Download
bausmi vykdymo teis 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bausmių vykdymo teisė , 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bausmių vykdymo teisė , 2013

Bausmių vykdymo teisė , 2013

195 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bausmių vykdymo teisė , 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bausmių vykdymo teisė, 2013 14 tema. Lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų ir probacija Laisvės atėmimo bausmė įvairiomis formomis rečiau ar dažniau taikoma visose pasaulio valstybėse, lygiai taip pat rečiau ar dažniau taikomas įvairių formų ir įvairiomis sąlygomis apibrėžiamas lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų. Lygtiniu paleidimu siekiama daugelio tikslų: - skatinamas pozityvus nuteistųjų elgesys įkalinimo įstaigoje, suteikiant galimybę anksčiau išeiti į laisvę; - skatinama asmens integracija į visuomenę; - valstybės institucijoms sudaroma galimybė „pasitikrinti“, kaip asmuo elgsis laisvėje, laikinai pasiliekant teisę prižiūrėti paleistuosius ir teikti jiems intensyvesnę socialinę pagalbą (todėl yra šalių, kuriose lygtinai paleidžiami visi arba absoliuti dauguma įkalintųjų); - taupomi valstybės kaštai, skiriami bausmių vykdymo sistemai, nes bausmės vykdymas uždarose institucijose kainuoja daug daugiau, nei bausmės vykdymas laisvėje; - mažinamas kalinių skaičius, sprendžiamos įkalinimo įstaigų perpildymo problemos, neišvengiamai apsunkinančios įstaigos darbą ir pan.

 2. Bausmių vykdymo teisė, 2013 Bausmių vykdymo kodeksas: 157 straipsnis. Lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų 1. Laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų. Prašymų lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos pateikimo tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės.

 3. Bausmių vykdymo teisė, 2013 Bausmių vykdymo kodeksas: 157 straipsnis. Lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų <...> 2. Gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų nuteistieji, faktiškai atlikę šią minimalią paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalį: 1) vieną trečdalį paskirtos laisvės atėmimo bausmės, bet ne mažiau kaip 4 mėnesius – nuteistieji už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus, kuriems paskirta bausmė neviršija šešerių metų, kiti nuteistieji, kuriems paskirta bausmė neviršija trejų metų laisvės atėmimo, taip pat nepilnamečiai; 2) pusę paskirtos laisvės atėmimo bausmės – nuteistieji už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus, kuriems paskirta bausmė viršija šešerius metus, taip pat kiti nuteistieji, kuriems paskirta bausmė viršija trejus metus laisvės atėmimo, bet neviršija dešimties metų laisvės atėmimo; 3) du trečdalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės – nuteistieji, kuriems paskirta bausmė viršija dešimt metų laisvės atėmimo, bet neviršija penkiolikos metų laisvės atėmimo; 4) tris ketvirtadalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės – nuteistieji, kuriems paskirta bausmė viršija penkiolika metų laisvės atėmimo, bet neviršija dvidešimt penkerių metų laisvės atėmimo.

 4. Bausmių vykdymo teisė, 2013 Bausmių vykdymo kodeksas: 157 straipsnis. Lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų <...> 3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti nuteistieji, sutinkantys, kad jiems būtų taikoma intensyvi priežiūra, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų likus šešiems mėnesiams iki jų galimo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų vadovaujantis šio straipsnio 2 dalimi. Nuteistųjų sutikimai, kad jiems būtų taikoma intensyvi priežiūra, nurodomi prašymuose lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos. Intensyvios nuteistojo priežiūros vykdymo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos probacijos įstatymas.

 5. Bausmių vykdymo teisė, 2013 Bausmių vykdymo kodeksas: 157 straipsnis. Lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų <...> 4. Lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigų taiko vietovės, kurioje yra nuteistojo pataisos įstaiga, apylinkės teismas nutartimi, kuria patvirtinamas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimas taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos. 5. Teismas, nutartimi patvirtindamas šio straipsnio 4 dalyje nurodytą Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimą, kartu nustato nuteistajam šios komisijos siūlomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso IX skyriuje numatytas baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 ar 3 dalyje numatytas pareigas ir laiką, per kurį nuteistasis privalo įvykdyti paskirtas baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) pareigas. 6. Lygtinai paleidžiamiems iš pataisos įstaigų nepilnamečiams vietoj Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso IX skyriuje numatytų baudžiamojo poveikio priemonių ir (ar) Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 ar 3 dalyje numatytų pareigų nustatomos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82 straipsnyje numatytos auklėjamojo poveikio priemonės (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą).

