future perfect n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Future Perfect PowerPoint Presentation
Download Presentation
Future Perfect

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Future Perfect

5 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Future Perfect

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Future Perfect Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Romana Petrová.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedogických pracovníků (NÚV).

  2. Předbudoucí čas se tvoří pomocí: will a slovesa have + minulé příčestí. The film will have started when we get there. - Film již začne, když tam dorazíme. She will have cooked lunch by noon. - Ona uvaří ten oběd než bude poledne. Future perfect - tvar

  3. Předbudoucí čas používáme s časovým určením - by tomorrow, by the end of the year, by two o’clock, before they return, when I am .... Vyjadřuje děj, který se odehraje do určitého stanovenéhočasu před jiným budoucím dějem. By tomorrow I will have finished the work. - Do zítřka dokončím tu práci. (budu na tom pracovat, než to dokončím) Future perfect - použití

  4. Budoucí prostý čas vyjadřuje děj, který se má odehrát v určitý okamžik v budoucnosti, zatímco předbudoucí říká, co se v budoucnosti odehraje do určitého okamžiku. TomorrowI will finish the work. By tomorrow I will have finished the work. Future perfect versus future simple

  5. ?

  6. You arrive late for a party. What will have happened by the time you get there? By the time you get to the party, all the food will be eaten, .......

  7. 1) I .... (send) the project by Friday. 2) We .... (reach) the top before noon. 3) Morgan .... (sell) his car by next Sunday. 4) At 2020, they .... (work) here for 20 years. Change the verb into the correct form

  8. I will have sent the project by Friday. We'll have reached the top before noon. Morgan will have sold his car by next Sunday. At 2020, they will have worked here for 20 years. Solution:

  9. Which is correct, a or b? • If he continues drinking so fast, he ____the whole bottle by midnight. a) will have drunk b) will be drinking 2. By the time we get there, the fitness centre____ a) will close b) will have closed • Tomorrowat 3 p.m. they____from Madrid to Prague. a) will havetravelled b) will betravelling • After I finishreadingthisbook, I ____allthebook by thisauthor. a) willread b) willhaveread

  10. Solution: • If he continues drinking so fast, he ____the whole bottle by midnight. a) will have drunkb) will be drinking 2. By the time we get there, the fitness centre____ a) will close b) will have closed • Tomorrowat 3 p.m. they____from Madrid to Prague. a) will havetravelled b) will betravelling • After I finishreadingthisbook, I ____allthebook by thisauthor. a) willread b) willhaveread