1 / 15

Polene smelter...

Polene smelter. Beregnet utbredelse av havis i september fra fem IPCC-modeller. ...havet stiger. Bangladesh. Kilde: GRID Arendal. Isbreene smelter. Upsala-isbreen i Andes-fjellene (Argentina). Bilder fra 1928 og 2004.

midori
Télécharger la présentation

Polene smelter...

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Polene smelter... Beregnet utbredelse av havis i september fra fem IPCC-modeller

  2. ...havet stiger Bangladesh. Kilde: GRID Arendal

  3. Isbreene smelter Upsala-isbreen i Andes-fjellene (Argentina).Bilder fra 1928 og 2004

  4. ”Jeg er mer bekymret for klimaendringer enn for noen stor militær konflikt.” Hans Blix, sjef for FNs våpeninspektører i Irak

  5. Klimagassutslippene må reduseres med 60-80 prosent ...og det haster!

  6. Norges klimagassutslipp Landbruk/fiske 14% Oljevirksomhet 30% Transport 26% Industri 24% Fyring 6% Statistisk sentralbyrå (2005)

  7. Din stemme avgjør hvilke klima-løsninger politikerne velger!

  8. www.nu.no/valg

More Related