 6. Bausmių vykdymo teisė, 2013 Bausmių vykdymo kodeksas: 157 straipsnis. Lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų <...> 7. Lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų nuteistieji, kurie buvo nukreipti atlikti likusią nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalį, gali būti teikiami lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų praėjus vieneriems metams nuo teismo nutarties dėl pasiuntimo į pataisos įstaigą vykdymo pradžios, kai jie yra faktiškai atlikę šią minimalią nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės dalį: 1) du trečdalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės – nuteistieji, kuriems paskirta bausmė neviršija dešimties metų laisvės atėmimo; 2) tris ketvirtadalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės – nuteistieji, kuriems paskirta bausmė viršija dešimt metų laisvės atėmimo, bet neviršija penkiolikos metų laisvės atėmimo; 3) keturis penktadalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės – nuteistieji, kuriems paskirta bausmė viršija penkiolika metų laisvės atėmimo, bet neviršija dvidešimt penkerių metų laisvės atėmimo.

 7. Bausmių vykdymo teisė, 2013 Paleidimo iš Lietuvos įkalinimo įstaigų pagrindai 1999-2012 m. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos duomenys

 8. Bausmių vykdymo teisė, 2013 Bausmių vykdymo kodeksas: 158 straipsnis. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų netaikymas Lygtinai iš pataisos įstaigų nepaleidžiami: 1) asmenys, nuteisti už nusikaltimus Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai; 2) asmenys, nuteisti už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui; 3) asmenys, kuriems mirties bausmė malonės arba amnestijos tvarka pakeista laisvės atėmimu iki gyvos galvos, taip pat laisvės atėmimu iki gyvos galvos nuteisti asmenys; 4) asmenys, nuteisti už tyčinius nusikaltimus, padarytus areštinėse, pataisos įstaigose ir kardomojo kalinimo vietose; 5) asmenys, kuriems iki laisvės atėmimo bausmės atlikimo pabaigos liko mažiau negu trys mėnesiai.

 9. Bausmių vykdymo teisė, 2013 Bausmių vykdymo kodeksas: 164 straipsnis. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 1. Pataisos įstaigose sprendimams dėl nuteistųjų prašymų lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos priimti Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu sudaromos Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijų sudarymo ir darbo organizavimo nuostatus tvirtina teisingumo ministras. 2. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija likus ne daugiau kaip dešimt darbo dienų iki nuteistojo galimo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagal šio Kodekso 157 straipsnį apsvarsto nuteistojo prašymą lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos ir socialinio tyrimo išvadą, įvertina nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu, jam taikytas socialinės reabilitacijos priemones ir jų įvykdymo rezultatus, nusikalstamo elgesio riziką, kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos sprendimui dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo tikslingumo, ir priima motyvuotą nutarimą taikyti arba netaikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos.

 10. Bausmių vykdymo teisė, 2013 Bausmių vykdymo kodeksas: 164 straipsnis. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos <...> 3. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarime taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos turi būti motyvuotai nurodytos auklėjamojo poveikio ar baudžiamojo poveikio priemonės ir (ar) Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 2 ar 3 dalyje numatytos pareigos, kurias tikslinga nustatyti lygtinai paleidžiamam iš pataisos įstaigos nuteistajam, ir laikas, per kurį nuteistasis privalo įvykdyti paskirtas auklėjamojo poveikio ar baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) pareigas. Šis laikas negali būti ilgesnis už likusios bausmės laiką. Nutarimas suėjus šio Kodekso 157 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytam galimam lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos terminui pateikiamas tvirtinti vietovės, kurioje yra nuteistojo pataisos įstaiga, apylinkės teismui. Kartu su šiuo nutarimu pateikiama ir nuteistojo asmens byla. <...> 5. Jeigu Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija priima nutarimą netaikyti nuteistajam lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, nutarime turi būti pateikiamos motyvuotos rekomendacijos pataisos įstaigai ir (ar) nuteistajam dėl nuteistojo socialinės reabilitacijos ir (ar) nuteistojo nusikalstamo elgesio rizikos mažinimo, šių rekomendacijų įgyvendinimo terminas ir nustatyta pakartotinio svarstymo dėl nuteistojo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos data. Pakartotinis svarstymas negali būti vėliau kaip po šešių mėnesių. 6. Šio straipsnio 5 dalyje nurodytas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimas per vieną mėnesį nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas vietovės, kurioje yra nuteistojo pataisos įstaiga, apylinkės teismui

