Podpora praktických kompetencí projek č ní činnosti v regionálním rozvoji - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podpora praktických kompetencí projek č ní činnosti v regionálním rozvoji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podpora praktických kompetencí projek č ní činnosti v regionálním rozvoji

play fullscreen
1 / 64
Podpora praktických kompetencí projek č ní činnosti v regionálním rozvoji
99 Views
Download Presentation
minnie
Download Presentation

Podpora praktických kompetencí projek č ní činnosti v regionálním rozvoji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvojiPodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvoji

 2. PodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvojiPodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvoji Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.2 Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání Předpokládané datum zahájení projektu 01.12.2011 Předpokládané datum ukončení projektu 30.11.2014

 3. PodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvojiPodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvoji • Cíle projektu • zvýšení kvality vzdělávání s důrazem na požadavky znalostní ekonomiky • zintenzivnění spolupráce mezi univerzitní a podnikatelskou sférou • podpora praktických kompetencí v projekční činnosti • diverzifikace a internacionalizace studia • vytváření multioborových studentských týmů schopných řešit praktické projekty • spolupráce mezi obory a subjekty různého charakteru - multidisciplinární a multistrukturální • sjednocující téma je problematika vody a vodních zdrojů • Voda je významným prvkem celých územních a ekonomických systémů a je také strategická komodita, jejíž cena a dostupnost se v blízké době stane klíčovým faktorem pro udržení a rozvoj mnoha regionů.

 4. PodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvojiPodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvoji Stručný popis projektu Podpora praktických kompetencí významně podpoří zvýšení znalostní úrovně a zkušeností u cílové skupiny. Smyslem je vytváření týmů, které budou teoretické dovednosti aplikovat v řešení projektů v oblasti regionálního rozvoje se společensko-ekologickým tématem. Člen CS bude schopen lépe využívat dovednosti teoretického základu. Unikátnost spočívá v praktickém vytváření odborných a managementových vazeb mezi členy CS různých studijních programů a podniky z komerční sféry.Projekt napomůže zvýšení konkurenceschopnosti členů CS v mezinárodním měřítku. Projekt přesahuje rámec běžné výuky, neboť akcentuje jak vytváření všeoborových studentských týmů tak i praktickou orientaci. Aktivity budou systematicky realizovány žadatelem a jeho partnery. Hlavními nástroji řešení projektu jsou inovace předmětů studijních programů MENDELU, realizace nových předmětů, stáže studentů a akademických pracovníků a přednášky externích odborníků.

 5. Realizační tým Mendelovauniverzita v Brně Ústav tvorby a ochrany krajiny Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Ústav hospodářské úpravy lesů Ústav zakládání a pěstění lesů Ústav geologie a pedologie Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Ústav geoinformačních technologií Partneři projektu: ŠINDLAR s. r. o. UniverzitaPalackého v Olomouci Českátechnologickáplatformalesníhohospodářstvíanavazujícíchprůmyslovýchodvětví – partner projektu Podporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvoji

 6. PodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvojiPodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvoji Současné pozice MENDELU Hlavní koordinátor: Ing. Petr Kupec, Ph.D., Pkupec@seznam.cz, 545134097, 605977106 Finanční manažer: Sylva Dvořáková, sylva@mendelu.cz, 541134083 Odborný administrativní pracovník: Ing. Jan Deutscher, thejanik@gmail.com, 545 134 082 Koordinátor klíčových aktivit 01, 02: Ing. Jitka Fialová, Ph.D., jitka.fialova@mendelu.cz, 545 134 096 Koordinátor klíčové aktivity 02, 04: Ing. Lenka Ehrenbergerová, lenka.ehrenbergerova @mendelu.cz, 545 134 058

 7. PodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvojiPodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvoji • Cílová skupina • studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů MENDELU • akademičtí a další pracovníci MENDELU • studenti a pracovníci UPOL • hlavně studenti studijních programů - Lesnictví a Krajinářství

 8. PodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvojiPodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvoji • Klíčové aktivity • Inovacestudijníchprogramůvsouladu spožadavkyznalostníekonomikyapotřebamitrhupráce. • Zapojeníodborníků z praxe a zahraničípřivytvářeníarealizaciinovovanýchstudijníchprogramů. • Praxe - Podporapraxíastážístudentůubudoucíchzaměstnavatelů. • Mobilita- Podporaintersektorálnímobility, zvyšováníjazykovýchaodbornýchkompetencíakademickýchpracovníků.

