środków trwałych nowych i używanych (maszyn, urządzeń, wyposażenia itp.) • Zakup nieruchomości: grunty, budynki • Zakup wyposażenia lokalu • Remont • Zakup oprogramowania, wartości niematerialnych

 47. Cross- financing Max 10% kosztów kwalifikowanych

 48. Źródło danych Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013