 11. Bausmių vykdymo teisė, 2013 Probacijos įstatymas 14 straipsnis. Probuojamųjų bendrosios pareigos Probuojamieji privalo: 1) atvykti į probacijos tarnybas per tris darbo dienas nuo teismo nuosprendžio (nutarties), kuriuo paskirta probacija, įsiteisėjimo ar probuotojo šaukimo gavimo; 2) vykdyti probacijos sąlygas ir individualiame probuojamojo priežiūros plane nustatytas probuojamojo priežiūros priemones, informuoti probuotoją apie jų vykdymą ir (ar) pateikti tai patvirtinančius dokumentus; 3) darbingo amžiaus probuojamieji, lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų, privalo per penkiolika dienų nuo paleidimo įsidarbinti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir pranešti apie tai probuotojui; 4) pranešti probuotojui apie savo gyvenamąją, darbo ar mokymosi vietą, išvykimą už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų.

 12. Bausmių vykdymo teisė, 2013 Probacijos įstatymas 17 straipsnis. Probuojamojo priežiūros planavimas 1. Probuotojas sudaro individualų probuojamojo priežiūros planą. Sudarant šį planą, turi dalyvauti probuojamasis, o kai planas sudaromas nepilnamečiui probuojamajam, – turi dalyvauti ir jo atstovas pagal įstatymą. Į plano sudarymą gali būti įtraukiamos suinteresuotos institucijos. 2. Individualus probuojamojo priežiūros planas sudaromas atsižvelgiant į paskirtas probacijos sąlygas, probuojamojo rizikos lygį, kriminogeninius veiksnius. Nepilnamečiams probuojamiesiems individualus priežiūros planas sudaromas atsižvelgiant ir į jų socialinę brandą, asmenybės ugdymo poreikius.

 13. Bausmių vykdymo teisė, 2013 Probacijos įstatymas 17 straipsnis. Probuojamojo priežiūros planavimas <...> 3. Individualiame probuojamojo priežiūros plane turi būti nustatyta: 1)probuojamojo resocializacijos ilgalaikiai tikslai, formos ir įgyvendinimo terminai; 2)priemonės, padėsiančios probuojamajam laikytis ar įvykdyti teismo nustatytas pareigas, baudžiamojo ar auklėjamojo poveikio priemones, ir jų įgyvendinimo terminai; 3)probuojamojo elgesio kontrolės priemonės ir jų vykdymo intensyvumas; 4)valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kiti juridiniai asmenys, taip pat savanoriai, vykdantys probuojamojo resocializaciją; 5)nepilnamečio probuojamojo atstovų pagal įstatymą dalyvavimo vykdant probaciją formos; 6)probuojamojo atsiskaitymo apie įvykdytas probacijos sąlygas periodiškumas; 7) kitos priemonės, kurių įgyvendinimas padėtų probuojamajam socialiai integruotis.