 9. KA 1 - Inovacestudijníchprogramůvsouladu spožadavkyznalostníekonomikyapotřebamitrhupráce optimalizace a inovace obsahové náplně skupiny vybraných předmětů provázání výuky s praxí optimalizaci projektové výuky vytvoření nových studijních materiálů nastavení výukového procesu – multidisciplinární přístup – provázání vědeckých environmentálních, ekonomických a ekologických poznatků na jedné straně a na straně druhé stávající legislativy i praktických postupů při zpracovávání projektů zavedení nových moderních metod a forem výuky – např. projektová výuka, kolokvium, multidisciplinární exkurze, atd. stěžejní téma - problematika související s krajinou a zejména na hospodaření s vodou v krajině Participují: Mendelova univerzita v Brně Univerzita Palackého v Olomouci Podporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvoji

 10. KA 2 - Zapojeníodborníků z praxe a zahraničípřivytvářeníarealizaciinovovanýchstudijníchprogramů zapojení odborníků z praxe a zahraničí – školení studentů i akademických pracovníků, těsnější provázání cílové skupiny s praxí, resp. s odborníky z praxe zahraniční lektoři – část teoretické přípravy pro realizování týmových projektů v zahraničí (představitele místních univerzit, odborníci z místních firem) mezioborové přístupy, moderní didaktické metody a cílená podpora projektové výuky rozdílné podmínky při řešení a realizaci projektů v zemích EU a v tzv. rozvojových zemích Participují: Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví Mendelova univerzita v Brně ŠINDLAR s. r. o. Podporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvoji

 11. KA 3 - Praxe - Podporapraxíastážístudentůubudoucíchzaměstnavatelů zkvalitnění spolupráce s budoucími zaměstnavateli a podpora praktických kompetencí, které rozšíří spektrum budoucího uplatnění studentů získání praktických znalostí a zkušeností na pracovištích partnerů podporováni k využívání možnosti tzv. mobility window u aplikačních partnerů a to prostřednictvím zabezpečení a rozšíření příležitostí pro absolvování praxí studentů u partnerských podniků a privátních firem sdružených v ČTPLH specifická týmová praxe Participují: Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví Mendelova univerzita v Brně ŠINDLAR s. r. o. Univerzita Palackého v Olomouci Podporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvoji

 12. KA 4 - Mobilita - Podporaintersektorálnímobility, zvyšováníjazykovýchaodbornýchkompetencíakademickýchpracovníků spolupráce se zahraničními univerzitami výuka v cizích jazycích zvýšení kvality a excelence akademických pracovníků stáže na excelentní domácí i zahraniční univerzity a výzkumné instituce stěžejní téma - změny životního prostředí, včetně důsledků klimatických změn, udržení kvality a kvantity vodních zdrojů a o revitalizaci říčních ekosystémů a krajiny Participují: Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví Mendelova univerzita v Brně ŠINDLAR s. r. o. Univerzita Palackého v Olomouci Podporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvoji

 13. PodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvojiPodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvoji Technologie řešení projektu (věcně) Iniciace studentů V rámci semestrálních předmětů „Marketingový“ letáček Bloková akce MENDELU Týdenní teoretický blok zaměřený na specifika týmové projektové práce c cílem vytvoření studentských týmů Trénování týmů ŠINDLAR s.r.o Desetidenní trénink týmů na konkrétních projektech s cílem vybrat nejlepší tým Řešení projektu Peru Technologie řešení projektu („formálně“) KA1 Počet proškolených osob: 1800 KA2 Počet proškolených osob: 550 E-learningové opory: 30 ks Počet studijních opor: 20 (e-learn. opory) a 2 (skripta) Skripta: 10 ks Odborné semináře: 3 Nové předměty: 3 Workshopy: 3 Výukové webové stránky projektu: 1 KA3 Počet proškolených studentů: 350 KA4 Počet proškolených pracovníků: 30 Počet výukových materiálů: 10 Výukové materiály: 5 Odborné publikace: 10

 14. PodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvojiPodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvoji

 15. PodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvojiPodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvoji Pracovní cesta Peru – únor 2012 Navštívené instituce: Pobočka Šindlar, s.r.o., Lima Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional, Lima • lektorský výjezd v rámci projektu • cílem cesty bylo vybrané lektory konfrontovat s realitou v Peru a místními specifickými podmínkami. • navázání spolupráce a ověření možností společného výzkumu a participace na projektech s místními institucemi • zapojení místních vědeckých a pedagogických kapacit do výuky v české republice • zapojení českých studentů do místních projektů

 16. PodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvojiPodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvoji • República delPerú • hlavní město Lima • rozloha 1 285 220 km² (22. na světě) • nejvyšší hora Nevado de Huascarán • počet obyvatel 27 925 628 (40. na světě, odhad 2005) • jazyk španělština, kečuánština, …

 17. PodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvojiPodporapraktickýchkompetencíprojekčníčinnostivregionálnímrozvoji

 18. Lima

 19. … cesta na sever

 20. Huaráz

 21. ParqueNacionalHuascarán

 22. Puyaraimondi

 23. Chavín de Huantár

 24. Andy