Download
internt handlingsrom ihr n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Internt handlingsrom (IHR) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Internt handlingsrom (IHR)

Internt handlingsrom (IHR)

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Internt handlingsrom (IHR)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Internt handlingsrom (IHR) Allmøte for Sentraladministrasjonen 26. oktober 2012 Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

 2. Takk til alle som har deltatt! • Det har vært stort engasjement og deltakelse fra de ansatte i SA: • Innspill via allmøter, workshops • Deltakelse i arbeidsgrupper og plangrupper • Kartlegginger og analyser • Høringer

 3. Mål • Strategi 2020: • ”UiO skal forvalte sine ressurser offensivt, slik at de bidrar til å understøtte kjernevirksomheten”. • IHR: • ”Vi skal skape en effektiv og profesjonell administrasjon som bidrar til å øke det økonomiske handlingsrommet for forskning og utdanning. Målet er å oppnå en gevinst på 10-30% målt i kroner og/eller kvalitet.”

 4. Klar melding fra Kunnskapsdepartementet: • Bevilgningene vil ikke øke i årene som kommer • Økt satsning på forskning og undervisning må skje ved interne omdisponeringer

 5. Kort tilbakeblikk

 6. Forutsetninger: • Ikke oppsigelser som følge av IHR • Strategisk vurdering ved ledige stillinger • Personalplanlegging • Øke mulighetene til å bytte arbeidssted internt • Omstillingsmidler • Opplæring

 7. Høringsprosessen • Rapporter fra plangruppene har vært på høring ved hele UiO. • Enhetene ble oppfordret til bred involvering. • Høringsuttalelsene har vært innom alle fakultets- og museumsstyrer. • Alle fagavdelingene i SA har uttalt seg.

 8. Diskusjon og drøfting • Saken er diskutert i • Direktørnettverket • Ressursgruppen • Dekanmøte • Drøftet med organisasjonene i to møter før styremøtet. • Styrebehandlet 23.10.12

 9. Styrevedtak innenfor områdene • Roller og ansvar • Administrativ IT • Bilagslønn • Studieadministrasjon

 10. Vedtak for Roller og ansvar • Organiseringen av universitetets administrative tjenester skal følge en desentral modell som innebærer økt ansvar og myndighet på lokalt nivå (nærhetsmodell) som styrker primærvirksomheten. Det forutsettes etablert mekanismer som hindrer vekst i administrative årsverk totalt sett. IHR-målet om å oppnå en gevinst på 10 – 30 % målt i kroner og/eller kvalitet står fast.

 11. Vedtak for Roller og ansvar forts. • I de tilfeller der det kan påvises stordriftsfordeler med gode effektiviseringsgevinster, eller der oppgavene krever særlig kompetanse, skal det velges sentraliserte og/eller standardiserte løsninger.

 12. Vedtak for Roller og ansvar forts. • Universitetsdirektøren viderefører arbeidet med å detaljere organiseringen av UiOs administrative portefølje. I denne sammenheng arbeides det videre med ny organisering av SA 5 (FA, KA, OPA, STA og ØPA) og Teknisk avdeling. Som et ledd i dette arbeidet skal det gjennomføres en konsekvens- og risikoanalyse. Forslag til organisering av disse enhetene fremlegges til behandling i Universitetsstyret 05.02.13.

 13. Vedtak for Roller og ansvar forts. Som en del av dette arbeidet skal det vurderes å etablere en egen enhet for tjenesteleveranser: a. Tjenesteleveranser som lønn, regnskap og arkiv skal vurderes skilt ut i en egen fellestjeneste underlagt universitetsdirektøren.I vurderingsgrunnlaget inngår forslag til avtaler om tjenesteleveranser om tjenesteleveranser mellom den nye enheten som leverandør og fakulteter/museer/UB og fagavdelinger som tjenestemottakere. Tilsvarende avtaler kan etableres også mellom USIT/TA og fakulteter/museer/UB og fagavdelinger.

 14. Vedtak for Roller og ansvar forts. b) I det videre arbeidet med organisering av de administrative tjenestene skal det vurderes om også andre oppgaver bør legges inn under fellestjenesten eller overføres til fakultetene.

 15. Vedtak for Roller og ansvar forts. • Universitetsdirektøren legger frem en plan for å styrke UiOs strategiske kraft nasjonalt og internasjonalt. Et første forslag fremlegges for behandling i Universitetsstyret den 5. februar 2013 • Universitetsdirektøren rapporterer til Universitetsstyret om utviklingen i gjennomføringsarbeidet. Det lages en tids- og kommunikasjonsplan for dette arbeidet.

 16. Vedtak for administrativ IT (1) • Utarbeide strategier og retningslinjer • Avklare ansvars- og oppgavefordeling mellom lokal og sentral IT • Opprette ett formalisert kontaktpunkt mellom fakultet og USIT

 17. Vedtak for administrativ IT (2) • Det skal etableres en modell for prioritering og styring av utviklingstiltak som ikke faller inn i under kategorien administrativ IT. • Det skal fremmes forslag til hvordan støtte i undervisning og forskning skal organiseres ved UiO. • Det skal gjennomføres tiltak som bedrer kommunikasjonen og samhandlingen mellom USIT og den øvrige organisasjonen.

 18. Vedtak for bilagslønn • Standardisere arbeidsprosesser • Innføre delegert ansvar for saksbehandlere for bilagslønn • Det innføres støttesystemer for å oppnå: • at grunndata behandles bare en gang • tilretteleggelse for elektronisk saksflyt • enklere tildeling oo oppfølging av BDM

 19. Vedtak for Studieadministrasjon (1) • Organiseringen av arbeidet skal som hovedprinsipp følge nærhetsmodellen. • Arbeidsoppgaver som gir stordriftsfordeler skal samles ett sted som leverer tjenester til alle enheter. • Veikart for samlet koordinering og organisering.

 20. Vedtak for Studieadministrasjon (2) • Oppgaver som krever særlig kompetanse koordineres sentralt. • Det igangsettes en pilot for masteropptaket med minst ett deltakerfakultet. Piloten skal evalueres før utrulling.

 21. Felles for vedtakene • Det lages en tids- og kommunikasjonsplan for dette arbeidet. • Universitetsdirektøren rapporterer til styret om utvikling og gjennomføring.

 22. Gjennomføring • Fagdirektør ansvarlig for å utarbeide fremdriftplan med milepæler for administrativ IT, bilagslønn og studieadministrasjon. • IHR-sekretariatet får delegert ansvar for oppfølging av gjennomføringen.

 23. Veien frem til styremøtet 05.02.2013 • Vurdere: • Hvilke oppgaver bør/må ligge sentralt? • Hvilke oppgaver bør/må desentraliseres? • Hvilke oppgaver kan avvikles? • Hva må styrkes?

 24. Utviklingsprosesser i SA • SA5 (FA, STA, OPA, ØPA, KA) • TA • USIT

 25. Informasjon og medbestemmelse • Status på IHRs hjemmeside • Møter i fagavdelingene • Møter med fakultetene og museene • Allmøter • Informasjons- drøftings- og forhandlingsmøter (IDF)

 26. www.uio.no/ihr