 14. Bausmių vykdymo teisė, 2013 Elektroninis stebėjimas (I) Probacijos įstatymas: 24 straipsnis. Intensyvi probuojamojo priežiūra Intensyvi probuojamojo priežiūra – probuojamojo buvimo vietos pagal nustatytą probuojamojo dienotvarkę kontrolė elektroninėmis stebėjimo priemonėmis. 25 straipsnis. Probuojamojo dienotvarkė 1. Probuojamojo dienotvarkėje nustatomos galimos probuojamojo buvimo vietos, vykimo iki jų ir buvimo jose laikas. Laikas nustatomas ne didesniu kaip 30 minučių tikslumu. Sudarant probuojamojo dienotvarkę, turi dalyvauti probuojamasis, o kai dienotvarkė sudaroma nepilnamečiui probuojamajam, – ir jo atstovas pagal įstatymą. 2. Atsižvelgdamas į teismo probuojamajam paskirtas pareigas, baudžiamojo ar auklėjamojo poveikio priemones, probuojamojo pateiktą informaciją apie galimas jo buvimo vietas ir buvimo jose laiką, probuojamojo dienotvarkę sudaro probuotojas, ją tvirtina tiesioginis probuotojo vadovas. Su dienotvarke probuojamasis supažindinamas pasirašytinai. Su sudaryta nepilnamečio probuojamojo dienotvarke pasirašytinai supažindinami ir nepilnamečio probuojamojo atstovai pagal įstatymą. 3. Probuojamojo dienotvarkė gali būti keičiama, jeigu probuojamasis pakeitė gyvenamąją, mokslo ar darbo vietą arba dėl kitų svarbių priežasčių, dėl kurių tolesnis probuojamojo stebėjimas pagal patvirtintą dienotvarkę būtų neįmanomas.

 15. Bausmių vykdymo teisė, 2013 Elektroninis stebėjimas (II) Probacijos įstatymas: 26 straipsnis. Probuojamojo, kuriam paskirta intensyvi priežiūra, specialiosios pareigos Probuojamasis, kuriam paskirta intensyvi priežiūra, privalo: 1) dėvėti elektroninio stebėjimo įtaisą; 2) laikytis nustatytos dienotvarkės; 3) dalyvauti probuotojo parinktose elgesio pataisos programose; 4) pranešti probuotojui apie bet kokį dienotvarkės nesilaikymo atvejį; 5) pranešti probuotojui apie pastebėtą elektroninio stebėjimo įtaiso gedimą ar praradimą; 6) leisti probuotojui ar kitam asmeniui, vykdančiam elektroninio stebėjimo įtaiso techninę priežiūrą, patikrinti probuojamojo dėvimą elektroninio stebėjimo įtaisą; 7) grąžinti probuotojui ar kitam asmeniui, atliekančiam elektroninio stebėjimo įtaiso techninę priežiūrą, elektroninio stebėjimo įtaisą pasibaigus intensyviai priežiūrai. 27 straipsnis. Draudimai probuojamajam, kuriam paskirta intensyvi priežiūra Probuojamajam, kuriam paskirta intensyvi priežiūra, draudžiama: 1) nusiimti, gadinti ar sunaikinti elektroninį stebėjimo įtaisą; 2) intensyvios priežiūros metu vartoti psichiką veikiančias medžiagas. 28 straipsnis. Intensyvios priežiūros vykdymo terminas Intensyvi probuojamojo priežiūra vykdoma tris mėnesius. Atsižvelgusi į probuojamojo rizikos lygį, probacijos tarnyba gali pratęsti intensyvios probuojamojo priežiūros vykdymą trims mėnesiams, tačiau bendras vykdomos probuojamojo intensyvios priežiūros terminas negali trukti ilgiau kaip vienus metus, o nepilnamečio probuojamojo – ilgiau kaip devynis mėnesius.

 16. Bausmių vykdymo teisė, 2013 Probacijos tarnybų įskaitoje buvęs asmenys, naujai nuteistieji ir įtariamieji (kaltinamieji) 1998–2012 m.[1] [1] Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Administracijos reikalų skyriaus parengta Darbo su nuteistaisiais, esančiais regionų pataisos inspekcijų teritorinių padalinių įskaitoje, suvestinė už 1998–2012 m.

 17. Bausmių vykdymo teisė, 2013 perskaityti: • Mackevičius T. Probacija. Quid id est? // Socialinių mokslų studijos, 2011, Nr. 3 (2), p. 737–754. • Bikelis S., Sakalauskas G. Laisvės atėmimu iki gyvos galvos nuteistų asmenų lygtinis paleidimas: tarptautiniai standartai, užsienio šalių patirtis ir pasiūlymai Lietuvai // Teisės problemos, 2008, Nr. 4, p. 23–66.