1 / 14

Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013. `NEE`tegen agressie en geweld. 2011 : 5 Ketenintensiveringsregio`s : Voorhoede werkgevers 2012 : Olievlekwerking `Join the club VPT `tafels 2013 : Speerpunt Veiligheidscollege. Landelijk programma BZK 2007 – 2011, verlengd tot 2017

mikko
Télécharger la présentation

Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Project Veilige Publieke Taak ZWN 2011-2013 `NEE`tegen agressie en geweld

 2. 2011: 5 Ketenintensiveringsregio`s : Voorhoede werkgevers2012: Olievlekwerking `Join the club VPT `tafels2013: Speerpunt Veiligheidscollege

 3. Landelijk programma BZK 2007 – 2011, verlengd tot 2017 • Vermindering agressie en geweld met 15% punt van 66% naar 51% • Tussenstand 2011: 59% • Goed wordt beter • Slecht wordt slechter • 8 VPTmaatregelen als basis voor effectief beleid: • ` Waar hebben we het over? Landelijk

 4. Verbetering van kennis en bewustwording deelnemende partijen • Gerichte daderaanpak en goede ondersteuning aan slachtoffers. Meer aangiftes en verhoogde aangiftebereidheid • Eenduidige en gerichte communicatie Doelstellingen regionaal 2011 – 2013:verbinden en verdiepen( streefpercentage vermindering agressie en geweld ( nog) niet reëel door ontbreken betrouwbare cijfers)

 5. Olievlekwerking: • Van 12 naar ruim 90 ondertekenaars convenant VPT! Opbrengsten Regionaal 2013

 6. Uitkomsten 2- meting VPT monitor `Voorhoede werkgevers: vooruitgang 8 VPT maatregelen. Cijfers steeds betrouwbaarder. • 0-metingen van VPT tafels Zeeland en Tilburg: registratie,schadeverhaal en continuïteit trainingen kwetsbaar. • ELA afspraken geoperationaliseerd • VPT/GTPA casemanagers Politie en portefeuillehouder OM. Herkenbaar gezicht voor werkgevers. • Vanaf 1 juli 2011 centrale registratie aangiftes politieregio Zeeland-West Brabant Opbrengsten Regionaal 2013

 7. Per district ( muv Baronie) `Join the club VPT`tafels. • Kruisbestuiving en warme contacten: • ambassadeursnamen op site • contacten met Halt, Arbeidsinspectie, BZK, en Evpt • Voorbeeldfunctie andere VPT regio`s • Plaats binnen onderwerp Geweld, speerpunt Veiligheidscollege. • Afsluiting eindsymposium `Zonder gezag geen Veilige Publieke Taak?! • - • Kwetsbaar blijven: registratie/aangifte/schadeverhaal Opbrengsten Regionaal 2013

 8. 2013 t/m 21 november: 526 • VPT : 262        • GTPA : 264       • 150 personen met lichamelijk letsel.  • 36 getuigen gehoord onder nummer en 6 x aangifte onder nummer (getuigen onder nummer is een nieuwe variant op het doen van aangifte) • 2012: 668 • - VPT 307 • - GTPA 361 • 170 personen met lichamelijk letsel. Aangiftes Zeeland-West Brabant

 9. Geen magic bullets • Heldere eenduidige normtoepassing cruciaal • Het is nooit af! • Vertrouwen = basisvoorwaarde. • Doen wat je zegt. • Schep reële verwachtingen • Klant is altijd Koning? of….Goed Product en fatsoensregels? . Integraliteit: vanzelfsprekende verankering in totaalbeleid ( grensoverschrijdend gedrag) Behartenswaardige beschouwingen 2011- 2013

 10. Borging: aandacht voor warme en koude kant! • Verbinding tussen bestuurlijk niveau en handelingsniveau cruciaal! • Netwerken: hou het klein en herkenbaar. • Aandacht voor agressie en geweld openbaar bestuur blijft achter. • Niet alleen de focus op gemeenteland en daaraan verwante structuren! Behartenswaardige beschouwingen 2011- 2013

 11. - Continuering ! Join the club VPT` tafels? Randvoorwaarde: bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid en tijd. Kwetsbaar • Veiligheidscollege: onderdeel thema Geweld. Randvoorwaarde: bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid en tijd. Stuurinformatie OM en Politie. Coördinatie door `VPT gezicht`Kwetsbaar. 2014 e.v. Borging aandacht VPT Zeeland-West Brabant ?

 12. Continuering Netwerk `Voorhoede werkgevers` Randvoorwaarde: afspraken over wie/wat/wanneer. Afspraken voor 2014 zijn gemaakt. • Programma VPT BZK: halfjaarlijks bevragen regio op voortgang VPT. Randvoorwaarde: afspraken over wie/wanneer/hoe. 2014 e.v. Borging aandacht VPT Zeeland-West Brabant ?

 13. Regio site met projectuitkomsten en namen ambassadeurs en `gouden eieren` www.veiligepublieketaakzwn.nl • Site blijft in de lucht in 2014. Wordt echter niet meer geactualiseerd. • Set filmpjes met handvatten aanpak • ( januari 2012) • Link naar landelijk programma VPT en Expertisecentrum met nuttige factsheets • Eindrapportages met 2- meting regiomonitor Instrumenten 2014

 14. Project Veilige Publieke Taak ZWN `NEE`tegen agressie en geweld

More Related